Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.241 din 23.12.2020

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1288 din 24 decembrie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (10), art. 22 alin. (11), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (3), art. 57 alin. (1) şi (6), art. 62 alin. (1) lit. h3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă care nu au ales o ofertă concurenţială şi nu au încheiat un contract pe piaţa concurenţială se facturează de către furnizorul de ultimă instanţă la preţul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.
(2) În cazul clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă care încheie, în baza uneia dintre ofertele concurenţiale, transmisă conform prevederilor dintre anexa la prezentul ordin sau publicată, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul economic care are şi calitatea de furnizor de ultimă instanţă, un contract cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a noului contract se facturează la preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanţă.
(3) În cazul clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă, care încheie cu un alt furnizor un contract concurenţial cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului concurenţial se facturează la preţul din oferta pentru serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanţă.
(4) Operatorii economici care au şi calitatea de furnizori de ultimă instanţă, care încheie contracte concurenţiale cu clienţii casnici în condiţiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maximum 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanţă cu clientul casnic o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electrică realizat de aceşti clienţi în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanţă, rezultată după aplicarea regularizării, să fie aceeaşi cu valoarea care ar fi rezultat în condiţiile aplicării, în aceeaşi perioadă, a ofertei concurenţiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurenţial.
(5) Prin derogare de la prevederile pct. 4 subpct. 4.4 alin. (7) din Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 27 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la alin. (2) furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a emite factura cu decontul final ulterior emiterii facturii prevăzute la alin. (4) şi de a o comunica clientului casnic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(6) Furnizorii care încheie contracte cu clienţii casnici în condiţiile prevăzute la alin. (3) pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial.
2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a informa clienţii din portofoliul propriu cu privire la modificarea preţului energiei electrice furnizate în termenele prevăzute în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă şi în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează: a)La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)furnizarea energiei electrice clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:

(i) care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultimă instanţă;
(ii) preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

b)La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b)în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie şi în luna ianuarie 2021, câte o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea ataşată o ofertă pentru serviciul universal, care va conţine cel puţin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel puţin o ofertă concurenţială. c)La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul clienţilor beneficiari de serviciu universal preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă în condiţiile prevăzute în regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, se aplică preţul de ultimă instanţă.
d)Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Preţul de ultimă instanţă (PUI) se determină de către furnizorii de ultimă instanţă, pentru fiecare lună, cu următoarea formulă:PUI = pach + pf [lei/MWh], unde: pach - preţul de achiziţie a energiei electrice luat în considerare de către furnizorul de ultimă instanţă, inclusiv Tg [lei/MWh]; pf - componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanţă, pentru o perioadă de aplicare (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. şi profitul) [lei/MWh].
(2) PUI se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă:a)clienţilor beneficiari de serviciu universal preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; b)clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:

(i) care solicită unui furnizor de ultimă instanţă încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice;
(i) preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Pentru un loc de consum preluat aparţinând categoriilor de clienţi prevăzute la alin. (2), furnizorul de ultimă instanţă aplică PUI în conformitate cu prevederile contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă.
(4) Începând cu luna ianuarie 2021, furnizorii de ultimă instanţă comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei:a)valoarea PUI şi pach aferente lunii următoare, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni; b)valoarea pf aferentă unei perioade de aplicare, precum şi perioada de aplicare a acesteia, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din perioada de aplicare a valorii pf. Perioada de aplicare începe la data de 1 a lunii, nu poate fi mai mică de 3 luni şi se termină în ultima zi a unei luni.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), furnizorii de ultimă instanţă ale căror decizii de desemnare intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 au obligaţia să transmită informaţiile prevăzute la alin. (4) în prima zi lucrătoare a anului 2021.
(6) În ziua lucrătoare următoare celei în care transmit către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei informaţiile prevăzute la alin. (4), fiecare furnizor de ultimă instanţă publică pe pagina proprie de internet valorile PUI, pf şi pach.
e)Articolul 10 se abrogă .
Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de energie electrică asigură publicarea ofertelor de serviciu universal şi a ofertelor concurenţiale, în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice", în conformitate cu reglementările în vigoare. Articolul IIIFurnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 241/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 241 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 241/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu