Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2465 din 16.07.2012

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 523 din 27 iulie 2012SmartCity1

Având în vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei nr. 85.418/2011,luând în considerare constatările şi recomandările formulate în Raportul de audit financiar nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011 al Curţii de Conturi, precum şi prevederile Planului de măsuri privind corectarea abaterilor constatate de Curtea de Conturi prin Decizia nr. XII/6/08.08.2011/D din 4 august 2011,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil referitoare la contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul I Regulamentul privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, prevederile referitoare la c2 se abrogă. 2. La articolul 6, prevederile referitoare la c4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: c4 - soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1; 3. La articolul 7, prevederile referitoare la Pc1 se modifică şi vor avea următorul cuprins: „PC1 - funcţia deţinută în sistem: § judecători şi procurori - 10 puncte; § personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, personal auxiliar de specialitate şi personal conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, funcţionari publici cu statut special - 8 puncte; § personalul din serviciile de probaţiune - 6 puncte; § funcţionari publici - 4 puncte; § personal contractual - 2 puncte;“. 4. La articolul 7, prevederile referitoare la PC2 se abrogă. 5. La articolul 8, prevederile referitoare la Pc2 se abrogă. 6. La articolul 8, prevederile referitoare la Pc4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Pc4 - soţul/soţia deţine o funcţie dintre cele prevăzute la art. 1; 7. La articolul 91, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor. Dacă nici în aceste condiţii departajarea nu poate fi realizată, se va avea în vedere vechimea mai mare în funcţiile enumerate la art. 1. 8. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins: Articolul 101 - În situaţii excepţionale şi justificate prin situaţia materială sau medicală deosebită în care se află solicitantul ori prin necesitatea desfăşurării unor proiecte urgente şi imprevizibile, ministrul justiţiei poate atribui prin ordin locuinţe de serviciu prin derogare de la prevederile art. 91 şi 10. O astfel de atribuire are caracter temporar şi nu poate depăşi mai mult de 12 luni. 9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Solicitările privind atribuirea unei locuinţe de serviciu sunt luate în evidenţa comisiei pe baza unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(2) Cererile privind atribuirea unei locuinţe de serviciu vor fi depuse la cabinetul secretarului general al Ministerului Justiţiei şi vor fi însoţite de următoarele înscrisuri:a)declaraţie autentică pe propria răspundere a solicitantului că nici el şi nici copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat după numirea sa în funcţie, nu deţin în proprietate şi nu li s-a atribuit de către autorităţile administraţiei publice locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi, după caz, aceeaşi declaraţie a soţului/soţiei; b)declaraţie autentică pe propria răspundere a soţului/soţiei că nu deţine locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul; c)actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului şi, după caz, al soţului/soţiei, în fotocopie; d)adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei, în original; e)certificatul de naştere al copilului, în fotocopie; f)certificatul de căsătorie al solicitantului, în fotocopie, sau hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz; g)adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copilul major, în original, dacă este cazul; h)înscrisuri cu caracter medical, în fotocopie, inclusiv o adeverinţă din partea medicului din care să rezulte categoria în care se încadrează afecţiunea, dacă este cazul. (3) Comisia poate solicita orice alte înscrisuri necesare pentru determinarea punctajului solicitantului sau, după caz, în procedura de departajare. 10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins: Articolul 111 (1) Refuzul unei locuinţe de serviciu care corespunde cerinţelor minimale de suprafaţă locativă, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la respingerea cererii. Acest fapt nu împiedică formularea unei noi cereri de către solicitant în vederea atribuirii unei locuinţe de serviciu, conform prezentului regulament.(2) Se asimilează refuzului şi netransmiterea de către solicitant a unui răspuns în termen de 5 zile de la comunicarea ofertei. 11. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 121 (1) Persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinţe de serviciu. Schimbul de locuinţe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, după caz, cu acordul acestora.(2) Cererile privind schimbul de locuinţe se soluţionează cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.(3) Persoanele cărora li s-a atribuit o locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament pot solicita schimbarea acesteia şi atribuirea unei alte locuinţe disponibile din fondul locativ al Ministerului Justiţiei care să corespundă cerinţelor minimale de suprafaţă locativă astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea privind schimbul unei locuinţe de serviciu, formulată în condiţiile prezentului articol, urmează procedura de soluţionare prevăzută de prezentul regulament, fiind similară unei cereri de atribuire a unei locuinţe de serviciu. 12. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Justiţiei“. 13. După articolul 21 se introduce o anexă , având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. p. Ministrul justiţiei, Ovidiu Puţura, secretar de stat
ANEXĂ (Anexa la regulament) model -CERERE de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei 1. Numele şi prenumele: 2. Date de contact:

- telefon:
- fax:
- e-mail:

3. Date relevante:

Funcţia deţinută în sistem
Numărul de copii minori aflaţi în întreţinere Da Nu Numărul de copii
Numărul de copii majori în întreţinere aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani Da Nu Numărul de copii
Soţul/Soţia se încadrează în prevederile art. 1 din regulament Da Nu
Starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia - soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere Invaliditate gradul I Invaliditate gradul II Boli incurabile TBC Boli cardiovasculare
Situaţia familială a solicitantului Familie monoparentală Căsătorit Necăsătorit
Vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu Depus la data de: ........ ............

Numărul de camere solicitate:

Doresc să primesc şi oferte pentru un număr mai mic de camere: Da Nu

Data completării ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ .............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2465/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2465 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu