Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2404/C din 23 august 2004

pentru aprobarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 824 din  7 septembrie 2004


SmartCity3


    Tinand seama de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,
    potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificat prin art. V pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila,
    in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara, Directia economica, curtile de apel, tribunalele si conducatorii unitatilor subordonate vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                            Ministrul justitiei,
                            Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                               NORME INTERNE
privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

    Art. 1
    (1) Fondul destinat stimularii personalului din sistemul justitiei, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie din diferenta de 75% din recuperarea sumelor din cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfasurarea proceselor penale, precum si din amenzile judiciare.
    (2) Din veniturile realizate potrivit alin. (1) ministrul justitiei repartizeaza prin ordin, pentru stimularea personalului, un procent de 1% pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, 3% pentru parchete si 1% pentru Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Potrivit dispozitiilor art. 118, raportat la art. 47 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite, presedintii curtilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite, iar presedintii tribunalelor au calitatea de ordonator tertiar de credite.
    Art. 2
    (1) Sumele constituite potrivit art. 1 se vor utiliza pentru stimularea judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului economic, tehnic, administrativ si de serviciu din cadrul instantelor judecatoresti, personalului Ministerului Justitiei, al Institutului National de Criminologie, al Institutului National de Expertize Criminalistice, precum si a personalului din Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.
    (2) Repartizarea sumelor pentru instantele judecatoresti si institutiile subordonate Ministerului Justitiei, destinate stimularii personalului, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    Art. 3
    (1) Aprobarea stimulentelor nominale pentru personalul propriu se face de catre conducerea institutiilor prevazute la art. 2 alin. (1).
    (2) Stimulentele nominale pentru conducatorii instantelor judecatoresti si ai institutiilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 4
    (1) Principalele criterii de repartizare individuala a stimulentelor sunt:
    a) rezultatele meritorii obtinute in activitate;
    b) respectarea indatoririlor prevazute de lege;
    c) calificativele anuale "foarte bine" sau "bine";
    d) complexitatea sarcinilor de serviciu potrivit fisei postului si modul de realizare a acestora;
    e) celeritatea in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    f) lipsa sanctiunilor disciplinare.
    (2) Ministrul justitiei poate acorda prin ordin stimulente nominale pentru personalul care participa la activitati stiintifice, organizarea unor evenimente speciale, participarea la elaborarea codurilor sau a altor acte normative complexe ori pentru participarea la alte activitati cu caracter deosebit.
    (3) In acordarea stimulentelor prevazute la alin. (2) se au in vedere obiectivele propuse, importanta acestora pentru promovarea obiectivelor generale ale ministrului justitiei, gradul de realizare a acestor obiective in termenele stabilite, precum si sarbatorile legale aprobate prin acte normative.
    Art. 5
    Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensie suplimentara.
    Art. 6
    Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 7
    (1) Evidentierea in contabilitate a sumelor pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, acordate din contul 119.01.07 "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale", se va efectua potrivit Metodologiei privind colectarea, gestionarea si evidenta fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, intocmita conform legislatiei in vigoare.
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) este cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentele norme interne.

    ANEXA 1
    la normele interne

                                METODOLOGIE
privind colectarea, gestionarea si evidenta fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

    In conformitate cu prevederile art. 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei va gestiona un fond cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei.
    Repartizarea fondurilor de stimulente pentru beneficiari se va face conform Normelor interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    Operatiunile de incasari si plati se deruleaza prin contul nr. 50.01.426.5841 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (D.T.C.P.M.B.) pe seama Ministerului Justitiei.
    Disponibilitatile de la finele anului, din contul Ministerului Justitiei nr. 50.01.426.5841, se vor reporta in anul urmator pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Modalitatea de constituire si gestionare a fondului cu destinatie speciala pentru stimulente, pe fiecare etapa in derulare, este urmatoarea:
    1. In scopul incasarii veniturilor prevazute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile ulterioare, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, fiecare tribunal, in calitate de ordonator de credite, va deschide contul 50.32 + codul fiscal al tribunalului "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".
    Pe seama judecatoriilor fara personalitate juridica, la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza teritoriala acestea isi au sediul se deschide contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" pe codul fiscal al tribunalului ierarhic superior.
    In contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se incaseaza veniturile provenite din amenzi judiciare si din recuperarea cheltuielilor judecatoresti avansate de stat, achitate de catre platitori cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului, precum si sumele aferente acestor venituri incasate in numerar de catre tribunale sau judecatorii, dupa caz, depuse la unitatile Trezoreriei Statului in termenele prevazute la pct. 5.6.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, norme metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Evidenta incasarilor se va tine separat (pe analitice) pentru cele doua surse de venit, respectiv:
    - venituri din amenzi judiciare;
    - venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat.
    Persoanele din cadrul judecatoriilor, autorizate sa efectueze operatiuni prin contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", inclusiv incasari in numerar, vor fi nominalizate prin decizie de ordonatorul de credite.
    Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de incasarea si virarea sumelor din acest cont, fiecare tribunal va utiliza contul 114 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".
    3. Sumele colectate in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschis pe numele judecatoriilor se vireaza de catre acestea, in ultima zi lucratoare a fiecarei saptamani, in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschis pe numele tribunalului ierarhic superior.
    Saptamanal, in prima zi lucratoare, pe baza extrasului contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", tribunalele vor dispune efectuarea viramentelor pe cele doua destinatii, dupa cum urmeaza:
    a) La bugetul de stat, in procent de 25%, sumele se vor vira in conturile de venituri ale bugetului de stat, astfel:
    - contul nr. 20.17.01.15 + codul fiscal al tribunalului - "Venituri din amenzi judiciare";
    - contul nr. 20.17.01.16 + codul fiscal al tribunalului - "Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat".
    b) La Ministerul Justitiei, in procent de 75%, pentru constituirea fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, sumele se vor vira in contul nr. 50.01.426.58.41, deschis la D.T.C.P.M.B.
    Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de incasarea si virarea sumelor din acest cont se va utiliza contul 119.01.07 "Disponibil din fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".
    4. In situatia in care instanta anuleaza debitul si se dispune restituirea sumelor incasate, tribunalul va intocmi formele de plata, potrivit actului administrativ, din sumele incasate ulterior in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", iar suma totala de restituit se va deduce in mod proportional din cotele pentru cele doua destinatii.
    5. Deoarece veniturile din cele doua surse sunt cuprinse distinct in bugetul Ministerului Justitiei, in vederea efectuarii evidentei incasarilor la bugetul de stat in procent de 25%, colectate in teritoriu, directorul executiv va asigura transmiterea lunara a incasarilor, pana la data de 10 a lunii urmatoare, dupa urmatorul model:

                                 SITUATIA
centralizata a incasarilor pe cele doua destinatii pentru luna ... 2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 |        |   Virament 25%  |  Virament 75%   |          |
|crt.|                 |        |_________________|_________________|__________|
|    |                 |        |       |   Nr.   |       |    Nr.  |Observatii|
|    |   Denumirea     | TOTAL  |  Suma |ordinului|  Suma |ordinului|          |
|    |   veniturilor   |incasari|- lei -| de plata|- lei -| de plata|          |
|    |                 |- lei - |       | - data -|       | - data -|          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 1. | Amenzi judiciare|        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 2. | Sume restituite |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 3. | TOTAL:          |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 4. | Venituri din    |        |       |         |       |         |          |
|    | recuperarea     |        |       |         |       |         |          |
|    | cheltuielilor   |        |       |         |       |         |          |
|    | judiciare       |        |       |         |       |         |          |
|    | avansate de stat|        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 5. | Sume restituite |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 6. | TOTAL:          |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 7. | TOTAL GENERAL:  |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|

    Situatia va fi insotita de copii de pe ordinele de plata si copie de pe ultimul extras de cont din luna raportata.
    6. In functie de disponibilul existent la Ministerul Justitiei, in contul 50.01.4265841 deschis la D.T.C.P.M.B., precum si de reglementarile prevazute in Normele interne de repartizare a veniturilor pe beneficiari, sumele aprobate pentru stimulentele aprobate pentru fiecare unitate vor fi virate in contul nr. 50.01 + codul fiscal al tribunalului, deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
    7. La sfarsitul anului bugetar, dupa inchiderea contului de cheltuieli, fiecare ordonator de credite va vira disponibilul existent din contul "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale" la Ministerul Justitiei in contul nr. 50.01.10.4265841 deschis la D.T.C.P.M.B., urmand sa fie utilizat cu aceeasi destinatie.
    8. Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensie suplimentara.
    9. Evidentierea in contabilitate a sumelor constituite pentru stimularea personalului din sistemul justitiei se va efectua potrivit monografiei prevazute in anexa la prezenta metodologie, intocmita in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.746/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutiile publice si a monografiei privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni.

    ANEXA 1*)
    la metodologie

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 MONOGRAFIE
privind evidentierea in contabilitate a operatiunilor din aplicarea prevederilor art. 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, referitor la constituirea Fondului pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

 _______________________________________________________________________________
|Nr. |           DENUMIREA OPERATIUNII ECONOMICE         |  FORMULA CONTABILA  |
|crt.|                                                   |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 1. | Inregistrarea in contabilitatea judecatoriilor    | 13 = %              |
|    | si tribunalelor a sumelor incasate in numerar si  |      232.05 - 25%   |
|    | depunerea acestora in contul 50.32                |      231.05 - 75%   |
|    | "Disponibil din sume colectate pentru bugetul     | 13 = %              |
|    | statului" deschis la unitatile teritoriale ale    |      232.06 - 25%   |
|    | trezoreriei statului.                             |      231.06 - 75%   |
|    |                                                   | 114 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 2. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    | 114 = %             |
|    | incasarilor in contul 50.32 .............         |       232.05 - 25%  |
|    | "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de  |       231.05 - 75%  |
|    | stat" pentru cele doua destinatii:                |                     |
|    | - venituri din amenzi judiciare (05)              | 114 = %             |
|    | - venituri din recuperarea cheltuielilor          |       232.06 - 25%  |
|    |   judiciare avansate de stat (06)                 |       231.06 - 75%  |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 3. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    |                     |
|    | ordinelor de plata privind virarea la bugetul     |                     |
|    | statului a cotei de 25% in urmatoarele conturi:   |                     |
|    | - contul nr. 20.17.01.15 + cod fiscal             | 232.05 = 114        |
|    |   "Venituri din amenzi judiciare"                 |                     |
|    | - contul nr. 20.17.01.16 + cod fiscal             | 232.06 = 114        |
|    |   "Venituri din recuperarea cheltuielilor         |                     |
|    |   judiciare avansate de stat"                     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 4. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    | 231.05 = 114        |
|    | ordinelor de plata privind virarea cotei de       | 231.06 = 114        |
|    | 75% a Ministerului Justitiei in contul            |                     |
|    | nr. 50.01.10.426.5841 deschis la D.T.C.P.M.B.     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 5. | Inregistrarea in contabilitatea proprie a         | % = 231             |
|    | tribunalelor a sumelor dispuse in instanta,       | 232.05    25%       |
|    | pentru a fi restituite, proportional din cotele   | 231.05    75%       |
|    | pentru cele doua destinatii                       | 231 = 114           |
|    | - pentru plati in numerar                         | 13 = 114            |
|    |                                                   | 231 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 6. | Inregistrarea in contabilitatea Ministerului      | 119.01.07 = 337     |
|    | Justitiei a incasarilor pentru constituirea       |                     |
|    | "Fondului pentru stimularea personalului potrivit |                     |
|    | dispozitiilor legale".                            |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 7. | Inregistrarea in contabilitatea Ministerului      | 213 = 119.01.07     |
|    | Justitiei a ordinelor de plata privind virarea    |                     |
|    | sumelor pentru stimulente aprobate prin ordin al  |                     |
|    | ministrului justitiei pentru fiecare unitate.     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 8. | Inregistrarea in contabilitatea ordonatorilor     | 119.01.07 = 213     |
|    | de credite a ordinelor de plata privind           |                     |
|    | incasarea de la Ministerul Justitiei in contul    |                     |
|    | nr. 50.01.00 + cod fiscal, deschis la             |                     |
|    | trezoreriile statului.                            |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 9. | Inregistrarea cheltuielilor din sumele            | 421 = %             |
|    | repartizate pentru stimulente, pe fiecare unitate |       230           |
|    | beneficiara, aprobate de ordonatorul principal de |       233           |
|    | credite:                                          | 230 = %             |
|    | - evidenta pe cheltuieli a stimulentelor          |       232           |
|    | - evidenta si plata retinerilor legale pentru     |       233           |
|    |   angajator si angajat.                           | %   = 119.01.07     |
|    |                                                   | 232                 |
|    |                                                   | 233                 |
|    | - Plata stimulentelor prin casa                   | 13 = 119.01.07      |
|    |                                                   | 230 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|10. | Inregistrarea la sfarsitul anului a inchiderii    | 213 = 421           |
|    | contului de cheltuieli la nivelul ordonatorilor   |                     |
|    | secundari si tertiari de credite.                 |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|11. | Disponibilul existent la sfarsitul anului in      | 213 = 119.01.07     |
|    | contul 119.01.07 - "Disponibil din fondul pentru  |                     |
|    | stimularea personalului potrivit dispozitiilor    |                     |
|    | legale" se va vira la Ministerul Justitiei in     |                     |
|    | contul nr. 50.01.104265841 deschis la D.T.C.P.M.B.|                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|12. | Inregistrarea sumelor neutilizate primite de la   | 119.01.07 = 213     |
|    | ordonatorii de credite (secundari sau tertiari)   |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|13. | Preluarea cheltuielilor efectuate de la           | 421 = 213           |
|    | ordonatorii secundari sau tertiari in vederea     |                     |
|    | centralizarii                                     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|14. | Inregistrarea la sfarsitul anului a inchiderii    | 337 = 421           |
|    | contului de cheltuieli la nivelul Ministerului    |                     |
|    | Justitiei.                                        |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|

    Fondurile alocate pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Public, Curtea Suprema de Justitie vor fi gestionate si evidentiate in contabilitatea proprie, conform legislatiei in vigoare.
    La constituirea fondului pentru stimularea personalului, sumele primite de la Ministerul Justitiei cu ordin de plata se vor inregistra astfel: 119.01.07 = 337.
    Executia bugetara va fi reflectata separat in situatiile financiare, de fiecare unitate beneficiara. Disponibilul cu destinatie speciala se raporteaza in anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" pe randul 04 "Disponibil din fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2404/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu