Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2404/C din 23 august 2004

pentru aprobarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 824 din  7 septembrie 2004


SmartCity3


    Tinand seama de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,
    potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificat prin art. V pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila,
    in conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara, Directia economica, curtile de apel, tribunalele si conducatorii unitatilor subordonate vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                            Ministrul justitiei,
                            Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                               NORME INTERNE
privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

    Art. 1
    (1) Fondul destinat stimularii personalului din sistemul justitiei, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1996 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie din diferenta de 75% din recuperarea sumelor din cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfasurarea proceselor penale, precum si din amenzile judiciare.
    (2) Din veniturile realizate potrivit alin. (1) ministrul justitiei repartizeaza prin ordin, pentru stimularea personalului, un procent de 1% pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, 3% pentru parchete si 1% pentru Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Potrivit dispozitiilor art. 118, raportat la art. 47 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ministrul justitiei are calitatea de ordonator principal de credite, presedintii curtilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite, iar presedintii tribunalelor au calitatea de ordonator tertiar de credite.
    Art. 2
    (1) Sumele constituite potrivit art. 1 se vor utiliza pentru stimularea judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului economic, tehnic, administrativ si de serviciu din cadrul instantelor judecatoresti, personalului Ministerului Justitiei, al Institutului National de Criminologie, al Institutului National de Expertize Criminalistice, precum si a personalului din Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu.
    (2) Repartizarea sumelor pentru instantele judecatoresti si institutiile subordonate Ministerului Justitiei, destinate stimularii personalului, se face de catre ordonatorul principal de credite.
    Art. 3
    (1) Aprobarea stimulentelor nominale pentru personalul propriu se face de catre conducerea institutiilor prevazute la art. 2 alin. (1).
    (2) Stimulentele nominale pentru conducatorii instantelor judecatoresti si ai institutiilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 4
    (1) Principalele criterii de repartizare individuala a stimulentelor sunt:
    a) rezultatele meritorii obtinute in activitate;
    b) respectarea indatoririlor prevazute de lege;
    c) calificativele anuale "foarte bine" sau "bine";
    d) complexitatea sarcinilor de serviciu potrivit fisei postului si modul de realizare a acestora;
    e) celeritatea in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    f) lipsa sanctiunilor disciplinare.
    (2) Ministrul justitiei poate acorda prin ordin stimulente nominale pentru personalul care participa la activitati stiintifice, organizarea unor evenimente speciale, participarea la elaborarea codurilor sau a altor acte normative complexe ori pentru participarea la alte activitati cu caracter deosebit.
    (3) In acordarea stimulentelor prevazute la alin. (2) se au in vedere obiectivele propuse, importanta acestora pentru promovarea obiectivelor generale ale ministrului justitiei, gradul de realizare a acestor obiective in termenele stabilite, precum si sarbatorile legale aprobate prin acte normative.
    Art. 5
    Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensie suplimentara.
    Art. 6
    Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza pentru anul urmator, urmand a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Art. 7
    (1) Evidentierea in contabilitate a sumelor pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, acordate din contul 119.01.07 "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale", se va efectua potrivit Metodologiei privind colectarea, gestionarea si evidenta fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, intocmita conform legislatiei in vigoare.
    (2) Metodologia prevazuta la alin. (1) este cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentele norme interne.

    ANEXA 1
    la normele interne

                                METODOLOGIE
privind colectarea, gestionarea si evidenta fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

    In conformitate cu prevederile art. 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei va gestiona un fond cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei.
    Repartizarea fondurilor de stimulente pentru beneficiari se va face conform Normelor interne aprobate prin ordin al ministrului justitiei.
    Operatiunile de incasari si plati se deruleaza prin contul nr. 50.01.426.5841 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (D.T.C.P.M.B.) pe seama Ministerului Justitiei.
    Disponibilitatile de la finele anului, din contul Ministerului Justitiei nr. 50.01.426.5841, se vor reporta in anul urmator pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    Modalitatea de constituire si gestionare a fondului cu destinatie speciala pentru stimulente, pe fiecare etapa in derulare, este urmatoarea:
    1. In scopul incasarii veniturilor prevazute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile ulterioare, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, fiecare tribunal, in calitate de ordonator de credite, va deschide contul 50.32 + codul fiscal al tribunalului "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".
    Pe seama judecatoriilor fara personalitate juridica, la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza teritoriala acestea isi au sediul se deschide contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" pe codul fiscal al tribunalului ierarhic superior.
    In contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se incaseaza veniturile provenite din amenzi judiciare si din recuperarea cheltuielilor judecatoresti avansate de stat, achitate de catre platitori cu ordine de plata pentru Trezoreria Statului, precum si sumele aferente acestor venituri incasate in numerar de catre tribunale sau judecatorii, dupa caz, depuse la unitatile Trezoreriei Statului in termenele prevazute la pct. 5.6.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, norme metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Evidenta incasarilor se va tine separat (pe analitice) pentru cele doua surse de venit, respectiv:
    - venituri din amenzi judiciare;
    - venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat.
    Persoanele din cadrul judecatoriilor, autorizate sa efectueze operatiuni prin contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", inclusiv incasari in numerar, vor fi nominalizate prin decizie de ordonatorul de credite.
    Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de incasarea si virarea sumelor din acest cont, fiecare tribunal va utiliza contul 114 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".
    3. Sumele colectate in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschis pe numele judecatoriilor se vireaza de catre acestea, in ultima zi lucratoare a fiecarei saptamani, in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschis pe numele tribunalului ierarhic superior.
    Saptamanal, in prima zi lucratoare, pe baza extrasului contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", tribunalele vor dispune efectuarea viramentelor pe cele doua destinatii, dupa cum urmeaza:
    a) La bugetul de stat, in procent de 25%, sumele se vor vira in conturile de venituri ale bugetului de stat, astfel:
    - contul nr. 20.17.01.15 + codul fiscal al tribunalului - "Venituri din amenzi judiciare";
    - contul nr. 20.17.01.16 + codul fiscal al tribunalului - "Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat".
    b) La Ministerul Justitiei, in procent de 75%, pentru constituirea fondului cu destinatie speciala pentru stimularea personalului din sistemul justitiei, sumele se vor vira in contul nr. 50.01.426.58.41, deschis la D.T.C.P.M.B.
    Pentru inregistrarea in contabilitate a operatiunilor legate de incasarea si virarea sumelor din acest cont se va utiliza contul 119.01.07 "Disponibil din fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".
    4. In situatia in care instanta anuleaza debitul si se dispune restituirea sumelor incasate, tribunalul va intocmi formele de plata, potrivit actului administrativ, din sumele incasate ulterior in contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", iar suma totala de restituit se va deduce in mod proportional din cotele pentru cele doua destinatii.
    5. Deoarece veniturile din cele doua surse sunt cuprinse distinct in bugetul Ministerului Justitiei, in vederea efectuarii evidentei incasarilor la bugetul de stat in procent de 25%, colectate in teritoriu, directorul executiv va asigura transmiterea lunara a incasarilor, pana la data de 10 a lunii urmatoare, dupa urmatorul model:

                                 SITUATIA
centralizata a incasarilor pe cele doua destinatii pentru luna ... 2004

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                 |        |   Virament 25%  |  Virament 75%   |          |
|crt.|                 |        |_________________|_________________|__________|
|    |                 |        |       |   Nr.   |       |    Nr.  |Observatii|
|    |   Denumirea     | TOTAL  |  Suma |ordinului|  Suma |ordinului|          |
|    |   veniturilor   |incasari|- lei -| de plata|- lei -| de plata|          |
|    |                 |- lei - |       | - data -|       | - data -|          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 1. | Amenzi judiciare|        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 2. | Sume restituite |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 3. | TOTAL:          |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 4. | Venituri din    |        |       |         |       |         |          |
|    | recuperarea     |        |       |         |       |         |          |
|    | cheltuielilor   |        |       |         |       |         |          |
|    | judiciare       |        |       |         |       |         |          |
|    | avansate de stat|        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 5. | Sume restituite |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 6. | TOTAL:          |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|
| 7. | TOTAL GENERAL:  |        |       |         |       |         |          |
|____|_________________|________|_______|_________|_______|_________|__________|

    Situatia va fi insotita de copii de pe ordinele de plata si copie de pe ultimul extras de cont din luna raportata.
    6. In functie de disponibilul existent la Ministerul Justitiei, in contul 50.01.4265841 deschis la D.T.C.P.M.B., precum si de reglementarile prevazute in Normele interne de repartizare a veniturilor pe beneficiari, sumele aprobate pentru stimulentele aprobate pentru fiecare unitate vor fi virate in contul nr. 50.01 + codul fiscal al tribunalului, deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
    7. La sfarsitul anului bugetar, dupa inchiderea contului de cheltuieli, fiecare ordonator de credite va vira disponibilul existent din contul "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale" la Ministerul Justitiei in contul nr. 50.01.10.4265841 deschis la D.T.C.P.M.B., urmand sa fie utilizat cu aceeasi destinatie.
    8. Stimulentele nu fac parte din salariul de baza, nu se suporta din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeaza contributia pentru asigurari sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensie suplimentara.
    9. Evidentierea in contabilitate a sumelor constituite pentru stimularea personalului din sistemul justitiei se va efectua potrivit monografiei prevazute in anexa la prezenta metodologie, intocmita in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.746/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice, a Planului de conturi pentru institutiile publice si a monografiei privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni.

    ANEXA 1*)
    la metodologie

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 MONOGRAFIE
privind evidentierea in contabilitate a operatiunilor din aplicarea prevederilor art. 25 si 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, referitor la constituirea Fondului pentru stimularea personalului din sistemul justitiei

 _______________________________________________________________________________
|Nr. |           DENUMIREA OPERATIUNII ECONOMICE         |  FORMULA CONTABILA  |
|crt.|                                                   |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 1. | Inregistrarea in contabilitatea judecatoriilor    | 13 = %              |
|    | si tribunalelor a sumelor incasate in numerar si  |      232.05 - 25%   |
|    | depunerea acestora in contul 50.32                |      231.05 - 75%   |
|    | "Disponibil din sume colectate pentru bugetul     | 13 = %              |
|    | statului" deschis la unitatile teritoriale ale    |      232.06 - 25%   |
|    | trezoreriei statului.                             |      231.06 - 75%   |
|    |                                                   | 114 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 2. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    | 114 = %             |
|    | incasarilor in contul 50.32 .............         |       232.05 - 25%  |
|    | "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de  |       231.05 - 75%  |
|    | stat" pentru cele doua destinatii:                |                     |
|    | - venituri din amenzi judiciare (05)              | 114 = %             |
|    | - venituri din recuperarea cheltuielilor          |       232.06 - 25%  |
|    |   judiciare avansate de stat (06)                 |       231.06 - 75%  |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 3. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    |                     |
|    | ordinelor de plata privind virarea la bugetul     |                     |
|    | statului a cotei de 25% in urmatoarele conturi:   |                     |
|    | - contul nr. 20.17.01.15 + cod fiscal             | 232.05 = 114        |
|    |   "Venituri din amenzi judiciare"                 |                     |
|    | - contul nr. 20.17.01.16 + cod fiscal             | 232.06 = 114        |
|    |   "Venituri din recuperarea cheltuielilor         |                     |
|    |   judiciare avansate de stat"                     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 4. | Inregistrarea in contabilitatea tribunalelor a    | 231.05 = 114        |
|    | ordinelor de plata privind virarea cotei de       | 231.06 = 114        |
|    | 75% a Ministerului Justitiei in contul            |                     |
|    | nr. 50.01.10.426.5841 deschis la D.T.C.P.M.B.     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 5. | Inregistrarea in contabilitatea proprie a         | % = 231             |
|    | tribunalelor a sumelor dispuse in instanta,       | 232.05    25%       |
|    | pentru a fi restituite, proportional din cotele   | 231.05    75%       |
|    | pentru cele doua destinatii                       | 231 = 114           |
|    | - pentru plati in numerar                         | 13 = 114            |
|    |                                                   | 231 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 6. | Inregistrarea in contabilitatea Ministerului      | 119.01.07 = 337     |
|    | Justitiei a incasarilor pentru constituirea       |                     |
|    | "Fondului pentru stimularea personalului potrivit |                     |
|    | dispozitiilor legale".                            |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 7. | Inregistrarea in contabilitatea Ministerului      | 213 = 119.01.07     |
|    | Justitiei a ordinelor de plata privind virarea    |                     |
|    | sumelor pentru stimulente aprobate prin ordin al  |                     |
|    | ministrului justitiei pentru fiecare unitate.     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 8. | Inregistrarea in contabilitatea ordonatorilor     | 119.01.07 = 213     |
|    | de credite a ordinelor de plata privind           |                     |
|    | incasarea de la Ministerul Justitiei in contul    |                     |
|    | nr. 50.01.00 + cod fiscal, deschis la             |                     |
|    | trezoreriile statului.                            |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
| 9. | Inregistrarea cheltuielilor din sumele            | 421 = %             |
|    | repartizate pentru stimulente, pe fiecare unitate |       230           |
|    | beneficiara, aprobate de ordonatorul principal de |       233           |
|    | credite:                                          | 230 = %             |
|    | - evidenta pe cheltuieli a stimulentelor          |       232           |
|    | - evidenta si plata retinerilor legale pentru     |       233           |
|    |   angajator si angajat.                           | %   = 119.01.07     |
|    |                                                   | 232                 |
|    |                                                   | 233                 |
|    | - Plata stimulentelor prin casa                   | 13 = 119.01.07      |
|    |                                                   | 230 = 13            |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|10. | Inregistrarea la sfarsitul anului a inchiderii    | 213 = 421           |
|    | contului de cheltuieli la nivelul ordonatorilor   |                     |
|    | secundari si tertiari de credite.                 |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|11. | Disponibilul existent la sfarsitul anului in      | 213 = 119.01.07     |
|    | contul 119.01.07 - "Disponibil din fondul pentru  |                     |
|    | stimularea personalului potrivit dispozitiilor    |                     |
|    | legale" se va vira la Ministerul Justitiei in     |                     |
|    | contul nr. 50.01.104265841 deschis la D.T.C.P.M.B.|                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|12. | Inregistrarea sumelor neutilizate primite de la   | 119.01.07 = 213     |
|    | ordonatorii de credite (secundari sau tertiari)   |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|13. | Preluarea cheltuielilor efectuate de la           | 421 = 213           |
|    | ordonatorii secundari sau tertiari in vederea     |                     |
|    | centralizarii                                     |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|
|14. | Inregistrarea la sfarsitul anului a inchiderii    | 337 = 421           |
|    | contului de cheltuieli la nivelul Ministerului    |                     |
|    | Justitiei.                                        |                     |
|____|___________________________________________________|_____________________|

    Fondurile alocate pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Ministerul Public, Curtea Suprema de Justitie vor fi gestionate si evidentiate in contabilitatea proprie, conform legislatiei in vigoare.
    La constituirea fondului pentru stimularea personalului, sumele primite de la Ministerul Justitiei cu ordin de plata se vor inregistra astfel: 119.01.07 = 337.
    Executia bugetara va fi reflectata separat in situatiile financiare, de fiecare unitate beneficiara. Disponibilul cu destinatie speciala se raporteaza in anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" pe randul 04 "Disponibil din fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2404/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2404 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2404/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu