Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 279 din 22 iulie 2004

pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 11 august 2004

    In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Agentiei Nationale
                     pentru Ocuparea Fortei de Munca,
                               Ioan Cindrea,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

    Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de control asupra respectarii prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, precum si drepturile si obligatiile organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor prevazute de art. 116^1 din lege.
    De asemenea, procedura reglementeaza modul de realizare a activitatii de indeplinire a masurilor asiguratorii si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii.

    CAP. 1
    Activitatea de control

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de control cuprinde totalitatea verificarilor efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.
    Art. 2
    Sunt supuse controlului, in conditiile prezentei proceduri:
    a) persoanele fizice sau juridice cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursalele, filialele, agentiile, reprezentantele din Romania ale unor persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizate potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii, denumite in continuare angajatori;
    b) furnizorii de servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
    c) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 3
    Controlul se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, potrivit competentelor prevazute in prezenta procedura.
    Art. 4
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, persoanele din cadrul organelor de control masuri active sunt investite cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt imputernicite, in fata persoanelor fizice sau juridice supuse controlului, prin legitimatii de control si delegatii.
    (3) Modelul legitimatiei de control este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

    SECTIUNEA a 2-a
    Competenta organelor de control masuri active

    Art. 5
    Principalele obiective ale activitatii de control desfasurate de catre organele de control masuri active sunt:
    a) verificarea respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventii, credite sau fonduri nerambursabile, precum si de facilitati in temeiul art. 93 din lege;
    b) verificarea finantarii masurilor de stimulare a angajatorilor.
    Art. 6
    Organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:
    a) elaboreaza metodologii, instructiuni, precizari privind activitatea de control masuri active;
    b) coordoneaza, indruma si verifica activitatea de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca;
    c) verifica respectarea prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
    d) participa, impreuna cu organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la verificarile efectuate asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii.
    Art. 7
    Organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca au, in ceea ce priveste activitatea de control, urmatoarele competente:
    a) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege;
    b) verifica respectarea de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege;
    c) verifica respectarea de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege;
    d) verifica respectarea de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege;
    e) verifica respectarea de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege;
    f) verifica respectarea conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege;
    g) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege;
    h) verifica respectarea de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie, sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege;
    i) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;
    j) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege;
    k) verifica respectarea de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege;
    l) verifica acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
    m) verifica respectarea altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reguli privind desfasurarea controlului

    Art. 8
    (1) Activitatea de control asupra respectarii de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit legii se desfasoara in baza programelor de control aprobate de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
    (2) Programele de control trebuie sa cuprinda denumirea angajatorului, obiectul si durata controlului.
    Art. 9
    Controlul efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, poate fi:
    a) control general, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a tuturor obligatiilor prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata;
    b) control partial, in cadrul caruia se verifica respectarea de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului a uneia sau mai multor obligatii prevazute de lege, pentru o perioada de timp determinata.
    Art. 10
    In realizarea atributiilor ce le revin, organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pot aplica urmatoarele proceduri de control:
    a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor ce prezinta relevanta asupra respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de lege;
    b) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legii, fara anuntarea in prealabil a angajatorilor.
    Art. 11
    Perioada necesara efectuarii controlului la un angajator nu poate fi mai mare de 5 zile.
    Art. 12
    Perioada supusa controlului nu poate depasi termenul general de prescriptie prevazut de lege.
    Art. 13
    Controlul se desfasoara la sediul sau la domiciliul persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de angajator potrivit legii.
    Art. 14
    Controlul poate fi repetat in situatia in care persoanele fizice sau juridice solicita in interes propriu efectuarea unei noi verificari sau ori de cate ori se considera justificat de catre directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de catre directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
    Art. 15
    (1) Rezultatele controlului, masurile stabilite, eventualele debite, precum si sanctiunile prevazute de lege se consemneaza in mod obligatoriu in procese-verbale de control.
    (2) Procesele-verbale de control devin titluri executorii la data la care creantele consemnate sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.
    (3) Modelul procesului-verbal de control este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura.
    Art. 16
    Procesele-verbale de control se semneaza de organele de control masuri active si de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, cu sau fara obiectiuni din partea acestora.
    Art. 17
    In cazul in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului refuza sa semneze procesele-verbale de control, organele de control masuri active vor face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de control.
    Art. 18
    Procesele-verbale de control se considera a fi comunicate persoanelor fizice sau juridice supuse controlului la data semnarii de catre acestea.
    Art. 19
    In situatia prevazuta la art. 17, procesele-verbale de control se considera a fi comunicate de la data consemnarii in acestea, de catre organele de control masuri active, a refuzului de a semna.

    SECTIUNEA a 4-a
    Drepturile si obligatiile organelor de control masuri active

    Art. 20
    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:
    a) sa intre, in prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a altor persoane desemnate de acestea, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea, in timpul programului normal de lucru; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al persoanelor fizice sau juridice supuse controlului si cu aprobarea directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru compartimentul de control masuri active din cadrul acesteia, sau a directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza celelalte compartimente de control masuri active;
    b) sa examineze orice inscrisuri care pot fi relevante pentru determinarea modului in care persoanele fizice sau juridice supuse controlului respecta obligatiile ce le revin potrivit legii;
    c) sa primeasca copii de pe orice inscrisuri supuse controlului;
    d) sa solicite informatii care nu au, potrivit legii, caracter secret, de la organele administratiei publice centrale si locale, institutiile publice sau de interes public, institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele asemenea;
    e) sa solicite declaratii scrise de la salariatii persoanelor fizice sau juridice supuse controlului in situatia in care informatiile furnizate de reprezentantii legali sau de persoanele numite de acestea sunt insuficiente; modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
    f) sa expuna constatarile efectuate cu ocazia controlului si sa solicite explicatii scrise de la reprezentantii legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau de la imputernicitii acestora, dupa caz;
    g) sa solicite, in scris, cu cel putin 15 zile inainte, prezenta reprezentantilor legali ai persoanelor fizice sau juridice supuse controlului sau a imputernicitilor acestora la sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in cadrul carora functioneaza compartimentele de control masuri active;
    h) sa dispuna masurile necesare in vederea indeplinirii, de catre persoanele fizice sau juridice supuse controlului, a obligatiilor ce le revin potrivit legii;
    i) sa stabileasca, in situatia in care se constata incalcari ale legii, eventualele debite;
    j) sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 21
    In exercitarea atributiilor ce le revin potrivit art. 116^1 din lege, organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:
    a) sa notifice in scris persoanele fizice sau juridice care urmeaza a fi supuse controlului cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii acestuia, cu exceptia cazurilor in care controlul se desfasoara la solicitarea persoanelor respective, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;
    b) sa prezinte persoanelor fizice sau juridice, la inceperea controlului, legitimatia de control si delegatia semnata, dupa caz, de directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca; inceperea controlului trebuie consemnata, potrivit legii, in registrul unic de control;
    c) sa efectueze controlul in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a persoanelor fizice sau juridice si sa utilizeze eficient timpul alocat in acest scop;
    d) sa furnizeze persoanelor fizice sau juridice, pe parcursul desfasurarii controlului, informatii asupra constatarilor efectuate, precum si a eventualelor situatii neclare;
    e) sa pastreze secretul asupra datelor si informatiilor privind persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;
    f) sa procedeze la sesizarea organelor de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia controlului si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de lege.

    SECTIUNEA a 5-a
    Drepturile si obligatiile persoanelor fizice sau juridice supuse controlului

    Art. 22
    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele drepturi:
    a) sa fie notificate in scris, cu 15 zile lucratoare inaintea inceperii controlului, cu exceptia cazurilor in care acesta se desfasoara la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, a unor autoritati, potrivit legii, sau inopinat;
    b) sa fie informate pe parcursul desfasurarii controlului asupra constatarilor efectuate de organele de control masuri active, precum si a eventualelor situatii neclare;
    c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica;
    d) sa fie protejate in ceea ce priveste confidentialitatea datelor si a informatiilor furnizate;
    e) sa semneze procesele-verbale de control cu obiectiuni;
    f) sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlate.
    Art. 23
    Persoanele fizice sau juridice supuse controlului efectuat de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, au urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure desfasurarea in conditii optime a controlului prin respectarea drepturilor organelor de control masuri active si prin acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi;
    b) sa puna la dispozitia organelor de control masuri active spatii adecvate, precum si logistica necesara desfasurarii controlului;
    c) sa dea informatii si sa prezinte la locul de desfasurare a controlului toate inscrisurile, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor constatate;
    d) sa indeplineasca masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia controlului, in termenele si conditiile stabilite de organele de control masuri active.

    SECTIUNEA a 6-a
    Solutionarea contestatiilor

    Art. 24
    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin actele de control pot fi contestate de persoanele fizice sau juridice supuse controlului, pe cale administrativa, la conducerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la conducerea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, pentru acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acestora.
    Art. 25
    (1) Contestatiile se formuleaza in scris si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numele sau denumirea contestatarului, sediul sau domiciliul acestuia;
    b) obiectul si suma contestata;
    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza.
    (2) Contestatiile trebuie semnate de catre contestatari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila.
    (3) Dovedirea calitatii de reprezentant legal al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul altor persoane.
    (4) Contestatarii pot depune in dovedirea contestatiilor formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control masuri active.
    (5) Contestatiile impotriva masurilor dispuse de organele de control masuri active nu pot avea ca obiect alte sume si masuri decat cele stabilite prin actele atacate.
    Art. 26
    (1) Contestatiile se depun, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.
    (2) Contestatiile trimise prin posta se socotesc formulate in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Art. 27
    (1) Contestatiile se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare prin decizie motivata a directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau prin decizii motivate ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.
    (2) Deciziile se semneaza de catre persoanele prevazute la alin. (1) ori de catre inlocuitorii de drept ai acestora.
    Art. 28
    (1) Prin decizii, contestatiile vor putea fi admise in totalitate sau in parte ori respinse.
    (2) In cazul admiterii contestatiilor se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actelor de control atacate.
    Art. 29
    (1) Deciziile se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul sau la domiciliul contestatarilor, declarat prin contestatiile formulate, precum si la organele de control masuri active ale caror acte se ataca.
    (2) In situatia in care contestatarii si-au schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest fapt agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, deciziile se comunica organelor de control masuri active ale caror acte se ataca.
    Art. 30
    Deciziile pot fi atacate la instantele judecatoresti competente potrivit dreptului comun.

    CAP. 2
    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii

    Art. 31
    Activitatea de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii, se realizeaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, de catre personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi.
    Art. 32
    (1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 31 este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) este imputernicit in fata debitorului sau a tertilor prin legitimatii de executor bugetar si delegatii.
    (3) Modelul legitimatiei de executor bugetar este prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.
    Art. 33
    Fac obiectul executarii silite, in conditiile art. 31, urmatoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii:
    a) sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile legii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 47 alin. (1) din lege, de la persoanele care le-au primit;
    b) sumele platite fara temei legal, cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare, care se recupereaza in temeiul angajamentelor beneficiarilor, ce constituie titluri executorii, potrivit art. 76 alin. (2) din lege;
    c) debitele si sanctiunile consemnate de organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in procesele-verbale de control ce devin titluri executorii la data la care creantele respective sunt scadente prin expirarea termenului de plata stabilit de lege sau stabilit de organul competent.
    Art. 34
    Personalul de specialitate din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, desemnat prin dispozitii ale directorilor executivi, este imputernicit sa indeplineasca masurile asiguratorii si sa efectueze executarea silita, in conditiile art. 31, in privinta urmatoarelor creante bugetare administrate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, altele decat cele rezultate din nerespectarea prevederilor legii:
    a) sume acordate in mod necuvenit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care le-au primit;
    b) orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, care se recupereaza in temeiul deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, ce constituie titluri executorii, de la persoanele fizice sau juridice.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 35
    Controalele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
    Art. 36
    Legitimatiile de control, precum si legitimatiile de executor bugetar se emit de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin Directia resurse umane si salarizare si sunt semnate de catre directorul general executiv.
    Art. 37
    Evidenta legitimatiilor se tine intr-un registru special care va contine: numarul de ordine, numele, prenumele si functia titularului, indicativul judetului, seria, data eliberarii si semnatura de primire.
    Art. 38
    La incetarea calitatii de executori bugetari a persoanelor desemnate in conditiile art. 31, precum si la modificarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale persoanelor din cadrul compartimentelor de control masuri active, acestea vor preda legitimatiile in vederea anularii; anularea va fi consemnata in registrul special prevazut la art. 37.

    ANEXA 1*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|             |                     |                                          |
|             |                     |   In exercitarea atributiilor ce le revin|
|             |       ROMANIA       | potrivit art. 116^1 din Legea nr. 76/2002|
|             |                     | privind sistemul asigurarilor pentru     |
|             |                     | somaj si stimularea ocuparii fortei de   |
|             |                     | munca, cu modificarile si completarile   |
|             |                     | ulterioare, organele de control masuri   |
|_____________|_____________________| active din cadrul Agentiei Nationale     |
|                                   | pentru Ocuparea Fortei de Munca,         |
|         GUVERNUL ROMANIEI         | respectiv din cadrul agentiilor pentru   |
|         MINISTERUL MUNCII,        | ocuparea fortei de munca, au urmatoarele |
| SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI | drepturi:                                |
|                                   |   a) sa intre, in prezenta               |
|___________________________________| reprezentantilor legali ai persoanelor   |
|                                   | fizice sau juridice supuse controlului   |
|         AGENTIA NATIONALA         | sau a altor persoane desemnate de        |
|  PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  | acestea, in orice incinta a sediului in  |
|                                   | care isi desfasoara activitatea, in      |
|       LEGITIMATIE DE CONTROL      | timpul programului normal de lucru;      |
|___________________________________| controlul se poate desfasura si in afara |
|                                   | programului de lucru, cu acordul scris al|
| Seria ______________ nr. ________ | persoanelor fizice sau juridice supuse   |
|                                   | controlului si cu aprobarea directorului |
|___________________________________| general executiv al Agentiei Nationale   |
|                                   | pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru  |
| Numele __________________________ | compartimentul de control masuri active  |
|                                   | din cadrul acesteia, sau a directorilor  |
|___________________________________| executivi ai agentiilor pentru ocuparea  |
|                                   | fortei de munca in cadrul carora         |
| Prenumele _______________________ | functioneaza celelalte compartimentele   |
|                                   | de control masuri active;                |
|___________________________________|   b) sa examineze orice inscrisuri care  |
|                                   | pot fi relevante pentru determinarea     |
| CNP _____________________________ | modului in care persoanele fizice sau    |
|                                   | juridice supuse controlului respecta     |
|___________________________________| obligatiile ce le revin potrivit legii;  |
|                                   |   c) sa primeasca copii de pe orice      |
| Semnatura autorizata ____________ | inscrisuri supuse controlului;           |
|                                   |   d) sa solicite informatii care nu au,  |
|___________________________________| potrivit legii, caracter secret, de la   |
|                  |                | organele administratiei publice centrale |
|  Loc fotografie  |  Data emiterii | si locale, institutiile publice sau de   |
|                  |                | interes public, institutiile publice sau |
|                  |                | private care inregistreaza, sub orice    |
|                  |                | forma, incheierile de contracte, evidenta|
|                  |                | populatiei sau a bunurilor, exploatarea  |
|                  |                | proprietatilor si altele asemenea;       |
|                  |                |   e) sa solicite declaratii scrise de la |
|                  |                | salariatii persoanelor fizice sau        |
|                  |                | juridice supuse controlului in situatia  |
|                  |                | in care informatiile furnizate de        |
|                  |                | reprezentantii legali sau de persoanele  |
|                  |                | numite de acestea sunt insuficiente;     |
|                  |                |   f) sa expuna constatarile efectuate cu |
|                  |                | ocazia controlului si sa solicite        |
|                  |                | explicatii scrise de la reprezentantii   |
|                  |                | legali ai persoanelor fizice sau juridice|
|                  |                | supuse controlului sau de la             |
|                  |                | imputernicitii acestora, dupa caz;       |
|                  |                |   g) sa solicite, in scris, cu cel putin |
|                  |                | 15 zile inainte, prezenta                |
|                  |                | reprezentantilor legali ai persoanelor   |
|                  |                | fizice sau juridice supuse controlului   |
|                  |                | sau a imputernicitilor acestora, la      |
|                  |                | sediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea|
|                  |                | Fortei de Munca sau al agentiilor pentru |
|                  |                | ocuparea fortei de munca in cadrul carora|
|                  |                | functioneaza compartimentele de control  |
|                  |                | masuri active;                           |
|                  |                |   h) sa dispuna masurile necesare in     |
|                  |                | vederea indeplinirii, de catre persoanele|
|                  |                | fizice sau juridice supuse controlului, a|
|                  |                | obligatiilor ce le revin potrivit legii; |
|                  |                |   i) sa stabileasca, in situatia in care |
|                  |                |  se constata incalcari ale legii,        |
|                  |                | eventualele debite;                      |
|                  |                |   j) sa aplice sanctiunile prevazute de  |
|                  |                | lege.                                    |
|                  |                |                                          |
|                  |                |   Pierderea legitimatiei se face publica |
|                  |                | in presa si se anunta institutia emitenta|
|                  |                | in termen de 15 zile.                    |
|                  |                |                                          |
|                  |                |                                          |
|                  |                |                   VIZE                   |
|                  |                |   _____________________________________  |
|__________________|________________|  | AN     | AN      | AN     | AN      | |
|                                   |  | SEM. I | SEM. II | SEM. I | SEM. II | |
| Legitimatia nu este transmisibila |  |________|_________|________|_________| |
|                                   |  | AN     | AN      | AN     | AN      | |
|                                   |  | SEM. I | SEM. II | SEM. I | SEM. II | |
|                                   |  |________|_________|________|_________| |
|___________________________________|__________________________________________|

    ANEXA 2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                  PROCES-VERBAL
                  Incheiat astazi __________ luna _______ anul ____

    Subsemnatii ________________________________________________ indeplinind functia de ________________________, in cadrul compartimentului control masuri active din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului/judetului __________________________ in temeiul Hotararii Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza legitimatiilor de control nr. ___________ si a delegatiilor nr. ________/________ am procedat, conform programului de control aprobat si atributiilor de serviciu, la efectuarea unui control de specialitate la _________________________________ cu sediul in __________________________, str. ____________ nr. _______, judetul/sectorul ___________________________________.
    Controlul a avut ca obiect verificarea respectarii de catre ___________________________ a obligatiilor ce ii revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Verificarea s-a efectuat asupra actelor, documentelor si evidentelor aferente perioadei _______________________, puse la dispozitia organului de control masuri active de catre persoana fizica/juridica supusa controlului.
    Persoana fizica/juridica nu/a mai fost controlata anterior conform procesului-verbal nr. __________/_________, pentru perioada __________________.

    CAP. 1
    Date de identificare a persoanei fizice/juridice

    Numele/denumirea persoanei fizice/juridice ________________________________
    Cod numeric personal _____________________________________ (persoane fizice)
    Certificatul de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului ______________ sub nr. ________ din data de _________ si la Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului/judetului ___________________ sub nr. ________/____ (societati comerciale)
    Actul normativ in temeiul caruia functioneaza _____________________________ (institutii publice)
    Codul fiscal: _____________________________________________________________
    Codul postal: _____________________________________________________________
    Forma si situatia juridica:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Structura actionariatului (societati comerciale):
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Domiciliul/sediul:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Reprezentant legal:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Capitalul social subscris si varsat (societati comerciale): ___________ lei.
    Obiectul de activitate:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    Telefon/Fax/E-mail:________________________________________________________
    Conturile de disponibilitati in lei si in devize, bancile la care sunt deschise, precum si adresele acestora:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    La data incheierii prezentului proces-verbal, persoana fizica/juridica isi desfasoara activitatea cu un numar de: ______ salariati, incadrati in baza unor contracte individuale de munca/acte de numire (functionari publici).

    CAP. 2
    Respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:
    a) verificarea activitatii de control masuri active desfasurata la nivelul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    b) verificarea respectarii prevederilor legii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in calitate de furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    Se completeaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca:
    a) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 10 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    b) verificarea respectarii de catre angajatori a obligatiei prevazute la art. 21 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    c) verificarea respectarii de catre angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, a obligatiei prevazute la art. 41 alin. (2) din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    d) verificarea respectarii de catre angajatorii prevazuti la art. 48^1 alin. (1) din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 48^1 alin. (4) din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    e) verificarea respectarii de catre angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 49 din lege, a obligatiei prevazute la art. 50 alin. (3) din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    f) verificarea respectarii conditiilor de acordare a subventiilor prevazute la art. 78 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    g) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza absolventi, in conditiile art. 80 din lege, a obligatiei ce le revine potrivit art. 83 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    h) verificarea respectarii de catre angajatorii care incadreaza someri in varsta de peste 45 de ani, intretinatori unici de familie sau persoane cu handicap a obligatiei ce le revine potrivit art. 85 alin. (1) si (2) din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    i) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de credite in conditii avantajoase, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86 alin. (7) lit. c) si d), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    j) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, a obligatiilor prevazute la art. 86^1 alin. (5), art. 86^2 alin. (3) si art. 88 din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    k) verificarea respectarii de catre angajatorii care au beneficiat, potrivit legii, de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, a obligatiei prevazute la art. 93 alin. (1) din lege:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    l) verificarea acreditarii furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    m) verificarea respectarii altor obligatii prevazute in conventiile sau contractele incheiate de catre angajatori cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    CAP. 3
    Concluzii si masuri dispuse in urma controlului

    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    Prin semnarea procesului-verbal de control persoana fizica/juridica recunoaste ca i s-au restituit toate documentele solicitate de catre organele de control masuri active si puse la dispozitia acestora in vederea verificarii.
    Masurile dispuse de organele de control masuri active prin prezentul proces-verbal pot fi contestate, pe cale administrativa, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de catre organele de control masuri active din cadrul acesteia, sau la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, atunci cand au ca obiect acte de control incheiate de acestea.
    Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces-verbal.

        ORGAN DE CONTROL,                     PERSOANA FIZICA/JURIDICA,

________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Prezentul model de proces-verbal va fi adaptat, in functie de obiectul controlului.

    ANEXA 3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                  DECLARATIE
                 Nr. _____ din ziua ______ luna _______ anul ____

    Subsemnatul(a) __________________________________, legitimat(a) cu actul de identitate ___________, seria _________ nr. ______ , CNP _____________________, domiciliat(a) in localitatea ______________________, str. _____________________ nr. _____, bloc ____, sc. ___, et. ___, ap. ___, judetul/sectorul ____________, avand functia de _______________________, in cadrul___________________________, cu sediul in ______________________, str. ____________________ nr. ______, judetul/sectorul _________________________.
    La solicitarea organelor de control masuri active din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca/Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a municipiului/judetului _________________________, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, declar pe proprie raspundere urmatoarele*:
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    * Informatii solicitate de catre organele de control masuri active, in functie de obiectul activitatii de control.

                DATA _______________                  SEMNATURA,

    ANEXA 4*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|             |                     |                                          |
|             |                     |   In temeiul Ordonantei Guvernului       |
|             |       ROMANIA       | nr. 92/2003 privind Codul de procedura   |
|             |                     | fiscala, republicata, titularul are      |
|             |                     | calitatea de executor bugetar si are     |
|             |                     | dreptul:                                 |
|             |                     |   a) sa aplice masurile asiguratorii si  |
|_____________|_____________________| de executare silita;                     |
|                                   |   b) sa intre in orice incinta de afaceri|
|         GUVERNUL ROMANIEI         | a debitorului, persoana juridica, sau in |
|         MINISTERUL MUNCII,        | alte incinte unde acesta isi pastreaza   |
| SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI | bunurile, in scopul identificarii        |
|                                   | bunurilor sau valorilor care pot fi      |
|___________________________________| executate silit, precum si sa analizeze  |
|                                   | evidenta contabila a debitorului in      |
|          AGENTIA NATIONALA        | scopul identificarii tertilor care       |
|  PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  | datoreaza sau detin in pastrare venituri |
|                                   | ori bunuri ale debitorului;              |
|  LEGITIMATIE DE EXECUTOR BUGETAR  |   c) sa intre in toate incaperile in care|
|___________________________________| se gasesc bunuri sau valori ale          |
|                                   | debitorului, persoana fizica, precum si  |
| Seria ______________ nr. ________ | sa cerceteze toate locurile in care      |
|                                   | acesta isi pastreaza bunurile;           |
|___________________________________|   d) sa solicite si sa cerceteze orice   |
|                                   | document sau element material care poate |
| Numele __________________________ | constitui o proba in determinarea        |
|                                   | bunurilor proprietate a debitorului.     |
|___________________________________|                                          |
|                                   |   Pierderea legitimatiei se face publica |
| Prenumele _______________________ | in presa si se anunta institutia emitenta|
|                                   | in termen de 15 zile.                    |
|___________________________________|                                          |
|                                   |                                          |
| CNP______________________________ |                   VIZE                   |
|                                   |   _____________________________________  |
|___________________________________|  | AN     | AN      | AN     | AN      | |
|                                   |  | SEM. I | SEM. II | SEM. I | SEM. II | |
| Semnatura autorizata ____________ |  |________|_________|________|_________| |
|                                   |  | AN     | AN      | AN     | AN      | |
|___________________________________|  | SEM. I | SEM. II | SEM. I | SEM. II | |
|  Loc fotografie  |  Data emiterii |  |________|_________|________|_________| |
|                  |                |                                          |
|                  |                |                                          |
|                  |                |                                          |
|                  |                |                                          |
|__________________|________________|                                          |
|                                   |                                          |
| Legitimatia nu este transmisibila |                                          |
|                                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 279/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 279 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu