Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2405 din 29 iulie 2009

pentru aprobarea atributiilor si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc si a competentelor în domeniul jocurilor de noroc stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 si de Hotararea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 31 iulie 2009In temeiul prevederilor art. 80 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Prevederi generale

Art. 1. -Acordarea dreptului de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, avizarea operatorilor economici care adiţionează şi instalează sisteme de tip black-box, avizarea producătorilor de mijloace de joc din România, precum şi celelalte atribuţii care revin comisiei conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, comisie interinstituţională care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - Competenţele şi atribuţiile comisiei se exercită în cadrul şedinţelor acesteia. In afara şedinţelor, pregătirea documentaţiilor care fac obiectul analizei, eliberarea documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi de Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, evidenţa acestora, demersurile necesare bunei desfăşurări a şedinţelor, răspunsurile la întrebările formulate pe adresa comisiei, precum şi celelalte activităţi şi acţiuni adiacente sau aferente activităţii comisiei se realizează de direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi ia hotărâri prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor acesteia.

(2) In aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, comisia emite acte administrative care poartă denumirea de decizii.

CAPITOLUL II

Scopul, atribuţiile şi obiectul de activitate ale comisiei

Art. 4. - Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfăşurare normală şi sub un control strict a jocurilor de noroc în România, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Comisia funcţionează având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii.

(2) Atribuţiile şi obiectivele principale ale comisiei sunt:

a) asigurarea urmăririi respectării de către operatorii economici a prevederilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc;

b) analiza incidenţei unor activităţi sau acţiuni ale persoanelor fizice sau juridice, în curs de desfăşurare sau propuse a se desfăşura, asupra prevederilor legale din domeniul jocurilor de noroc, precum şi încadrarea acestora în sfera jocurilor de noroc;

c)  analizarea îndeplinirii condiţiilor legale în vigoare în vederea autorizării organizării şi exploatării jocurilor de noroc. In analiză se au în vedere documentaţiile depuse de operatorii economici solicitanţi, cu încadrarea acestora în prevederile legale în vigoare şi consemnate în notele întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care însoţesc respectivele documentaţii în cadrul lucrărilor comisiei, rezultatele verificărilor întreprinse de comisiile de specialişti care verifică îndeplinirea faptică a condiţiilor de autorizare, precum şi alte documente sau precizări suplimentare formulate de operatorii economici solicitanţi, alţi operatori economici sau autorităţi;

d) eliberarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, prin direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care constată îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare;

e) anularea, revocarea sau suspendarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, în cazul în care organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, direct sau prin cele care aparţin Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate constată abateri de la prevederile legale privind organizarea, autorizarea şi exploatarea activităţilor de jocuri de noroc. Măsura anulării, revocării sau suspendării licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi/sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc poate fi dispusă şi la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative emise de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac, sau prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Comisia poate să solicite organelor de specialitate menţionate anterior reanalizarea propunerilor şi a documentelor care le însoţesc în situaţia în care, în contradictoriu cu acestea, operatorii economici depun documente noi în apărare sau în situaţia în care documentele înaintate comisiei de organele de specialitate menţionate anterior nu conţin elementele necesare în vederea luării unei decizii. In aceste cazuri, comisia poate să dispună fie refacerea sau completarea documentaţiei de către organele cu atribuţii de control menţionate anterior, fie efectuarea unei verificări din partea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. La luarea unei decizii, comisia va avea în vedere noile documente şi propuneri transmise de organele de specialitate aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau ale Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate sau, după caz, rezultatele verificării efectuate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi celelalte documente transmise de organele de specialitate menţionate anterior şi concluziile şi propunerile acestora;

f) avizarea operatorilor economici care adiţionează şi instalează sisteme de tip black-box şi avizarea producătorilor de mijloace de joc din România, precum şi retragerea avizului pentru situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

g) gestiunea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, a avizelor de producere a mijloacelor de joc, a avizelor pentru adiţionarea şi instalarea sistemelor de tip black-box emise în favoarea operatorilor economici, a deciziilor de anulare, revocare sau suspendare a acestora, precum şi a altor măsuri şi hotărâri dispuse de comisie, prin evidenţierea strictă a activităţii, pe operatori economici, şedinţe şi categorii;

h) comisia sau direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la organizatori, cât şi de la alţi operatori economici sau alte instituţii ale statului.

CAPITOLUL III

Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiei

Art. 6. - Comisia se întruneşte, de regulă, o dată pe lună pentru avizarea documentaţiilor depuse de operatorii economici sau ori de câte ori este nevoie pentru analiza situaţiilor care impun adoptarea unei decizii în regim de urgenţă şi va fi convocată de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, din proprie iniţiativă sau la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va pune la dispoziţie membrilor comisiei şi reprezentantului Gărzii Financiare, în calitatea acestuia de invitat permanent, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi, notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate, precum şi, la cerere, întreaga documentaţie care va fi analizată în cadrul şedinţei.

(2)  Notele de prezentare vor fi întocmite de direcţia de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în:

- solicitările în vederea autorizării sau avizării, după caz, susţinute de documentele necesare;

-  sesizările primite de la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate sau Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

- cererile de soluţionare a plângerilor prealabile formulate de operatorii economici împotriva deciziilor comisiei. In acest caz, direcţia de specialitate va prezenta în nota de prezentare şi propunerile de soluţionare;

- sesizări din partea operatorilor economici.

(3) Documentaţia va fi analizată la sediul Ministerului Finanţelor Publice de către specialiştii direcţiei de specialitate din cadrul ministerului.

(4) Direcţia de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (2) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiei note de prezentare care conţin propuneri în vederea modului de soluţionare a solicitării sau sesizării.

(5)  Comisia va analiza situaţia prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Intreaga documentaţie analizată va fi prezentată în plenul comisiei.

(2) Fiecare documentaţie va fi prezentată printr-o notă semnată de către directorul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 9. - Comisia are dreptul de a respinge orice solicitare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de aprobare a acesteia.

Art. 10. - (1) Deciziile vor fi luate de către comisie cu votul majorităţii simple din numărul membrilor comisiei şi vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care aceste decizii sunt menţionate.

(2) Deciziile emise conform hotărârilor comisiei se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele acesteia.

Art. 11. - (1) La şedinţele comisiei participă şeful serviciului de specialitate şi un expert din cadrul aceluiaşi compartiment care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.

(2)  La şedinţele comisiei va participa un reprezentant al Gărzii Financiare, în calitate de invitat permanent.

(3) La şedinţele comisiei pot participa reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniu, în calitate de consultanţi, cu aprobarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei.

(4)  Deliberările şi luarea deciziilor se fac numai de membrii comisiei, fără prezenţa altor persoane.

CAPITOLUL IV

Deciziile comisiei

Art. 12. - (1) Actul administrativ se emite numai în formă scrisă.

(2)  Actul administrativ cuprinde, după caz, următoarele elemente:

a) denumirea comisiei;

b)  numărul şi data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;

c) datele de identificare a persoanei juridice;

d) obiectul actului administrativ;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui comisiei, după caz;

h) ştampila comisiei;

i) posibilitatea de a fi contestat.

(3)  Actul administrativ emis în condiţiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura preşedintelui sau a vicepreşedintelui comisiei, după caz, şi ştampila comisiei, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.

Art. 13. - (1) Actul administrativ se comunică persoanei juridice căreia îi este destinat sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz.

(2)  Comunicarea actului administrativ se face după cum urmează:

a) prin prezentarea reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi primirea sub semnătură a actului administrativ, data comunicării fiind data ridicării actului;

b)  prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ de către persoanele împuternicite prin decizie a comisiei sau de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin poştă, la sediul social al persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

(3)   Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul Ministerului Finanţelor Publice şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ pe numele persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Actul administrativ se consideră comunicat în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării anunţului.

Art. 14. -Actul administrativ produce efecte din momentul în care este comunicat persoanei juridice sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Pentru cazuri urgente, când se pot dispune măsuri operative, comunicarea se poate face atât de comisie, cât şi de organul fiscal teritorial la solicitarea comisiei sau a direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 15. - Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Art. 16. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ, din oficiu sau la cererea persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Actul administrativ rectificat se va comunica persoanei juridice sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Impotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în condiţiile prezentului ordin, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei.

Art. 18. - (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plângerii prealabile;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prealabilă se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi nu este supusă taxelor de timbru.

Art. 19. - Plângerea prealabilă se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ.

Art. 20. - (1) Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia. Comisia va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.

(2) Prin retragerea plângerii nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă plângere în interiorul termenului de depunere a acesteia.

Art. 21. - (1) In soluţionarea plângerii prealabile, comisia se pronunţă prin decizie.

(2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Art. 22. - (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.

(2)  Preambulul conţine: denumirea comisiei, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al operatorului economic, numărul de înregistrare a contestaţiei la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, obiectul cauzei, precum şi sinteza plângerii prealabile.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 23. - (1) In soluţionarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ. Analiza plângerii prealabile se face în raport de susţinerile formulate de contestatar, de dispoziţiile legale invocate de acesta şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din minister sau al altor instituţii şi autorităţi.

(3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria cale de atac.

(4)  Contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să solicite şi să depună probe noi în susţinerea cauzei.

Art. 24. - (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă în tot sau în parte ori respinsă.

(2) In cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea în tot sau în parte a actului administrativ emis de comisie, care face obiectul contestaţiei.

Art. 25. - (1) Dacă se constată de către comisie neîndeplinirea unei condiţii procedurale, plângerea prealabilă va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.

Art. 26. - (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 13.

(2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 27. - Deciziile comisiei sunt definitive şi produc efecte juridice de la data comunicării.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2405/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2405 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2405/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu