Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 270/273 din 12 iunie 2002

privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 270 din 12 iunie 2002
              INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
              Nr. 273 din 18 iunie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 531 din 22 iulie 2002

    Ministrul muncii si solidaritatii sociale si presedintele Institutului National de Statistica,
    in temeiul art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                 Marian Sarbu

               Presedintele Institutului National de Statistica,
                                 Aurel Camara

    ANEXA 1

                               PROCEDURA
de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din Romania

    Art. 1
    (1) Clasificarea ocupatiilor din Romania, denumita in continuare COR, este un nomenclator de interes general, a carui utilizare este obligatorie pentru ordonarea si evidenta informatiilor referitoare la ocupatiile practicate in cadrul economiei nationale.
    (2) COR reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate in economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor.
    (3) COR poate genera si alte clasificari si nomenclatoare ocupationale, specializate pe domenii de activitate.
    Art. 2
    COR indeplineste urmatoarele functii:
    a) asigura informatii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea fortei de munca;
    b) satisface cerintele de agregare si detaliere in functie de scopul cercetarilor statistice;
    c) faciliteaza identificarea unitara a ocupatiilor din Romania;
    d) asigura un cadru de referinta care permite compararea datelor statistice privind piata muncii din Romania;
    e) asigura interpretarea unitara a datelor statistice de catre toti utilizatorii;
    f) asigura comparabilitatea cu datele statistice internationale.
    Art. 3
    (1) COR se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite in continuare utilizatori.
    (2) Utilizatorii au urmatoarele atributii:
    a) sa foloseasca COR in toate cazurile in care transmit sau acorda acces la informatie altor organizatii;
    b) sa informeze organizatia care intretine nomenclatorul cu privire la anomaliile si incidentele intervenite in exploatare;
    c) sa elaboreze nomenclatoare ale ocupatiilor specifice domeniului de activitate;
    d) sa solicite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR.
    (3) Elaborarea de catre organismele prevazute la alin. (1) a unor nomenclatoare ocupationale proprii, in scopuri specifice activitatii acestora, este conditionata in mod obligatoriu de asigurarea corespondentei informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat in COR.
    Art. 4
    (1) Prin actualizarea COR se intelege:
    a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare si introducere in COR a noilor ocupatii, functii, meserii, ca urmare a schimbarilor suferite de economia nationala;
    b) activitatea de radiere a ocupatiilor, functiilor si meseriilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii;
    c) activitatea de redenumire a unor ocupatii, functii si meserii, daca acest lucru se impune.
    (2) Actualizarea COR vizeaza cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupa majora, subgrupe majore, grupe minore, grupe de baza, in functie de:
    a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei;
    b) nivelul de competenta si complexitatea sarcinilor de indeplinit;
    c) gradul de specializare;
    d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, masinile si utilajele cu care se lucreaza.
    Art. 5
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica asigura, la cererea organizatiilor utilizatoare, actualizarea COR in concordanta cu modificarile care se produc in:
    a) structura economiei nationale;
    b) legislatia specifica in vigoare privind introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii;
    c) nomenclatoarele ocupatiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, si anume: Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor recomandata de Uniunea Europeana, ISCO - (COM); Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor - ISCO (88).
    (2) Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementari specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii trebuie sa solicite Directiei generale forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale actualizarea COR in termen de 30 de zile de la data publicarii actului normativ in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Continutul COR se aliniaza la nomenclatoarele internationale existente dupa urmatoarea ierarhie de prioritati:
    - prioritate 0 - UE (Uniunea Europeana);
    - prioritate 1 - ONU (Organizatia Natiunilor Unite);
    - prioritate 2 - alte reglementari internationale.
    Art. 7
    Actualizarea COR se face din initiativa utilizatorilor.
    Art. 8
    (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale o cerere insotita de urmatoarea documentatie:
    a) memoriu justificativ din care sa reiasa:
    1. denumirea ocupatiei, in limba romana, pentru care se face cererea de introducere in COR;
    2. codul COR pentru grupa de baza, precum si codul COR pentru ocupatia propusa a fi introdusa in COR;
    3. codul activitatii economice din Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), care presupune introducerea ocupatiei propuse, pentru realizarea concordantei dintre activitate si ocupatie;
    4. studiile si analizele facute de agentii economici interesati pe piata fortei de munca, din care sa rezulte necesitatea actualizarii, anexate memoriului justificativ;
    b) descrierea ocupatiei din care sa rezulte urmatoarele elemente: atributii si responsabilitati; uneltele si instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situatiile de risc; cerintele pentru exercitarea ocupatiei; cerintele referitoare la formarea profesionala; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupatiei; specializarea obtinuta prin actul de calificare, conform legislatiei in vigoare; salarizarea; promovarea in munca; dinamica meseriei pe piata muncii; meserii inrudite din COR; specializarile;
    c) adresa din partea ministerului de resort care reglementeaza activitatea in domeniu sau, dupa caz, a asociatiilor profesionale, din care sa rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;
    d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupatiilor respective;
    e) anexa nr. 1 "Lista cuprinzand ocupatiile propuse a fi introduse in COR", completata;
    f) dupa caz, anexa nr. 2 "Lista cuprinzand ocupatiile propuse a fi radiate din COR", completata.
    Documentatia va fi prezentata si in format electronic.
    (2) Incadrarea de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a unei ocupatii in cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligatii pentru unitatea solicitanta.
    (3) Utilizarea codurilor COR in scopuri specifice de catre utilizatori revine in intregime in responsabilitatea acestora.
    Art. 9
    Cererile pentru actualizarea COR depuse la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia generala forta de munca vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
    Art. 10
    Actualizarea COR se aproba periodic, prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica.
    Art. 11
    Lista cuprinzand ocupatiile, meseriile si functiile aprobate se publica periodic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 12
    Pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ocupatiilor pentru care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Institutul National de Statistica si-au dat acordul de includere in COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

    ANEXA 1
    la procedura

                               LISTA
    cuprinzand ocupatiile propuse a fi introduse in COR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea|   Grupa si   | Nivelul de | Pagina |   Codul     |  Tipul si  |
|crt.|ocupatiei|clasa CAEN ale| instruire  |din COR |corespunzator|  numarul   |
|    | propuse |  activitatii |  necesar   |la care |  ocupatiei  |  actului   |
|    |   a fi  |   economice  |  pentru    |urmeaza |  propuse a  |normativ in |
|    |introdusa| pentru care  |practicarea | sa se  |fi introdusa |  care se   |
|    | in COR  |este necesara |ocupatiei*)|inscrie |    in COR   |  regasesc  |
|    |(in limba| introducerea |            |ocupatia| (format din | ocupatiile |
|    | romana) |    de noi    |            |        |   6 cifre)  |propuse a fi|
|    |         |  ocupatii*)  |            |        |             |introduse in|
|    |         |______________|            |        |             |  COR*)   |
|    |         | Grupa | Clasa|            |        |             |            |
|    |         | CAEN  | CAEN |            |        |             |            |
|____|_________|_______|______|____________|________|_____________|____________|
|  0 |     1   |    2  |   3  |      4     |    5   |      6      |       7    |
|____|_________|_______|______|____________|________|_____________|____________|
|    |         |       |      |            |        |             |            |
|____|_________|_______|______|____________|________|_____________|____________|
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitatilor din economia nationala, grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.
    *) Conform informatiilor prezentate in partea intai - "Elemente de metodologie a elaborarii si mod de utilizare" a Manualului pentru utilizatori Clasificarea Ocupatiilor din Romania, editia a II-a, 2002, Editura "Lumina Lex", tel.: 315.06.13.
    *) Se vor preciza articolele din actul normativ care fac referire expresa la denumirea ocupatiei propuse a fi introdusa in COR.

    ANEXA 2
    la procedura

                              LISTA
    cuprinzand ocupatiile propuse a fi radiate din COR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea | Grupa si clasa CAEN  | Pagina |   Codul     |Tipul si numarul|
|crt.|ocupatiei |   ale activitatii    |din COR |corespunzator|actului normativ|
|    |propuse a |economice pentru care |la care |  ocupatiei  |   in care se   |
|    |fi radiata|    este necesara     |urmeaza |propuse a fi |    regasesc    |
|    | din COR  |radierea de ocupatii*)| sa se  | radiata din |   ocupatiile   |
|    |          |______________________|radieze | COR (format |  propuse a fi  |
|    |          |   Grupa  |   Clasa   |ocupatia|din 6 cifre) |   radiate din  |
|    |          |   CAEN   |   CAEN    |        |             |     COR*)     |
|____|__________|__________|___________|________|_____________|________________|
|  0 |     1    |     2    |     3     |    4   |      5      |       6        |
|____|__________|__________|___________|________|_____________|________________|
|    |          |          |           |        |             |                |
|____|__________|__________|___________|________|_____________|________________|
    *) Conform Hotararii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala   CAEN, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitatilor din economia nationala grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.
    *) Se va preciza articolul din actul normativ care face referire expresa la ocupatia propusa a fi radiata din COR.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 270/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 270 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu