Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2378 din 14.12.2016

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.734 din 17 octombrie 2016 întocmit de Direcţia economie verde, schimbări climatice şi dezvoltare durabilă,ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, prin care atribuţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind emiterea autorizaţiei de emisii de gaze cu efect de seră se transmite către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 şi 680 bis din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. În tot cuprinsul anexei, sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului" se înlocuieşte cu denumirea „Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului". 2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer ANEXĂ(Anexa nr. 4 la procedură) AUTORIZAŢIE Nr. ................/........ .......... privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 A.1. Date de identificare A.1.1. Date de identificare ale operatorului (titularului)

Numele operatorului (titularului)
Forma de organizare a societăţii
Nr. de înregistrare în Registrul comerţului
Cod unic de înregistrare
Cont bancar
Banca
Adresa sediului social Strada numărul
Localitatea
Judeţul
Codul poştal

A.1.2. Date de identificare ale instalaţiei/instalaţiilor şi ale amplasamentului

Numele instalaţiei/instalaţiilor
Activitatea principală a instalaţiei
Categoria de activitate/activităţi din anexa nr. 1 la procedură1)
Codul sub care operatorul a raportat date şi informaţii statistice: 1. Codul CAEN raportat pentru anul 2007, utilizând clasificarea CAEN rev. 1.1 2. Codul CAEN raportat pentru anul 2010, utilizând clasificarea CAEN rev. 2
Codul de identificare al instalaţiei din Registrul unic consolidat al Uniunii Europene
Punctul de lucru (amplasament)
Adresa amplasamentului Strada numărul
Localitatea
Judeţul
Codul poştal

1) Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare. A.1.3. Date privind situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului şi alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Situaţia autorizării din punctul de vedere al protecţiei mediului Tip autorizaţie Nr. autorizaţiei Data emiterii Emitent Revizuire (nr. şi dată)
Autorizaţie integrată de mediu
Autorizaţie de mediu
Situaţia alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 Alocare iniţială*) Din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate în perioada 2013-2020
DA/NU DA/NU

A.1.4. Informaţii privind emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Autorizaţie Data emiterii Motivul revizuirii
Ziua Luna Anul
Iniţială (nr.)
Revizuire I
Revizuire II
Revizuire ... n

A.2. Durata de valabilitate a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 este valabilă atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează la nivelul instalaţiei în conformitate cu autorizaţia emisă conform prezentei proceduri. Autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, în termen de până la 5 ani de la începutul perioadei 2013-2020. În vederea realizării unor modificări planificate la nivelul instalaţiei, operatorul solicită autorităţii competente revizuirea autorizaţiei, conform prevederilor prezentei proceduri. A.3. Date tehnice despre amplasamentul şi instalaţia/instalaţiile autorizate A.3.1. Scurtă descriere a amplasamentului şi a instalaţiei/instalaţiilor (fişa de prezentare) Conform datelor din documentaţia prezentată. A.3.2. Categoria activităţii şi instalaţiei Se va completa de către autoritatea competentă în funcţie de activitatea/activităţile din anexa nr. 1 la procedură, care se desfăşoară la nivelul instalaţiei. A.3.3. Date tehnice despre fiecare activitate identificată din anexa nr. 1 la procedură

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată în instalaţie Capacitatea proiectată a instalaţiei (tone/zi) UM Perioada de funcţionare Tipul de produs Punct de descărcare a emisiilor Referinţa pentru punctul de descărcare a emisiilor

A.3.4. Combustibili/Materii prime şi materiale auxiliare a căror utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată în instalaţie Tipul combustibilului/ materiei prime Procesul care generează emisii de gaze cu efect de seră Gazul cu efect de seră generat

*) Alocare stabilită prin Măsurile naţionale de implementare elaborate conform art. 11 din Directiva 2009/29/CE, notificate de România la Comisia Europeană. A.4. Cerinţe legale privind obligaţiile operatorului A.4.1. Cerinţe privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie. A.4.2. Cerinţe privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeşte de către operator pe baza planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a metodologiei de monitorizare aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 12 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. În primul trimestru al fiecărui an, consecutiv anului pentru care s-a realizat monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, verificat de către un verificator acreditat conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020. În cazul în care în primul trimestru al fiecărui an din perioadă, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului operatorului la cont. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. A.4.3. Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020. A.4.4. Cerinţe privind informarea autorităţii competente pentru protecţia mediului asupra modificărilor la nivelul instalaţiei Operatorul are obligaţia să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări planificate la nivelul instalaţiei, care pot determina revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră. Preşedinte, ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura şi ştampila) Director, ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura) Întocmit ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2378/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2378 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2378/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu