Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2590 din 29.09.2017

privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 06 octombrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 17 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDIN pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Procedura privind registrul entităţilor publice, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins: Articolul 11 Se aprobă Procedura privind registrul altor entităţi, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 4. În tot cuprinsul anexei nr. 1, sintagma „Fişa Entităţii Publiceˮ se înlocuieşte cu sintagma „Fişa Entităţiiˮ. 5. În anexa nr. 1, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 , cu următorul cuprins: Articolul 11 În registrul entităţilor publice se înregistrează instituţiile publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile clasificate în administraţia publică potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate, cu modificările şi completările ulterioare, prin selectarea opţiunii «Entitate Publică» în rubrica «Tip entitate» din formularul «Fişa Entităţii 6. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 , al cărei conţinut este prevăzut în anexa la prezentul ordin. Articolul IIEntităţile publice înregistrate în registrul entităţilor publice până la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor efectua eventualele modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem pe baza formularului „Fişa Entităţiiˮ potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.004/2013) Procedura privind registrul altor entităţi Capitolul I Depunerea formularului „Fişa Entităţiiˮ Articolul 1(1) În registrul altor entităţi se pot înregistra operatorii economici şi alte entităţi decât cele prevăzute la art. 11 din anexa nr. 1 la ordin care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA şi utilizează ordinul de plată multiplu electronic (OPME). (2) Formularul „Fişa Entităţii" poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Sistemul Naţional de Raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziţie de către unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturi de disponibilităţi. Formularul „Fişa Entităţii" se completează electronic. Articolul 2(1) Elementele din formular se completează astfel:a)în rubrica „Tip Entitate" entitatea selectează opţiunea „Alte entităţi"; b)în secţiunea „Tip Acţiune - Preluare profil curent al Entităţii", în rubrica „Tip Fişă", entitatea selectează:b1) opţiunea „Iniţială" pentru transmiterea, prin intermediul formularului „Fişa Entităţii", a informaţiilor referitoare la profilul entităţii dacă entitatea nu a mai fost anterior înregistrată în sistemul Forexebug. În cazul în care anterior au mai fost transmise unul sau mai multe formulare „Fişa Entităţii", dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrării în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea opţiunii „Iniţială" pentru rubrica „Tip Fişă"; b2) opţiunea „Rectificativă" pentru a modifica informaţiile referitoare la profilul entităţii anterior transmise şi înregistrate în sistem. Formularul transmis trebuie să fie completat cu toate informaţiile solicitate. Secţiunea A - Informaţii generale c)în rubrica „Denumire Entitate" se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii, conform actului de înfiinţare a acesteia; d)în rubrica „Denumire scurtă" se înscrie abrevierea denumirii entităţii; e)în rubrica „CIF Entitate" se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii; f)rubrica „CIF în scop de TVA" se completează automat cu informaţia din rubrica „CIF Entitate"; g)în rubrica „Data înfiinţării" se înscrie data calendaristică la care s-a înfiinţat entitatea, conform actului de înfiinţare;Subsecţiunea „UAT" h)în rubrica „Judeţ" se selectează denumirea judeţului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea sau se selectează municipiul Bucureşti; i)în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea" se selectează denumirea integrală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea; j)rubrica „CIF UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea" se completează automat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea"; k)rubrica „TIP UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea" se completează automat cu tipul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea pe baza celor înscrise în rubrica „Denumirea UAT pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Entitatea"; l)în rubrica „Judeţ Trezorerie" se selectează denumirea judeţului/municipiului Bucureşti căruia îi aparţine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi; m)în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi" se selectează denumirea integrală a unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi; n)rubrica „Cod Trezorerie" se completează automat cu codul alocat de către Ministerul Finanţelor Publice unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi, pe baza celor înscrise în rubrica „Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli/conturile de disponibilităţi"; o)în rubricile aferente subsecţiunii „Adresă Sediu Social Entitate" se completează adresa sediului social al entităţii, conform certificatului de înregistrare fiscală; p)în rubricile aferente subsecţiunii „Adresa fiscală" se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii; q)rubricile aferente subsecţiunii „Adresa de corespondenţă Entitate" pot fi identice cu cele de la subsecţiunea „Adresă Sediu Social Entitate" sau se completează cu altă adresă, la care entitatea doreşte să primească corespondenţa;Subsecţiunea „Adresa de e-mail" r)în rubrica „Adresa publică de corespondenţă" se completează adresa de e-mail utilizată de respectiva entitate în relaţia cu alte entităţi; s)în rubrica „Adresa corespondenţă în relaţia cu MFP" se completează adresa de e-mail pentru corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Se pot introduce maximum două adrese de corespondenţă în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. (2) După finalizarea completării informaţiilor, entitatea îşi validează datele introduse în formular prin selectarea rubricii „Validează date şi generează XML". În cazul în care au fost identificate erori ca urmare a nerespectării regulilor de completare, este generată o listă cu erorile identificate. După ce entitatea corectează erorile, aceasta salvează datele validate.(3) Formularul „Fişa Entităţii" este tipărit şi semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În cazul semnării formularului „Fişa Entităţii" de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, la acesta va fi anexată împuternicirea acordată de reprezentantul legal. Articolul 3(1) Formularul „Fişa Entităţii" poate fi depus la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea/are deschis contul în scop de TVA odată cu depunerea documentelor necesare deschiderii contului sau ulterior. Formularul „Fişa Entităţii" se depune pe suport hârtie, semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii sau de către o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, precum şi pe suport electronic (pdf). Nu se admite depunerea formularului numai în forma tipărită fără prezentarea acestuia în format electronic (pdf).(2) Operatorul din unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea are deschise conturile de disponibilităţi verifică concordanţa datelor din documentul tipărit cu cele din formularul electronic, precum şi corectitudinea informaţiilor din subsecţiunile formularului „UAT", „Tip Entitate". În cazul în care informaţiile nu sunt corecte, formularul este restituit reprezentantului entităţii, urmând ca acesta să revină cu documentul sau formularul electronic (pdf) refăcut. În cazul în care datele sunt corecte, formularul este transmis la nivelul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti.(3) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti verifică formularul în vederea validării:a)în cazul în care informaţiile din formular nu sunt validate, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea are obligaţia de a relua procesul de completare şi depunere a formularului la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea solicită deschiderea conturilor de disponibilităţi; b)în cazul în care formularul „Fişa Entităţii" este corect, i se alocă un „Număr de înregistrare al declaraţiei - ghişeu" şi este depus în sistem în vederea înregistrării în registrul altor entităţi, pe baza unui certificat digital specific Trezoreriei Statului, de către operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. (4) Operatorii din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează şi verifică informaţiile fişei entităţii din subsecţiunea „UAT" şi rubrica „Tip Entitate". Pentru o entitate identificată unic prin cod de identificare fiscală se compară datele comune din Registrul persoane juridice şi „Fişa Entităţii" corespunzătoare rubricilor: „Denumire entitate" şi „Tip entitate", procedându-se astfel:a)în cazul în care informaţiile diferă, activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite entităţii o adresă prin care i se comunică erorile depistate. Entitatea va depune o declaraţie pentru actualizarea datelor din Registrul persoane juridice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau va completa corect „Fişa entităţii" şi o va prezenta la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la care are deschise conturile de disponibilităţi; b)în cazul în care datele din „Fişa Entităţii" sunt validate, sistemul generează o notificare cu indexul formularului şi confirmarea înregistrării fişei în registrul altor entităţi. (5) Operatorul din cadrul activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţene/a municipiului Bucureşti vizualizează recipisele (notificările) transmise de sistem pe baza indexului formularului şi a codului de identificare fiscală al entităţii.(6) Entitatea primeşte, prin intermediul adresei de e-mail sau de corespondenţă, comunicate în formularul „Fişa Entităţii", o adresă semnată de la activitatea de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti şi recipisa (notificarea) transmisă automat de sistem, prin care i se comunică înregistrarea în sistem sau necesitatea reluării procesului de depunere a formularului, după caz. Capitolul IIModificarea datelor din „Fişa Entităţii" înregistrată în registrul altor entităţi Articolul 4(1) Datele din formularul „Fişa Entităţii" pot fi modificate prin depunerea de către entitate a unui nou formular „Fişa Entităţii", selectând la rubrica „Tip Fişă" opţiunea „Rectificativă", în cazul în care o entitate doreşte să efectueze modificări în informaţiile deja înregistrate în sistem. În acest caz, entitatea va depune la unitatea Trezoreriei Statului formularul rectificativ „Fişa Entităţii" atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic (pdf), completând integral informaţiile solicitate de formular. Dacă această regulă de completare nu este respectată, formularul va fi respins ca necorespunzător.(2) Orice atribut din cadrul formularului „Fişa Entităţii" va putea fi modificat, cu excepţia codului de identificare fiscală al entităţii.(3) La depunerea unui nou formular „Fişa Entităţii" modificat vor fi urmaţi integral paşii de validare specifici formularului, iar, în caz de formular valid, registrul altor entităţi va fi actualizat printr-o nouă înregistrare.(4) Formularul „Fişa Entităţii" poate fi modificat oricând este necesar, neexistând restricţii legate de momentul în care se poate transmite formularul „Fişa Entităţii" modificat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2590/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2590 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2590/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu