Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 252 din 26 februarie 2008

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 237 din 27 martie 2008In temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexele nr. 1-13 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                             mii lei

INDICATOR

Nr.rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)

1

5.777.426,00

I.

VENITURI TOTALE

2

1.519.853,00

1

Venituri din exploatare, din care:

3

1.517.124,00

a)

venituri proprii

4

687.271,00

b)

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

5

532.913,00

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

259.040,00

d)

cofinanţare BIRD SWAP

7

37.900,00

e)

sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru reparaţii capitale

8

2

Venituri financiare

9

2.729,00

a)

venituri proprii

10

2.729,00

3

Venituri extraordinare

11

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

2.887.359,00

1

Transferuri interne

14

2.159.112,00

a)

cofinanţare împrumuturi rambursabile

15

608.617,00

b)

cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR + programe FC)

16

401.055,00

c)

cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA- cheltuieli eligibile)

17

d)

investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)

18

1.149440,00

2

Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii

19

3

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe

20

728.247,00

a)

Rambursări de credite

21

360.774,00

b)

Plăţi de dobânzi

22

361.883,00

c)

Comisioane

23

5.590,00

III.

ALTE SURSE

24

1.378.032,00

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului

25

528.363,00

2

Fonduri externe nerambursabile

26

684.035,00

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov -Borş, prin bugetul MT

27

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

28

5

Credite contractate pentru exploatare

29

5.471,00

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

30

23.484,00

7

Credite programe calamităţi, prin bugetul MT

31

128.861,00

8

Alte surse proprii pentru investiţii*

32

7.818,00

B.

CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

33

5.830.274,00

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

34

1.358.723,00

1

Cheltuieli din exploatare,din care:

35

1.301.763,00

a)

cheltuieli materiale

36

91.283,00

b)

cheltuieli cu energia şi apa

37

5.500,00

c)

cheltuieli cu personalul

38

199.529,00

c1) salariile

39

143.878,00

c2) contracte de mandat/contracte de performanţă

40

191,00

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

41

37.458,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

42

28.093,00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

43

1.441,00

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

44

7.924,00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

45

18.002,00

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

45a

2.881,00

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

45 a1

10,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

45 a2

1.387,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45b

3.039,00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale

45b1

637,00

- fond garantare creanţe salariaţi

45b2

360,00

- fond persoane cu handicap

45b3

817,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

45b4

1.225,00

-tichete de masă

45c

12.082,00

d)

ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

46

11.751,00

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

993.700,00

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

48

993.700,00

- cheltuieli de protocol, din care:

49

166,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)

49a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

50

115,00

- tichete cadou pentru reclamă şi publicitate (cfart.2 din L193/2006)

50a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art2 din L193/2006)

50 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

- alte cheltuieli, din care:

52

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

54

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

55

56.960,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

56.960,00

b)

alte cheltuieli financiare

57

3

Cheltuieli extraordinare

58

V.

INVESTIŢII

59

4.201.420,00

1

plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile

60

608.617,00

2

cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

61

401.055,00

3

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

62

23.484,00

4

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului

63

469.863,00

5

plăţi din fonduri externe nerambursabile

64

684.035,00

6

plăţi din credite externe ptr.proiect Braşov - Borş

65

7

rambursări credite externe

66

360.774,00

8

dobânzi şi comisioane

67

367.473,00

9

plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru Investiţii

68

1.149.440,00

10

plăţi din surse proprii pentru investiţii*

69

7.818,00

11

plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT

70

128.861,00

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

71

VI.

UTILIZĂRI SURSE

72

277.949,00

1

restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale

73

277.949,00

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

74

161.130,00

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

75

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

76

161.130,00

1.

Rezerve legale

77

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

78

161.130,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

79

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinartţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

80

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

81

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

82

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

84

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

85

1

Venituri totale

86

1.519.853,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

87

1.358.723,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului

88

6.910

4

Nr.mediu de salariaţi total

89

6.645

5

Fond de salarii din care:

90

143.878,00

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

91

143.428,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

92

450,00

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

93

1.798,97

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

94

1,621

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

95

893,98

9

Plăţi restante

96

-preţuri curente

97

75.000,00

-preţuri comparabile

98

75.000,00

10

Creanţe restante

99

-preţuri curente

100

9.000,00

-preţuri comparabile

101

9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante".

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI „METROREX" - S.A.

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 13863739

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                             mii lei

INDICATOR

Nr. rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

5

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE .TOTAL din care: (rd.2+16)

1

556.366,14

I

VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)

2

523,149,14

1.

Venituri din exploatare - total, din care:(rd.4+5+6+8+9)

3

521.949,14

a) producţia vândută

4

118.800.00

b) venituri din vanzarea mărfurilor

5

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

6a

250.529,00

- subvenţii pentru transportul călătorilor eu metroul, din care:

6a

250.529.00

- subvenţii pentru activitatea curenta de exploatare

6a1

171.809,00

- subvenţii pentru mentenauţa mut.rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM

6a2

78.720,00

- transferuri. cf. prevederi legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care :

9

152.620.14

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi si studenţi, a gratuităţilor ptr. revoluţionari si veterani de război)

9a

8.500.00

- venituri din credit pentru reparaţii REM cf.contract ALSTOM

9b

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

9c

36.393,00

- venituri din altc surse*

9d

107.727.14

2.

Venituri financiare - total, din care:(rd.l 1 + 12+13+14)

10

1.200,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilitate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

1.200.00

3.

Venituri extraordinare

15

II.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care: (rd.l7+18+19+20)

16

33.217,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX

17

2.296.00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi si comisioane credite externe APEX

18

140,00

- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.repar.REM cf.contract ALSTOM

19

22.407.00

- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi si comisioane credite externe ptr.repar. REM cf.contract ALSTOM

20

8.374,00

B.

TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.Z2+5K)

21

556.366,14

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)

22

523.149,14

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care: (rd.24+25+26+27+40+41+42+53)

23

516.649,14

a) cheltuieli materiale

24

29.824.30

b) alte cheltuieli externe (eu energie si apă)

25

48.591.98

c) cheltuieli privind mărfurile

26

d) cheltuieli eu personalul, din care: (rd.28+29+30-34)

27

233.757.01

- salarii

28

159.743.62

- contracte de mandat contracte de performanţă

29

193,61

-cheltuieli eu asigurări sociale si protecţia socială din care: (rd.31+32+33)

30

57.629.58

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

31

46.433.97

- cheltuieli privind contribuţia ţa asigurări pentru somaj

32

2.399,06

- cheltuieli privind contribuţia iu asigurări sociale de sănătate

33

8.796,55

- alte cheltuieli cu personalul, din care :(rd.35 -38 -39)

34

16.190.20

- cheltuieli sociale prevăzute ta art.21 lict.cj din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi complt. ulterioare, din care :

35

3 198,74

- lichele de cresă (cf. art.3 din L. 193/2006)

36

300.00

- lichele cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L 193 2006)

37

600.00

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

38

4.126.38

- tichete de masă

39

8865,08

c) ajustarea valorii imobilizării corporale si necorporale

40

f) ajustarea valorii activelor circulante

41

g) alte cheltuieli de exploatare, din care :

42

168.082,85

- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:

43

168.082.85

- cheltuieli de protocol, din care:

44

11.00

- lichele cadou ptr.protocol (cf. art.2 1. 193 2006)

45

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

46

300,00

- Lichele cadou pentru eh. de reclamă şi publicitate (of. art.2 din L 193.2006)

47

- lichele cadou pentru campanii de muketing. studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art.2 din L 1932006)

48

- cheltuieli cu sponsorizarea

49

- alte cheltuieli, din care:

50

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

51

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice

52

h) cheltuieli eu amortizarea mijloacelor fixe

53

36.393,00

2

Cheltuirii finantare - total, din care: (rd.55+56)

54

6.500,00

- cheltuieli privind dobânzile

55

- alte cheltuieli financiare

56

6.500,00

3

Cheltuieli extraordinare

57

III.

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd.59+60+61+62)

58

33.217,00

- rambursări credite externe APF.X

59

2.296,00

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe- APEX

60

140,00

- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf.contract ALSTOM

61

22.407.00

- cheltuieli din dobânzi si comisioane credite externe ptr. repar. RFM cf.contract ALSTOM

62

8.374.00

IV.

REZULTATUL BRUT 2) (profit/pierdere)

63

0,00

V.

IMPOZIT PE PROFIT

64

VI.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

(rd.66+67+68+69+70+ 71+72+73)

65

1.

Rezerve legale

66

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

67

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

68

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

69

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

70

6.

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de buză mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

71

7.

Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societăţilor companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

72

8.

Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. l-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

73

VII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+ 77+80)

74

158.213.00

1

Surse proprii

75

36.393.00

2

Alocaţii de la buget

76

78.013,00

3

Credite bancare (rd.78 +79)

77

43 807,00

- interne

78

- externe

79

43.807.00

4

Alte surse

80

VIII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd.82+83)

81

158.213,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la linele anului

82

158.213.00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

83

- interne

84

- externe

85

IX.

SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI DOBÂNZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:

86

106.1171,00

- pentru rambursare credite cxterne(BEI)

87

59.696.00

- pentru plaţi dobânzi si comisioane credite externe (BEI)

88

46.375.00

X.

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂTI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE SI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE , PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd.90+91)

89

106.071,00

- pentru rambursare credite externe(BEI)

90

59.696.00

- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)

91

46.375,00

XI.

REZERVE, din care:

92

1

Rezerve legale

93

2

Rezerve statutare

94

3

Alte rezerve

95

XII.

DATE DE FUNDAMENTARE

96

1

Venituri turale

97

523.149,14

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

98

523.149,14

3

Nr.prognozat de personal la linele anului

99

4.256

4

Nr.mediu de personal total

100

4.256

5

Fond de salarii, din care : (rd. 102+103)

101

159.743,62

a) fondul de salarii aferent personalului angajai pe baza de contract individual de muncă

102

159.247.69

b) alte cheltuieli cu personalul

103

495.93

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

104

3.118.83

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.) (rd.97./100- în preţuri curente)

105

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.97/100 - în preţuri comparabile)

106

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. revizii si reparaţii)

107

10

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) -prestaţii desfigurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr.de tren km convenţionali)

107a

641

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri loiale [(cheltuieli totale/venituri totale )xl000]= (rd.22 rd.2)xl000

108

1.000,00

12

Plăţi restante - totul

109

12.000,00

- preţuri curente

110

12.000,00

- preţuri comparabile

111

12.540.00

13

Creante restante - total

112

29.000,00

- preţuri curente

113

29.000,00

- preţuri comparabile

114

30.305,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA -AUREL VLAICU" -S.A.

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 3026110

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                            mii lei

INDICATORI

Nr rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

50.524,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

50.223,00

a) producţia vândută

3

40.720,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

3,00

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8.200,00

- subvenţii, cf.preved.legale în vigoare

6

8.200,00

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

1.300,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

301,00

a)venituri din interese de

11

200,00

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

80,00

d) alte venituri financiare

14

21,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

50.524,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

43.891,00

a) cheltuieli materiale

18

3.982,32

b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apa)

19

1.712,93

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.794,40

- salarii

22

5.263,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

184,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

24

1.443,46

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

25

1.062,17

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pi.şomaj

26

54,47

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

326,82

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

903,94

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

108,94

- lichele de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale (cf,arl,2 din Legea nr, 193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

100,00

- lichele de masa

33

695,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

30.401,35

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

27.901,35

- cheltuieli de protocol, din care:

37

80,00

- tichete cadou pentru protocol (cf.arl.2 din Legea nr. 193/2006)

38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

200,00

- lichele cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- alte cheltuieli, din care:

43

2.500,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

6.633,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

5.895,00

- alte cheltuieli financiare

48

738,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu tic baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

7

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

33.532,31

1

Surse proprii

62

6.207,31

2

Alocaţii de la buget

63

8.212,00

3

Credite bancare

64

19.113,00

- interne

65

19.113,00

- externe

66

4

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

33.532,31

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

14.419,31

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

19.113,00

- interne

71

19.113,00

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

50.524,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

50.524,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

225

4

Nr.mediu de salariaţi total

81

225

5

Fond de salarii, din care:

82

5.263,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

4.990,84

b) alte cheltuieli cu personalul

84

272,16

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

85

1.856,71

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)

86

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)(rd.78/81 - în preţuri comparabile)

87

10

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

88

107,63

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)xl000

89

1.000,00

12

Plăţi restante

90

4.780,00

- preţuri curente

91

4.780,00

- preţuri comparabile

92

4.995,10

13

Creanţe restante

93

2.100,00

- preţuri curente

94

2.100,00

- preţuri comparabile

95

2.100,00

Indicator fizic = curse comerciale

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.

Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 11212645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                           mii lei

INDICATORI

Nr rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

11630,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

11550,00

a) producţia vânduta

3

6050,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

4000,00

- subvenţii, cf prcvcd. legale în vigoare

6

4000,00

- transferuri, cf. prcvcd. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizata

8

e) alte venituri din exploatare

9

1500,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

80,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

d) alte venituri financiare

14

80,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

11630,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

11447,00

a) cheltuieli materiale

18

832,00

b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

760,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

7424,83

- salarii

22

5153,72

- contracte de mandat/contracte de performanţa - DG

23

150,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care

24

1392,23

- cheltuieli privind con tribul ia la asigurări sociale

25

1034,23

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj

26

66,30

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

291,70

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

728,88

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea

nr.571 2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:

29

106,07

- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

28,00

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

92,81

- tichete de masă

33

530,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

34

1200,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

1230,17

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

36

1230,17

- cheltuieli de protocol, din care:

37

15,00

- tichete cadou pentru protocol (cf,art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

20,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cfart.2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- alte cheltuieli, din care:

43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevenţă din

concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare- total, din care:

46

183,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

183,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:

52

1

Rezerve legale

53

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi Fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaţilor la profit

in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referinţă

58

7

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende  în  cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

61

8796,00

l

Surse proprii

62

485,00

2

Alocaţii de la buget

63

7811,00

3

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4

Alte surse

67

500,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

8796,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv  cele  aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

8796,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

70

- interne

71

- externe

72

VIII

REZERVE, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

11630,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

11630,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

290

4

Nr. mediu de salariaţi total

81

280

5

Fond de salarii, din care:

82

5153,72

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

4852,87

b) alte cheltuieli cu personalul

84

300,85

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)

85

1449,48

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lci/pcrsoana) (rd.78/81 -în preţuri curente)

86

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu lci/persoana) (rd. 78/81 -în preţuri comparabile)

87

10

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) nr. total mişcări aeronave nr. pasageri îmbarcaţi

88

321,43

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)\1000] =(rd.l6/rd.l)xl000

89

1000,00

12

Plăţi restante

90

700,00

- preţuri curente

91

700,00

- preţuri comparabile

92

700,00

13

Creanţe restante

93

200,00

- preţuri curente

94

200,00

- preţuri comparabile

95

200,00

Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcaţi

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI"

Calea Bucureşti nr. 224E, Otopeni

Cod unic de înregistrare: R6222650

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                           mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2008

Propuneri

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

307.341,40

1.

Venituri din exploatare - total, din care :

2

287.226,30

a) producţia vândută

3

261.060,30

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

4.766,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

-subvenţii cf.prevederilor legale in vigoare

6

-transferuri cf.prevederilor legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

21.400,00

2.

Venituri financiare - total, din care :

10

20.115,10

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

3.405,00

c) venituri din dobânzi

13

2.650,10

d) alte venituri financiare

14

14.060,00

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

284.315,75

1.

Cheltuieli de exploatare total, din care :

17

279.315,75

a) cheltuieli materiale, din care:

18

23.733,69

-pt Consiliul OACI

18a

5,40

b) alte cheltuieli externe ( energie şi apă)

19

9.124,68

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.260,00

d) cheltuieli privind personalul, din care :

21

46.963,17

- salarii

22

34.241,00

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

24

9.244,99

- contribuţii la asigurări sociale

25

7.006,91

- ajutor de şomaj

26

344,32

- contribuţia la asigurări sociale de sănătate

27

1.893,76

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

3.286,18

- cheltuieli sociale, din care:

29

677,96

- tichete de creşă

30

54,00

-tichete cadou

31

128,50

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

32

296,12

- fonduri pt.accidente de muncă şi boli profesionale

32a

210,04

- fond garantare plată creanţe salariale cf.Legii nr.200/2006

32b

86,08

- tichete de masă

33

1.851,85

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

34

f) ajustarea valorii activelor circulante

34a

g) alte cheltuieli de exploatare, din care :

35

196.234,21

- chelt. privind prestaţiile externe, din care :

36

109.858,55

- cheltuieli de protocol, din care:

37

470,71

- pt AIHCB

37a

460,51

- pt.consiliul OACI

37b

10.20

- tichete cadou pt. protocol

38

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI

38a

272,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

39

1.708,91

- tichete cadou pt. ch.de recl. şi publicitate

40

- tichete cadou pt. campanii de marketing

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

350,00

- alte cheltuieli, din care :

43

86.375,66

- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI

43a

32,40

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

44

- redevenţă din concesionarea bunurilor publice

45

800,00

2.

Cheltuieli financiare - total, din care :

46

5.000,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

5.000,00

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTAT BRUT ( profit / pierdere )

50

23.025,65

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :

50a

4.386,03

- fond de rezervă

50b

981,03

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

2.982,34

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

20.043,31

1.

Rezerve legale

53

981,03

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

54

3.

Alte rezerve reprezenând facilităţi fiscale prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

58

1.906,23

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

9.531,14

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

60

7.624,91

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

61

339.187,39

1.

Surse proprii

62

97.175,64

2.

Alocaţii de la buget

63

24.635,00

-pentru rambursări credite externe

63a

19.840,00

-plăţi dobânzi, comisioane pt.credite externe

63b

4.795,00

3.

Credite bancare :

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

217.376,75

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

68

339.187,39

1

Chelt aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

69

304.712,39

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:

70

34.475,00

-interne

71

9.840,00

-externe

72

24.635,00

VIII.

REZERVE, din care:

73

14.508,73

1.

Rezerve legale

74

14.508,73

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

307.341,40

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

284.315,75

3.

Nr.prognozat de personal la finele anului

80

829

4.

Nr. mediu de salariaţi total

81

829

5.

Fond de salarii, din care :

82

34.241,00

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

33.898,00

b) alte cheltuieli cu personalul

84

343,00

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat ( lei / persoană)

85

3.411,63

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în preţuri curente

86

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -în preţuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice

pe total personal mediu ( unit. fizice/persoană)

88

4.948,31

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei veniturit totale (chelt. totale /venituri totale x1000)=rd.16/rd. 1x1000

89

925,08

11.

Plăţi restante -total

90

- preţuri curente

91

- preţuri comparabile

92

12.

Creanţe restante - total

93

1.340,00

- preţuri curente

94

1.340,00

- preţuri comparabile

95

1.340,00

Indicator fizic: pasageri deserviţi

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAŢIONALĂ „AERPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA- TRAIAN VUIA" - S.A.

Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2

Cod unic de înregistrare: 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008

                                                                                                                       - mii lei -

INDICATORI

Nr rd.

2008

Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+ 10+ 15)

1

32.260,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

32.020,00

a) producţia vândută

3

30.720,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

- subvenţii, cf. prcvcd. legale in vigoare

6

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producţia imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

1.300,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

240,00

a)venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

5,00

d) alte venituri financiare

14

235,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

31.715,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

30.422,00

a) cheltuieli materiale

18

2.584,00

b) alte cheltuieli externe (cu energic şi apă)

19

1.153,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.155,74

- salarii

22

5.601,86

- contracte de mandat/contracte de performanţă

23

191,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care