Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.265 din 04.04.2012

pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 23 aprilie 2012SmartCity1

În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,în temeiul art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban ANEXĂMEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*) privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare statul beneficiar, denumite în continuare împreună părţile _____*) Traducere. Întrucât Protocolul 38b la Acordul SEE, încorporat în Acordul SEE prin Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei privind mecanismul financiar SEE 2009-2014, stabileşte un mecanism financiar (denumit în continuare mecanismul financiar SEE 2009-2014) prin care statele donatoare vor contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European, întrucât mecanismul financiar SEE 2009-2014 urmăreşte întărirea relaţiilor dintre statele donatoare şi statul beneficiar în beneficiul reciproc al cetăţenilor lor, întrucât prin Decizia Comitetului permanent al statelor AELS nr. 5/2010/CP din 9 decembrie 2010 statele donatoare au acordat Comitetului mecanismului financiar, stabilit prin Decizia Comitetului permanent al statelor AELS nr. 4/2004/CP din 3 iunie 2004, un mandat de administrare a mecanismului financiar SEE 2009-2014, întrucât cooperarea sporită între statele donatoare şi statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, paşnice şi prospere, pe baza bunei guvernări, a instituţiilor democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului şi dezvoltării durabile, întrucât părţile sunt de acord să stabilească un cadru de cooperare pentru a asigura implementarea eficientă a mecanismului financiar SEE 2009-2014, au convenit următoarele: Articolul 1Obiective 1. Obiectivele generale ale mecanismului financiar SEE 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi statele beneficiare prin contribuţii financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 2. Prin urmare, părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere vor selecta pentru finanţare programe ce contribuie la atingerea acestor obiective. 2. Contribuţia financiară este alocată pentru următoarele sectoare prioritare: (a) managementul şi protecţia mediului; (b) schimbări climatice şi energie regenerabilă; (c) societatea civilă; (d) dezvoltarea umană şi socială; şi (e) protejarea patrimoniului cultural. Cercetarea academică poate fi eligibilă pentru finanţare în măsura în care este direcţionată către unul sau mai multe sectoare prioritare. Articolul 2Cadrul legal Acest memorandum de înţelegere se citeşte corelat cu următoarele documente, care, împreună cu acest memorandum de înţelegere, constituie cadrul legal al mecanismului financiar SEE 2009-2014: (a) Protocolul 38b la Acordul SEE privind mecanismul financiar SEE 2009-2014; (b) Regulamentul privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 (denumit în continuare Regulamentul), emis de statele donatoare în conformitate cu art. 8.8 din Protocolul 38b; (c) acordurile de program ce se vor încheia pentru fiecare program; şi (d) toate ghidurile adoptate de Comitetul mecanismului financiar în conformitate cu Regulamentul. Articolul 3Cadrul financiar 1. În conformitate cu art. 2 din Protocolul 38b, suma totală a contribuţiei financiare este de 988,5 milioane euro în tranşe anuale de 197,7 milioane euro pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2009 şi 30 aprilie 2014 inclusiv. 2. În conformitate cu art. 5 din Protocolul 38b, o sumă totală de 190.750.000 euro este alocată statului beneficiar pe perioada menţionată în paragraful 1. 3. În conformitate cu art. 8.7 din Protocolul 38b şi cu art. 1.8 din Regulament, costurile de management ale statelor donatoare se acoperă din suma totală menţionată anterior. În Regulament sunt stabilite prevederi suplimentare în acest sens. Suma netă a alocării ce va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar este de 176.443.750 euro. Articolul 4Roluri şi responsabilităţi 1. Statele donatoare alocă fonduri pentru sprijinirea programelor eligibile propuse de statul beneficiar şi agreate de Comitetul mecanismului financiar în cadrul sectoarelor prioritare enumerate în art. 3.1 din Protocolul 38b şi în cadrul domeniilor de finanţare identificate în anexa B la acest memorandum de înţelegere. Statele donatoare şi statul beneficiar se pot consulta cu privire la anumite programe posibile şi specifice înainte de transmiterea oficială a fişei de program către Comitetul mecanismului financiar. 2. Statul beneficiar asigură cofinanţarea completă a programelor ce beneficiază de sprijin prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 în conformitate cu anexa B şi cu acordurile de program. 3. Comitetul mecanismului financiar administrează mecanismul financiar SEE 2009-2014 şi adoptă decizii cu privire la acordarea asistenţei financiare în conformitate cu Regulamentul. 4. Comitetul este asistat de Oficiul mecanismului financiar (denumit în continuare OMF). OMF este responsabil cu derularea operaţiunilor curente ale mecanismului financiar SEE 2009-2014 şi îndeplineşte funcţia de punct de contact. Articolul 5Desemnarea autorităţilor Statul beneficiar a autorizat un punct focal naţional să acţioneze în numele său. Punctul focal naţional deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor mecanismului financiar SEE 2009-2014, precum şi pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 în statul beneficiar în conformitate cu Regulamentul. În temeiul art. 4.2 din Regulament, în anexa A sunt desemnate punctul focal naţional, autoritatea de certificare, autoritatea de audit şi o entitate naţională adecvată responsabilă pentru elaborarea şi transmiterea rapoartelor de nereguli. Articolul 6Cadrul multianual de programare 1. În conformitate cu art. 2.1 din Regulament, părţile au convenit asupra cadrului de implementare constituit din următorii parametri financiari şi substanţiali: (a) o listă a domeniilor de finanţare convenite, contribuţia financiară din partea mecanismului financiar SEE 2009-2014 pentru fiecare domeniu de finanţare; (b) identificarea programelor, a obiectivului lor principal şi a rezultatelor aşteptate, după caz, precum şi a oricăror probleme specifice privind grupurile-ţintă, zonele geografice sau alte elemente; (c) identificarea operatorilor de program, dacă este cazul; (d) iniţiativele de întărire a relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi statul beneficiar, inclusiv identificarea domeniilor de finanţare în cadrul cărora se elaborează programe de parteneriat cu statele donatoare, astfel cum prevede art. 3.2, desemnarea partenerilor de program din statele donatoare, alocarea fondurilor pentru aceste programe şi programele sau componente ale acestora care sunt dedicate exclusiv proiectelor de parteneriat cu statele donatoare; (e) în cazuri specifice, identificarea proiectelor predefinite ce vor fi incluse în programele relevante; (f) identificarea schemelor de granturi mici, după caz. 2. Cadrul de implementare este descris în anexa B. Articolul 7Reuniuni anuale În conformitate cu art. 2.3 din regulament, între Comitetul mecanismului financiar şi punctul focal naţional va avea loc o reuniune anuală. În cadrul reuniunii anuale, Comitetul mecanismului financiar şi punctul focal naţional analizează progresul înregistrat pe parcursul perioadei anterioare de raportare şi convin asupra măsurilor necesare ce vor fi întreprinse. Articolul 8Modificarea anexelor 1. Anexa A poate face obiectul revizuirii în cadrul reuniunilor anuale. Amendamentele la anexa A convenite în cadrul reuniunilor anuale nu necesită o modificare formală a acestui memorandum de înţelegere. Astfel de amendamente se confirmă prin schimb de scrisori între Comitetul mecanismului financiar şi punctul focal naţional. 2. Anexa B poate fi modificată prin schimb de scrisori între Comitetul mecanismului financiar şi punctul focal naţional. Articolul 9Controlul şi accesul la informaţii Comitetul mecanismului financiar, Consiliul auditorilor AELS şi reprezentanţii acestora au dreptul de a realiza misiuni tehnice sau financiare ori revizuiri pe care le consideră necesare pentru a urmări planificarea, implementarea şi monitorizarea programelor şi a proiectelor, precum şi utilizarea fondurilor. Statul beneficiar va furniza tot sprijinul, informaţiile şi documentele necesare. Articolul 10Principii directoare 1. Implementarea acestui memorandum de înţelegere este guvernată sub toate aspectele sale de Regulament, cu modificările ulterioare. 2. Urmărirea obiectivelor mecanismului financiar SEE 2009-2014 se realizează în cadrul unei cooperări strânse între statele donatoare şi statul beneficiar. Părţile sunt de acord să aplice cel mai înalt grad de transparenţă, responsabilitate şi eficienţă economică, precum şi principiile bunei guvernări, dezvoltării durabile, egalităţii de gen şi egalităţii de şanse în toate fazele de implementare a mecanismului financiar SEE 2009-2014. 3. Statul beneficiar va lua măsuri proactive pentru a asigura respectarea acestor principii la toate nivelurile implicate în implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014. Articolul 11Intrarea în vigoare Acest memorandum de înţelegere intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei semnături. Acest memorandum de înţelegere este semnat în 4 exemplare originale în limba engleză. Semnat la Bucureşti la data de 21 martie 2012 Pentru Guvernul României, Leonard Orban Semnat la Bucureşti la data de 21 martie 2012 Pentru Islanda, Sturla Sigurjónsson Semnat la Bucureşti la data de 23 martie 2012 Pentru Principatul Liechtenstein, Kurt Jaeger Semnat la Bucureşti la data de 21 martie 2012 Pentru Regatul Norvegiei, Gry Larsen ANEXA AStructurile naţionale de management şi control 1. Punctul focal naţional Direcţia asistenţă SEE (DA SEE) din cadrul Ministerului Afacerilor Europene îndeplineşte rolul de punct focal naţional. DA SEE este o structură în cadrul Ministerului Afacerilor Europene, sub coordonarea secretarului de stat responsabil pentru coordonarea naţională a fondurilor europene, şi este dedicată în exclusivitate coordonării şi implementării mecanismului financiar SEE şi mecanismului norvegian în România. Directorul DA SEE va îndeplini rolul de conducător al punctului focal naţional. Rolul şi responsabilităţile punctului focal naţional sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la art. 4.3. 2. Autoritatea de certificare Autoritatea de certificare şi plată (ACP) funcţionează ca direcţie generală sub directa coordonare a secretarului de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi va îndeplini rolul de autoritate de certificare. ACP este organismul executiv al responsabilului naţional cu autorizarea finanţării (RNA) pentru fondurile europene de preaderare, autoritate de certificare şi plată pentru fondurile structurale şi de coeziune şi autoritate de plată pentru granturile SEE 2004-2009. ACP este în principal responsabilă pentru certificarea sumelor incluse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia europeană/Oficiul mecanismului financiar şi pentru primirea/încasarea sumelor/fondurilor transferate României din instrumentele structurale/fondurile de preaderare/alte fonduri nerambursabile, inclusiv granturile SEE 2004-2009. Directorul general al ACP din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va îndeplini rolul de conducător al autorităţii de certificare. Rolul şi responsabilităţile autorităţii de certificare şi plată sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la art. 4.5. 3. Autoritatea de audit Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI), înfiinţată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi direct subordonată Ministrului Finanţelor Publice, îndeplineşte rolul de autoritate de audit. Directorul general al UCAAPI va îndeplini rolul de conducător al autorităţii de audit. Rolul şi responsabilităţile autorităţii de audit sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la art. 4.6. Autoritatea de audit este independentă din punct de vedere funcţional de punctul focal naţional şi de Autoritatea de certificare. 4. Entitatea publică naţională responsabilă cu pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli Autoritatea de certificare şi plată (ACP), înfiinţată ca direcţie generală şi sub directa coordonare a secretarului de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, este responsabilă de pregătirea şi transmiterea rapoartelor de nereguli. Rolul şi responsabilităţile autorităţii de certificare şi plată în ceea ce priveşte neregulile sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la art. 11.3. 5. Comitetul de monitorizare Comitetul de monitorizare va fi stabilit în termen de 6 luni de la semnarea memorandumului de înţelegere. Rolul său este prevăzut în Regulament, la art. 4.4. 6. Raportul strategic şi rapoartele de program anuale În conformitate cu prevederile art. 2.2 din Regulament, punctul focal naţional va transmite anual Comitetului mecanismului financiar un raport strategic cu privire la implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014 în statul beneficiar. Părţile semnatare vor depune eforturi să organizeze reuniuni anuale în luna iunie a fiecărui an. 7. Organigramă ANEXA BCadrul de implementare În conformitate cu prevederile art. 2.1 din Regulament, părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere au convenit asupra cadrului de implementare prezentat în această anexă. 1. Parametrii financiari ai cadrului de implementare
ROMÂNIA Contribuţia mecanismului financiar SEE (euro)
Domeniu de finanţare
Servicii de biodiversitate şi ecosistem 15.000.000
Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat 8.181.250
Reducerea substanţelor periculoase 10.000.000
Eficienţă energetică 8.000.000
Energie regenerabilă 8.000.000
Adaptarea la schimbările climatice 5.000.000
Sectorul maritim 15.000.000
Fonduri pentru organizaţiile neguvernamentale 30.000.000
Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale 22.000.000
Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată 4.519.478
Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural 14.000.000
Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european 6.818.750
Cercetare în sectoarele prioritare 20.000.000
Burse 4.000.000
Alte alocări
Asistenţă tehnică acordată statului beneficiar (art. 1.9) 2.861.250
Rezerva pentru proiectele din cadrul MF 2004-09 (art. 1.10.2) 2.109.272
Fondul pentru relaţii bilaterale la nivel naţional (art. 3.5.1) 953.750
Alocarea netă pentru România 176.443.750

2. Parametrii substanţiali ai cadrului de implementare Relaţiile bilaterale dintre statele donatoare şi România vor fi dezvoltate atât în scopul de a stimula cooperarea pe termen lung, în special în domeniile de finanţare prezentate mai jos, cu partenerii de program din statele donatoare, cât şi prin alte modalităţi, cum ar fi parteneriatele la nivel de proiect în toate domeniile de finanţare susţinute. Evaluarea fişelor de program va ţine cont de drepturile omului şi de standardele de guvernare aferente ale Consiliului Europei (precum cele monitorizate de CPT, GRECO, GRETA, ECRI etc.), inclusiv Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Părţile semnatare ale acestui memorandum acceptă ca cel puţin 10% din totalul finanţării pentru domeniile de finanţare din cadrul mecanismului financiar SEE 2009-2014 să fie direcţionate către îmbunătăţirea situaţiei populaţiei rome. Domeniile de finanţare relevante sunt: societatea civilă; copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc; iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea includerii sociale; promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată; conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural; promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european; cercetare în sectoarele prioritare şi burse. Părţile semnatare vor conveni, după consultări, modul în care se vor atinge obiectivele din cadrul domeniilor de finanţare relevante. 3. Parametrii substanţiali ai cadrului de implementare Domeniile descrise mai jos vor fi elaborate şi, în funcţie de aprobarea Comitetului mecanismului financiar, vor fi implementate în statele beneficiare. Operatorii de program, acolo unde este cazul, împreună cu partenerii de program din statele donatoare, vor detalia programele în etapa de programare. Donatorii vor evalua în mod deosebit capacitatea operatorilor de program agreaţi, în timpul etapei de analizare a propunerilor de program.

A. Domeniul de finanţare: Servicii de biodiversitate şi ecosistem
Program: Servicii de biodiversitate şi ecosistem
Obiectiv: Stoparea pierderii biodiversităţii
Alocarea programului: 15.000.000 euro
Operator de program: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Partener de program: Direcţia norvegiană pentru managementul naturii (DN)
Observaţii specifice: Se va stabili o schemă de granturi mici care să includă şi sprijinul pentru organizaţii neguvernamentale.
B. Domeniul de finanţare: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat
Program: Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrat
Obiectiv: Îmbunătăţirea respectării legislaţiei în domeniul mediului
Alocarea programului: 8.181.250 euro
Operator de program: Punctul focal naţional
Obiectiv principal: Programul este implementat printr-un proiect predefinit prezentat mai jos. Suma alocată pentru proiectul predefinit se va stabili în acordul de program.
Proiect predefinit: Proiect predefinit în vederea implementării rezultatelor proiectului „Îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniul amenajării teritoriului“ (LAKI). Proiectul va fi implementat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din România (ANCPI) în cooperare cu Autoritatea norvegiană de cadastru (SK) şi Registrul din Islanda.
C. Domeniul de finanţare: Reducerea substanţelor periculoase
Program: Reducerea substanţelor periculoase
Obiectiv: Prevenirea accidentelor şi a efectelor adverse asupra mediului cauzate de deşeurile periculoase şi chimice
Alocarea programului: 10.000.000 euro
Operator de program: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Partener de program: Agenţia pentru climă şi controlul poluării (KLIF)
D. Domeniul de finanţare: Eficienţă energetică
Program: Eficienţă energetică
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze şi noxe poluante
Alocarea programului: 8.000.000 euro
Operator de program: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) - Direcţia generală energie
Obiectiv principal: Obiectivul general va fi îmbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în sectoarele industriale cu un nivel ridicat de poluare şi consum energetic.
E. Domeniu de finanţare: Energie regenerabilă
Program: Energie regenerabilă
Obiectiv: Creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile
Alocarea programului: 8.000.000 euro
Operator de program: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Obiectiv principal: Creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile
Proiecte predefinite: Două proiecte predefinite vor fi incluse în program:
1. Proiectul predefinit împreună cu Direcţia norvegiană a resurselor de apă şi energiei (NVE). O atenţie deosebită se va acorda energiei hidroelectrice ca sursă de energie regenerabilă. Alocarea totală pentru acest proiect predefinit nu va depăşi 4 milioane euro.
2. Proiectul predefinit împreună cu Autoritatea Naţională pentru Energie a Islandei (OS). O atenţie deosebită se va acorda energiei geotermale ca sursă de energie regenerabilă. Alocarea totală pentru acest proiect predefinit nu va depăşi 4 milioane euro.
F. Domeniul de finanţare: Adaptarea la schimbările climatice
Program: Adaptarea la schimbările climatice
Obiectiv: Reducerea vulnerabilităţii oamenilor şi a ecosistemului în faţa schimbărilor climatice
Alocarea programului: 5.000.000 euro
Operator de program: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Obiectiv principal: Programul este implementat prin proiectul predefinit prezentat mai jos. Valoarea grantului acordat proiectului predefinit trebuie agreată în acordul de program.
Proiect predefinit: Numele proiectului: „Calea verde spre dezvoltare durabilă“
Descriere: Proiectul are drept scop crearea unui oraş model pentru adaptarea la schimbările climatice, ce implică activităţi atât în sectorul energetic, cât şi în cel de transport din Sibiu.
Promotorul proiectului: Agenţia regională de protecţie a mediului
Partener de proiect: Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS)
G. Domeniul de finanţare: Sectorul maritim
Program: Sectorul maritim
Obiectiv: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a substanţelor poluante din atmosferă din sectorul maritim
Alocarea programului: 15.000.000 euro
Operator de program: Innovation Norway (IN)
Proiect predefinit: Proiect predefinit în colaborare cu Directoratul maritim norvegian (Sjøfartsdirektoratet). Alocarea totală pentru acest proiect predefinit nu va depăşi 500.000 euro.
H. Domeniul de finanţare: Societatea civilă
Program: Fonduri pentru organizaţiile neguvernamentale
Obiectiv: Sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi consolidarea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă
Rezultate aşteptate: Vor fi agreate în urma consultării părţilor interesate.
Alocarea programului: 30.000.000 euro
Operator de program: Oficiul mecanismului financiar (OMF) este responsabil pentru implementarea programului în concordanţă cu prevederile art. 5.13 din Regulament. Punctul focal naţional va fi consultat în selectarea operatorului fondului.
Observaţii specifice: O treime din alocarea totală a programului va fi dedicată domeniilor esenţiale de finanţare.
Cel puţin 10% din alocarea totală a programului va fi dedicată organizaţiilor şi activităţilor ce vizează copii şi tineri.
Cel puţin 20% din alocarea totală a programului va fi dedicată furnizării de ajutor social şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile.
Programul se va adresa nevoilor principale ale grupurilor minoritare, cu accent deosebit pe populaţia romă.
Programul va sprijini creşterea capacităţii şi a activităţilor transfrontaliere.
Programul va sprijini activităţile în vederea promovării egalităţii de gen şi a combaterii violenţei bazate pe deosebirea de sex.
Mediul este eligibil dacă nu este finanţat din alte programe.
I. Domeniile de finanţare: Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale
Program Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale
Obiectiv: Întărirea coeziunii sociale şi economice la nivel local, regional şi naţional
Rezultate aşteptate: Implementarea unor măsuri efective şi eficiente cu privire la grupurile vulnerabile de copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc
Dezvoltarea, atât de către autorităţile locale şi regionale, cât şi de către actorii privaţi şi cei ai societăţii civile, a unor iniţiative pentru consolidarea măsurilor antidiscriminatorii pentru grupurile vulnerabile la excluderea socială şi economică
Alocarea programului: 22.000.000 euro
Operator de program: Fondul român de dezvoltare socială
Partener de program: Consiliul Europei (CoE)
Observaţii specifice: Programul va avea în vedere principalele nevoi ale populaţiei rome prin iniţiative inovatoare de întărire a cooperării dintre şi în cadrul autorităţilor locale, organizaţiile neguvernamentale şi populaţia vizată.
Programul ar putea să vizeze inegalităţile sociale, incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc, dezvoltarea educaţiei şi îngrijirii preşcolare, inclusiv perspectivele multiculturale şi predarea istoriei.
Se va acorda prioritate zonelor dezavantajate cu un procent mai mare de populaţie romă.
J. Domeniul de finanţare: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată
Program: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată
Obiective: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată
Alocarea programului: 4.519.478 euro
Operator de program: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Observaţii specifice: Programul va avea în vedere şi nevoile specifice ale grupurilor minoritare, cu accent deosebit pe populaţia romă.
K. Domeniul de finanţare: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural
Program: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural
Obiectiv: Păstrarea şi conservarea patrimoniul natural şi cultural pentru generaţiile viitoare şi asigurarea accesului public.
Rezultate aşteptate: Restaurarea, renovarea şi protejarea patrimoniului cultural
Dezvoltarea comunităţilor locale şi asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural şi cultural
Alocarea programului: 14.000.000 euro
Operator de program: Punctul focal naţional
Partener de program: Directoratul norvegian pentru patrimoniul cultural (RA)
Proiect predefinit: Un proiect predefinit al Muzeului Astra cu privire la locuinţe pentru populaţia romă va fi inclus în program.
Schemă de granturi: Se va stabili o schemă de granturi mici pentru cooperare instituţională, instruire, precum şi sprijin acordat organizaţiilor neguvernamentale.
Observaţii specifice: Programul ar trebui să sprijine şi proiectele care au legătură cu documentaţia referitoare la istoria culturală a grupurilor şi minorităţilor sociale, etnice şi culturale.
Comitetul de cooperare ar trebui, conform celor agreate, să includă ca membri reprezentanţi din partea autorităţilor publice relevante sau ai instituţiilor responsabile pentru dezvoltarea politicilor în domeniile relevante. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ar trebui să fie unul dintre membrii comitetului de cooperare.
L. Domeniul de finanţare: Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european
Program: Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european
Obiectiv: Creşterea dialogului cultural şi protejarea identităţii europene prin înţelegerea diversităţii culturale
Rezultate aşteptate: Conştientizarea diversităţii culturale şi întărirea dialogului intercultural
Documentare cu privire la istoria culturală
Alocarea programului: 6.818.750 euro
Operator de program: Punctul focal naţional
Partener de program: Consiliul Artelor (ACN)
Observaţii specifice: Comitetul de cooperare ar trebui, conform celor agreate, să includă ca membri reprezentanţi din partea autorităţilor publice relevante sau ai instituţiilor responsabile pentru dezvoltarea politicilor în domeniile relevante. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ar trebui să fie unul dintre membrii comitetului de cooperare.
Programul ar trebui să includă şi schimburi culturale între statele donatoare şi România.
M. Domeniul de finanţare: Cercetare în sectoarele prioritare
Program: Cercetare în sectoarele prioritare
Obiectiv: Consolidarea cercetării bazată pe dezvoltarea cunoaşterii în statele beneficiare
Rezultate aşteptate: Creşterea cooperării în domeniul cercetării între SEE AELS şi statele beneficiare
Alocarea programului: 20.000.000 euro
Operator de program: Autoritatea Naţională pentru Cercetare
Parteneri de program: Consiliul de cercetare norvegian - NRC (Norvegia) şi Centrul pentru cercetare din Islanda - RANNIS (Islanda)
Observaţii specifice: Programul se va axa pe cooperare bilaterală în domeniul cercetării. Pentru cercetarea bilaterală în energia regenerabilă se va aloca o sumă de până la 3 milioane euro.
N. Domeniul de finanţare: Burse
Program: Programul de burse SEE
Obiective: Consolidarea capitalului uman şi a bazei de cunoaştere în statul beneficiar
Rezultate aşteptate: Creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului din învăţământul superior între statul beneficiar şi statele SEE AELS
Creşterea şi întărirea cooperării instituţionale la toate nivelele din sectorul educaţional (învăţământ primar, învăţământ superior, pregătire profesională şi învăţământ pentru adulţi) între statul beneficiar şi statele SEE AELS
Alocarea programului: 4.000.000 euro
Operator de program: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Parteneri de program: Centrul pentru cercetare din Islanda - RANNIS (Islanda), Agenţia Naţională pentru Afaceri în Domeniul Educaţiei Internaţionale - AIBA (Liechtenstein) şi Centrul norvegian pentru educaţie şi cooperare internaţională - SIU (Norvegia). SIU va funcţiona ca partener de program lider.
Observaţii specifice: Cooperarea instituţională dintre statul beneficiar şi statele SEE AELS se va limita la domeniul învăţământului superior.

4. Proiecte aferente mecanismului financiar SEE 2004-2009 finanţate prin rezerva prevăzută la paragraful 2 al art. 1.10 din Regulament

Numele şi numărul proiectului Suma din rezervă (euro)
RO0032 - „Restaurarea hanului Gabroveni“ 1.765.022
RO0060 - „Evaluarea şi sprijinirea politicilor publice în România prin anchete sociologice“ 344.250
Suma totală: 2.109.272SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 265/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 265 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 265/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu