Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.251 din 16.03.2012

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 26 martie 2012SmartCity1


Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RL 2.293/2012,având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după litera g) se introduc patru noi litere, literele h) , i) , j) şi k) , cu următorul cuprins: h)asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei; i)notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competenţă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei; j)notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerinţele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activităţi cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă şi sănătate publică specifice domeniului; k)viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformităţii cu autorizarea sanitară eliberată anterior. 2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică; 3. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins: e)viza anuală. 4. La articolul 3, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformităţii cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcţiune, care desfăşoară activităţi cu risc pentru sănătatea populaţiei.(4) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerinţelor prevederilor legale în vigoare privind igiena şi sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea şi modificarea pentru funcţionarea unei unităţi care desfăşoară o activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei. 5. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă. 6. La articolul 4, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(6) Pentru eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiei sanitare în baza referatului de evaluare, asistenţa de specialitate în sănătate publică, certificarea conformităţii se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.(7) Eliberarea în regim de urgenţă se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare. 7. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8) , cu următorul cuprins:(8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autorităţii competente. 8. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; 9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea competentă eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în termen de 30 de zile lucrătoare personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică şi/sau alte reglementări legale. 10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică. (2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:a)tratarea şi distribuţia apei potabile; b)îmbutelierea apei potabile; c)fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă; d)amenajarea zonelor naturale de îmbăiere; e)activităţi de asistenţă medicală spitalicească; f)activităţi de asistenţă medicală generală; g)activităţi de asistenţă medicală specializată; h)activităţi de asistenţă stomatologică; i)activităţi ale centrelor de îngrijire medicală; j)activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale; k)activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure; l)alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare. 11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă documentaţia nu este completă şi corect întocmită din punctul de vedere al informaţiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute. 12. La articolul 11, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11(1) În cazul unităţilor sanitare cu paturi se poate elibera autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare în următoarele situaţii:a)funcţionarea nu implică riscuri majore pentru mediu şi comunitate; b)neconformităţile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani şi un program operaţional pentru anul în curs. După această perioadă, unităţile sanitare care nu se conformează normelor de igienă şi sănătate publică în vigoare se închid. 13. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins:(4) Autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, titularul va solicita vizarea acesteia. 14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Autorizaţia sanitară de funcţionare eliberată în baza referatului de evaluare pentru toate obiectivele/activităţile indiferent de forma de organizare, cu excepţia unităţilor sanitare cu paturi, este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii ei.(2) Titularul autorizaţiei sanitare are obligaţia să solicite anual vizarea autorizaţiei sanitare de funcţionare. 15. Articolul 15 se abrogă. 16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravenţiile privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. 17. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; 18. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic. 19. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; 20. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Soluţionarea cererilor de certificare a conformităţii şi asistenţă de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora. 21. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201 , cu următorul cuprins: Articolul 201 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a căror activitate necesită vizarea anuală autorizaţia sanitară de funcţionare este valabilă 12 luni de la eliberarea acesteia. 22. Anexa nr. 1 „Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1. 23. Anexa nr. 2 „Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN)“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. 24. Anexa nr. 3 „Cerere“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3. 25. Anexa nr. 4 b) „Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical“ se abrogă. 26. Anexa nr. 5 „Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 27. Anexa nr. 8 „Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza Referatului de evaluare“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. 28. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009) LISTA cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful (lei)
1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 300
2. Certificarea conformităţii 200
3. Asistenţă de specialitate de sănătate publică 200
4. Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 50
5. Acordare viză anuală 200

NOTĂ: Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.030/2009) LISTA activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) 1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii 1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui 1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor (producţie chips-uri) 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1052 - Fabricarea îngheţatei 1061 - Fabricarea produselor de morărit 1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor de amidon 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1083 - Prelucrarea ceaiului şi a cafelei 1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate 1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1105 - Fabricarea berii 1106 - Fabricarea malţului 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5590 - Alte servicii de cazare 5610 - Restaurante 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 8510 - Învăţământ preşcolar 8520 - Învăţământ primar 8531 - Învăţământ secundar general 8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8541 - Învăţământ superior nonuniversitar 8542 - Învăţământ superior universitar 8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 9319 - Alte activităţi sportive 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9604 - Activităţi de întreţinere corporală ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009) Autoritatea competentă ........ ........ .......... Nr. ......./......../.......... CERERE Subsemnatul (a), ........ ................ ................ ............, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............, judeţul ........ ............., str. ........ ............., bl./sc./et./ap. ........ ........ .............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ........ .........., eliberat(ă) de ........ ................ ........... la data de ........ ................, în calitate de ........ ........ ........ al ........ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........, telefon ........ ........ ............., fax ........ ........ ............., înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ........ .........., solicit ........ ................ ................ pentru ........ ................ ................ ................ ........ ........, situat la ........ ................ ................ ..............., având ca obiect de activitate: ........ ................ ........ ........., (adresa) (cod CAEN) structura funcţională: ........ ................ ........ .............. Anexez la cerere documentaţia solicitată, completă, şi anume: a)memoriul tehnic; b)planul de situaţie cu încadrarea în zonă; c)schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; d)actul de înfiinţare al solicitantului; e)acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului; f)Chitanţa de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistenţă de sănătate publică/viză nr. ............ din data de ........ ........ ............., în valoare de ........ ......... lei.Data (completării) .............. Semnătura ........ ......... ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.030/2009) model -MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Autoritatea competentă AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE în baza declaraţiei pe propria răspundere Autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: La cererea ........ ................ ........ ..............., în calitate de ........ ........ ........... al ........ ............., cu sediul în ........ ........ .........., cod fiscal/CUI ........ ........, având în vedere Declaraţia pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condiţiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ........ ......... şi a ........ ............., se acordă: AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE Nr. ..../....../........ pentru obiectivul: ........ ................ ................ ..........., situat în ........ ................ ........ ..............., având ca obiect de activitate........ ................ ........, având structura funcţională menţionată în declaraţia pe (cod CAEN) propria răspundere, care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte integrantă din aceasta. Director, ........ ................ ................ ........ ......... Semnătura şi ştampila autorităţii competente NOTĂ: Titularul autorizaţiei este obligat: să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării; să aplice şi să respecte normele antiepidemice şi de igienă în vigoare. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.030/2009) model -MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Autoritatea competentă AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE în baza Referatului de evaluare La cererea ........ ................ ........ ..........., în calitate de ........ ........ ......... al ........ ..............., cu sediul în ........ ................ ................ ................, cod fiscal/CUI ........ ..........., înregistrată cu nr. .........., în urma examinării documentaţiei prezentate şi a evaluării obiectivului ........ ................ din ........ ................ ........., str. ........ ................ ........., judeţul ........ ........ ........., de către ........ ................ ................ ........ .............., care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........ din ......./........., a rezultat că sunt (numele şi prenumele specialistului) îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. . În baza Legii nr. ......../........ şi a ........ ........ .............., se acordă: AUTORIZAŢIE SANITARĂ DE FUNCŢIONARE Nr. ....../....../.... pentru obiectivul: ........ ................ ................ ........... situat în ........ ................ ................ ........, având ca obiect de activitate*): ........ ................ ................ ........, structura funcţională care se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare şi este parte (cod CAEN) integrantă din aceasta. *) Observaţie: Pentru obiectul de activitate „Tratarea şi distribuţia apei potabile“ se eliberează, după caz, autorizaţia sanitară de funcţionare cu derogare, conform reglementărilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexează prezentei autorizaţii sanitare de funcţionare cu derogare şi este parte integrantă din aceasta. Director, ........ ................ ................ ................ ........... Semnătura şi ştampila autorităţii competente NOTĂ: Titularul autorizaţiei este obligat:

să solicite în scris schimbarea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul modificării în structura funcţională a unităţii sau a condiţiilor de igienă asigurate la data autorizării;

să aplice şi să respecte normele de igienă şi sănătate publică în vigoare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 251/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 251 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu