Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 234 din 23 martie 2007

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 19 aprilie 2007Având în vedere ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -   Prezentul ordin  intră în vigoare  la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă

PARTEA I

Rolul, funcţiile, atribuţiile Observatorului

Art. 1. - (1) In baza ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, această structură este organizată la nivelul Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă, în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, având rol de sursă informaţională cu privire la fenomenele şi procesele specifice pieţei muncii, utilă procesului de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupării şi formării forţei de muncă.

(2) Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, denumit în continuare Observator, are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1, sc. D, et. 6, camera 627, sectorul 1.

Art. 2. - Pentru realizarea rolului său, Observatorul îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi cele conferite ulterior acestuia prin legi sau prin alte acte normative.

PARTEA a II-a

Organizarea Observatorului

Art. 3. - Structura organizatorică a Observatorului este prevăzută în anexa nr. 1.

PARTEA a III-a

Funcţionarea Observatorului

Art. 4. - (1) Coordonarea Observatorului se exercită de către directorul Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă sau de către persoana desemnată în acest sens de acesta.

(2) Coordonatorul reprezintă Observatorul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate.

(3) Coordonatorul răspunde de întreaga activitate a Observatorului în faţa ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

CAPITOLUL I

Atribuţiile coordonatorului Observatorului

Art. 5. - In vederea realizării rolului şi funcţiilor Observatorului, coordonatorul are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Observatorului, integrată în strategia promovată la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

b) asigură reflectarea în activităţile Observatorului a priorităţilor şi ariilor tematice stabilite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Direcţia programe şi strategii forţă de muncă;

c) informează conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Observatorului şi transmite toate rezultatele şi produsele publicistice realizate de Observator;

d) coordonează activitatea de colectare, prelucrare, interpretare şi evaluare a datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

e) coordonează activitatea de promovare a rezultatelor evaluărilor;

f) coordonează activitatea de comunicare cu partenerii Observatorului;

g) coordonează activitatea de creare şi întreţinere a unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncă;

h) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în cadrul Observatorului;

i) coordonează editarea publicaţiilor de specialitate şi informare;

j) îndeplineşte şi alte atribuţii şi delegări stabilite de conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

CAPITOLUL II

Activitatea de colectare şi prelucrare date

Art. 6. - Activitatea de colectare şi prelucrare date constă în:

a)  dezvoltarea unui sistem de colectare şi prelucrare a datelor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

b) organizarea şi întreţinerea unei baze de date referitoare la piaţa muncii;

c)  solicitarea de date pe baza protocoalelor şi înţelegerilor încheiate cu partenerii Observatorului;

d)  colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor; realizarea evidenţei locurilor de muncă vacante;

e) centralizarea şi asigurarea informaţiilor statistice necesare analizei şi evaluării fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;

f) furnizarea de date necesare celorlalte activităţi din cadrul Observatorului.

CAPITOLUL III

Activitatea de interpretare şi evaluare date

Art. 7. - Activitatea de interpretare şi evaluare date constă în:

a) crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a impactului politicilor şi acţiunilor derulate în domeniile ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

b) interpretarea şi evaluarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

c)  realizarea analizelor, sintezelor, evaluărilor;

d) contractarea cu instituţii specializate a unor studii, cercetări şi prognoze în domeniul de activitate;

e)  monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor programatice relevante;

f) elaborarea periodică de rapoarte tematice asupra ocupării: tendinţele ce se manifestă pe piaţa muncii, precum şi nivelul de integrare a politicii Guvernului în domeniul ocupării în ansamblul politicilor europene de ocupare;

g) încheierea de parteneriate/contractarea cu instituţii specializate a unor activităţi complexe de evaluare ex-ante şi ex-post a politicilor de ocupare şi formare profesională;

h) realizarea de studii de impact pentru politicile publice specifice domeniului;

i) asigurarea unui mediu propice pentru informare, consultare şi dezbatere a subiectelor legate de piaţa muncii, inclusiv în context european.

CAPITOLUL IV

Activitatea de comunicare

Art. 8. - Activitatea de comunicare constă în:

a)   identificarea operatorilor, fenomenelor şi proceselor care acţionează în domeniul ocupării forţei de muncă;

b) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei baze de date privind partenerii Observatorului;

c) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei reţele informaţionale pentru diseminarea rezultatelor activităţii Observatorului;

d) dezvoltarea şi întreţinerea unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncă;

e) organizarea de întâlniri periodice cu membrii fondatori ai Observatorului;

f) promovarea rezultatelor analizelor, evaluărilor şi studiilor realizate în cadrul Observatorului;

g) editarea şi distribuirea publicaţiilor referitoare la rezultatele activităţii Observatorului;

h) actualizarea şi furnizarea de informaţii relevante pentru pagina de internet a Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă din cadrul site-ului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF), respectiv pentru Portalul informaţional de formare profesională continuă.

CAPITOLUL V

Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator

Art. 9. - (1) Instituţiile/organizaţiile partenere ale Observatorului desemnează reprezentanţi în cadrul acestei structuri.

(2)   Observatorul încheie cu fiecare dintre instituţiile/ organizaţiile partenere câte un protocol de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3)  Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator sunt următoarele:

a) transmit în cadrul Observatorului informaţiile şi datele specifice instituţiilor sau organizaţiilor pe care le reprezintă, referitoare la domeniul ocupării şi formării profesionale;

b)  propun teme specifice în vederea efectuării în cadrul Observatorului a unor analize şi evaluări ale fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;

c) contribuie în mod direct la elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării şi formării profesionale;

d) participă la reuniunile şi seminariile tematice organizate în cadrul Observatorului şi prezintă punctul de vedere al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

e) transmit în cadrul Observatorului informaţiile relevante privind modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale pentru acţiunile care intră în responsabilitatea instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

f) transmit în cadrul Observatorului date privind necesităţile de formare şi ocupare din domeniul de activitate al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

g) asigură promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul Observatorului în instituţia/organizaţia pe care o reprezintă;

h) contribuie la elaborarea analizelor, sintezelor şi evaluărilor realizate în cadrul Observatorului;

i) contribuie la elaborarea rapoartelor tematice realizate în cadrul Observatorului privind tendinţele ce se manifestă pe piaţa muncii;

j) contribuie la realizarea publicaţiilor referitoare la rezultatele activităţii Observatorului;

k) participă la activităţi de formare desfăşurate în cadrul Observatorului.

PARTEA A IV-A

Dispoziţii finale

Art. 10. - Coordonatorul Observatorului are obligaţia să respecte în desfăşurarea activităţii programul de activităţi şi portofoliul de cercetare, stabilite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia programe şi strategii forţă de muncă.

Art. 11. - (1) Personalul din cadrul Observatorului are obligaţia:

-  să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de coordonatorul Observatorului;

să manifeste solicitudine faţă de partenerii Observatorului;

-  să asigure Secretariatul tehnic al Observatorului.

(2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte ordinea de zi a reuniunilor de lucru ale partenerilor Observatorului;

b) invită partenerii reprezentaţi în Observator, alte instituţii/organizaţii, reprezentanţi ai mass-mediei la reuniunile Observatorului;

c) pregăteşte materialele necesare desfăşurării reuniunilor în cadrul Observatorului;

d) întocmeşte Procesul-verbal al reuniunii desfăşurate în cadrul Observatorului.

Art. 12. - (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.

(2) Fişa postului conţine denumirea postului, obiectivul fundamental al postului, colaboratorii direcţi şi indirecţi, atribuţii individuale, limite de responsabilitate, autoritate şi competenţe, colaborări cu alte posturi, exigenţe cerute titularului (studii, experienţă) etc.

Art. 13. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Observatorului.

Art. 14. - Coordonatorul Observatorului este obligat să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Observatorului National al Ocupării si Formării Profesionale a Forţei de Muncă

ANEXA Nr. 2 la regulament

PROTOCOL

Având în vedere:

necesitatea monitorizării Programului naţional de reformă;

-  ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă; şi

Adresa nr.............../.................. a instituţiei/organizaţiei partenere a  Observatorului ............................................................................................,

între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ......................................... s-a încheiat prezentul protocol, cu următoarele clauze:

I. Părţile semnatare

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de domnul ............................................., ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în calitate de iniţiator, denumit în continuare MMSSF - Observator, şi instituţiile/organizaţiile partenere, denumite în continuare parteneri

ARTICOLUL 1

Obiectul protocolului

Obiectul protocolului este colaborarea în cadrul Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă.

ARTICOLUL 2

Obligaţiile părţilor

A.  MMSSF - Observator are următoarele obligaţii:

a) să stabilească şi să dezvolte relaţii de parteneriat cu organisme, organizaţii şi instituţii cu atribuţii în ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă;

b) să asigure crearea şi actualizarea permanentă a reţelei interinstituţionale;

c) să solicite date partenerilor Observatorului, specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

d) să organizeze întâlniri periodice cu partenerii reprezentaţi în Observator;

e) să colecteze, să prelucreze, să interpreteze şi să evalueze datele şi informaţiile specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

f) să promoveze rezultatele evaluărilor şi să asigure schimbul permanent de informaţii cu şi între membrii reţelei interinstituţionale;

g) să dezvolte relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale.

B. Partenerul are următoarele obligaţii:

a) să realizeze la parametri instituţionali parteneriatul cu MMSSF - Observator;

b) să menţină contractul cu MMSSF - Observator;

c) să asigure furnizarea către MMSSF - Observator a informaţiilor şi datelor proprii, specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

d) să permită promovarea şi diseminarea informaţiilor şi datelor transmise MMSSF - Observator, atât în cadrul reţelei interinstituţionale, cât şi în mod public;

e) să desemneze unul sau mai mulţi reprezentanţi în cadrul Observatorului a căror activitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile cap. V din regulament;

f) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi, la întâlnirile organizate de MMSSF - Observator, ori de câte ori sunt solicitaţi.

ARTICOLUL 3

Durata protocolului

 

Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către părţile implicate, pe termen de ......... ani, cu posibilitatea prelungirii  ulterioare, prin acordul scris al părţilor.

ARTICOLUL 4

Incetarea protocolului

(1) Prezentul protocol încetează la   data expirării perioadei pentru care a fost încheiat sau   prin denunţare unilaterală a oricăreia dintre părţi, realizată  prin notificarea celeilalte părţi.

(2) In cazul denunţării, prezentul protocol îşi va înceta valabilitatea după ......................... zile/luni de la respectiva notificare.

ARTICOLUL 5

Dispoziţii finale

(1) Protocolul încheiat poate fi modificat prin acte adiţionale numai cu acordul părţilor.

(2) Prezentul protocol se încheie în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

(3) Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ......................

MMSSF - Observator

Instituţiile/Organizaţiile partenere


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 234/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 234 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 234/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu