Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2378 din 14.12.2016

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 40 din 13 ianuarie 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.734 din 17 octombrie 2016 întocmit de Direcţia economie verde, schimbări climatice şi dezvoltare durabilă,ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, prin care atribuţiile Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor privind emiterea autorizaţiei de emisii de gaze cu efect de seră se transmite către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 şi 680 bis din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. În tot cuprinsul anexei, sintagma „autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului" se înlocuieşte cu denumirea „Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului". 2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer ANEXĂ(Anexa nr. 4 la procedură) AUTORIZAŢIE Nr. ................/........ .......... privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 A.1. Date de identificare A.1.1. Date de identificare ale operatorului (titularului)

Numele operatorului (titularului)
Forma de organizare a societăţii
Nr. de înregistrare în Registrul comerţului
Cod unic de înregistrare
Cont bancar
Banca
Adresa sediului social Strada numărul
Localitatea
Judeţul
Codul poştal

A.1.2. Date de identificare ale instalaţiei/instalaţiilor şi ale amplasamentului

Numele instalaţiei/instalaţiilor
Activitatea principală a instalaţiei
Categoria de activitate/activităţi din anexa nr. 1 la procedură1)
Codul sub care operatorul a raportat date şi informaţii statistice: 1. Codul CAEN raportat pentru anul 2007, utilizând clasificarea CAEN rev. 1.1 2. Codul CAEN raportat pentru anul 2010, utilizând clasificarea CAEN rev. 2
Codul de identificare al instalaţiei din Registrul unic consolidat al Uniunii Europene
Punctul de lucru (amplasament)
Adresa amplasamentului Strada numărul
Localitatea
Judeţul
Codul poştal

1) Procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare. A.1.3. Date privind situaţia autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului şi alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Situaţia autorizării din punctul de vedere al protecţiei mediului Tip autorizaţie Nr. autorizaţiei Data emiterii Emitent Revizuire (nr. şi dată)
Autorizaţie integrată de mediu
Autorizaţie de mediu
Situaţia alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 Alocare iniţială*) Din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate în perioada 2013-2020
DA/NU DA/NU

A.1.4. Informaţii privind emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră

Autorizaţie Data emiterii Motivul revizuirii
Ziua Luna Anul
Iniţială (nr.)
Revizuire I
Revizuire II
Revizuire ... n

A.2. Durata de valabilitate a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 este valabilă atât timp cât activitatea desfăşurată de operator în instalaţie se realizează la nivelul instalaţiei în conformitate cu autorizaţia emisă conform prezentei proceduri. Autoritatea competentă revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, în termen de până la 5 ani de la începutul perioadei 2013-2020. În vederea realizării unor modificări planificate la nivelul instalaţiei, operatorul solicită autorităţii competente revizuirea autorizaţiei, conform prevederilor prezentei proceduri. A.3. Date tehnice despre amplasamentul şi instalaţia/instalaţiile autorizate A.3.1. Scurtă descriere a amplasamentului şi a instalaţiei/instalaţiilor (fişa de prezentare) Conform datelor din documentaţia prezentată. A.3.2. Categoria activităţii şi instalaţiei Se va completa de către autoritatea competentă în funcţie de activitatea/activităţile din anexa nr. 1 la procedură, care se desfăşoară la nivelul instalaţiei. A.3.3. Date tehnice despre fiecare activitate identificată din anexa nr. 1 la procedură

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată în instalaţie Capacitatea proiectată a instalaţiei (tone/zi) UM Perioada de funcţionare Tipul de produs Punct de descărcare a emisiilor Referinţa pentru punctul de descărcare a emisiilor

A.3.4. Combustibili/Materii prime şi materiale auxiliare a căror utilizare generează emisii de gaze cu efect de seră

Categoria de activitate din anexa nr. 1 la procedură desfăşurată în instalaţie Tipul combustibilului/ materiei prime Procesul care generează emisii de gaze cu efect de seră Gazul cu efect de seră generat

*) Alocare stabilită prin Măsurile naţionale de implementare elaborate conform art. 11 din Directiva 2009/29/CE, notificate de România la Comisia Europeană. A.4. Cerinţe legale privind obligaţiile operatorului A.4.1. Cerinţe privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră de către operator, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, se realizează de către operator cu respectarea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi ataşat la prezenta autorizaţie. A.4.2. Cerinţe privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră se întocmeşte de către operator pe baza planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a metodologiei de monitorizare aprobate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 12 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. În primul trimestru al fiecărui an, consecutiv anului pentru care s-a realizat monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, operatorul are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, verificat de către un verificator acreditat conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020. În cazul în care în primul trimestru al fiecărui an din perioadă, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului operatorului la cont. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. A.4.3. Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel mai târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020. A.4.4. Cerinţe privind informarea autorităţii competente pentru protecţia mediului asupra modificărilor la nivelul instalaţiei Operatorul are obligaţia să informeze în scris Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări planificate la nivelul instalaţiei, care pot determina revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră. Preşedinte, ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura şi ştampila) Director, ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura) Întocmit ........ ........ ......... (numele şi prenumele) ........ ........ ......... (semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2378/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2378 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2378/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu