Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2641 din 04.04.2017

privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 11 aprilie 2017SmartCity1

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 36 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, şi ale art. VI alin. (1) din Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 4 din 29 iunie 2016 şi nr. 5 din 21 septembrie 2016 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 13 „Performanţa energetică a clădirilor", precum şi Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 5 pct. 34 şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin. Articolul IReglementarea tehnică „Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea I - Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006, la punctul I.11 „Cerinţe de performanţă şi niveluri de performanţă termică, energetică şi de permeabilitate la aer, pentru elementele anvelopei clădirilor şi pentru ansamblul acesteia" se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: La proiectarea clădirilor noi, precum şi la renovarea clădirilor existente, se respectă cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în anexa A15. 2. În anexa nr. 1 partea I, la punctul I.11, subpunctele I.11.1 şi I.11.2 se abrogă. 3. În anexa nr. 1 partea I, după anexa A14 se introduce o nouă anexă, anexa A15 „Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora", al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 4. În anexa nr. 2 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri, indicativ Mc 001/2-2006, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.1 „Energia primară", tabelele 1.12-1.14 se abrogă. 5. În anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.1, după ultima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Factorii de conversie în energie primară sunt prevăzuţi în anexa II.1.H. 6. În anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.2 „Emisia de CO2", după ultima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare, corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursă energetică, precum şi pentru cel atribuit fiecărui agent frigorific (refrigerent), aferent scăpărilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile frigorifice şi de aer condiţionat, este prevăzut în anexa II.1.H. 7. În anexa nr. 2, partea a II-a, după anexa II.1.G2 se introduce o nouă anexă, anexa II.1.H „Energia primară şi factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare", al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 3 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii, indicativ Mc 001/3-2006, la punctul III. 2.1, subpunctul III.2.1.1 „Domeniu de aplicare", ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape: 1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie - instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat). 2. Respectarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora, prevăzute în anexa A15 din partea I - Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006. 3. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora. 4. Întocmirea raportului de audit energetic. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh ANEXA Nr. 1(Anexa A15 la partea I) Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora Cerinţele minime de performanţă energetică pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirii, denumite în continuare cerinţe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru clădirile noi şi existente, precum şi pentru diverse categorii de clădiri. A. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri noi A.1. Clădiri rezidenţiale A.1.1. Pentru clădirile rezidenţiale, cerinţele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate astfel: • pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de construcţie al clădirii, R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)]; • pe ansamblul clădirii, unde cerinţele minime sunt: a)coeficientul global de izolare termică, G [W/(m3K)]; b)consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.A.1.2. (1) Rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie se calculează cu relaţia: R’ = r * R [m2K/W] în care: r = coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale Transmitanţele termice liniare  şi punctuale  nu diferă în funcţie de zonele climatice; ele se determină pe baza calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi, corespunzător Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, partea I - Anvelopa clădirii. în care: Rsi - rezistenţa la transfer termic superficial interior, [m2K/W]; Rse - rezistenţa la transfer termic superficial exterior, [m2K/W]; Rj - rezistenţa la transmisie termică a unui strat omogen j (din alcătuirea unui element de construcţie); Ra - rezistenţa termică a unui strat de aer neventilat; R - rezistenţa termică totală (de la mediu la mediu, în zona de câmp a unui element de construcţie).
(2) Transmitanţa termică corectată a elementului de construcţie se calculează cu relaţia: în care: R - rezistenţa termică specifică unidirecţională aferentă ariei (A) a elementului de construcţie; R’ - rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie, calculată cu luarea în considerare a influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia; l - lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei A a elementului de construcţie. Coeficienţii specifici liniari (ψ) şi punctuali () de transfer termic aduc o corecţie a calcului unidirecţional, ţinând seama atât de prezenţa punţilor termice constructive, cât şi de comportarea reală, bidimensională, respectiv tridimensională, a fluxului termic, în zonele de neomogenitate a elementelor de construcţie. A.1.3. Valorile normate ale rezistenţei termice corectate minime, respectiv ale transmitanţei termice corectate maxime sunt prevăzute în tabelul 1. Tabelul 1 Rezistenţe termice corectate minime (valori normate)

ELEMENT DE ANVELOPĂ R’min [m2K/W] U’max [W/m2K]
Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii adiacenţi rosturilor deschise) 1,80 0,56
Tâmplărie exterioară 0,77 1,30
Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 0,20
Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 2,90 0,35
Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,10 0,90
Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere ş.a.) 4,50 0,22
Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 0,22
Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 4,80 0,21
Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 2,90 0,35

A.1.4. Coeficientul global de izolare termică este un parametru termoenergetic al anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia şi exprimă pierderile totale de căldură la clădirile rezidenţiale. Coeficientul global de izolare termică al clădirii - G(1) se calculează cu relaţia: în care: L - coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia:  - factorul de corecţie a temperaturilor exterioare: V - volumul interior, încălzit, al clădirii [m3]; R’m - rezistenţa termică corectată medie, pe ansamblul clădirii, a unui element de construcţie [m2K/W]; A - aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică corectată medie R’m; n - viteza de ventilare a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră [h-1]. A.1.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică, GN [W/(m3K)], în funcţie de raportul [A/V](2) şi numărul de niveluri ale clădirii - N, sunt prevăzute în tabelul 2. Tabelul 2 Valorile normate ale coeficientul global de izolare termică - GN

Numărul de niveluri N A/V GN Numărul de niveluri N A/V GN
[m2/m3] [W/m3K] [m2/m3] [W/m3K]
1 0,80 0,55 4 0,25 0,33
0,85 0,58 0,30 0,36
0,90 0,61 0,35 0,39
0,95 0,63 0,40 0,42
1,00 0,66 0,45 0,44
1,05 0,67 0,50 0,46
≥ 1,10 0,68 ≥ 0,55 0,47
2 0,45 0,41 5 0,20 0,31
0,50 0,44 0,25 0,34
0,55 0,48 0,30 0,37
0,60 0,50 0,35 0,40
0,65 0,52 0,40 0,42
0,70 0,53 0,45 0,44
≥ 0,75 0,54 ≥ 0,50 0,45
3 0,30 0,35 ≥10 0,15 0,30
0,35 0,38 0,20 0,32
0,40 0,41 0,25 0,35
0,45 0,44 0,30 0,38
0,50 0,47 0,35 0,40
0,55 0,48 0,40 0,42
≥ 0,60 0,49 ≥ 0,45 0,42

NOTĂ: Pentru alte valori A/V şi N, coeficientul global de izolare termică se interpolează liniar. A.1.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic, a clădirilor rezidenţiale trebuie respectate, cumulativ, următoarele: a)R’m ≥ R’min [m2K/W] pentru fiecare element de construcţie al clădirii, respectiv,U’ ≤ U’max [W/(m2K)], b)G ≤ GN [W/m3K], şi c)consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii qanqan, max.A.1.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii este: • qan, max = 153 kWh/m2an, pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran < P + 4, • qan, max = 117 kWh/m2an pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran ≥ P + 4. A.1.8. Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii se determină prin conversia energiei finale în energie primară, utilizând factorii de conversie din anexa II.1.H din partea a II-a. A.2. Clădiri nerezidenţiale A.2.1. Pentru clădirile nerezidenţiale, cerinţele minime pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii sunt: a)rezistenţa termică minimă, R’min, a componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60ș, aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; b)rezistenţa termică minimă, R’min, a planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal un unghi mai mic de 60ș, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; c)rezistenţa termică minimă, R’min, a planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; d)transmitanţa termică liniară maximă pe perimetrul clădirii, la nivelul soclului [W/(mK)];(1) Conform Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare - Partea 1 - Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, C107/1. (2) A - aria anvelopei clădirii de locuit şi V - volumul interior, încălzit, al clădirii, care se determină conform Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. e)rezistenţa termică minimă, R’min, a pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete [m2K/W].NOTĂ: Un perete este considerat transparent sau translucid dacă factorul de transmisie a luminii corespunzător acestui element este cel puţin 0,15. În caz contrar el este considerat opac. A.2.2. Pe ansamblul clădirii, cerinţele minime sunt: a)coeficientul global de izolare termică, G1 [W/m3K]; b)consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.A.2.3. Valorile de control - coeficienţi de control - pe elementele de construcţie, structurate diferenţiat pe zone climatice(3) şi categorii de clădiri, sunt prevăzute în tabelele 3 şi 4. Tabelul 3 Valorile coeficienţilor de control pentru clădiri de categoria 1

Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [W/mK] e [m2K/W]
Spitale, creşe şi policlinici I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,69
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,69
III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
Clădiri de învăţământ şi pentru sport I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,50
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,50
III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) I 1,60 3,50 2,10 1,40 0,50
II 1,70 4,00 2,50 1,40 0,50
III 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) I 1,10 3,00 1,10 1,40 0,40
II 1,10 3,00 1,20 1,40 0,40
III 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40
IV 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la pct. A.1.1. NOTĂ: Clădirile nerezidenţiale de categoria 1 sunt acele clădiri cu „ocupare continuă" şi clădiri cu „ocupare discontinuă" de clasă de inerţie mare, a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul „ora 0-ora 7") cu mai mult de 7șC sub valoarea normală de exploatare. Pentru zona climatică V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunzătoare zonei climatice IV. Tabelul 4 Valorile coeficienţilor de control pentru clădirile de categoria 2

Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [W/mK] e [m2K/W]
Spitale, creşe şi policlinici I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,69
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,69
III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69
IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69
Clădiri de învăţământ şi pentru sport I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,50
III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) I 1,50 3,50 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,00 2,30 1,40 0,50
III 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
IV 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) I 1,00 2,90 1,00 1,40 0,40
II 1,00 2,90 1,10 1,40 0,40
III 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40
IV 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la pct. A.1.1. NOTĂ: Clădirile nerezidenţiale de categoria 2 sunt acele clădiri cu „ocupare discontinuă", cu excepţia celor din clasa de inerţie mare, a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 7°C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul „ora 0-ora 7". Pentru zona climatică V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunzătoare zonei climatice IV. (3) Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă este prevăzută în anexa D din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din Reglementarea tehnică „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilorˮ, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. A.2.4. Coeficientul global de izolare termică este o caracteristică de performanţă termoenergetică globală a clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuire. Coeficientul global de izolare termică al unei clădiri nerezidenţiale - G1 se calculează cu relaţia: în care: V - volumul încălzit al clădirii sau părţii de clădire, [m3]; Aj - aria elementului de construcţie j, prin care are loc schimbul de căldură, [m2]; j - factor de corecţie a diferenţei de temperatură între mediile separate de elementul de construcţie j; Rmj - rezistenţa termică specifică corectată medie a elementului de construcţie j [m2K/W]. A.2.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică, G1ref [W/(m3K)], se determină pe baza coeficienţilor de control prevăzuţi la pct. A.2.3 şi a suprafeţelor aferente acestor elemente, cu relaţia: A.2.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale, trebuie respectate condiţiile: a)G1 ≤ G1ref [W/m3K]; b)consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii qan ≤ qan, max.A.2.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea diverselor categorii de clădiri, pentru toate zonele climatice, este prevăzut în tabelul 5: Tabelul 5 Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară, pentru toate zonele climatice

Clădire nerezidenţială Consumul anual specific maxim de energie primară qan,max [kWh/m2an]
Clădire de birouri 60
Spaţiu comercial 101
Clădire de învăţământ 123
Clădire pentru sănătate 149
Clădire pentru turism*) 81

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile de la pct. A.1.6 pentru clădirile rezidenţiale. A.2.8. Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii se determină prin conversia energiei finale în energie primară, utilizând factorii de conversie din anexa II.1.H la partea a II-a. B. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi B.1 Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirilor noi şi existente, sunt stabilite diferenţiat pentru diverse categorii de clădiri: a)pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii; b)pe ansamblul clădirii.B.2 Pentru clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, cerinţele minime pe elementele de construcţie ale clădirilor, din punct de vedere al confortului higrotermic, se referă la: a)diferenţa maximă de temperatură admisă între temperatura interioară şi temperatura medie a suprafeţei interioare - θi max pentru considerente de confort higrotermic. Pentru partea opacă a clădirii, valorile normate θi max sunt prezentate în tabelul VI din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru diverse destinaţii şi funcţiuni specifice. La elementele de construcţie ale încăperilor în care staţionarea oamenilor este de scurtă durată (de exemplu, casa scării, holurile de intrare în clădirile de locuit ş.a.) valorile θi max se măresc cu 1 K; b)rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie, calculată cu luarea în considerare a influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia, calculată pentru fiecare încăpere, să fie mai mare decât valoarea de control R’nec – rezistenţa termică necesară din considerente igienico-sanitare, calculată conform art. 13.1 din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare; c)temperatura superficială minimă θsi min pentru evitarea riscului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirilor, pentru care trebuie respectată condiţia:θsi, min ≥ θr [șC] unde valorile temperaturilor superficiale medii θsi min se limitează indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic, precum şi a indicatorilor specifici disconfortului local. Pentru cazurile şi detaliile curente, temperaturile superficiale minime θsi min se dau în tabelele cuprinse în cataloagele de valori precalculate pentru punţi termice uzuale, prezentate în anexa K din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare; θr - temperatura punctului de rouă se poate determina din anexa B din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de temperatura interioară convenţională de calcul şi de umiditatea relativă a aerului interior. B.3 Pentru clădirile rezidenţiale şi asimilate acestora, cerinţele minime pe ansamblul clădirii, din punctul de vedere al confortului higrotermic, se referă la debitul minim de aer proaspăt. Numărul mediu de schimburi de aer pe oră‚ [h-1] este prezentat pentru diverse categorii de clădiri în anexa I din partea 1 - Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, indicativ C 107/1 din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Cerinţa minimă se referă la numărul minim de schimburi de aer corespunzător clasei medii de permeabilitate, dar care nu poate fi mai mic de 0,5 h-1. B.4 Pentru clădirile nerezidenţiale, cerinţele minime pe ansamblul clădirii, din punctul de vedere al confortului higrotermic, se referă la: a)debitul de aer proaspăt în cazul ventilării clădirilor cu prezenţa umană, pentru care sunt prezentate valori, în funcţie de clasa de ambianţă, în tabelele 5.4.1 şi 5.4.2 din Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I 5-2010, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.659/2011; b)permeabilitatea la aer a elementelor de închidere ale unei clădiri trebuie să fie astfel încât rata de ventilare suplimentară în raport cu rata de ventilare specifică să nu fie mai mare, în medie, de 0,2 schimburi pe oră, în sezonul de încălzire. Cerinţele minime privind asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare trebuie respectate în funcţie de destinaţia încăperii, tipul surselor de poluare şi activitatea care se desfăşoară în încăpere. Nivelul de CO2 pentru diferite categorii de calitate a aerului interior este prezentat în tabelul 3.2 din Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I 5-2010, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.659/2011.C. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi cu consum de energie aproape egal cu zero priveşte consumul de energie primară şi emisiile de CO2, care sunt prezentate distinct, pe categorii de clădiri şi zone climatice, pentru orizontul de timp 01.01.2019 şi 01.01.2021, în anexa L „Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero" din partea 3 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3 din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. D. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri existente D.1 La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidenţiale existente este obligatorie îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la pct. A.1.6 lit. a) şi c). D.2 Prin excepţie de la pct. D.1, pentru clădirile rezidenţiale pentru care nu se pot realiza cerinţele minime prevăzute la pct. A.1.6 lit. a), pentru unul sau mai multe elemente de construcţie ale clădirii, este obligatorie îndeplinirea condiţiei de la pct. A.1.6 lit. c), respectiv: qan ≤ qan,max [kWh/m2an] D.3 La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale existente, este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. A.2.6 lit. b), respectiv: qan ≤ qan,max [kWh/m2an] ANEXA Nr. 2 (Anexa II.1.H la partea a II-a) Energia primară şi factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare Pentru determinarea cantităţii de energie primară necesară/consumată pentru încălzirea unei clădiri, factorii de conversie a energiei finale (la nivelul consumatorului) în energie primară, corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursă energetică, sunt prevăzuţi în tabelul 1. Tabelul 1 Factorul de conversie a energiei finale în energie primară

Combustibil/Sursa de energie Factor
neregenerabilă regenerabilă total
Lignit*) 1,30 0,00 1,30
Huila*) 1,20 0,00 1,20
Păcură* 1,10 0,00 1,10
Gaz natural*) 1,17 0,00 1,17
Deşeuri*) 0,05 1,00 1,05
Biomasă - lemne de foc*) 0,18 0,90 1,08
Biomasă - brichete/peleţi*) 0,28 0,80 1,08
Energie electrică din SEN 2,62 0,00 2,62
Termoficare (cogenerare) 0,92 0,00 0,92
Energie termică produsă cu panouri termice solare 0,00 1,00 1,00
Energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice 0,00 2,62 2,62
Energie termică pentru răcire (free cooling) 0,00 1,00 1,00
Energie termică pentru încălzire furnizată de pompe de căldură alimentate electric 0,86 0,67 1,53

*) Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului. Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită energiei primare necesară/consumată, factorul de emisie CO2 atribuit acesteia este prevăzut în tabelul 2. Tabelul 2 Cantitatea de CO2 atribuită energiei primare necesară/consumată

Tip combustibil/sursa de energie Factor de emisie [Kg CO2/kWh]
Lignit*) 0,334
Huila*) 0,341
Păcură*) 0,279
Gaz natural*) 0,205
LPG = GLP 0,230
Biomasă - lemne de foc 0,019
Biomasă - deşeuri lemnoase, rumeguş 0,016
Biomasă - brichete/peleţi*) 0,039
Biomasă - deşeuri agricole 0,010
Biogaz 0,145
Energie electrică din SEN 0,299
Termoficare (cogenerare) 0,220
Energia solară 0,000
Energia eoliană 0,000
Energia geotermală, aerotermală 0,000
Energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră furnizată de pompe de căldură alimentate electric**) 0,257

*) Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului. Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită scăpărilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile frigorifice şi de aer condiţionat, factorul de emisie se determină pentru fiecare agent frigorific (refrigerent) şi tip de instalaţie, utilizând tabelele 3 şi 4. Tabelul 3 Scăpările anuale de agent frigorific la utilizarea echipamentelor de refrigerare şi aer condiţionat

Tipul echipamentului Capacitatea de încărcare cu refrigerent, în kg Rata anuală de pierderi de refrigerent, în %
Răcire domestică cu R134a 0,05-0,5 0,3
Sisteme pentru supermarket 50-2000 18,0
Unităţi mici de AC 0,5-100 3,0
Unităţi medii de AC 0,5-100 6,0
Chillere 10-2000 3,0
Pompe de căldură 0,5-100 6,0

Tabelul 4 Factorul de emisie asociat agenţilor frigorifici

Tipul refrigerentului Emisia de CO2 echivalent, în kg CO2/kg refrigerent pierdut
CO2 1
R 134 a 1.300
R 152 a 140
R 407 A 1.770
R 407 C 1.526
R 410 A 1.725SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2641/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2641 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu