Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2641 din 04.04.2017

privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 252 din 11 aprilie 2017SmartCity1

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) şi art. 36 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, şi ale art. VI alin. (1) din Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor,în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 4 din 29 iunie 2016 şi nr. 5 din 21 septembrie 2016 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 13 „Performanţa energetică a clădirilor", precum şi Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 5 pct. 34 şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin. Articolul IReglementarea tehnică „Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexa nr. 1 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea I - Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006, la punctul I.11 „Cerinţe de performanţă şi niveluri de performanţă termică, energetică şi de permeabilitate la aer, pentru elementele anvelopei clădirilor şi pentru ansamblul acesteia" se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: La proiectarea clădirilor noi, precum şi la renovarea clădirilor existente, se respectă cerinţele minime de performanţă energetică prevăzute în anexa A15. 2. În anexa nr. 1 partea I, la punctul I.11, subpunctele I.11.1 şi I.11.2 se abrogă. 3. În anexa nr. 1 partea I, după anexa A14 se introduce o nouă anexă, anexa A15 „Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora", al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 4. În anexa nr. 2 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri, indicativ Mc 001/2-2006, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.1 „Energia primară", tabelele 1.12-1.14 se abrogă. 5. În anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.1, după ultima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Factorii de conversie în energie primară sunt prevăzuţi în anexa II.1.H. 6. În anexa nr. 2, partea a II-a, la punctul II.1, subpunctul II.1.10.2 „Emisia de CO2", după ultima teză se introduce o nouă teză, cu următorul cuprins: Factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare, corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursă energetică, precum şi pentru cel atribuit fiecărui agent frigorific (refrigerent), aferent scăpărilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile frigorifice şi de aer condiţionat, este prevăzut în anexa II.1.H. 7. În anexa nr. 2, partea a II-a, după anexa II.1.G2 se introduce o nouă anexă, anexa II.1.H „Energia primară şi factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare", al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 3 „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii, indicativ Mc 001/3-2006, la punctul III. 2.1, subpunctul III.2.1.1 „Domeniu de aplicare", ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape: 1. Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie - instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat). 2. Respectarea cerinţelor minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele de anvelopă ale acestora, prevăzute în anexa A15 din partea I - Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006. 3. Identificarea măsurilor de modernizare energetică şi analiza eficienţei economice a acestora. 4. Întocmirea raportului de audit energetic. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh ANEXA Nr. 1(Anexa A15 la partea I) Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elemente de anvelopă ale acestora Cerinţele minime de performanţă energetică pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirii, denumite în continuare cerinţe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru clădirile noi şi existente, precum şi pentru diverse categorii de clădiri. A. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri noi A.1. Clădiri rezidenţiale A.1.1. Pentru clădirile rezidenţiale, cerinţele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate astfel: • pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de construcţie al clădirii, R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)]; • pe ansamblul clădirii, unde cerinţele minime sunt: a)coeficientul global de izolare termică, G [W/(m3K)]; b)consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.A.1.2. (1) Rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie se calculează cu relaţia: R’ = r * R [m2K/W] în care: r = coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale Transmitanţele termice liniare  şi punctuale  nu diferă în funcţie de zonele climatice; ele se determină pe baza calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi, corespunzător Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, partea I - Anvelopa clădirii. în care: Rsi - rezistenţa la transfer termic superficial interior, [m2K/W]; Rse - rezistenţa la transfer termic superficial exterior, [m2K/W]; Rj - rezistenţa la transmisie termică a unui strat omogen j (din alcătuirea unui element de construcţie); Ra - rezistenţa termică a unui strat de aer neventilat; R - rezistenţa termică totală (de la mediu la mediu, în zona de câmp a unui element de construcţie).
(2) Transmitanţa termică corectată a elementului de construcţie se calculează cu relaţia: în care: R - rezistenţa termică specifică unidirecţională aferentă ariei (A) a elementului de construcţie; R’ - rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie, calculată cu luarea în considerare a influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia; l - lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei A a elementului de construcţie. Coeficienţii specifici liniari (ψ) şi punctuali () de transfer termic aduc o corecţie a calcului unidirecţional, ţinând seama atât de prezenţa punţilor termice constructive, cât şi de comportarea reală, bidimensională, respectiv tridimensională, a fluxului termic, în zonele de neomogenitate a elementelor de construcţie. A.1.3. Valorile normate ale rezistenţei termice corectate minime, respectiv ale transmitanţei termice corectate maxime sunt prevăzute în tabelul 1. Tabelul 1 Rezistenţe termice corectate minime (valori normate)

ELEMENT DE ANVELOPĂ R’min [m2K/W] U’max [W/m2K]
Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii adiacenţi rosturilor deschise) 1,80 0,56
Tâmplărie exterioară 0,77 1,30
Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 5,00 0,20
Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe 2,90 0,35
Pereţi adiacenţi rosturilor închise 1,10 0,90
Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere ş.a.) 4,50 0,22
Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 4,50 0,22
Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) 4,80 0,21
Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite 2,90 0,35

A.1.4. Coeficientul global de izolare termică este un parametru termoenergetic al anvelopei clădirii pe ansamblul acesteia şi exprimă pierderile totale de căldură la clădirile rezidenţiale. Coeficientul global de izolare termică al clădirii - G(1) se calculează cu relaţia: în care: L - coeficientul de cuplaj termic, calculat cu relaţia:  - factorul de corecţie a temperaturilor exterioare: V - volumul interior, încălzit, al clădirii [m3]; R’m - rezistenţa termică corectată medie, pe ansamblul clădirii, a unui element de construcţie [m2K/W]; A - aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică corectată medie R’m; n - viteza de ventilare a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră [h-1]. A.1.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică, GN [W/(m3K)], în funcţie de raportul [A/V](2) şi numărul de niveluri ale clădirii - N, sunt prevăzute în tabelul 2. Tabelul 2 Valorile normate ale coeficientul global de izolare termică - GN

Numărul de niveluri N A/V GN Numărul de niveluri N A/V GN
[m2/m3] [W/m3K] [m2/m3] [W/m3K]
1 0,80 0,55 4 0,25 0,33
0,85 0,58 0,30 0,36
0,90 0,61 0,35 0,39
0,95 0,63 0,40 0,42
1,00 0,66 0,45 0,44
1,05 0,67 0,50 0,46
≥ 1,10 0,68 ≥ 0,55 0,47
2 0,45 0,41 5 0,20 0,31
0,50 0,44 0,25 0,34
0,55 0,48 0,30 0,37
0,60 0,50 0,35 0,40
0,65 0,52 0,40 0,42
0,70 0,53 0,45 0,44
≥ 0,75 0,54 ≥ 0,50 0,45
3 0,30 0,35 ≥10 0,15 0,30
0,35 0,38 0,20 0,32
0,40 0,41 0,25 0,35
0,45 0,44 0,30 0,38
0,50 0,47 0,35 0,40
0,55 0,48 0,40 0,42
≥ 0,60 0,49 ≥ 0,45 0,42

NOTĂ: Pentru alte valori A/V şi N, coeficientul global de izolare termică se interpolează liniar. A.1.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic, a clădirilor rezidenţiale trebuie respectate, cumulativ, următoarele: a)R’m ≥ R’min [m2K/W] pentru fiecare element de construcţie al clădirii, respectiv,U’ ≤ U’max [W/(m2K)], b)G ≤ GN [W/m3K], şi c)consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii qanqan, max.A.1.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii este: • qan, max = 153 kWh/m2an, pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran < P + 4, • qan, max = 117 kWh/m2an pentru clădiri cu regim de înălţime suprateran ≥ P + 4. A.1.8. Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii se determină prin conversia energiei finale în energie primară, utilizând factorii de conversie din anexa II.1.H din partea a II-a. A.2. Clădiri nerezidenţiale A.2.1. Pentru clădirile nerezidenţiale, cerinţele minime pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii sunt: a)rezistenţa termică minimă, R’min, a componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60ș, aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; b)rezistenţa termică minimă, R’min, a planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal un unghi mai mic de 60ș, aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; c)rezistenţa termică minimă, R’min, a planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit [m2K/W]; d)transmitanţa termică liniară maximă pe perimetrul clădirii, la nivelul soclului [W/(mK)];(1) Conform Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare - Partea 1 - Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, C107/1. (2) A - aria anvelopei clădirii de locuit şi V - volumul interior, încălzit, al clădirii, care se determină conform Reglementării tehnice Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. e)rezistenţa termică minimă, R’min, a pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit, calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete [m2K/W].NOTĂ: Un perete este considerat transparent sau translucid dacă factorul de transmisie a luminii corespunzător acestui element este cel puţin 0,15. În caz contrar el este considerat opac. A.2.2. Pe ansamblul clădirii, cerinţele minime sunt: a)coeficientul global de izolare termică, G1 [W/m3K]; b)consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.A.2.3. Valorile de control - coeficienţi de control - pe elementele de construcţie, structurate diferenţiat pe zone climatice(3) şi categorii de clădiri, sunt prevăzute în tabelele 3 şi 4. Tabelul 3 Valorile coeficienţilor de control pentru clădiri de categoria 1

Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [W/mK] e [m2K/W]
Spitale, creşe şi policlinici I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,69
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,69
III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,69
Clădiri de învăţământ şi pentru sport I 1,70 4,00 2,10 1,40 0,50
II 1,75 4,50 2,50 1,40 0,50
III 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 5,00 2,90 1,40 0,50
Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) I 1,60 3,50 2,10 1,40 0,50
II 1,70 4,00 2,50 1,40 0,50
III 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
IV 1,80 4,50 2,90 1,40 0,50
Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) I 1,10 3,00 1,10 1,40 0,40
II 1,10 3,00 1,20 1,40 0,40
III 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40
IV 1,10 3,00 1,30 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la pct. A.1.1. NOTĂ: Clădirile nerezidenţiale de categoria 1 sunt acele clădiri cu „ocupare continuă" şi clădiri cu „ocupare discontinuă" de clasă de inerţie mare, a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul „ora 0-ora 7") cu mai mult de 7șC sub valoarea normală de exploatare. Pentru zona climatică V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunzătoare zonei climatice IV. Tabelul 4 Valorile coeficienţilor de control pentru clădirile de categoria 2

Tipul de clădire Zona climatică a [m2K/W] b [m2K/W] c [m2K/W] d [W/mK] e [m2K/W]
Spitale, creşe şi policlinici I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,69
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,69
III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69
IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,69
Clădiri de învăţământ şi pentru sport I 1,50 4,00 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,50 2,30 1,40 0,50
III 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
IV 1,70 5,00 2,60 1,40 0,50
Birouri, clădiri comerciale şi hoteliere*) I 1,50 3,50 2,00 1,40 0,50
II 1,60 4,00 2,30 1,40 0,50
III 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
IV 1,70 4,50 2,60 1,40 0,50
Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) I 1,00 2,90 1,00 1,40 0,40
II 1,00 2,90 1,10 1,40 0,40
III 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40
IV 1,00 2,90 1,20 1,40 0,40

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale de la pct. A.1.1. NOTĂ: Clădirile nerezidenţiale de categoria 2 sunt acele clădiri cu „ocupare discontinuă", cu excepţia celor din clasa de inerţie mare, a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 7°C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul „ora 0-ora 7". Pentru zona climatică V se vor utiliza, prin extrapolare, valorile corespunzătoare zonei climatice IV. (3) Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă este prevăzută în anexa D din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din Reglementarea tehnică „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilorˮ, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. A.2.4. Coeficientul global de izolare termică este o caracteristică de performanţă termoenergetică globală a clădirilor cu altă destinaţie decât cea de locuire. Coeficientul global de izolare termică al unei clădiri nerezidenţiale - G1 se calculează cu relaţia: în care: V - volumul încălzit al clădirii sau părţii de clădire, [m3]; Aj - aria elementului de construcţie j, prin care are loc schimbul de căldură, [m2]; j - factor de corecţie a diferenţei de temperatură între mediile separate de elementul de construcţie j; Rmj - rezistenţa termică specifică corectată medie a elementului de construcţie j [m2K/W]. A.2.5. Valorile normate ale coeficientului global de izolare termică, G1ref [W/(m3K)], se determină pe baza coeficienţilor de control prevăzuţi la pct. A.2.3 şi a suprafeţelor aferente acestor elemente, cu relaţia: A.2.6. La proiectarea, din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale, trebuie respectate condiţiile: a)G1 ≤ G1ref [W/m3K]; b)consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii qan ≤ qan, max.A.2.7. Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea diverselor categorii de clădiri, pentru toate zonele climatice, este prevăzut în tabelul 5: Tabelul 5 Consumul anual specific maxim qan, max de energie primară, pentru toate zonele climatice

Clădire nerezidenţială Consumul anual specific maxim de energie primară qan,max [kWh/m2an]
Clădire de birouri 60
Spaţiu comercial 101
Clădire de învăţământ 123
Clădire pentru sănătate 149
Clădire pentru turism*) 81

*) Pentru partea de cazare se aplică prevederile de la pct. A.1.6 pentru clădirile rezidenţiale. A.2.8. Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii se determină prin conversia energiei finale în energie primară, utilizând factorii de conversie din anexa II.1.H la partea a II-a. B. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi B.1 Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirilor noi şi existente, sunt stabilite diferenţiat pentru diverse categorii de clădiri: a)pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii; b)pe ansamblul clădirii.B.2 Pentru clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, cerinţele minime pe elementele de construcţie ale clădirilor, din punct de vedere al confortului higrotermic, se referă la: a)diferenţa maximă de temperatură admisă între temperatura interioară şi temperatura medie a suprafeţei interioare - θi max pentru considerente de confort higrotermic. Pentru partea opacă a clădirii, valorile normate θi max sunt prezentate în tabelul VI din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru diverse destinaţii şi funcţiuni specifice. La elementele de construcţie ale încăperilor în care staţionarea oamenilor este de scurtă durată (de exemplu, casa scării, holurile de intrare în clădirile de locuit ş.a.) valorile θi max se măresc cu 1 K; b)rezistenţa termică corectată a elementului de construcţie, calculată cu luarea în considerare a influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia, calculată pentru fiecare încăpere, să fie mai mare decât valoarea de control R’nec – rezistenţa termică necesară din considerente igienico-sanitare, calculată conform art. 13.1 din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare; c)temperatura superficială minimă θsi min pentru evitarea riscului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirilor, pentru care trebuie respectată condiţia:θsi, min ≥ θr [șC] unde valorile temperaturilor superficiale medii θsi min se limitează indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic, precum şi a indicatorilor specifici disconfortului local. Pentru cazurile şi detaliile curente, temperaturile superficiale minime θsi min se dau în tabelele cuprinse în cataloagele de valori precalculate pentru punţi termice uzuale, prezentate în anexa K din partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare; θr - temperatura punctului de rouă se poate determina din anexa B din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de temperatura interioară convenţională de calcul şi de umiditatea relativă a aerului interior. B.3 Pentru clădirile rezidenţiale şi asimilate acestora, cerinţele minime pe ansamblul clădirii, din punctul de vedere al confortului higrotermic, se referă la debitul minim de aer proaspăt. Numărul mediu de schimburi de aer pe oră‚ [h-1] este prezentat pentru diverse categorii de clădiri în anexa I din partea 1 - Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit, indicativ C 107/1 din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Cerinţa minimă se referă la numărul minim de schimburi de aer corespunzător clasei medii de permeabilitate, dar care nu poate fi mai mic de 0,5 h-1. B.4 Pentru clădirile nerezidenţiale, cerinţele minime pe ansamblul clădirii, din punctul de vedere al confortului higrotermic, se referă la: a)debitul de aer proaspăt în cazul ventilării clădirilor cu prezenţa umană, pentru care sunt prezentate valori, în funcţie de clasa de ambianţă, în tabelele 5.4.1 şi 5.4.2 din Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I 5-2010, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.659/2011; b)permeabilitatea la aer a elementelor de închidere ale unei clădiri trebuie să fie astfel încât rata de ventilare suplimentară în raport cu rata de ventilare specifică să nu fie mai mare, în medie, de 0,2 schimburi pe oră, în sezonul de încălzire. Cerinţele minime privind asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare trebuie respectate în funcţie de destinaţia încăperii, tipul surselor de poluare şi activitatea care se desfăşoară în încăpere. Nivelul de CO2 pentru diferite categorii de calitate a aerului interior este prezentat în tabelul 3.2 din Reglementarea tehnică „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare", indicativ I 5-2010, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.659/2011.C. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi cu consum de energie aproape egal cu zero priveşte consumul de energie primară şi emisiile de CO2, care sunt prezentate distinct, pe categorii de clădiri şi zone climatice, pentru orizontul de timp 01.01.2019 şi 01.01.2021, în anexa L „Nivelul necesarului de energie pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero" din partea 3 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3 din cadrul Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor", indicativ C 107 – 2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare. D. Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri existente D.1 La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidenţiale existente este obligatorie îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de la pct. A.1.6 lit. a) şi c). D.2 Prin excepţie de la pct. D.1, pentru clădirile rezidenţiale pentru care nu se pot realiza cerinţele minime prevăzute la pct. A.1.6 lit. a), pentru unul sau mai multe elemente de construcţie ale clădirii, este obligatorie îndeplinirea condiţiei de la pct. A.1.6 lit. c), respectiv: qan ≤ qan,max [kWh/m2an] D.3 La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale existente, este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. A.2.6 lit. b), respectiv: qan ≤ qan,max [kWh/m2an] ANEXA Nr. 2 (Anexa II.1.H la partea a II-a) Energia primară şi factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare Pentru determinarea cantităţii de energie primară necesară/consumată pentru încălzirea unei clădiri, factorii de conversie a energiei finale (la nivelul consumatorului) în energie primară, corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursă energetică, sunt prevăzuţi în tabelul 1. Tabelul 1 Factorul de conversie a energiei finale în energie primară

Combustibil/Sursa de energie Factor
neregenerabilă regenerabilă total
Lignit*) 1,30 0,00 1,30
Huila*) 1,20 0,00 1,20
Păcură* 1,10 0,00 1,10
Gaz natural*) 1,17 0,00 1,17
Deşeuri*) 0,05 1,00 1,05
Biomasă - lemne de foc*) 0,18 0,90 1,08
Biomasă - brichete/peleţi*) 0,28 0,80 1,08
Energie electrică din SEN 2,62 0,00 2,62
Termoficare (cogenerare) 0,92 0,00 0,92
Energie termică produsă cu panouri termice solare 0,00 1,00 1,00
Energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice 0,00 2,62 2,62
Energie termică pentru răcire (free cooling) 0,00 1,00 1,00
Energie termică pentru încălzire furnizată de pompe de căldură alimentate electric 0,86 0,67 1,53

*) Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului. Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită energiei primare necesară/consumată, factorul de emisie CO2 atribuit acesteia este prevăzut în tabelul 2. Tabelul 2 Cantitatea de CO2 atribuită energiei primare necesară/consumată

Tip combustibil/sursa de energie Factor de emisie [Kg CO2/kWh]
Lignit*) 0,334
Huila*) 0,341
Păcură*) 0,279
Gaz natural*) 0,205
LPG = GLP 0,230
Biomasă - lemne de foc 0,019
Biomasă - deşeuri lemnoase, rumeguş 0,016
Biomasă - brichete/peleţi*) 0,039
Biomasă - deşeuri agricole 0,010
Biogaz 0,145
Energie electrică din SEN 0,299
Termoficare (cogenerare) 0,220
Energia solară 0,000
Energia eoliană 0,000
Energia geotermală, aerotermală 0,000
Energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră furnizată de pompe de căldură alimentate electric**) 0,257

*) Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului. Pentru determinarea cantităţii de CO2 atribuită scăpărilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile frigorifice şi de aer condiţionat, factorul de emisie se determină pentru fiecare agent frigorific (refrigerent) şi tip de instalaţie, utilizând tabelele 3 şi 4. Tabelul 3 Scăpările anuale de agent frigorific la utilizarea echipamentelor de refrigerare şi aer condiţionat

Tipul echipamentului Capacitatea de încărcare cu refrigerent, în kg Rata anuală de pierderi de refrigerent, în %
Răcire domestică cu R134a 0,05-0,5 0,3
Sisteme pentru supermarket 50-2000 18,0
Unităţi mici de AC 0,5-100 3,0
Unităţi medii de AC 0,5-100 6,0
Chillere 10-2000 3,0
Pompe de căldură 0,5-100 6,0

Tabelul 4 Factorul de emisie asociat agenţilor frigorifici

Tipul refrigerentului Emisia de CO2 echivalent, în kg CO2/kg refrigerent pierdut
CO2 1
R 134 a 1.300
R 152 a 140
R 407 A 1.770
R 407 C 1.526
R 410 A 1.725SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2641/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2641 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu