Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2397 din 14 decembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 27 decembrie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile care au atribuţii în execuţia bugetară din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p .Ministrul economiei şi finanţelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME  METODOLOGICE

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2007

In scopul încheierii în bune condiţii a execuţiei bugetare a anului 2007, instituţiile publice şi operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia să efectueze operaţiunile care privesc veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale şi ale bugetelor proprii ale instituţiilor publice pe anul 2007, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi cu programul prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL I

Incasarea veniturilor bugetare

1.1. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2007, se achită prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de către persoanele juridice şi fizice, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 31 decembrie 2007.

Instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de către clienţii acestora, potrivit programului stabilit de Banca Naţională a României şi de prezentele norme metodologice, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2007, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2. Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili, în cursul lunii decembrie 2007, programul unităţilor din subordine, astfel încât persoanele fizice să aibă posibilitatea să îşi achite la termen obligaţiile către bugetul de stat, bugetele locale sau către alte bugete, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop cu unităţile subordonate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu alte instituţii publice, după caz.

1.3.  Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2007, pot fi achitate în numerar până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz.

1.4.  - (1) Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice sau de către agenţii fiscali reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor instituţiilor publice vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv.

(2) Eventualele venituri proprii încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 31 decembrie 2007 se depun în conturile corespunzătoare de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2008 şi se înregistrează ca venituri ale anului 2007.

1.5.  Instituţiile publice care încasează în conturile 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" şi 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat" venituri datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor locale, după caz, au obligaţia să vireze veniturile respective la capitolele şi subcapitolele de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv.

Eventualele sume încasate în aceste conturi în data de 31 decembrie 2007 se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe data de 3 ianuarie 2008 şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2007.

1.6.  Până la data de 27 decembrie 2007, notarii publici au obligaţia de a transmite la unităţile Trezoreriei Statului din municipiile reşedinţă de judeţ şi, respectiv, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov, după caz, în contul cărora s-au virat sume, prin poştă, cu confirmare de primire, borderoul prevăzut în anexa nr. III.2. la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 330/1.357/C/2007 privind procedura de încasare şi virare, precum şi obligaţiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferent impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare calculat şi încasat în luna noiembrie 2007. Până la aceeaşi dată vor fi transmise/retransmise şi eventualele borderouri aferente impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare virate în lunile anterioare care nu au fost comunicate unităţilor Trezoreriei Statului sau care au fost restituite de unităţile Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., ca urmare a completării eronate a datelor de identificare ale beneficiarilor sau din alte motive.

1.7.  Eventualele sume în numerar încasate în data de 31 decembrie 2007 de unităţile Trezoreriei Statului care nu funcţionează cu casierii-tezaur se depun, la finele zilei, la instituţia de credit la care acestea au deschis contul de disponibil, în genţi de numerar, sau la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei Statului cu tezaur din judeţ, după caz, şi se înregistrează în contul 13 „Casa tranzitorie".

1.8.  - (1) In cursul lunii decembrie 2007, organele fiscale competente vor lua toate măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

(2) Sumele încasate în data de 31 decembrie 2007 în conturile 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale competente în data de 3 ianuarie 2008 şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

(3) Eventualele sume rămase neclarificate în conturile 20.47.01.01  „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire", după efectuarea operaţiunilor de la alin. (1) şi (2), pot fi distribuite de către organele fiscale competente până la data de 4 ianuarie 2008. Până la aceeaşi dată, organele fiscale competente pot efectua compensări din oficiu, cu data operaţiunii 31 decembrie 2007.

(4) Pentru operaţiunile de distribuire/compensare, prevăzute la alin. (3), organele fiscale competente vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2007.

(5) Sumele distribuite/compensate, în conformitate cu prevederile alin. (3), se înregistrează de unităţile Trezoreriei Statului ca venituri bugetare ale anului 2007.

(6) La finele anului 2007, în conturile 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire" pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.

(7) La finele anului 2007, contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" nu poate prezenta sold.

1.9. - (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în data de 31 decembrie 2007 şi cele încasate în perioada 1-2 ianuarie 2008 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2008, pe bază de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii, întocmite distinct pentru data de 31 decembrie 2007 şi, respectiv, pentru perioada 1-2 ianuarie 2008.

(2) Sumele depuse în numerar pentru data de 31 decembrie 2007 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2008 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2008, cu data de 3 ianuarie 2008.

1.10. Disponibilităţile rămase la finele anului 2007 în conturile 50.59 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită de unităţile administrativ-teritoriale" şi 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită", rămase nedistribuite, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

CAPITOLUL II

Incheierea execuţiei bugetare la instituţiile publice

2.1.  - (1) Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale vor deschide, vor repartiza şi, în cazuri justificate, vor retrage credite bugetare instituţiilor din subordine, până cel mai târziu la data de 21 decembrie 2007, inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.

După data de 21 decembrie 2007 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte acţiuni urgente finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, Fondul naţional de dezvoltare sau din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri de Guvern aprobate ulterior acestei date.

(2) Creditele bugetare neutilizate la data de 31 decembrie 2007 sunt anulate de drept conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2.  - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate care au aprobat bugetele proprii de venituri şi cheltuieli şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi pot prezenta Ministerului Economiei şi Finanţelor cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008, începând cu data de 27 decembrie 2007. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Economiei şi Finanţelor însoţite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirmă că bugetele proprii de venituri şi cheltuieli şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi au fost aprobate.

(2) Până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate la nivel de an.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) care nu au aprobat până la finele anului 2007 bugetele proprii de venituri şi cheltuieli, precum şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi pot deschide şi repartiza credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008 numai pentru cheltuieli privind plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor de asigurări şi asistenţă socială, rambursări de credite interne şi externe, plăţi de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente acestora, contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale, cofinanţarea şi prefinanţarea programelor finanţate din fonduri externe.

2.3.  Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale şi ordonatorii de credite subordonaţi acestora pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2008, începând cu data de 27 decembrie 2007. In cadrul perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. In cazul în care bugetele locale nu se aprobă în interval de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2008 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi ale unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2.4. - (1) Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, în condiţiile prevederilor contractuale, vor lua măsuri pentru recuperarea acestora în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, din care acestea au fost acordate, în scopul reconstituirii plăţilor de casă până la data de 28 decembrie 2007.

(2)  In cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul 2008, potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului 2007, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. De asemenea, pentru avansurile primite în cadrul unor contracte multianuale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului 2007, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.

(3)  Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans se face în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale art. 16 alin. (2) din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 137/2003.

(4) Avansurile acordate pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale sau din fonduri externe nerambursabile se justifică potrivit prevederilor din acordurile de împrumut convenite de părţile contractante sau din memorandumurile de finanţare, după caz.

Recuperarea avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de cofinanţare de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.

2.5. Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 28 decembrie 2007, inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităţilor de la care au fost primite. In contul 50.05 „Sume de mandat şi sume în depozit" pot fi menţinute sume la finele anului 2007 numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2; menţinerea acestor sume nu este obligatorie.

2.6. - (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora au obligaţia de a analiza componenţa sumelor aflate în soldul conturilor 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.02 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului, având în vedere că în aceste conturi pot rămâne, la finele anului, numai sume aferente fondurilor de stimulare a personalului, constituite în condiţiile legii, precum şi sume pentru care reportarea în anul următor este prevăzută de legislaţia în vigoare. Până la data de 28 decembrie 2007, instituţiile publice vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.02 „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale instituţiilor publice de subordonare locală", după caz, componenţa sumelor aflate în sold şi temeiul legal în baza căruia acestea se pot reporta în anul următor.

(2) In situaţia în care în conturile prevăzute la alin. (1) au fost încasate sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete care au rămas neutilizate, cu excepţia celor aflate în conturi ale structurilor de implementare destinate cofinantării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, acestea se restituie, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, din care au fost încasate, dacă legea nu prevede altfel.

(3)  Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1), în baza unor acte normative în vigoare, pentru care nu se prevede reportarea, precum şi cele care nu se reportează din oficiu, rămase după efectuarea operaţiunilor de restituire prevăzute la alin. (2), vor fi virate de către instituţiile publice respective, după caz, ca venituri la bugetele din care acestea sunt încasate, la subcapitolul „Alte venituri", la data de 28 decembrie 2007.

2.7.  - (1) Disponibilităţile instituţiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile nerambursabile externe pentru finanţarea unor obiective, precum şi disponibilităţile din fondurile publice destinate cofinantării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene rămase la finele exerciţiului bugetar al anului 2007 în conturile structurilor de implementare se reportează din oficiu. Sumele destinate cofinantării  contribuţiei  financiare a Comunităţii Europene care se utilizează/se achită către beneficiari de structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2007, pot fi rezervate la finele anului în conturi de disponibilităţi deschise pe numele acestor structuri la unităţile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele rămase la finele exerciţiului bugetar al anului 2007 în conturile de disponibilităţi ale structurilor de implementare şi reportate în anul următor se utilizează de acestea în anul 2008, în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi şi cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate şi din care au fost alocate sumele respective.

2.8.  Donaţiile şi sponsorizările rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice.

2.9. - (1) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate cofinantării/ prefinanţării aferente obiectivului „Convergenţă", rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, ale unităţilor de plată şi/sau în conturile unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean, rămase neutilizate la finele anului 2007, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

(2) Disponibilităţile din fondurile aferente FEGAşi FEADR şi din fondurile publice destinate cofinanţării/prefinanţării rămase în conturile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APIA şi APDRP la sfârşitul anului 2007 se reportează în anul 2008, utilizându-se cu aceeaşi destinaţie.

(3)  Disponibilităţile din fondurile aferente fondurilor externe nerambursabile şi din fondurile publice destinate cofinantării/ plăţii în avans aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană" rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean la sfârşitul anului bugetar se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

2.10. Soldurile conturilor 50.72 „Disponibil din fondul naţional pentru dezvoltare regională" şi 50.73 „Disponibil din fonduri publice ale agenţiilor de dezvoltare regională şi birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" rămase la finele anului 2007 se reportează în anul următor.

2.11. Instituţiile publice fără personalitate juridică au obligaţia de a vira, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităţi prin care îşi derulează operaţiunile.

2.12.  - (1) Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziţii de bunuri rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plăţile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele în valută deschise de către instituţiile publice pentru decontarea achiziţiilor intracomunitare sau a altor achiziţii externe de bunuri în curs de derulare şi comisioanele în valută aferente acestora se menţin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituţiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achiziţiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, la subcapitolul „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".

2.13.  - (1) Valuta achiziţionată de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli rămasă neutilizată se schimbă în lei până la data de 27 decembrie 2007, prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achiziţionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plăţile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli.

Până la acelaşi termen, instituţiile publice menţionate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituţiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

(2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra la finele anului 2007, în conturile deschise la instituţii de credit, numai valuta procurată în scopul rambursării la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale şi plăţii dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 11 ianuarie 2008, sumele aferente acreditivelor deschise pentru achiziţii în curs de derulare prevăzute la pct. 2.12 alin. (2), precum şi donaţiile sau sponsorizările primite în valută, din care se efectuează plăţi în valută, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.

2.14.  Instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii pot păstra la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, valuta încasată din donaţii şi sponsorizări, din contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate sau din alte surse prevăzute de lege, potrivit prevederilor pct. 9.5.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi valuta cumpărată pentru achitarea obligaţiilor de plată în valută cu termene scadente până la data de 11 ianuarie 2008.

2.15. Garanţiile în valută depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.

2.16.  - (1) Disponibilităţile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2007 în conturile reprezentanţelor diplomatice şi comerciale ale României din străinătate se reportează în anul următor şi se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către celelalte ministere care finanţează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanţele din Europa, cât şi pentru reprezentanţele de pe celelalte continente.

Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 31 decembrie 2007, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării operaţiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe şi de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2008, în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase la finele anului 2007 în conturile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare se virează până la data de 11 ianuarie 2008 în contul de valută deschis pe numele Ministerului Afacerilor Externe la instituţii de credit. In termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al taxelor consulare la bugetul de stat, în contul 20.33.01.02 „Taxe consulare".

(3) Reprezentanţele diplomatice şi comerciale ale României din străinătate aplică prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, încasarea sumelor de la debitori, plata obligaţiilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii.

2.17.  - (1) Disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi disponibilităţile rezultate din execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii rămase la finele anului 2007 în soldul conturilor 50.25 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", 50.28 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", 50.03 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor publice de subordonare centrală" şi 50.04 „Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", după caz, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

(2) Autorităţile deliberative pot hotărî, în condiţiile art.70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 „Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2007, în soldul contului 50.28 „Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 „Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate .

2.18.  - (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, rămase după rezervarea în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 a donaţiilor şi sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2007, se regularizează la finele anului 2007 cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, după cum urmează:

-   subvenţiile care au fost acordate direct de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale se restituie, până la data de 28 decembrie 2007, în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

-  subvenţiile care au fost acordate de către ordonatorii secundari de credite se restituie în conturile acestora, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2007.

(2) Disponibilităţile rămase în contul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, după efectuarea operaţiunilor de regularizare în limita subvenţiilor primite, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

2.19.  Sumele rămase neutilizate în contul 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis pe numele instituţiilor sanitare publice, determinate ca diferenţă între sumele primite cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi bugetele locale şi plăţile de casă efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite, până la data de 28 decembrie 2007. La finele anului, contul 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis pe numele instituţiilor sanitare publice, nu va prezenta sold.

2.20.   Disponibilităţile aflate în soldul conturilor 50.41 „Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 95/2006" şi 50.24 „Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului" se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.

2.21. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, finanţate în condiţiile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reportează în anul următor disponibilităţile rămase în contul 50.46 „Disponibil pentru finanţarea activităţii de bază a instituţiilor de învăţământ superior".

(2)  Fondurile primite de instituţiile prevăzute la alin. (1) în contul 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru burse, alte forme de protecţie socială şi pentru realizarea unor obiective de investiţii, rămase neutilizate la finele anului 2007 se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

Celelalte alocaţii de la bugetul de stat rămase neutilizate la finele anului 2007 în soldul contului 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se restituie de fiecare instituţie de învăţământ superior, până cel mai târziu la 15 ianuarie 2008, la bugetul de stat pe anul 2008, în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Instituţiile publice de învăţământ superior publică, potrivit legii, indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare anuale potrivit modelului prevăzut în anexa nr.4.

2.22.  Instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.19 şi 2.21, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" au obligaţia de a vira sumele rămase neutilizate în contul instituţiilor publice ierarhic superioare de la care au fost încasate sumele respective, până la data de 27 decembrie 2007, dacă legea nu prevede altfel. Ordonatorii secundari de credite care au acordat sume primite de la bugetul de stat în contul 50.47 „Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis pe numele ordonatorilor de credite terţiari din subordine, au obligaţia de a restitui sumele returnate de aceştia, în contul ordonatorilor de credite principali, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, astfel:

- sumele care se restituie în anul 2007 se virează în contul de cheltuieli bugetare din care au fost încasate;

- sumele care se restituie în anul 2008 se virează în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

2.23.  Instituţiile publice de cultură şi persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, restituie până la data de 28 decembrie 2007 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale în domeniu şi obligaţiilor stabilite prin contracte.

Cu sumele restituite ordonatorii principali şi secundari de credite, după caz, vor reconstitui plăţile de casă pe anul 2007 în conturile din care au fost acordate alocaţiile respective.

2.24. - (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au obligaţia să restituie sumele rămase neutilizate din alocaţiile primite de la bugetul de stat, prin virarea acestor sume în contul Agenţiei Naţionale pentru Sport din care sumele respective au fost încasate. Această operaţiune se efectuează până la data de 28 decembrie 2007.

Sumele de restituit se stabilesc ca diferenţe între transferurile primite şi totalul plăţilor de casă efectuate pentru finanţarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finanţarea programelor sportive aprobate pe anul 2007, încheiate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care finanţarea programelor sportive s-a asigurat din alocaţii primite din bugetele altor ordonatori de credite.

2.25.   - (1) Sumele reprezentând contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, colectate în condiţiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - „Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor' 51.14.10.03 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.'95/2006", 51.14.10.12 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" şi 51.16.10.05 „Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006", se transferă, la data de 27 decembrie 2007, de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităţilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(2)  La data de 28 decembrie 2007, autorităţile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti virează sumele colectate în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în acelaşi cont deschis pe numele Ministerului Sănătăţii Publice, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Eventualele sume încasate în perioada 27-31 decembrie 2007 în conturile 51.14.10.03 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.12 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006" şi 51.16.10.05 „Disponibil din taxă asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006" se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităţilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, la data de 3 ianuarie 2008 şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

(4) Sumele încasate de autorităţile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în conformitate cu prevederile alin. (3) se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătăţii Publice, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, odată cu virarea contribuţiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2008, ca operaţiuni ale anului 2008.

2.26. - (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In cazul în care unităţile Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanţelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligaţiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2007.

(3)  In cadrul perioadei de indisponibilizare a creditelor bugetare deschise sau a conturilor de disponibilităţi de 15 zile prevăzute de lege, ordonatorii de credite pot solicita unităţilor Trezoreriei Statului indisponibilizarea altor disponibilităţi sau credite bugetare deschise decât cele la care a fost înfiinţată poprirea, până la data de 28 decembrie 2007.

(4)  Creditele bugetare poprite aflate în cadrul perioadei de indisponibilizare la data de 31 decembrie 2007 se transferă, la această dată, de către unităţile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilităţi:

- 50.63.01 „Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete;

- 50.64.01 „Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local.

(5)  Operaţiunile prevăzute la alin. (4) se realizează după efectuarea de către instituţiile publice a regularizărilor cu bugetul de stat sau cu celelalte bugete, în limita subvenţiilor primite de la acestea, în condiţiile legii.

(6) Sumele indisponibilizate în conturile prevăzute la alin. (4) se achită de către unităţile Trezoreriei Statului din aceste conturi, în prima zi lucrătoare după expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzute de lege, în contul indicat de executorul judecătoresc.

CAPITOLUL III

Regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale

3.1.  - (1) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat în anul 2007 de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2008, după caz, în conturile 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" pentru bugetul de stat şi, respectiv, 21.30.02.03 „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" pentru bugetele locale, până la data de 31 ianuarie 2008, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat în anul 2007 alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, precum şi organele de control abilitate de lege au obligaţia să verifice până la data de 31 ianuarie 2008, pe baza deconturilor anuale definitive, dacă subvenţiile sau transferurile acordate regiilor autonome, societăţilor ori companiilor naţionale şi societăţilor comerciale sunt justificate şi să dispună acestora restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la constatare.

3.2. Regiile autonome, societăţile comerciale sau companiile naţionale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investiţii, în baza Legii nr. 7/1992, au obligaţia să ramburseze creditele respective din resursele financiare destinate finanţării investiţiilor rămase disponibile la finele anului 2007.

Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 „Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ, pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Instituţiile de credit în a căror evidenţă sunt înregistrate credite neperformante, precum şi organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor vor verifica la fiecare operator economic, în termen de 20 zile de la data încheierii şi depunerii bilanţului contabil pe anul 2007, posibilităţile de reactivare a debitelor prin identificarea şi preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.

CAPITOLUL IV

Incheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale

4.1. - (1) Primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", până la data de 28 decembrie 2007, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în perioada 28-31 decembrie 2007 se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 21 „Veniturile bugetului local", la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe data de 3 ianuarie 2008 şi se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca operaţiuni ale anului 2007, cu data de 31 decembrie 2007.

4.2.  Instituţiile publice care au încasat în anul 2007 sume din bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz, în contul 50.26 „Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti", vor restitui, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), sumele rămase disponibile la finele anului în conturile din care acestea au fost primite, până la data de 28 decembrie 2007.

4.3.  Eventualele sume rămase neutilizate la finele anului 2007 în contul 50.02.10 „Disponibil provenit din fondul de rulment al instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investiţii" se restituie de către titularii contului, până la data de 28 decembrie 2007, în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale".

4.4.   Disponibilităţile rămase la finele anului în soldul conturilor 50.40 „Disponibil din taxe speciale", 50.42 „Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local", 50.77 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile sau serviciile publice din subordinea acestora", 50.58 „Disponibil al fondului de risc", 50.71 „Disponibil din depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe", 50.80 „Disponibil din împrumuturi externe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice din subordinea acestora" şi 50.81 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile publice din subordinea acestora" se reportează în anul următor şi se utilizează pe destinaţiile stabilite de prevederile legale în vigoare.

4.5.  - (1) Donaţiile şi sponsorizările primite de unităţile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2007 se transferă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul corespunzător de cheltuieli bugetare în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", până la data de 28 decembrie 2007. Cuantumul donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate se determină ca diferenţă între sumele încasate din donaţii şi sponsorizări în contul de venituri al bugetului local 21.37.02.01 „Donaţii şi sponsorizări" şi plăţile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzătoare, potrivit clauzelor din actele de donaţie/sponsorizare.

(2) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donaţiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, unităţile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de execuţie a donaţiilor/ sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2007, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.

Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2007, înscris în Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2007, trebuie să coincidă cu suma care se transferă, până la data de 28 decembrie 2007, în contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului".

(3) Utilizarea în anul 2008 a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2007 se efectuează din contul 50.07 „Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinaţiile stabilite de transmiţător, şi se evidenţiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 „Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.

(4) Donaţiile şi/sau sponsorizările rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la instituţii de credit pe numele unităţilor administrativ-teritoriale se utilizează în anul următor din acelaşi cont, pe destinaţiile stabilite de transmiţător.

(5)  Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2007, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale şi, în consecinţă, nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2007, vor fi încasate de către acestea în contul 50.06 „Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la instituţia de credit, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2008.

4.6. - (1) In conturile 50.75.02 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi, respectiv, 50.75.03 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală", deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pot rămâne la finele anului 2007 numai eventuale sume încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Sumele rămase la finele anului 2007 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor şi vor fi alocate bugetelor locale beneficiare în conformitate cu hotărârile consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2008.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2007 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi, respectiv, pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală peste nivelul sumelor aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi care au fost aprobate în bugetele locale, au obligaţia de a restitui sumele primite în plus în conturile prevăzute la alin. (1) din care aceste sume au fost încasate, până la data de 27 decembrie 2007. Sumele astfel recuperate vor fi virate în conturile bugetelor locale care au încasat sume mai mici decât cele aprobate pentru anul 2007, proporţional cu sumele rămase de încasat, iar eventualele diferenţe se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Până la data de 27 decembrie 2007 vor fi restituite şi eventualele sume din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală care, în mod eronat, au fost primite de către bugetele proprii ale judeţelor.

4.7. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2007 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau alte bugete restituie, până la data de 27 decembrie 2007, sumele rămase neutilizate la finele anului, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite, înregistrate la subcapitole de venituri: 42.02.01 „Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare", 42.02.03 „Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe", 42.02.05 „Planuri şi regulamente de urbanism", 42.02.09 „Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor", 42.02.10 „Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă", 42.02.12 „Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit", 42.02.13 „Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor", 42.02.14 „Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar", 42.02.15 „Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare", 42.02.16 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale", 42.02.17 „Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale", 42.02.19 „Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013", 42.02.21 „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 42.02.28 „Subvenţii primite din Fondul de intervenţie", 42.02.29 „Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar", 42.02.32 „Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili", 42.02.33 „Sprijin financiar la constituirea familiei", 42.02.34 „Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri", 42.02.35 „Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale", 42.02.36 „Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi" şi 43.02.04 „Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă", şi plăţile de casă efectuate în limita acestora. In acest scop, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenţie primită, la care se anexează contul de execuţie al cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2007, pe baza căruia are loc operaţiunea de regularizare.

4.8. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului;

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)-h) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. b)-f) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007, întocmite astfel:

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat;

- un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 14 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.04 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

(5)   Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.05 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, încasate în bugetele locale în anul 2007 peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.07 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 27 decembrie 2007. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007.

4.9. - (1) Nu se supun operaţiunilor de regularizare la finele anului cu bugetul de stat următoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia sumelor rămase nerepartizate la finele anului de consiliul judeţean şi, respectiv, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, aferente cotei de 20% şi, respectiv, de 15% pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi, respectiv, pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală, după caz;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente cotei de 20% şi, respectiv, de 15% pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi, respectiv, pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală, după caz, rămase nerepartizate de consiliul judeţean şi, respectiv, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, la finele anului, se restituie până la data de 28 decembrie 2007 în contul 20.11.01.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor, rămase neutilizate la finele anului 2007 şi care se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul 2008 cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în condiţiile prevederilor art. 58 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

4.10. In cazul în care operaţiunile de regularizare prevăzute la pct. 4.7 şi 4.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unităţile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unităţile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale" în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă".

4.11. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local

După efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale împreună cu unităţile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul execuţiei bugetelor locale la finele anului, potrivit următorului mecanism: 4.11.1. In situaţia în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidenţiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", sunt mai mari decât cheltuielile bugetului local:

a) reîntregirea fondului de rulment al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2007, pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Operaţiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale";

b) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetelor locale, prin contul de excedent:

82.98.02  „Excedent"  =   24      „Cheltuielile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare)

21  „Veniturile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare)  =  82.98.02   „Excedent";

c) utilizarea cu prioritate a excedentului din exerciţiul curent al bugetului local pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora Operaţiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2007, în limita soldului creditor al contului 82.98.02 „Excedent", şi se evidenţiază de către unităţile Trezoreriei Statului astfel:

82.98.02    „Excedent"   =   61.01       „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări interbancare de mică valoare" sau

                                           61.02       „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări interbancare de mare valoare";

d) excedentul din exerciţiul curent al bugetului local rămas după efectuarea operaţiunii de la lit. c) se utilizează pentru constituirea fondului de rulment, scop în care ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor vira suma respectivă din contul 82.98.02 „Excedent" în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale".

4.11.2. In situaţia în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidenţiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă", sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

a) închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului local, prin contul de deficit:

a.1) închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local:

82.99.02 „Deficit"  =   24   „Cheltuielile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare);

a.2) închiderea contului de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă" (reîntregirea fondului de rulment al unităţilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă):

21.40.02.11   „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă"    =   50.39  „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale";

a.3) închiderea conturilor de venituri ale bugetului local (exclusiv contul 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă"):

21  „Veniturile bugetelor locale" (analitice pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare)   =    82.99.02  „Deficit".

b) acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia curentă a bugetului local, din fondul de rulment propriu al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel:

b.1) până la data de 8 ianuarie 2008, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2007;

b.2) pe baza hotărârii consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale respective întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din fondul de rulment. Suma corespunzătoare deficitului înregistrat se virează din contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale" în contul 82.99.02 „Deficit".

4.12. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 4.11 se efectuează în primele 4 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2008, cu data de 31 decembrie 2007.

CAPITOLUL V

Incheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Unităţile pe seama cărora a fost deschis contul 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale oraşelor şi municipiilor (altele decât cele reşedinţă de judeţ) transferă până la data de 28 decembrie 2007 plăţile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis pe seama casei judeţene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuţie bugetară pe subdiviziunile clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plăţile de casă în contabilitatea casei judeţene de pensii.

5.1. Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

5.1.1. La data de 7 ianuarie 2008 unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, operaţiune efectuată cu data de 31 decembrie 2007.

Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.04 pentru deficit.

In cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid prin contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007".

Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

%   =    81.01    „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale"

22.20.03.04.01     „Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori"

22.20.03.04.02     „Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale"

22.21.03.06          „Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare"

22.30.03.07          „Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale"

22.31.03.06          „Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

81.01     „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale"    =     25.69.03    „Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale"

NOTĂ:

- operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;

- contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, astfel:

- 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti", cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă", cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 5.1.1 în contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2. Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat

5.2.1. La data de 7 ianuarie 2008, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi conturile 22 „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 şi 5.2.4, inclusiv contul 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire".

Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele caselor de pensii, şi se codifică astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.03 pentru deficit.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, astfel:

- 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti", cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă", cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.2.2. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

22  „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat"   =  81.02  „Excedent/ Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat"

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

81.02 „  Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat"   =   25       „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat"

5.2.3.   Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2.4. In cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid la data de 16 ianuarie 2008, prin contul 81.02.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007".

5.3. Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat

5.3.1. In zilele de 8-9 ianuarie 2008, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", deschise la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pe numele casei judeţene de pensii. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele conturilor 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 şi, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii.

Casele judeţene de pensii au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 şi 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 10 ianuarie 2008, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

5.3.2. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

5.3.2.1. Până la data de 9 ianuarie 2008, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.3.2.2. Până la data de 14 ianuarie 2008, casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2007 în contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007" şi, respectiv, 81.02.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007", deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

-  soldul creditor al conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se virează în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

-  soldul debitor al conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.4. In funcţie de rezultatul execuţiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrat după efectuarea operaţiunilor de la pct. 5.3.2.2, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale efectuează până la data de 16 ianuarie 2008 următoarele operaţiuni:

5.4.1. In cazul bugetului asigurărilor sociale de stat

a) In cazul în care din centralizarea sumei colectate în contul 81.02.0000 „Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" de la unităţile descentralizate cu rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 evidenţiat în conturile proprii de venituri şi cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti rezultă excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat, în limita subvenţiilor primite în anul 2007 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), ca operaţiune a anului 2007, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.42.03.24 „Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" în contul 23.68.01.51 „Asigurări şi asistenţă socială - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. In ordinul de plată pentru Trezoreria Statului, la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

După efectuarea acestei operaţiuni, conturile proprii de venituri şi cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid conform prevederilor pct. 5.2.4.

Eventualul excedent rămas după efectuarea acestor operaţiuni în soldul contului 81.02.0000 „Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" se utilizează pentru diminuarea deficitelor bugetare ale aceluiaşi buget realizate în anii precedenţi. In acest scop, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale virează suma respectivă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul 81.02.0000 „Excedent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007" în contul 81.02.99.03.03 „Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", ambele conturi fiind deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

b) In cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.99.03.03 „Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat".

In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b), la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

5.4.2. In cazul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2007" de sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se virează/se preia de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.98.03.04 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale".

CAPITOLUL VI

Incheierea execuţiei fondurilor speciale

6.1. Incheierea execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj

6.1.1.  - (1) Până la data de 4 ianuarie 2008, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă care au efectuat plăţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, inclusiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile Situaţia plăţilor aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale la data de 31.12.2007, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2)  Situaţia plăţilor aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale la data de 31.12.2007 se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar se transmite unităţii Trezoreriei Statului, un exemplar se transmite Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi un exemplar se reţine la unitatea emitentă.

(3) Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă care nu au efectuat plăţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale vor comunica în scris unităţilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile că nu au efectuat astfel de operaţiuni, până la data de 4 ianuarie 2008.

6.1.2. Pe data de 7 ianuarie 2008 unităţile Trezoreriei Statului asigură închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, ale bugetului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, astfel:

a) conturile de venituri bugetare 28.20.04.02.03 „Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi 28.42.04.25 „Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj" se închid prin creditul contului 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", care se deschide la unităţile Trezoreriei Statului pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz;

b) celelalte conturi de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj din cadrul contului 28 „Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu excepţia celor prevăzute la lit. a), se închid prin creditul contului 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj", care se deschide pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se codifică astfel: simbol cont sintetic 86; cod capitol 98.04 pentru excedent şi, respectiv, 99.04 pentru deficit; codul fiscal al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz;

c) pe baza Situaţiei plăţilor aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale la data de 31.12.2007, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, unităţile Trezoreriei Statului transferă, pe bază de notă contabilă, din conturile de cheltuieli ale bugetului asigurărilor de şomaj sumele corespunzătoare, de la capitolele şi titlurile de cheltuieli de la care s-au efectuat plăţile aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, în debitul contului 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale";

d) după efectuarea operaţiunilor prevăzute la lit. c), conturile 29 „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" se închid prin debitul contului 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj";

e) operaţiunile prevăzute la lit. a)-d) se efectuează cu data de 31 decembrie 2007.

6.1.3.  Pe data de 8 ianuarie 2008 unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj" în/din conturile 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj", deschise la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele conturilor respective, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene.

6.1.4. - (1) Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti încheie la data de 7 ianuarie 2008, în contabilitatea proprie, execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, reflectată în conturile 28 „Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi 29 „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi care nu fac obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la alin. (2) prin debitul/creditul conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj", deschise pe numele Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti.

(2) Conturile de venituri/cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se închid prin creditul/debitul conturilor 86.01.0000 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007" şi, respectiv, 86.02.0000 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007", deschise pe numele acesteia.

6.1.5.  Până la data de 9 ianuarie 2008, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, bugetului Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5, prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj" a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti şi, respectiv, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii" se înscrie 31.12.2007.

6.1.6. Transferarea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

6.1.6.1. Până la data de 14 ianuarie 2008, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transferă rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrate la finele anului 2007, în conturile 86.01.0000 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007" şi, respectiv, 86.02.0000 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007", deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

-  soldul creditor al conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi/sau 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj" se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

-  soldul debitor al conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii" se înscrie 31.12.2007.

6.1.6.2.  Pe data de 16 ianuarie 2008 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă efectuează următoarele operaţiuni:

a) diferenţa între subvenţia acordată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, şi plăţile efectuate în limita acestei sume se restituie la bugetul de stat, din contul 28.42.04.25 „Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj" în contul 23.68.01.51 „Asigurări şi asistenţă socială - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Plăţile efectuate din subvenţia acordată de la bugetul de stat se determină de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 16 ianuarie 2008 pe baza datelor raportate de unităţile descentralizate prin anexa nr. 5;

b) după efectuarea operaţiunii prevăzute la lit. a), conturile proprii de venituri şi cheltuieli deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid conform prevederilor pct. 6.1.4. alin. (2);

c) excedentul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007 rezultat după efectuarea operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi b) rămâne înregistrat în contul 86.01.0000 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2007";

d) excedentul bugetului asigurărilor pentru şomaj colectat în contul 86.02.0000 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007", deschis pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul propriu 86.98.04 „Excedent al bugetului asigurărilor pentru şomaj";

e) în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la lit. a) şi d), la rubrica „Data emiterii" se completează data de 31.12.2007. Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti înregistrează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca operaţiuni ale anului 2007.

6.2. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează astfel:

6.2.1.  Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie până la data de 7 ianuarie 2008 în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.42.05.26 „Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.

Restituirea se efectuează din contul 26.42.05.26 „Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în contul Ministerului Sănătăţii Publice 23.66.01.51 „Sănătate - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la „Data emiterii" se va înscrie data de 31.12.2007.

6.2.2. Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice rămase neutilizate se restituie până la data de 28 decembrie 2007 în contul din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între sumele primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 26.43.05.12 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.

6.2.3. - (1) In zilele de 7-8 ianuarie 2008, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, încasate în anul 2007, la nivel de subcapitole bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 pe care o transmit în aceeaşi zi activităţii de trezorerie şi contabilitate publică judeţeană.

(2) Activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene centralizează situaţiile prevăzute la alin. (1) pe formularul prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene la data de 9 ianuarie 2008.

(3) In zilele de 7-8 ianuarie 2008, trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti transmit Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, încasate în anul 2007, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.1, Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(4) La nivelul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, situaţiile întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.1, primite de la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, se centralizează cu datele din aceeaşi situaţie întocmită pentru contribuţiile achitate de marii contribuabili şi de contribuabilii mijlocii, din evidenţa proprie, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti, la data de 9 ianuarie 2008.

(5) La data de 10 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor din anexa nr. 3.2, întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează cota de 1% destinată fondului de rezervă, din conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-12, urmate de codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate, deschise la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă" care se deschide pe numele acestora la aceleaşi unităţi ale Trezoreriei Statului. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face viramentul se întocmesc distinct pentru conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-12, la nivelul sumelor totale înscrise în coloanele respective.

(6)  Până la data de 10 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti au obligaţia de a vira în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă", care se deschide pe numele acestora la trezoreriile municipiilor reşedinţă de judeţ sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, şi cota de 1% aplicată asupra veniturilor colectate de către acestea, cu excepţia celor încasate în conturile 26.20.05.03.04 „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice", 26.20.05.03.05 „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj", 26.21.05.03.03 „Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi", 26.42.05.26 „Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", 26.37.05.01' „Donaţii şi sponsorizări", 26.43.05.12 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice" şi, respectiv, a celor cuprinse în anexa nr. 3.2.

(7) Pe data de 11 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti au obligaţia de a vira sumele încasate în contul propriu 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă", potrivit prevederilor alin.(5) şi (6), în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

NOTĂ:

Operaţiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

(8)  Răspunderea pentru calcularea şi virarea cotei de 1% pentru constituirea fondului de rezervă revine caselor de asigurări de sănătate.

6.2.4. Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

6.2.4.1.  - (1) După efectuarea operaţiunilor menţionate la pct. 6.2.3 alin. (5) şi (6), unităţile operative ale Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la data de 14 ianuarie 2008, cu data de 31 decembrie 2007, prin închiderea conturilor 26 „Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 „Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" prin debitul/creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.

Contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se codifică astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent şi, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.

(2) Inchiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se efectuează prin debitul/creditul contului 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" deschis pe numele acesteia.

6.2.4.2.  La data de 15 ianuarie 2008 unităţile operative ale trezoreriei statului virează/încasează soldul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2007, iar la ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, după caz, deschise la nivelul unităţilor operative ale trezoreriei statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene.

6.2.4.3.  - (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru marii contribuabili şi pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se închid prin creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele acestora.

(2) Până la data de 14 ianuarie 2008, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. In ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii" se va înscrie 31.12.2007.

6.2.4.4. Inchiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

26     „Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"    =   87     „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

6.2.4.5. Inchiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

87  „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"    =   27 „Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

6.2.5. Transferarea rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007 în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

6.2.5.1.   Până la data de 16 ianuarie 2008, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la finele anului 2007 în contul 87.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007", deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:

- soldul creditor al contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

6.2.5.2. - (1) In cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" rezultă excedent, suma respectivă se virează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 87.98.05 „Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", pe data de 17 ianuarie 2008.

(2) In cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" rezultă deficit, acesta se acoperă din fondul de rezervă constituit în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă". Operaţiunea se efectuează pe data de 17 ianuarie 2008, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, înscriindu-se la rubrica „Data emiterii" data de 31.12.2007.

(3) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (2), contul 87.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007" nu mai prezintă sold.

6.2.6.    Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu calculează dobândă la excedentele aferente bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi la disponibilităţile înregistrate în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă", aferente anului 2007 şi existente în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului în primele zile ale anului 2008.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

7.1.    Ordonatorii de credite bugetare şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile ale instituţiilor publice răspund pentru asigurarea încheierii tuturor operaţiunilor privind încasările şi plăţile aferente exerciţiului bugetar al anului 2007 la termenele şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de prevederile prezentelor norme metodologice şi vor lua măsuri pentru:

a)  utilizarea creditelor bugetare aprobate, până la finele anului 2007, în limita prevederilor şi destinaţiilor din bugetele de venituri şi cheltuieli şi a creditelor bugetare deschise şi repartizate, numai pentru cheltuieli angajate, lichidate şi ordonanţate la plată în condiţiile legii;

b) repartizarea şi retragerea creditelor bugetare la termenele stabilite în prezentele norme metodologice;

c) acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans, precum şi recuperarea sau justificarea acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) luarea măsurilor necesare pentru lichidarea până la finele anului a imobilizărilor de fonduri în debitori, clienţi şi alte creanţe şi reconstituirea cu sumele recuperate a plăţilor de casă efectuate. Eventualele sume care nu pot fi recuperate până la finele anului se virează în anul 2008 ca venituri la bugetele din care instituţiile publice sunt finanţate, la subcapitolul „Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi";

e)  verificarea zilnică a operaţiunilor privind deschiderea, repartizarea sau retragerea de credite bugetare, precum şi a încasărilor şi plăţilor înregistrate în extrasele de cont emise de unităţile Trezoreriei Statului şi luarea măsurilor ce se impun pentru comunicarea şi corectarea în următoarea zi lucrătoare a eventualelor sume înregistrate eronat, în vederea asigurării concordanţei datelor din contabilitatea proprie cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.

7.2.   Unităţile Trezoreriei Statului vor elibera instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operaţiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2007, inclusiv, şi vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordanţei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi cu cele din evidenţa proprie, până la data de 7 ianuarie 2008. In cazul în care nu se respectă acest termen, unităţile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăţi din conturile instituţiilor respective.

7.3.   Instituţiile publice au obligaţia ca în primele 3 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2008 să confirme unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi. Eventualele diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unităţilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuţiei bugetare la finele anului 2007 cu diferenţe.

7.4. Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise „Situaţia fluxurilor de trezorerie", pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, precum şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.

Ordonatorii principali şi secundari de credite vor centraliza datele din situaţiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2007 primite de la instituţiile publice din subordine, numai dacă acestea sunt vizate de unităţile Trezoreriei Statului.

7.5. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracţiune, se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

PROGRAM   CALENDARISTIC

pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2007

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Data limită pentru efectuarea operaţiunilor

I. Operaţiuni în numerar

1.

Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială

până la 27 decembrie 2007

2.

Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora

eşalonat până la 27 decembrie 2007

3.

Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale: - din perioada 31 decembrie 2007-2 ianuarie 2008

3 ianuarie 2008

4.

Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice

până la 31 decembrie 2007, ora 10,30

5.

Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2007, ora 10,30

II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament *)

1.

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti

până la 27 decembrie 2007, ora 12,00

2.

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti

până la 27 decembrie 2007, ora 12,00

3.

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 28 decembrie 2007, ora 12,00

4.

Prezentarea  de  către   instituţiile  publice  sau  operatorii  economici  a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ

până la 28 decembrie 2007, ora 12,00

5.

Prezentarea de către operatorii economici la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit

până la 27 decembrie 2007, ora 12,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare)

*) Termenele prevăzute la pct 1-4 pot fi depăşite numai cu acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Data limită pentru efectuarea operaţiunilor

III. Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare

1.

- ordonatorii principali

21 decembrie 2007

2.

- ordonatorii secundari

27 decembrie 2007

3.

- retragerile de credite

21 decembrie 2007

4.

Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică

28 decembrie 2007

5.

Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat

28 decembrie 2007

6.

Recuperarea echivalentului în lei al sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare

27 decembrie 2007

7.

Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare

27 decembrie 2007

8.

Restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat

28-31 decembrie 2007

IV. Inchiderea execuţiei bugetelor locale

1.

Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete

27 decembrie 2007

2.

Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 4 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2008

V. Inchiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

1.

Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 81.01 „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor judeţene de pensii

8-9   ianuarie  2008   (ca operaţiune a anului 2007)

2.

Regularizarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a transferurilor primite de la bugetul de stat

16 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

3.

Virarea/Încasarea de către casele teritoriale de pensii a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

14 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

VI. Inchiderea execuţiei fondurilor speciale

1.

Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj" în/din conturile 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi respectiv 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj", deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene

8 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

2.

Virarea/Încasarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

14 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

3.

Virarea/Încasarea soldului contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene

15 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

4.

Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

16 ianuarie 2008 (ca operaţiune a anului 2007)

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

LISTA

cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2007 în contul 50.05 „Sume de mandat şi în depozit" deschis la Trezoreria Statului

Nr. crt.

Denumirea operaţiunilor

Instituţiile care efectuează operaţiunile

1.

Garanţiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate în avans, precum şi sumele consemnate de persoanele fizice la unităţile vamale

unităţile vamale

2.

Cotizaţii pentru sport reţinute de la personalul militar şi civil, contribuţii ale cadrelor pentru hrană şi acţiuni social-culturale

unităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

3.

Drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate, păstrate de penitenciare

penitenciare

4.

Drepturi de personal, burse şi pensii, alocaţii pentru copii, alocaţii pentru şomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanţate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare

instituţii publice

5.

Sume depuse în numerar de angajaţi reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate

ordonatorii principali de credite

6.

Garanţii depuse de operatorii economici la instituţiile publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, precum şi garanţiile de bună execuţie încasate în numerar de către instituţiile publice şi depuse în contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului

instituţii publice

7.

Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului

instituţii publice

8.

Donaţii şi sponsorizări primite de instituţiile publice în luna decembrie 2007, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri şi cheltuieli şi care nu au mai putut fi utilizate în anul 2007

instituţii publice

9.

Taxe pentru Monitorul Oficial şi taxa judiciară de timbru

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile subordonate

10.

Sumele încasate de la personal, reprezentând cotizaţii pentru sindicat

instituţii publice

11.

Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancţiunea contravenţională în condiţiile art. 61 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 109/2005

Autoritatea Rutieră Română

NOTĂ:

Păstrarea de către instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 2 de sume în contul 50.05 „Sume de mandat şi în depozit", la finele anului, nu este obligatorie.

ANEXA Nr. 3.1 la normele metodologice

Denumirea unităţii Trezoreriei Statului

........................................................

SITUAŢIA

veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, colectate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, încasate în anul 2007

Suma (lei)

Cont 26.20.05.03.01

Cont 26.20.05.03.02

Cont 26.21.05.03.01

Cont 26.21.05.03.04

Cont 26.42.05.22

Cont 26.42.05.23

Cont 26.42.05.27

Cont 26.43.05.02

Cont 26.43.05.03

Cont 26.43.05.05

Cont 26.43.05.06

Cont 26.43.05.11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOTĂ:

1. In coloanele 1-12 se înscrie totalul veniturilor încasate (rulaj creditor), în lei, în perioada 1.01-31.12.2007.

2. In cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, anexa se semnează de către trezorierul- şef.

Şef administraţie/ Şef administraţie adjunct,

...................................................................................

Denumirea activităţii de trezorerie şi contabilitate publică

....................................................................................

ANEXA Nr. 3.2 la normele metodologice

SITUAŢIA

veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, colectate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, încasate în anul 2007

Suma (lei)

Denumirea

unităţii operative a Trezoreriei

Statului

Cont 26.20.05.03.01

Cont 26.20.05.03.02

Cont 26.21.05.03.01

Cont 26.21.05.03.04

Cont 26.42.05.22

Cont 26.42.05.23

Cont 26.42.05.27

Cont 26.43.05.02

Cont 26.43.05.03

Cont 26.43.05.05

Cont 26.43.05.06

Cont 26.43.05.11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

NOTĂ:

In coloanele 1-12 se înscrie totalul veniturilor încasate, pe fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului, în lei, în perioada 1.01-31.12.2007.

Director executiv,

....................................................................................

Trezorier-şef,

....................................................................................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

Instituţia de învăţământ superior

....................................................................................

INDICATORI   SINTETICI

ai execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007

1. Venituri totale, din care:

mii lei

- venituri încasate pe bază de contract instituţional şi contract complementar, încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

mii lei

2. Cheltuieli totale, din care:

mii lei

a) cheltuieli curente, din care:

mii lei

- cheltuieli de personal

mii lei

b) cheltuieli de capital

mii lei

3. Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în venituri totale

4. Grad de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de contract, încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

%

5. Cost mediu pe student echivalent = cheltuieli pentru activitatea de bază/numărul de studenţi echivalenţi

lei/student echivalent

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Denumirea instituţiei publice

.................................................

SITUAŢIA

plăţilor aferente Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate la data de 31 decembrie 2007

                                                                                                                                                                          - lei -

Capitolul de cheltuieli bugetare

Subcapitolul

Titlul de cheltuieli

Suma

68.04 „Asigurări şi asistenţă socială"

16 „Asigurări   pentru   plata creanţelor salariale"

59 „Alte cheltuieli"

17 „Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale"

10 „ Cheltuieli de personal"

20 „Bunuri şi servicii"

TOTAL

Ordonator de credite,

.................................................

Contabil-şef,

.................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2397/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2397 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2397/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu