Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 234 din 23 martie 2007

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 264 din 19 aprilie 2007Având în vedere ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -   Prezentul ordin  intră în vigoare  la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă

PARTEA I

Rolul, funcţiile, atribuţiile Observatorului

Art. 1. - (1) In baza ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, această structură este organizată la nivelul Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă, în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, având rol de sursă informaţională cu privire la fenomenele şi procesele specifice pieţei muncii, utilă procesului de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupării şi formării forţei de muncă.

(2) Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă, denumit în continuare Observator, are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1, sc. D, et. 6, camera 627, sectorul 1.

Art. 2. - Pentru realizarea rolului său, Observatorul îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi cele conferite ulterior acestuia prin legi sau prin alte acte normative.

PARTEA a II-a

Organizarea Observatorului

Art. 3. - Structura organizatorică a Observatorului este prevăzută în anexa nr. 1.

PARTEA a III-a

Funcţionarea Observatorului

Art. 4. - (1) Coordonarea Observatorului se exercită de către directorul Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă sau de către persoana desemnată în acest sens de acesta.

(2) Coordonatorul reprezintă Observatorul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate.

(3) Coordonatorul răspunde de întreaga activitate a Observatorului în faţa ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

CAPITOLUL I

Atribuţiile coordonatorului Observatorului

Art. 5. - In vederea realizării rolului şi funcţiilor Observatorului, coordonatorul are următoarele atribuţii:

a) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Observatorului, integrată în strategia promovată la nivelul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

b) asigură reflectarea în activităţile Observatorului a priorităţilor şi ariilor tematice stabilite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Direcţia programe şi strategii forţă de muncă;

c) informează conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Observatorului şi transmite toate rezultatele şi produsele publicistice realizate de Observator;

d) coordonează activitatea de colectare, prelucrare, interpretare şi evaluare a datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

e) coordonează activitatea de promovare a rezultatelor evaluărilor;

f) coordonează activitatea de comunicare cu partenerii Observatorului;

g) coordonează activitatea de creare şi întreţinere a unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncă;

h) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului în cadrul Observatorului;

i) coordonează editarea publicaţiilor de specialitate şi informare;

j) îndeplineşte şi alte atribuţii şi delegări stabilite de conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

CAPITOLUL II

Activitatea de colectare şi prelucrare date

Art. 6. - Activitatea de colectare şi prelucrare date constă în:

a)  dezvoltarea unui sistem de colectare şi prelucrare a datelor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

b) organizarea şi întreţinerea unei baze de date referitoare la piaţa muncii;

c)  solicitarea de date pe baza protocoalelor şi înţelegerilor încheiate cu partenerii Observatorului;

d)  colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor; realizarea evidenţei locurilor de muncă vacante;

e) centralizarea şi asigurarea informaţiilor statistice necesare analizei şi evaluării fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;

f) furnizarea de date necesare celorlalte activităţi din cadrul Observatorului.

CAPITOLUL III

Activitatea de interpretare şi evaluare date

Art. 7. - Activitatea de interpretare şi evaluare date constă în:

a) crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare a impactului politicilor şi acţiunilor derulate în domeniile ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

b) interpretarea şi evaluarea datelor şi informaţiilor specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi a celor care au influenţă asupra lor;

c)  realizarea analizelor, sintezelor, evaluărilor;

d) contractarea cu instituţii specializate a unor studii, cercetări şi prognoze în domeniul de activitate;

e)  monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor programatice relevante;

f) elaborarea periodică de rapoarte tematice asupra ocupării: tendinţele ce se manifestă pe piaţa muncii, precum şi nivelul de integrare a politicii Guvernului în domeniul ocupării în ansamblul politicilor europene de ocupare;

g) încheierea de parteneriate/contractarea cu instituţii specializate a unor activităţi complexe de evaluare ex-ante şi ex-post a politicilor de ocupare şi formare profesională;

h) realizarea de studii de impact pentru politicile publice specifice domeniului;

i) asigurarea unui mediu propice pentru informare, consultare şi dezbatere a subiectelor legate de piaţa muncii, inclusiv în context european.

CAPITOLUL IV

Activitatea de comunicare

Art. 8. - Activitatea de comunicare constă în:

a)   identificarea operatorilor, fenomenelor şi proceselor care acţionează în domeniul ocupării forţei de muncă;

b) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei baze de date privind partenerii Observatorului;

c) evidenţierea, actualizarea şi administrarea unei reţele informaţionale pentru diseminarea rezultatelor activităţii Observatorului;

d) dezvoltarea şi întreţinerea unei reţele favorabile iniţiativelor de ocupare şi formare a forţei de muncă;

e) organizarea de întâlniri periodice cu membrii fondatori ai Observatorului;

f) promovarea rezultatelor analizelor, evaluărilor şi studiilor realizate în cadrul Observatorului;

g) editarea şi distribuirea publicaţiilor referitoare la rezultatele activităţii Observatorului;

h) actualizarea şi furnizarea de informaţii relevante pentru pagina de internet a Direcţiei programe şi strategii forţă de muncă din cadrul site-ului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF), respectiv pentru Portalul informaţional de formare profesională continuă.

CAPITOLUL V

Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator

Art. 9. - (1) Instituţiile/organizaţiile partenere ale Observatorului desemnează reprezentanţi în cadrul acestei structuri.

(2)   Observatorul încheie cu fiecare dintre instituţiile/ organizaţiile partenere câte un protocol de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3)  Atribuţiile partenerilor reprezentaţi în Observator sunt următoarele:

a) transmit în cadrul Observatorului informaţiile şi datele specifice instituţiilor sau organizaţiilor pe care le reprezintă, referitoare la domeniul ocupării şi formării profesionale;

b)  propun teme specifice în vederea efectuării în cadrul Observatorului a unor analize şi evaluări ale fenomenelor economice şi sociale pentru fundamentarea studiilor şi deciziilor în domeniu;

c) contribuie în mod direct la elaborarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor din domeniul ocupării şi formării profesionale;

d) participă la reuniunile şi seminariile tematice organizate în cadrul Observatorului şi prezintă punctul de vedere al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

e) transmit în cadrul Observatorului informaţiile relevante privind modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul ocupării şi formării profesionale pentru acţiunile care intră în responsabilitatea instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

f) transmit în cadrul Observatorului date privind necesităţile de formare şi ocupare din domeniul de activitate al instituţiei/organizaţiei pe care o reprezintă;

g) asigură promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţii desfăşurate în cadrul Observatorului în instituţia/organizaţia pe care o reprezintă;

h) contribuie la elaborarea analizelor, sintezelor şi evaluărilor realizate în cadrul Observatorului;

i) contribuie la elaborarea rapoartelor tematice realizate în cadrul Observatorului privind tendinţele ce se manifestă pe piaţa muncii;

j) contribuie la realizarea publicaţiilor referitoare la rezultatele activităţii Observatorului;

k) participă la activităţi de formare desfăşurate în cadrul Observatorului.

PARTEA A IV-A

Dispoziţii finale

Art. 10. - Coordonatorul Observatorului are obligaţia să respecte în desfăşurarea activităţii programul de activităţi şi portofoliul de cercetare, stabilite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia programe şi strategii forţă de muncă.

Art. 11. - (1) Personalul din cadrul Observatorului are obligaţia:

-  să asigure realizarea la timp şi de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de coordonatorul Observatorului;

să manifeste solicitudine faţă de partenerii Observatorului;

-  să asigure Secretariatul tehnic al Observatorului.

(2) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte ordinea de zi a reuniunilor de lucru ale partenerilor Observatorului;

b) invită partenerii reprezentaţi în Observator, alte instituţii/organizaţii, reprezentanţi ai mass-mediei la reuniunile Observatorului;

c) pregăteşte materialele necesare desfăşurării reuniunilor în cadrul Observatorului;

d) întocmeşte Procesul-verbal al reuniunii desfăşurate în cadrul Observatorului.

Art. 12. - (1) Atribuţiile stabilite prin prezentul regulament se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fişa postului.

(2) Fişa postului conţine denumirea postului, obiectivul fundamental al postului, colaboratorii direcţi şi indirecţi, atribuţii individuale, limite de responsabilitate, autoritate şi competenţe, colaborări cu alte posturi, exigenţe cerute titularului (studii, experienţă) etc.

Art. 13. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Observatorului.

Art. 14. - Coordonatorul Observatorului este obligat să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal din subordine a prezentului regulament.

Art. 15. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Observatorului National al Ocupării si Formării Profesionale a Forţei de Muncă

ANEXA Nr. 2 la regulament

PROTOCOL

Având în vedere:

necesitatea monitorizării Programului naţional de reformă;

-  ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind constituirea Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă; şi

Adresa nr.............../.................. a instituţiei/organizaţiei partenere a  Observatorului ............................................................................................,

între Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ......................................... s-a încheiat prezentul protocol, cu următoarele clauze:

I. Părţile semnatare

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul în str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat de domnul ............................................., ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în calitate de iniţiator, denumit în continuare MMSSF - Observator, şi instituţiile/organizaţiile partenere, denumite în continuare parteneri

ARTICOLUL 1

Obiectul protocolului

Obiectul protocolului este colaborarea în cadrul Observatorului Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale a Forţei de Muncă.

ARTICOLUL 2

Obligaţiile părţilor

A.  MMSSF - Observator are următoarele obligaţii:

a) să stabilească şi să dezvolte relaţii de parteneriat cu organisme, organizaţii şi instituţii cu atribuţii în ocuparea şi formarea profesională a forţei de muncă;

b) să asigure crearea şi actualizarea permanentă a reţelei interinstituţionale;

c) să solicite date partenerilor Observatorului, specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

d) să organizeze întâlniri periodice cu partenerii reprezentaţi în Observator;

e) să colecteze, să prelucreze, să interpreteze şi să evalueze datele şi informaţiile specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

f) să promoveze rezultatele evaluărilor şi să asigure schimbul permanent de informaţii cu şi între membrii reţelei interinstituţionale;

g) să dezvolte relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale.

B. Partenerul are următoarele obligaţii:

a) să realizeze la parametri instituţionali parteneriatul cu MMSSF - Observator;

b) să menţină contractul cu MMSSF - Observator;

c) să asigure furnizarea către MMSSF - Observator a informaţiilor şi datelor proprii, specifice domeniilor ocupării şi formării profesionale, precum şi celor care au influenţă asupra lor;

d) să permită promovarea şi diseminarea informaţiilor şi datelor transmise MMSSF - Observator, atât în cadrul reţelei interinstituţionale, cât şi în mod public;

e) să desemneze unul sau mai mulţi reprezentanţi în cadrul Observatorului a căror activitate se va desfăşura în conformitate cu prevederile cap. V din regulament;

f) să participe, prin reprezentanţii desemnaţi, la întâlnirile organizate de MMSSF - Observator, ori de câte ori sunt solicitaţi.

ARTICOLUL 3

Durata protocolului

 

Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către părţile implicate, pe termen de ......... ani, cu posibilitatea prelungirii  ulterioare, prin acordul scris al părţilor.

ARTICOLUL 4

Incetarea protocolului

(1) Prezentul protocol încetează la   data expirării perioadei pentru care a fost încheiat sau   prin denunţare unilaterală a oricăreia dintre părţi, realizată  prin notificarea celeilalte părţi.

(2) In cazul denunţării, prezentul protocol îşi va înceta valabilitatea după ......................... zile/luni de la respectiva notificare.

ARTICOLUL 5

Dispoziţii finale

(1) Protocolul încheiat poate fi modificat prin acte adiţionale numai cu acordul părţilor.

(2) Prezentul protocol se încheie în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

(3) Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, ......................

MMSSF - Observator

Instituţiile/Organizaţiile partenere


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 234/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 234 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 234/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu