Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.256 din 29.03.2013

pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 08 aprilie 2013SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de transport feroviar şi administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară.(2) Se exceptează de la aplicarea prezentului ordin operatorii economici care utilizează personal de locomotivă ce îşi desfăşoară activitatea în exclusivitate pe:a)reţele care sunt separate funcţional de restul sistemului feroviar şi sunt destinate exclusiv exploatării serviciilor de transport de persoane şi de marfă locale, urbane sau suburbane; b)linii pe care se efectuează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 490/479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar. (3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să întocmească proceduri proprii prin care să asigure aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor prezentului ordin, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei. Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Dispoziţia preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nr. 35/1996*) privind reglementarea duratei serviciului maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul ce deserveşte locomotiva, îşi încetează aplicabilitatea._____*) Dispoziţia preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române nr. 35/1996 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) asigură instruirea şi verificarea cunoştinţelor personalului cu atribuţii în aplicarea prezentului ordin.
Articolul 4Operatorii de transport feroviar şi administratorul/ gestionarii de infrastructură feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat
ANEXĂNORME privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România Capitolul IServiciul continuu maxim admis pe locomotivă Articolul 1(1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotivă se înţelege timpul de la ora ieşirii personalului de locomotivă cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire a locomotivei în cazul schimbului în staţie până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie.(2) Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă este compus din timpul de conducere efectivă a locomotivei şi din timpul de muncă în staţionarea trenului.(3) În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) timp de muncă - orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)odihna la domiciliu - perioada care nu reprezintă timp de muncă şi este exclusiv la dispoziţia personalului de locomotivă; c)odihna în afara domiciliului - perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare; d)munca de noapte - munca prestată între orele 22,00-6,00; e)serviciu de noapte - munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum 3 ore; f)timp de conducere efectivă a locomotivei - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participă la desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului, efectuarea probelor regulamentare de frână, conducerea şi/sau deservirea locomotivelor de multiplă tracţiune; g)timp de muncă în staţionarea trenului - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce locomotiva ce participă la remorcarea trenului, pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute. Articolul 2În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipă completă, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de 12 ore, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi: a)8 ore pentru trenurile de călători şi mixte; b)9 ore pentru trenurile de marfă; c)12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră. Articolul 3În cazul conducerii/deservirii locomotivei în sistem simplificat - fără mecanic ajutor, serviciul continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de: a)9 ore pentru trenurile de călători şi mixte, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 7 ore; b)10 ore pentru trenurile de marfă, din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi 8 ore; c)12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie - trenurile locale de marfă - trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple, intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi activitatea de manevră. Articolul 4În cazul utilizării locomotivei la remorcarea trenurilor de călători, mixte, de marfă sau la activitatea de manevră în cadrul aceluiaşi serviciu comandat al personalului de locomotivă, timpul de conducere efectivă este cel corespunzător prestaţiei pentru care serviciul executat este mai mult de 50% din acest timp. Această prevedere se aplică numai în cazul utilizării personalului de la o prestaţie de categorie superioară la o prestaţie de categorie inferioară. Capitolul IICazuri admise de prelungire a timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în serviciul continuu maxim admis pe locomotivă Articolul 5Pentru cazuri excepţionale - cazuri de forţă majoră, calamităţi naturale, închideri de linie în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare, respectiv pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi sau accidente/incidente feroviare - conducerea operatorului de transport feroviar poate dispune prelungirea timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în durata serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, numai cu consimţământul mecanicului de locomotivă. Articolul 6Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea „regie“ şi/sau aşteptarea efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcării unui tren/efectuării manevrei nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, cu condiţia ca acesta să nu depăşească cumulat un număr de 12 ore pentru trenurile de călători sau mixte şi un număr de 15 ore pentru trenurile de marfă. Capitolul IIIOdihna personalului de locomotivă Articolul 7 (1) Odihna la domiciliu, între două comenzi consecutive, va fi cel puţin egală ca timp cu dublul timpului de muncă prestat anterior, care nu include în calcul perioadele de odihnă în afara domiciliului, dar nu mai puţin de 12 ore.(2) În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 6 ore, odihna la domiciliu va fi de cel puţin 12 ore. Articolul 8(1) În situaţia în care se impune efectuarea odihnei în afara domiciliului, aceasta va fi egală ca timp cu cel puţin jumătate din timpul de muncă prestat anterior, dar nu mai puţin de două ore.(2) În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 4 ore, odihna minimă în afara domiciliului va fi de cel puţin două ore.(3) Efectuarea odihnei în afara domiciliului în unităţi de cazare, altele decât dormitoarele special amenajate în acest scop, va fi consemnată de mecanicul de locomotivă în formularul „Foaie de parcurs“, la rubrica „Odihna personalului de locomotivă“ din cap. I, cu precizarea datelor de identificare a unităţii de cazare respective. Articolul 9Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive de odihnă în afara domiciliului, care cumulat nu vor depăşi un număr de 10 ore. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se odihneşte în afara domiciliului. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 10(1) Anterior expirării timpului de conducere efectivă a locomotivei, atunci când nu poate asigura personal de schimb în staţie, operatorul de transport feroviar solicită, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea timpului de conducere efectivă a locomotivei, conducerii operative a administratorului sau gestionarului de infrastructură feroviară oprirea trenului în vederea efectuării schimbului de personal.(2) După oprirea trenului în staţie, personalul de locomotivă/şeful de tren asigură menţinerea trenului pe loc cu frânele de mână ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de menţinere pe loc a automotorului/ramei. Mecanicul de locomotivă comunică IDM prin instalaţia TC - radiotelefon faptul că trenul a fost asigurat, precum şi date relevante pentru identificarea trenului, respectiv: număr tren, număr locomotivă, număr foaie de parcurs, precum şi faptul că aşteaptă sosirea personalului de schimb; IDM înscrie în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare datele trenului, ora şi modul de asigurare a trenului. După înscrierea în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare, IDM confirmă mecanicului de locomotivă prin instalaţia TC - radiotelefon primirea datelor, precizând numărul din registru, număr care va fi înscris în foaia de parcurs de către mecanicul de locomotivă.(3) În cazul în care se estimează că se depăşeşte numărul de ore corespunzătoare serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, prevăzut la art. 2 sau 3, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de mers şi operatorul de tracţiune sau şeful de tură al operatorului de transport feroviar despre necesitatea opririi trenului în staţie în vederea efectuării schimbului de personal.(4) După asigurarea trenului, efectuarea schimbului de informaţii prin radiotelefon şi efectuarea menţiunilor în foaia de parcurs, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă cu siguranţa circulaţiei trenurilor pentru personalul de locomotivă. Articolul 11Celelalte dispoziţii cu privire la timpul de muncă cuprinse în Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu contravin prezentelor norme, se aplică în mod corespunzător.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 256/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 256 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 256/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu