Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2333 din 13.05.2014

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Ministerul Culturii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 401 din 30 mai 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare, şi art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul apărării naţionale şi viceprim-ministrul, ministrul culturii, emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2(1) Norme metodologice prevăzute la art. 1 se aplică transferului dreptului de proprietate realizat în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie.
(2) Transferul dreptului de proprietate, realizat în modalităţile prevăzute la alin. (1), poate avea ca obiect atât întregul teren, cât şi o cotă-parte din dreptul asupra acestuia.(3) Normele metodologice nu se aplică contractelor de vânzare-cumpărare care au la bază antecontracte şi pacte de opţiune autentificate anterior intrării în vigoare a
Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.
(4) Condiţiile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, sunt cumulative. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa Viceprim-ministru, ministrul culturii, Kelemen Hunor ANEXA Nr. 1NORME METODOLOGICE privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea şi gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan. Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)structura centrală - direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b)structuri teritoriale - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe siteul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c)condiţii mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului; d)lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare; e)preemptor - titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, faţă de care deţine calitatea de coproprietar, arendaş, proprietar vecin sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului, în ordinea stabilită de lege; f)preemptori de acelaşi rang - preemptori care aparţin numai aceleiaşi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendaşi sau proprietari vecini; g)preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care deţin o poziţie superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliţi de lege, poziţie care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempţiune cu respectarea acestei ordini, începând cu rangul superior până la ultimul; h)proprietar vecin - proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare; i)aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune. Articolul 3Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primăriile au următoarele atribuţii: a)înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexă; b)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, adeverinţele eliberate în vederea vânzării libere a terenurilor, precum şi orice corespondenţă referitoare la realizarea procedurii; c)afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege; d)pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmit lista preemptorilor la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz. Lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei, după caz, şi pe site-ul propriu; e)transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la lit. a); f)în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză; g)transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexă; h)adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 7 din lege; i)încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; j)după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i); k)în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, la preţul prevăzut în oferta de vânzare şi pentru suprafaţa menţionată în actele de proprietate sau suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i), este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz; l)transmite vânzătorului adeverinţa însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinţei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz. Articolul 4 (1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuţii principale:a)înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă; b)publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; c)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic; d)înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător al acestuia, lista preemptorilor, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; e)emit avizul final necesar înstrăinării terenului, respectiv avizul negativ, care se semnează de către directorul executiv şi se transmite vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire; f)publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora; g)înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul judeţului; h)înregistrează în baza de date prevăzută la lit. g) avizele finale necesare înstrăinării terenului, respectiv avizele negative emise de către structura centrală, precum şi adeverinţele emise de către primării în cazul vânzării libere a terenului; i)transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire; j)asigură schimbul de informaţii privind vânzarea-cumpărarea, în condiţiile legii, a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; k)transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării. (2) Structura centrală are următoarele atribuţii principale:a)înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă; b)publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; c)înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul naţional de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic; d)înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; e)emite avizul final/avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii centrale, şi îl transmite structurii teritoriale implicate pentru a fi remis vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; f)publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora; g)înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel naţional în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării; h)asigură schimbul de informaţii privind vânzarea-cumpărarea în condiţiile legii a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; i)transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării. Articolul 5(1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:a)o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b)o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c)extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970“, în condiţiile în care terenul este intabulat; d)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; e)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; f)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; g)certificat de atestare fiscală emis de către primărie; h)alte documente doveditoare, după caz. (2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum şi lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.(5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C. Articolul 6(1) În termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1D.(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor:a)o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b)o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică; c)copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea. (3) În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit. Articolul 7 (1) Vânzătorul alege preemptorul potenţial cumpărător în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 7 din lege şi comunică primăriei numele acestuia.(2) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare ale preemptorului potenţial cumpărător ales de către vânzător, împreună cu documentele prevăzute la art. 6 din prezenta anexă.(3) În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E, însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege.(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă în ofertă nu este prevăzută nicio condiţie, terenul se poate vinde în orice condiţii, cu excepţia diminuării preţului.(5) Nu reprezintă condiţii mai avantajoase de vânzare, în sensul art. 7 alin. (7) din lege, situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este diferită de cea menţionată în actele de proprietate. Articolul 8(1) Structura centrală cu atribuţii în domeniu, respectiv structurile teritoriale asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor pe site-ul instituţiei centrale, respectiv ale structurilor teritoriale.(2) Pe baza documentaţiei depuse de către vânzător, precum şi a celei transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător şi preemptorii potenţiali cumpărători, în conformitate cu prevederile art. 7 din lege.(3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vânzătorului prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens.(4) Avizul final/Avizul negativ întocmit de către structura centrală se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens. Articolul 9 (1) Avizul final/Avizul negativ se emite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1F.(2) Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Articolul 10(1) În condiţiile în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din prezenta anexă, nu reiese respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se va emite un aviz negativ.(2) Avizul negativ prevăzut la alin. (1) se transmite de către structura centrală sau teritorială emitentă biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(3) Avizul negativ se radiază în baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverinţei emise în vederea vânzării libere sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive. Articolul 11 (1) În îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită şi următoarele acte, după caz:a)avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situaţie este menţionată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerul Apărării Naţionale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor; b)adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, dacă această situaţie este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat; c)avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin; d)adeverinţa emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei. (2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoţită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:a)avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, după caz; b)adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin; c)avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, după caz; d)antecontractul încheiat anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti; e)declaraţia autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut de lege; f)adeverinţa în original emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei. (3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menţionate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, nu este necesară ataşarea acestora la cererea de înscriere.(4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere. Articolul 12 (1) Structura centrală şi structurile teritoriale înfiinţează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judeţean, după caz, utilizând informaţiile cuprinse în avizele emise, informaţiile comunicate de către structurile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării.(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară încheie un protocol care va cuprinde categoriile de informaţii care se comunică, natura informaţiilor, regimul de procesare, prelucrare şi acces în spaţiul public a acestor informaţii, având în vedere prevederile legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.(3) Bazele de date a circulaţiei terenurilor vor cuprinde cel puţin informaţii privind suprafaţa de teren agricol situată în extravilan vândută-cumpărată la nivel judeţean, respectiv naţional, amplasamentul terenurilor, categoria de folosinţă a acestora, balanţa terenurilor pe categorii de folosinţă, preţul de vânzare. Articolul 13Structura centrală şi structurile teritoriale elaborează periodic buletine informative privind piaţa funciară şi circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, care se supun informării publice prin afişare pe site-ul propriu. Articolul 14Anexele nr. 1A-1F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1Ala normele metodologice Model -

Formular pentru persoane fizice -CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidenţă Nr. ............ din ......./......./...... (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ............., CNP ........ ................ ............, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ........ ..........., eliberat(ă) de ........ ........ ..........., data şi locul naşterii ........ .........., localitatea ........ ............., judeţul/ţara ........ ................ ................, 2. (**) cu domiciliul în: localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........, codul poştal ........ ........., ţara ........ ........ ........, telefon ........ .........., fax ........ ........ ..............., email ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ ............., 3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ........ .............., str. ........ .............. nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., codul poştal ..........., telefon ..............., fax ............, e-mail ........ ................ ........ ............ 4. (***) Prin ........ ................ ........ ............., CNP/CIF ........ ................, în calitate de ........ .............., conform ........ .........., (numele şi prenumele) localitatea ........ ................ .........., str. ........ ................ .......... nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ............., codul poştal ............, telefon ........., fax ........., e-mail ........ ........., având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare. Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare: 1. Din categoria „coproprietari“ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 2. Din categoria „arendaşi“ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3. Din categoria „proprietari vecini“ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului. Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ........... care face obiectul ofertei de vânzare. Declar că: terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da  Nu ;

terenul este grevat de sarcini: Da  Nu ;

am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ......... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ............... Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.

Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.

Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.1 - copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

alte documente doveditoare, după caz.

Model -

Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -CERERE pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului

Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidenţă Nr. ............ din ......./......./...... (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ .........., domiciliat/domiciliată în ........ ..........., str. ........ .............. nr. ......, bl. ........, sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........., telefon ............., posesor/posesoare act identitate ....... seria ............. nr. ..........., eliberat de .............. la data .............., CNP/CIF/CUI ........ ..............., în calitate de(1) ........ ........ ........ prin ........ ............, conform ........ ................ ......... 2. (*) pentru(2): ........ ................ .........., având număr de ordine în (**) ........ ................ ............, CIF/CUI ........ ........ .........., 3. (*) cu sediul în localitatea ........ ..........., str. ........ ............. nr. ........, bl. ........, sc. ....., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., codul poştal .............., telefon ........ ........., fax ........ ........., e-mail ........ ........., site ........ ................ ............, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare. Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare: 1. Din categoria „coproprietari“ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 2. Din categoria „arendaşi“ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 3. Din categoria „proprietari vecini“ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului. Declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ...... a localităţii ........ ..........., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine ........ ................ ............ . Declar că: terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da  Nu ;

terenul este grevat de sarcini: Da  Nu ;

am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare1: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ......... (numele şi prenumele în clar) Semnătura L.S. ........ ............... Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.1 - copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;

hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;

extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

alte documente doveditoare, după caz. ANEXA Nr. 1Bla normele metodologice Model - Formular pentru persoane fizice -OFERTA DE VÂNZARE TEREN Subsemnatul/Subsemnata1), ........ ................ ........ ............., CNP ........ ........ ........, având adresa de comunicare în: localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ........ .......... nr. ........ ........... , bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ............., codul poştal ........ ........ ........ e-mail ........ ............., tel. ........ ................ ............. vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ........ ............. (ha), la preţul de ........ ........ ............ (lei)2) Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Date privind identificarea terenului

Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinţă3) (**) Obs.
Oraşul/ Comuna/ Judeţul (*) Suprafaţa (ha) (*) Număr cadastral (**) Număr de carte funciară (**) Număr tarla/lot (**) Număr parcelă (**)
Se completează de către vânzător
Verificat primărie4)

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ........ .............. L.S. Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului. 2) Se va completa în cifre şi litere. 3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea. Model -

Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -OFERTA DE VÂNZARE TEREN Subscrisa1) ........ ........ ..............., CIF/CUI ........ ............., având adresa de comunicare în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ .......... nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............., codul poştal .............., e-mail ........ ............., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ........ ............. (ha), la preţul de ........ ........ ............ (lei)2) Condiţiile de vânzare sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Date privind identificarea terenului

Specificare Informaţii privind amplasamentul terenului Categoria de folosinţă3) (**) Obs.
Oraşul/ Comuna/ Judeţul (*) Suprafaţa (ha) (*) Număr cadastral (**) Număr de carte funciară (**) Număr tarla/lot (**) Număr parcelă (**)
Se completează de către vânzător.
Verificat primărie4)

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ........ .............. L.S. Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc. 2) Se va completa în cifre şi litere. 3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă. 4) Se completează cu „X“ rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea. ANEXA Nr. 1Cla normele metodologice Model -

Judeţul (*) Registrul de evidenţă Nr. ........ ......... din ........ ............... (*)
Unitatea administrativ-teritorială (*)

LISTA preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţă Ca urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de ........ ................ ................ ........ în calitate de vânzător, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori: 1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nr. crt. Nume şi prenume persoană fizică/Denumire persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane juridice care nu se înregistrează în registrul comerţului Adresă domiciliu/reşedinţă/sediu
1.
2.
......

2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată

Nume şi prenume arendaş
Domiciliul/sediul

3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată

Nume şi prenume/denumire vecin 1. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 3. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........

4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului Primar, ........ ................ ........ ............... L.S. (numele şi prenumele/semnătura) Secretar primărie, ........ ................ ........ ........... (numele şi prenumele/semnătura) NOTĂ: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 1Dla normele metodologice Model -

Formular pentru persoane fizice -COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidenţă ............ din ......./......./...... (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ .........., CNP ........ ........ ........, în calitate de ........ ............, identificat/identificată cu ........ seria .......... nr. .............., data şi locul naşterii ........ ........ ........, localitatea ........ ................, judeţul/ţara ........ .............. . 2. (*) cu domiciliul în: localitatea ........ ........ .............., str. ........ .............. nr. ..., bl. ....., sc. ...., et. ......., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ........., codul poştal ............, ţara ........ ............, telefon ........ ............., fax ..........., e-mail ........ ........ ........., cetăţenia ................, starea civilă ........ .............., 3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ............ nr ......., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ........ .........., codul poştal ..........., telefon ..............., fax ........ ........ ......... , e-mail ........ ........ ............ 4. (***) prin ........ ................ ................ ................, CNP/CIF ........ ............., în calitate de ........ ........, conform ........ ............, (numele şi prenumele) localitatea ..............., str. ........ ........... nr. ........ ........ .........., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ..........., codul poştal ........ ........., telefon ........ .........., fax ........ ........ .............., e-mail........ ........., prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ..........., şi afişată în data de ........ ........ la sediul Primăriei ........ ................ ............ . Preţul oferit pentru cumpărare este de ........ ........... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.) În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare1: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ............... Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.

Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.1 - copie a BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.

Model -

Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei de vânzare

Judeţul/localitatea (*) Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidenţă ............ din ......./......./...... (zi/lună/an) (*)
Primăria (*)
Numele şi prenumele funcţionarului primăriei care primeşte cererea (*) Semnătura funcţionarului care primeşte oferta de vânzare (*)

Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ........, domiciliat/domiciliată în str. ........ ................ ............ nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ........ .........., telefon ........ ..............., act de identitate ........ seria ....... nr. ........ ..........., eliberat de ............... la data ........ .............., CNP/CIF/CUI ........ ........ ..............., în calitate de ........ .............., prin ........ ............... conform ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. (*) pentru: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ având număr de ordine în registrul comerţului ........ ........ .........., cod unic de înregistrare ........ ............... 3. (*) cu sediul în: localitatea ........ ........ .........., str. ........ .............. nr. ....., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........ ........, codul poştal ........ ........., telefon ........ ................, fax ........ .........., e-mail ........ ................ ........., website ........ ................ ........., prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ........ ................ .........., înscris în cartea funciară nr. .............. a localităţii ........ ........ .........., făcută de ........ ................ ............ şi afişată în data de ........ ........ la sediul Primăriei ........ ................ ............. Preţul oferit pentru cumpărare este de ........ ........... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.) În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare1 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura L.S. ........ ............... Data ........ .............. NOTE: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.1 - copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea; o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;

procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate etc., după caz. ANEXA Nr. 1Ela normele metodologice Model -

Judeţul (*) Registrul de evidenţă Nr. ........ ......... din ........ ............... (*)
Unitatea administrativ-teritorială (*)
Primar (*) Numele şi prenumele (*)
Secretar primărie (*) Numele şi prenumele (*)

ADEVERINŢĂ În temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, prin prezenta se certifică parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune privind oferta de vânzare depusă de ........ ..............., CNP ........ ........ ............, domiciliat în ........ ........ ........., str. ........ ........... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. ........ ........, judeţul/sectorul ........ ................ ..........., act de identitate ........ seria .......... nr. ................, eliberat de ............... la data ........ .............., telefon ........ ................ ............, în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ................ din ........ ........ ........., ca urmare a faptului că în termenul legal nu a fost depusă nicio comunicare de acceptare a ofertei de vânzare din partea unui preemptor, terenul în suprafaţă de ........ ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ........., cuprins în ofertă, este liber la vânzare, în condiţiile din oferta de vânzare şi la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel solicitat de vânzător în aceeaşi ofertă. Se anexează, în copie, oferta de vânzare nr. ............. din Registrul de evidenţă. Primar, .............. Secretar, ........ ........ ......... L.S. NOTĂ: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. ANEXA Nr. 1Fla normele metodologice Model -

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Structura centrală/Structura teritorială AVIZ FINAL Nr. ..... din .............. În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere oferta de vânzare depusă de ........ ........ ..............., CNP ........ ............, domiciliat în ........ ........ ............., str. ........ ............... nr. ......, bl. ........, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .........., telefon .........., act de identitate ....... seria .......... nr. ..............., eliberat de ............. la data ................, în calitate de vânzător şi înregistrată la primărie cu nr. ........... din ............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se emite AVIZ FINAL în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ........ ........ ........., în calitate de preemptor ........ ........., CNP ........ ............, domiciliat în ................, str. ........ ................ ............ nr. ........, bl. .........., sc. .........., ap. ........ ............, judeţul/sectorul ........ .........., telefon ........ ..............., act de identitate ........... seria .......... nr. ........ ............, eliberat de ............... la data ........ ..............., ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ............, tarlaua ......, parcela ........ ........., judeţul ................, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ .........., în următoarele condiţii: - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării - .............. hectare; - preţul de vânzare ........ ......... lei. Director/Director executiv Numele şi prenumele ........ ........ ........... Semnătura ........ ............ L.S.
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Structura centrală/Structura teritorială AVIZ NEGATIV Nr. ..........din ............. În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării–cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere oferta de vânzare depusă de ........ ................ ........., CNP ........ .............., domiciliat în ........ ........ ............, str. ........ ................ ........ ............... nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., judeţul/sectorul .............., telefon ........ ..............., act de identitate ......... seria .......... nr. ........ ............ eliberat de ............... la data ........ ........, în calitate de vânzător şi înregistrată la primărie cu nr. ..........din ........ ........., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, s-au constatat următoarele: în fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ în drept ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. se emite AVIZ NEGATIV încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ........ ........ ........, în calitate de preemptor ........ ........., CNP ........ ........, domiciliat în ..............., str. ........ ................ nr. ........, bl. ........, sc. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ..........., telefon ..............., act de identitate ........ seria .......... nr. ........ ............ eliberat de ............. la data ..............., ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol situat în extravilanul localităţii ........ ..............., tarlaua ......, parcela ........ ........., judeţul ........ .........., identificat cu număr cadastral ........ .........., înscris în cartea funciară nr. ............ a localităţii ........ .........., făcută de ........ ................ ............ Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Director/Director executiv Numele şi prenumele ........ ........ ........... Semnătura ........ ............ L.S.

ANEXA Nr. 2NORME METODOLOGICE pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale Articolul 1(1) Avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale se eliberează prin Statul Major General, exclusiv în cazul vânzării libere a terenurilor agricole extravilane, în baza solicitării formulate de vânzătorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevăzut în anexele nr. 2A, respectiv nr. 2B.(2) Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Articolul 2(1) Avizul specific se eliberează în urma consultării de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, a structurilor proprii, precum şi a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază.(2) Modalitatea de consultare de către Ministerul Apărării Naţionale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi termenele sau alte elemente care ţin de eliberarea avizului specific, se stabilesc prin protocol comun. Articolul 3(1) În scopul identificării situaţiilor în care este necesar a se solicita avizul specific, Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile menţionate la art. 2 alin. (1), comunică Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară zonele cu acoperire de 2.400 m în jurul obiectivelor speciale, în vederea integrării acestora în baza de date a oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Pe baza datelor furnizate, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii „Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ în cartea funciară a imobilelor situate în zona prevăzută la alin. (1), înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.
(3) Pentru terenurile agricole din extravilan situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2E, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii „Imobil aflat sub incidenţa
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ în cartea funciară a imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară.
(4) La prima înregistrare, pe baza unei documentaţii cadastrale, a terenurilor agricole din extravilan identificate pe baza datelor furnizate ca fiind situate în zona prevăzută la alin. (1), precum şi a celor menţionate la alin. (3), în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se va proceda din oficiu la efectuarea notării menţiunii „Imobil aflat sub incidenţa
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“.
(5) Vânzătorul terenurilor agricole extravilane pentru care cartea funciară conţine menţiunea prevăzută la alin. (2)-(4) are obligaţia obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale.(6) Pentru terenurile agricole din extravilan, situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2F, este obligatorie solicitarea avizului specific. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară procedează din oficiu la efectuarea menţiunii „Imobil aflat sub incidenţa
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014“ în titlul cărţii funciare. Articolul 4 (1) În vederea obţinerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectiv în anexa nr. 2D.(2) Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoţită de următoarele documente:a)cerere care conţine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale potenţialului cumpărător, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C - pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D - pentru vânzătorul persoană juridică; b)actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei; c)extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie „Stereografic 1970“, recepţionat, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan, în copie; d)adeverinţa privind vânzarea liberă, în original, prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege; e)oferta de vânzare, în copie; f)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; g)certificatul constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie; h)hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; i)alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(4) La eliberarea avizului specific se au în vedere, în principal, următoarele elemente:a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie „Stereografic 1970“, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru terenul agricol situat în extravilan în privinţa căruia s-a solicitat avizul specific, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan; b)implicaţiile asupra apărării şi securităţii naţionale; c)destinaţia şi funcţionalitatea obiectivelor speciale. (5) Prin obiectiv special se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, aflat în patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată. Articolul 5(1) În situaţia în care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situaţii justificate de natură tehnică referitoare la documentele menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-h), Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, va emite un aviz specific negativ motivat.(2) Avizul specific negativ se transmite de către Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major General, în original, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (3) În avizul specific negativ se menţionează, în mod obligatoriu, numărul cadastral şi numărul de carte funciară ale imobilului.(4) În vederea emiterii unui nou aviz specific, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.(5) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive. Articolul 6(1) Termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (3) din lege se socoteşte, după caz:a)de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură; b)de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepţionarea corespondenţei din cadrul instituţiei, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Transmiterea avizului specific se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin ridicare de la registratură.(3) După emitere, un exemplar al avizului specific se publică pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale în termen de două zile de la emiterea acestuia. Articolul 7Anexele nr. 2A-2F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 2Ala normele metodologice Model - MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară ........ ........... AVIZ Nr. .......... din ............. În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ........ ................ ........., CNP ........ ........ ..........., domiciliat în str. ........ ................ ............ nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. .........., judeţul/sectorul ........ ................ ..........., telefon: ........ ........ ........., act de identitate ........ .............. seria .......... nr. ........ ............, eliberat de ....... la data de ........ ..............., în calitate de vânzător(1), şi înregistrată la UM ........... cu nr. ................ din ........ ........ ........., ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se emite AVIZUL FAVORABIL în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare. Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ(2) nr. ....... din ............. . Şeful Unităţii Militare ......... Bucureşti Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ .............. L.S. (1) Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, şi pentru persoanele juridice. (2) Menţiunea se înscrie în aviz numai în cazul existenţei unui un aviz specific negativ. ANEXA Nr. 2Bla normele metodologice Model - MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară ................ AVIZ Nr. ........ din ............... În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere cererea depusă de ........ ............, CNP ............, domiciliat în ........ ............, str. ........ ................ ............ nr. ......, bl. ........, sc. ......., nr. ......., judeţul/sectorul ........ .........., telefon: ................, act de identitate ........ .............. seria .......... nr. ..........., eliberat de ........... la data de .............. în calitate de vânzător(1), şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ................, ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, în fapt, ........ ........ ..........., în drept(2), ........ ............., se emite AVIZ NEGATIV încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii ........ ..............., tarlaua ......, parcela ........ .........., judeţul................, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ .........., făcută de ........ ................ ............ . Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Şeful Unităţii Militare ......... Bucureşti Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ ................ L.S. (1) Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, pentru persoanele juridice. (2) În situaţia prevăzută la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se menţionează documentele şi cauzele care afectează emiterea avizului specific. ANEXA Nr. 2Cla normele metodologice Formular pentru persoane fizice - CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale Către Ministerul Apărării Naţionale Unitatea Militară ........ ............... 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........, CNP ........ ........ ..........., în calitate de proprietar identificat cu ...... seria ...... nr. .........., eliberat de ........ ..............., data şi locul naşterii: ........ ........ .............., localitatea ........ ................ ............, judeţul/ţara: ........ ................ ................, 2. (**) cu domiciliul în: localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ........ .............. nr. ........., bloc ..........., sc. .........., et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........ .........., ţara ........ ............, telefon:................, fax: ........ ............, email: ........ ..........., cetăţenia .............., starea civilă ........ ................ ............., 3. (**) reşedinţa din România (dacă este cazul): localitatea ........ ................ ........ ..........., str. ........ ........ ........... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et........, ap. ........, judeţul/sectorul .............., cod poştal ..........., telefon: ................, fax: ........ ........ ........,. e-mail: ........ ..............., 4. (***) prin ........ ................ ................ ................ ........., CNP/CIF ........ ................ ..........., în calitate de ........ ........ .........., (numele şi prenumele) conform ........ ................ .............., localitatea ........ ................ ............., str. ........ ........ ............... nr. ......., bl. ............, sc. ........., et. ..........., ap. ....., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............, telefon: ........ ........, fax: ........., e-mail: ........ ........., declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii ........ ........ ............, care urmează să facă obiectul vânzării către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ . (Se înscrie numele cumpărătorului, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) Declar că: terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da  Nu ;

terenul este grevat de sarcini: Da  Nu .Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare. În susţinerea cererii depun următoarele acte doveditoare1 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . Sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ............... Data ........ ............. NOTĂ: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.

Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.

Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calităţii de împuternicit.1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;

adeverinţa emisă de către primării, în original, în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată de primar pentru conformitatea cu originalul;

în caz de reprezentare procura notarială în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante. ANEXA Nr. 2Dla normele metodologice Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului - CERERE pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale Către Ministerul Apărării Naţionale Unitatea Militară ........ ............... 1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..........., domiciliat în ........ ........ .........., str. ........ ............ nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............, telefon: ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ seria ........... nr. .........., eliberat de ........ ........ ............ la data de ..............., CNP/CIF/CUI ........ ..........., în calitate de(1)........ ........., ........ ........ .........., prin ........ ........ ..............., conform ........ ................ ........ ........., 2. (*) pentru(2) ........ ........ ..........., având număr de ordine în (**) ........ ................ ................, CIF/CUI ........ ........ .........., 3. (*) cu sediul în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ............., nr. ........, bl. .........., sc. ........, et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ........., cod poştal ............., telefon: ........ ............ fax: ........ ............ e-mail: ........ ........ ........, declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ................ a localităţii ........ ................ ........., aparţine ........ ........ ............ şi urmează să facă obiectul vânzării către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... . (Se înscrie numele cumpărătorului dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.) Declar că: terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da  Nu ;

terenul este grevat de sarcini: Da  Nu .Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare. În susţinerea solicitării depun următoarele acte doveditoare1: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. Vânzător/Împuternicit, ........ ................ ................ ........ ........... (numele şi prenumele în clar) Semnătura ........ ............... L.S. Data ........ ............. NOTE:

Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau numărul din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/ reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/intreprindere familială/întreprindere individuală etc.1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;

certificatul de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;

procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie al/a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;

hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;

extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;

alte documente doveditoare, după caz. ANEXA Nr. 2Ela normele metodologice LISTA unităţilor administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior

Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
1 ARAD 9574 LIPOVA oraş
2 ARAD 9654 PÂNCOTA oraş
3 ARAD 10373 CERMEI comună
4 ARAD 10514 COVĂSINŢ comună
5 ARAD 10532 CRAIVA comună
6 ARAD 9280 FÂNTÂNELE comună
7 ARAD 12920 FRUMUŞENI comună
8 ARAD 10872 GHIOROC comună
9 ARAD 11539 PĂULIŞ comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
10 ARAD 12144 ŞAGU comună
11 ARAD 11995 SELEUŞ comună
12 ARAD 12242 ŞICULA comună
13 ARAD 12368 ŞIRIA comună
14 ARAD 12643 VINGA comună
15 ARAD 9397 VLADIMIRESCU comună
16 BIHOR 26877 MARGHITA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
17 BIHOR 27070 ABRAM comună
18 BIHOR 27506 BOIANU MARE comună
19 BIHOR 27757 BRUSTURI comună
20 BIHOR 28816 COPĂCEL comună
21 BIHOR 29038 DERNA comună
22 BIHOR 29341 DRĂGEŞTI comună
23 BIHOR 29519 HIDIŞELU DE SUS comună
24 BIHOR 29662 HUSASĂU DE TINCA comună
25 BIHOR 29813 LĂZĂRENI comună
26 BIHOR 30229 OLCEA comună
27 BIHOR 30568 POPEŞTI comună
28 BIHOR 30871 SĂCĂDAT comună
29 BIHOR 31654 TĂUTEU comună
30 BIHOR 31716 TILEAGD comună
31 BIHOR 31789 TINCA comună
32 BIHOR 32045 VIIŞOARA comună
33 BISTRIŢA-NĂSĂUD 32599 SÂNGEORZ-BĂI oraş
34 BISTRIŢA-NĂSĂUD 33621 MAIERU comună
35 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34280 REBRIŞOARA comună
36 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34333 RODNA comună
37 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34360 ROMULI comună
38 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34618 ŞANŢ comună
39 BISTRIŢA-NĂSĂUD 35054 TELCIU comună
40 BOTOŞANI 36453 BUCECEA oraş
41 BOTOŞANI 37280 FLĂMÂNZI oraş
42 BOTOŞANI 36300 BĂLUŞENI comună
43 BOTOŞANI 39983 BLÂNDEŞTI comună
44 BOTOŞANI 36373 BRĂEŞTI comună
45 BOTOŞANI 36569 COPĂLĂU comună
46 BOTOŞANI 36676 CORLĂTENI comună
47 BOTOŞANI 39959 DIMĂCHENI comună
48 BOTOŞANI 37324 FRUMUŞICA comună
49 BOTOŞANI 37459 GORBĂNEŞTI comună
50 BOTOŞANI 37850 LEORDA comună
51 BOTOŞANI 38580 PRĂJENI comună
52 BOTOŞANI 38811 ROMA comună
53 BOTOŞANI 39051 SULIŢA comună
54 BOTOŞANI 39417 UNGURENI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
55 BOTOŞANI 39532 UNŢENI comună
56 BOTOŞANI 39836 VORNICENI comună
57 BRĂILA 42682 BRĂILA municipiu reşedinţă de judeţ
58 BRĂILA 44560 CAZASU comună
59 BRĂILA 43117 FRECĂŢEI comună
60 BRĂILA 43493 MĂRAŞU comună
61 BRĂILA 43992 SILIŞTEA comună
62 BRĂILA 44391 VĂDENI comună
63 CĂLĂRAŞI 93888 LEHLIU-GARĂ oraş
64 CĂLĂRAŞI 92961 BORCEA comună
65 CĂLĂRAŞI 93281 CUZA VODĂ comună
66 CĂLĂRAŞI 93370 DOR MĂRUNT comună
67 CĂLĂRAŞI 93487 DRAGALINA comună
68 CĂLĂRAŞI 102945 FRUMUŞANI comună
69 CĂLĂRAŞI 179962 GĂLBINAŞI comună
70 CĂLĂRAŞI 103568 GURBĂNEŞTI comună
71 CĂLĂRAŞI 93815 JEGĂLIA comună
72 CĂLĂRAŞI 93931 LUPŞANU comună
73 CĂLĂRAŞI 104323 NANA comună
74 CĂLĂRAŞI 94223 PERIŞORU comună
75 CĂLĂRAŞI 104635 PLĂTĂREŞTI comună
76 CĂLĂRAŞI 105222 SOHATU comună
77 CĂLĂRAŞI 94580 ŞTEFAN VODĂ comună
78 CĂLĂRAŞI 94651 UNIREA comună
79 CĂLĂRAŞI 94731 VÂLCELELE comună
80 CĂLĂRAŞI 105712 VALEA ARGOVEI comună
81 CĂLĂRAŞI 105829 VASILAŢI comună
82 CĂLĂRAŞI 94768 VLAD ŢEPEŞ comună
83 CARAŞ-SEVERIN 50790 REŞIŢA municipiu reşedinţă de judeţ
84 CARAŞ-SEVERIN 50889 ANINA oraş
85 CARAŞ-SEVERIN 50969 BOCŞA oraş
86 CARAŞ-SEVERIN 51305 BĂNIA comună
87 CARAŞ-SEVERIN 51500 BERZOVIA comună
88 CARAŞ-SEVERIN 51573 BOZOVICI comună
89 CARAŞ-SEVERIN 51804 CARAŞOVA comună
90 CARAŞ-SEVERIN 52115 CORNEA comună
91 CARAŞ-SEVERIN 52160 CORNEREVA comună
92 CARAŞ-SEVERIN 53700 EFTIMIE MURGU comună
93 CARAŞ-SEVERIN 53023 IABLANIŢA comună
94 CARAŞ-SEVERIN 53103 LĂPUŞNICU MARE comună
95 CARAŞ-SEVERIN 53247 MĂURENI comună
96 CARAŞ-SEVERIN 53274 MEHADIA comună
97 CARAŞ-SEVERIN 50987 OCNA DE FIER comună
98 CARAŞ-SEVERIN 53577 PRIGOR comună
99 CARAŞ-SEVERIN 53639 RAMNA comună
100 CONSTANŢA 60847 MEDGIDIA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
101 CONSTANŢA 61283 CIOCÂRLIA comună
102 CONSTANŢA 61372 COGEALAC comună
103 CONSTANŢA 63334 FÂNTÂNELE comună
104 CONSTANŢA 63326 GRĂDINA comună
105 CONSTANŢA 62280 MIRCEA VODĂ comună
106 CONSTANŢA 62440 NICOLAE BĂLCESCU comună
107 CONSTANŢA 62609 PANTELIMON comună
108 CONSTANŢA 62707 PEŞTERA comună
109 CONSTANŢA 62798 RASOVA comună
110 CONSTANŢA 62985 TÂRGUŞOR comună
111 CONSTANŢA 63189 TORTOMAN comună
112 DOLJ 70502 SEGARCEA oraş
113 DOLJ 70637 AMĂRĂŞTII DE JOS comună
114 DOLJ 70673 AMĂRĂŞTII DE SUS comună
115 DOLJ 71536 CARPEN comună
116 DOLJ 71634 CELARU comună
117 DOLJ 71698 CERĂT comună
118 DOLJ 71812 CIOROIAŞI comună
119 DOLJ 74883 DOBROTEŞTI comună
120 DOLJ 72221 DRĂNIC comună
121 DOLJ 72506 GIUBEGA comună
122 DOLJ 74923 ÎNTORSURA comună
123 DOLJ 72953 LIPOVU comună
124 DOLJ 73317 MÂRŞANI comună
125 DOLJ 73503 ORODEL comună
126 DOLJ 73594 PERIŞOR comună
127 DOLJ 74949 ROJIŞTE comună
128 DOLJ 74732 VÂRTOP comună
129 DOLJ 74616 VELA comună
130 GALAŢI 75542 BĂLĂBĂNEŞTI comună
131 GALAŢI 75613 BĂLĂŞEŞTI comună
132 GALAŢI 75711 BRANIŞTEA comună
133 GALAŢI 76004 CORNI comună
134 GALAŢI 76111 COSTACHE NEGRI comună
135 GALAŢI 76157 CUDALBI comună
136 GALAŢI 76175 DRĂGUŞENI comună
137 GALAŢI 76585 INDEPENDENŢA comună
138 GALAŢI 76969 PECHEA comună
139 GALAŢI 76996 PISCU comună
140 GALAŢI 77180 SLOBOZIA CONACHI comună
141 GALAŢI 77260 SMULŢI comună
142 GALAŢI 77475 VALEA MĂRULUI comună
143 GIURGIU 100781 ADUNAŢII-COPĂCENI comună
144 GIURGIU 103238 GHIMPAŢI comună
145 GIURGIU 103899 IZVOARELE comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
146 GIURGIU 104788 RĂSUCENI comună
147 GIURGIU 104975 SCHITU comună
148 GIURGIU 105106 SINGURENI comună
149 GIURGIU 105348 STOENEŞTI comună
150 GIURGIU 154709 TOPORU comună
151 GORJ 78141 MOTRU municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
152 GORJ 79585 CĂTUNELE comună
153 GORJ 81656 SAMARINEŞTI comună
154 GORJ 82779 VĂGIULEŞTI comună
155 IAŞI 98373 PODU ILOAIEI oraş
156 IAŞI 95792 BĂLŢAŢI comună
157 IAŞI 95872 BELCEŞTI comună
158 IAŞI 96334 COARNELE CAPREI comună
159 IAŞI 96815 DELENI comună
160 IAŞI 96940 DUMEŞTI comună
161 IAŞI 97009 ERBICENI comună
162 IAŞI 97063 FOCURI comună
163 IAŞI 97517 HORLEŞTI comună
164 IAŞI 97875 MIRONEASA comună
165 IAŞI 98113 MOGOŞEŞTI comună
166 IAŞI 98435 POPEŞTI comună
167 IAŞI 98916 SCÂNTEIA comună
168 IAŞI 99290 ŞCHEIA comună
169 IAŞI 98998 SCOBINŢI comună
170 IAŞI 100219 VOINEŞTI comună
171 ILFOV 179533 POPEŞTI-LEORDENI oraş
172 ILFOV 101145 BERCENI comună
173 ILFOV 179588 COPĂCENI comună
174 ILFOV 105936 VIDRA comună
175 MARAMUREŞ 106318 BAIA MARE municipiu reşedinţă de judeţ
176 MARAMUREŞ 106684 BAIA SPRIE oraş
177 MARAMUREŞ 106782 CAVNIC oraş
178 MARAMUREŞ 108017 DRAGOMIREŞTI oraş
179 MARAMUREŞ 108892 SĂLIŞTEA DE SUS oraş
180 MARAMUREŞ 108963 SEINI oraş
181 MARAMUREŞ 106461 TĂUŢII MĂGHERĂUŞ oraş
182 MARAMUREŞ 107154 BĂIUŢ comună
183 MARAMUREŞ 107485 BOTIZA comună
184 MARAMUREŞ 107519 BUDEŞTI comună
185 MARAMUREŞ 107662 CICÂRLĂU comună
186 MARAMUREŞ 108204 IEUD comună
187 MARAMUREŞ 108348 MOISEI comună
188 MARAMUREŞ 108874 SĂCEL comună
189 MARAMUREŞ 109096 ŞIŞEŞTI comună
190 MEHEDINŢI 110116 STREHAIA oraş
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
191 MEHEDINŢI 110571 BÂCLEŞ comună
192 MEHEDINŢI 110296 BALA comună
193 MEHEDINŢI 110535 BĂLĂCIŢA comună
194 MEHEDINŢI 110456 BALTA comună
195 MEHEDINŢI 110740 BREZNIŢA-MOTRU comună
196 MEHEDINŢI 111275 CORCOVA comună
197 MEHEDINŢI 111587 DUMBRAVA comună
198 MEHEDINŢI 111685 FLOREŞTI comună
199 MEHEDINŢI 111916 GRECI comună
200 MEHEDINŢI 112370 ISVERNA comună
201 MEHEDINŢI 112806 PĂDINA comună
202 MEHEDINŢI 113698 ŞOVARNA comună
203 MEHEDINŢI 113929 VLĂDAIA comună
204 MEHEDINŢI 113974 VOLOIAC comună
205 OLT 125659 BĂBICIU comună
206 OLT 126647 DEVESELU comună
207 OLT 127144 GOSTAVĂŢU comună
208 OLT 128524 REDEA comună
209 OLT 128560 ROTUNDA comună
210 OLT 129040 SPRÂNCENATA comună
211 OLT 129567 TRAIAN comună
212 OLT 130026 VLĂDILA comună
213 SATU MARE 136848 ARDUD oraş
214 SATU MARE 136642 TĂŞNAD oraş
215 SATU MARE 136713 ACÂŞ comună
216 SATU MARE 136802 APA comună
217 SATU MARE 136964 BELTIUG comună
218 SATU MARE 137540 CULCIU comună
219 SATU MARE 137899 HOMOROADE comună
220 SATU MARE 138770 SĂCĂŞENI comună
221 SATU MARE 138805 SĂUCA comună
222 SATU MARE 138869 SOCOND comună
223 SATU MARE 139287 VALEA VINULUI comună
224 SATU MARE 139394 VIILE SATU MARE comună
225 SUCEAVA 147633 CAJVANA oraş
226 SUCEAVA 146799 ADÂNCATA comună
227 SUCEAVA 147161 BOTOŞANA comună
228 SUCEAVA 147526 CACICA comună
229 SUCEAVA 151451 CIOCĂNEŞTI comună
230 SUCEAVA 151497 COŞNA comună
231 SUCEAVA 147937 DĂRMĂNEŞTI comună
232 SUCEAVA 148729 FRUMOSU comună
233 SUCEAVA 148765 FUNDU MOLDOVEI comună
234 SUCEAVA 151512 HÂNŢEŞTI comună
235 SUCEAVA 149370 MĂNĂSTIREA HUMORULUI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
236 SUCEAVA 146325 MITOCU DRAGOMIRNEI comună
237 SUCEAVA 149833 PĂTRĂUŢI comună
238 SUCEAVA 151585 POIENI-SOLCA comună
239 SUCEAVA 150178 SADOVA comună
240 SUCEAVA 150524 TODIREŞTI comună
241 SUCEAVA 150980 VATRA MOLDOVIŢEI comună
242 TELEORMAN 151790 ALEXANDRIA municipiu reşedinţă de judeţ
243 TELEORMAN 151870 ROŞIORI DE VEDE municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
244 TELEORMAN 155083 BECIU comună
245 TELEORMAN 152332 BUZESCU comună
246 TELEORMAN 152412 CĂLMĂŢUIU comună
247 TELEORMAN 152617 CRÂNGENI comună
248 TELEORMAN 153339 MÂRZĂNEŞTI comună
249 TELEORMAN 151816 NANOV comună
250 TELEORMAN 154996 NENCIULEŞTI comună
251 TELEORMAN 153543 PERETU comună
252 TELEORMAN 153623 PLOPII-SLĂVITEŞTI comună
253 TELEORMAN 153605 PLOSCA comună
254 TELEORMAN 151834 POROSCHIA comună
255 TELEORMAN 153909 RĂSMIREŞTI comună
256 TELEORMAN 153936 SALCIA comună
257 TELEORMAN 154497 ŞTOROBĂNEASA comună
258 TELEORMAN 154834 ŢIGĂNEŞTI comună
259 TELEORMAN 154790 TROIANUL comună
260 TIMIŞ 155243 TIMIŞOARA municipiu reşedinţă de judeţ
261 TIMIŞ 155261 DUMBRĂVIŢA comună
262 TIMIŞ 155314 GIROC comună
263 TIMIŞ 157497 LIEBLING comună
264 TIMIŞ 158010 ORŢIŞOARA comună
265 TIMIŞ 159446 PĂDURENI comună
266 TIMIŞ 158779 ŞAG comună
267 TIMIŞ 158653 SÂNANDREI comună
268 TIMIŞ 158528 SATCHINEZ comună
269 TIMIŞ 159035 TORMAC comună
270 TULCEA 159650 BABADAG oraş
271 TULCEA 159785 BAIA comună
272 TULCEA 159847 BEIDAUD comună
273 TULCEA 160127 CERNA comună
274 TULCEA 160225 CIUCUROVA comună
275 TULCEA 160831 MIHAI BRAVU comună
276 TULCEA 160911 MURIGHIOL comună
277 TULCEA 160993 NALBANT comună
278 TULCEA 161179 SARICHIOI comună
279 TULCEA 161464 TURCOAIA comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
280 VASLUI 161945 VASLUI municipiu reşedinţă de judeţ
281 VASLUI 162014 ALBEŞTI comună
282 VASLUI 162194 BANCA comună
283 VASLUI 162693 BOGDĂNEŞTI comună
284 VASLUI 163137 COSTEŞTI comună
285 VASLUI 163253 DĂNEŞTI comună
286 VASLUI 167295 FEREŞTI comună
287 VASLUI 167231 FRUNTIŞENI comună
288 VASLUI 164133 GRIVIŢA comună
289 VASLUI 164936 MUNTENII DE JOS comună
290 VASLUI 167302 MUNTENII DE SUS comună
291 VASLUI 165719 REBRICEA comună
292 VASLUI 165817 ROŞIEŞTI comună
293 VASLUI 166182 TANACU comună
294 VASLUI 166636 VĂLENI comună
295 VASLUI 167179 ZORLENI comună

ANEXA Nr. 2Fla normele metodologice LISTA unităţilor administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior

Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
1 ARAD 9262 ARAD municipiu reşedinţă de judeţ
2 ARAD 9459 CHIŞINEU-CRIŞ oraş
3 ARAD 9495 CURTICI oraş
4 ARAD 9627 NĂDLAC oraş
5 ARAD 11584 PECICA oraş
6 ARAD 12091 SÂNTANA oraş
7 ARAD 9798 APATEU comună
8 ARAD 12912 DOROBANŢI comună
9 ARAD 10827 FELNAC comună
10 ARAD 10916 GRĂNICERI comună
11 ARAD 11352 IRATOŞU comună
12 ARAD 9333 LIVADA comună
13 ARAD 11398 MACEA comună
14 ARAD 11423 MIŞCA comună
15 ARAD 11502 OLARI comună
16 ARAD 11637 PEREGU MARE comună
17 ARAD 11735 PILU comună
18 ARAD 11940 SECUSIGIU comună
19 ARAD 12206 ŞEITIN comună
20 ARAD 12037 SEMLAC comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
21 ARAD 12224 ŞEPREUŞ comună
22 ARAD 12340 ŞIMAND comună
23 ARAD 12055 SINTEA MARE comună
24 ARAD 12126 SOCODOR comună
25 ARAD 9360 ŞOFRONEA comună
26 ARAD 12938 ZĂDĂRENI comună
27 ARAD 12812 ZĂRAND comună
28 ARAD 12849 ZERIND comună
29 ARAD 12876 ZIMANDU NOU comună
30 BIHOR 26564 ORADEA municipiu reşedinţă de judeţ
31 BIHOR 26975 SALONTA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
32 BIHOR 30915 SĂCUENI oraş
33 BIHOR 32027 VALEA LUI MIHAI oraş
34 BIHOR 27169 ABRĂMUŢ comună
35 BIHOR 27285 AVRAM IANCU comună
36 BIHOR 27383 BATĂR comună
37 BIHOR 27436 BIHARIA comună
38 BIHOR 27631 BORŞ comună
39 BIHOR 27908 BUDUSLĂU comună
40 BIHOR 28246 CEFA comună
41 BIHOR 28415 CETARIU comună
42 BIHOR 28497 CHERECHIU comună
43 BIHOR 28530 CHIŞLAZ comună
44 BIHOR 28665 CIUMEGHIU comună
45 BIHOR 29001 CURTUIŞENI comună
46 BIHOR 29092 DIOSIG comună
47 BIHOR 32195 GEPIU comună
48 BIHOR 29467 GIRIŞU DE CRIŞ comună
49 BIHOR 29724 INEU comună
50 BIHOR 30014 MĂDĂRAŞ comună
51 BIHOR 30149 NOJORID comună
52 BIHOR 30274 OŞORHEI comună
53 BIHOR 32161 PALEU comună
54 BIHOR 32187 ROŞIORI comună
55 BIHOR 30988 SĂLACEA comună
56 BIHOR 31011 SĂLARD comună
57 BIHOR 28610 SÂNIOB comună
58 BIHOR 26582 SÂNMARTIN comună
59 BIHOR 32179 SÂNNICOLAU ROMÂN comună
60 BIHOR 26653 SÂNTANDREI comună
61 BIHOR 31128 SÂRBI comună
62 BIHOR 31333 ŞIMIAN comună
63 BIHOR 31208 SPINUŞ comună
64 BIHOR 32153 TĂMĂŞEU comună
65 BIHOR 31565 TARCEA comună
66 BIHOR 32201 TOBOLIU comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
67 BIHOR 31841 TULCA comună
68 BOTOŞANI 36006 DOROHOI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
69 BOTOŞANI 35946 DARABANI oraş
70 BOTOŞANI 36060 SĂVENI oraş
71 BOTOŞANI 39168 ŞTEFĂNEŞTI oraş
72 BOTOŞANI 40035 ADĂŞENI comună
73 BOTOŞANI 36131 ALBEŞTI comună
74 BOTOŞANI 36202 AVRĂMENI comună
75 BOTOŞANI 36426 BROSCĂUŢI comună
76 BOTOŞANI 36499 CĂLĂRAŞI comună
77 BOTOŞANI 39967 CÂNDEŞTI comună
78 BOTOŞANI 36532 CONCEŞTI comună
79 BOTOŞANI 36649 CORDĂRENI comună
80 BOTOŞANI 36809 COŢUŞCA comună
81 BOTOŞANI 36952 CRISTINEŞTI comună
82 BOTOŞANI 37057 DÂNGENI comună
83 BOTOŞANI 37011 DERSCA comună
84 BOTOŞANI 37100 DOBÂRCENI comună
85 BOTOŞANI 37173 DRĂGUŞENI comună
86 BOTOŞANI 37217 DURNEŞTI comună
87 BOTOŞANI 37397 GEORGE ENESCU comună
88 BOTOŞANI 37618 HĂNEŞTI comună
89 BOTOŞANI 37547 HAVÂRNA comună
90 BOTOŞANI 37672 HILIŞEU-HORIA comună
91 BOTOŞANI 37734 HLIPICENI comună
92 BOTOŞANI 37770 HUDEŞTI comună
93 BOTOŞANI 37823 IBĂNEŞTI comună
94 BOTOŞANI 39942 LOZNA comună
95 BOTOŞANI 37912 LUNCA comună
96 BOTOŞANI 37958 MANOLEASA comună
97 BOTOŞANI 38161 MIHĂILENI comună
98 BOTOŞANI 38241 MIHĂLĂŞENI comună
99 BOTOŞANI 38321 MILEANCA comună
100 BOTOŞANI 38376 MITOC comună
101 BOTOŞANI 38492 PĂLTINIŞ comună
102 BOTOŞANI 38544 POMÂRLA comună
103 BOTOŞANI 38633 RĂDĂUŢI-PRUT comună
104 BOTOŞANI 38679 RĂUŞENI comună
105 BOTOŞANI 38731 RIPICENI comună
106 BOTOŞANI 38848 ROMÂNEŞTI comună
107 BOTOŞANI 38893 SANTA MARE comună
108 BOTOŞANI 39122 ŞENDRICENI comună
109 BOTOŞANI 39220 ŞTIUBIENI comună
110 BOTOŞANI 38982 SUHARĂU comună
111 BOTOŞANI 39266 TODIRENI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
112 BOTOŞANI 39328 TRUŞEŞTI comună
113 BOTOŞANI 39612 VĂCULEŞTI comună
114 BOTOŞANI 39694 VÂRFU CÂMPULUI comună
115 BOTOŞANI 39658 VIIŞOARA comună
116 BOTOŞANI 39792 VLĂSINEŞTI comună
117 CĂLĂRAŞI 92569 CĂLĂRAŞI municipiu reşedinţă de judeţ
118 CĂLĂRAŞI 100610 OLTENIŢA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
119 CĂLĂRAŞI 101458 BUDEŞTI oraş
120 CĂLĂRAŞI 94125 ALEXANDRU ODOBESCU comună
121 CĂLĂRAŞI 101724 CĂSCIOARELE comună
122 CĂLĂRAŞI 101804 CHIRNOGI comună
123 CĂLĂRAŞI 101822 CHISELET comună
124 CĂLĂRAŞI 93085 CIOCĂNEŞTI comună
125 CĂLĂRAŞI 180055 CRIVĂŢ comună
126 CĂLĂRAŞI 102419 CURCANI comună
127 CĂLĂRAŞI 93325 DICHISENI comună
128 CĂLĂRAŞI 93441 DOROBANŢU comună
129 CĂLĂRAŞI 102838 FRĂSINET comună
130 CĂLĂRAŞI 93664 GRĂDIŞTEA comună
131 CĂLĂRAŞI 93771 INDEPENDENŢA comună
132 CĂLĂRAŞI 104083 LUICA comună
133 CĂLĂRAŞI 104181 MÂNĂSTIREA comună
134 CĂLĂRAŞI 100638 MITRENI comună
135 CĂLĂRAŞI 92587 MODELU comună
136 CĂLĂRAŞI 104751 RADOVANU comună
137 CĂLĂRAŞI 94312 ROSEŢI comună
138 CĂLĂRAŞI 105384 ŞOLDANU comună
139 CĂLĂRAŞI 105259 SPANŢOV comună
140 CĂLĂRAŞI 105605 ULMENI comună
141 CĂLĂRAŞI 94606 ULMU comună
142 CARAŞ-SEVERIN 50923 BĂILE HERCULANE oraş
143 CARAŞ-SEVERIN 51056 MOLDOVA NOUĂ oraş
144 CARAŞ-SEVERIN 51118 ORAVIŢA oraş
145 CARAŞ-SEVERIN 51387 BERLIŞTE comună
146 CARAŞ-SEVERIN 51449 BERZASCA comună
147 CARAŞ-SEVERIN 51840 CĂRBUNARI comună
148 CARAŞ-SEVERIN 51948 CICLOVA ROMÂNĂ comună
149 CARAŞ-SEVERIN 51984 CIUCHICI comună
150 CARAŞ-SEVERIN 52035 CIUDANOVIŢA comună
151 CARAŞ-SEVERIN 53489 CORONINI comună
152 CARAŞ-SEVERIN 52570 DALBOŞEŢ comună
153 CARAŞ-SEVERIN 52650 DOCLIN comună
154 CARAŞ-SEVERIN 52696 DOGNECEA comună
155 CARAŞ-SEVERIN 52856 FOROTIC comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
156 CARAŞ-SEVERIN 52909 GÂRNIC comună
157 CARAŞ-SEVERIN 52954 GORUIA comună
158 CARAŞ-SEVERIN 52990 GRĂDINARI comună
159 CARAŞ-SEVERIN 53167 LUPAC comună
160 CARAŞ-SEVERIN 53345 NAIDĂŞ comună
161 CARAŞ-SEVERIN 53513 POJEJENA comună
162 CARAŞ-SEVERIN 53675 RĂCĂŞDIA comună
163 CARAŞ-SEVERIN 53791 SASCA MONTANĂ comună
164 CARAŞ-SEVERIN 53853 SICHEVIŢA comună
165 CARAŞ-SEVERIN 54109 SOCOL comună
166 CARAŞ-SEVERIN 54163 ŞOPOTU NOU comună
167 CARAŞ-SEVERIN 54305 TICVANIU MARE comună
168 CARAŞ-SEVERIN 54387 TOPLEŢ comună
169 CARAŞ-SEVERIN 54500 VĂRĂDIA comună
170 CARAŞ-SEVERIN 54573 VRANI comună
171 CONSTANŢA 60419 CONSTANŢA municipiu reşedinţă de judeţ
172 CONSTANŢA 60482 MANGALIA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
173 CONSTANŢA 61069 BĂNEASA oraş
174 CONSTANŢA 60455 EFORIE oraş
175 CONSTANŢA 62360 MURFATLAR oraş
176 CONSTANŢA 60507 NĂVODARI oraş
177 CONSTANŢA 62397 NEGRU VODĂ oraş
178 CONSTANŢA 60687 OVIDIU oraş
179 CONSTANŢA 60534 TECHIRGHIOL oraş
180 CONSTANŢA 60598 23 AUGUST comună
181 CONSTANŢA 60883 ADAMCLISI comună
182 CONSTANŢA 60570 AGIGEA comună
183 CONSTANŢA 60945 ALBEŞTI comună
184 CONSTANŢA 61005 ALIMAN comună
185 CONSTANŢA 63198 AMZACEA comună
186 CONSTANŢA 63294 BĂRĂGANU comună
187 CONSTANŢA 61121 CASTELU comună
188 CONSTANŢA 61167 CERCHEZU comună
189 CONSTANŢA 61210 CHIRNOGENI comună
190 CONSTANŢA 61318 COBADIN comună
191 CONSTANŢA 61452 COMANA comună
192 CONSTANŢA 61513 CORBU comună
193 CONSTANŢA 63286 COSTINEŞTI comună
194 CONSTANŢA 61620 CUMPĂNA comună
195 CONSTANŢA 63300 CUZA VODĂ comună
196 CONSTANŢA 61675 DELENI comună
197 CONSTANŢA 61737 DOBROMIR comună
198 CONSTANŢA 63161 DUMBRĂVENI comună
199 CONSTANŢA 61871 INDEPENDENŢA comună
200 CONSTANŢA 61951 ION CORVIN comună
201 CONSTANŢA 62020 ISTRIA comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
202 CONSTANŢA 60632 LIMANU comună
203 CONSTANŢA 62057 LIPNIŢA comună
204 CONSTANŢA 63152 LUMINA comună
205 CONSTANŢA 62137 MERENI comună
206 CONSTANŢA 62253 MIHAI VITEAZU comună
207 CONSTANŢA 62191 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
208 CONSTANŢA 62486 OLTINA comună
209 CONSTANŢA 62538 OSTROV comună
210 CONSTANŢA 62672 PECINEAGA comună
211 CONSTANŢA 62761 POARTA ALBĂ comună
212 CONSTANŢA 62878 SĂCELE comună
213 CONSTANŢA 63072 TOPRAISAR comună
214 CONSTANŢA 60721 TUZLA comună
215 CONSTANŢA 63125 VALU LUI TRAIAN comună
216 DOLJ 70316 BĂILEŞTI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
217 DOLJ 70352 CALAFAT municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
218 DOLJ 70879 BECHET oraş
219 DOLJ 72007 DĂBULENI oraş
220 DOLJ 70520 AFUMAŢI comună
221 DOLJ 70940 BÂRCA comună
222 DOLJ 70897 BISTREŢ comună
223 DOLJ 71607 CĂLĂRAŞI comună
224 DOLJ 71518 CARAULA comună
225 DOLJ 74867 CÂRNA comună
226 DOLJ 74842 CATANE comună
227 DOLJ 71787 CETATE comună
228 DOLJ 71858 CIUPERCENII NOI comună
229 DOLJ 71956 DANEŢI comună
230 DOLJ 72034 DESA comună
231 DOLJ 72098 DOBREŞTI comună
232 DOLJ 72383 GALICEA MARE comună
233 DOLJ 74891 GALICIUICA comună
234 DOLJ 72579 GÂNGIOVA comună
235 DOLJ 74907 GHIDICI comună
236 DOLJ 72463 GIGHERA comună
237 DOLJ 72533 GIURGIŢA comună
238 DOLJ 72640 GOICEA comună
239 DOLJ 72882 IZVOARE comună
240 DOLJ 72980 MĂCEŞU DE JOS comună
241 DOLJ 73013 MĂCEŞU DE SUS comună
242 DOLJ 73031 MAGLAVIT comună
243 DOLJ 73335 MOŢĂŢEI comună
244 DOLJ 73460 NEGOI comună
245 DOLJ 73567 OSTROVENI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
246 DOLJ 73665 PISCU VECHI comună
247 DOLJ 73709 PLENIŢA comună
248 DOLJ 73736 POIANA MARE comună
249 DOLJ 73905 RAST comună
250 DOLJ 73996 SADOVA comună
251 DOLJ 74108 SEACA DE CÂMP comună
252 DOLJ 74224 SILIŞTEA CRUCII comună
253 DOLJ 74536 UNIREA comună
254 DOLJ 74554 URZICUŢA comună
255 DOLJ 74581 VALEA STANCIULUI comună
256 DOLJ 74705 VERBIŢA comună
257 GALAŢI 75098 GALAŢI municipiu reşedinţă de judeţ
258 GALAŢI 75338 BEREŞTI oraş
259 GALAŢI 75472 TÂRGU BUJOR oraş
260 GALAŢI 75668 BĂLENI comună
261 GALAŢI 75686 BĂNEASA comună
262 GALAŢI 75356 BEREŞTI-MERIA comună
263 GALAŢI 75864 CAVADINEŞTI comună
264 GALAŢI 76139 CUCA comună
265 GALAŢI 76255 FÂRŢĂNEŞTI comună
266 GALAŢI 76282 FOLTEŞTI comună
267 GALAŢI 76317 FRUMUŞIŢA comună
268 GALAŢI 76638 JORĂŞTI comună
269 GALAŢI 76718 MĂSTĂCANI comună
270 GALAŢI 76932 OANCEA comună
271 GALAŢI 77561 RĂDEŞTI comună
272 GALAŢI 77082 REDIU comună
273 GALAŢI 77126 SCÂNTEIEŞTI comună
274 GALAŢI 77153 SCHELA comună
275 GALAŢI 75114 ŞENDRENI comună
276 GALAŢI 77288 SUCEVENI comună
277 GALAŢI 77601 SUHURLUI comună
278 GALAŢI 77331 TULUCEŞTI comună
279 GALAŢI 75150 VÂNĂTORI comună
280 GALAŢI 77509 VÂRLEZI comună
281 GALAŢI 77536 VLĂDEŞTI comună
282 GALAŢI 77595 CUZA VODĂ comună
283 GALAŢI 77224 SMÂRDAN comună
284 GIURGIU 100521 GIURGIU municipiu reşedinţă de judeţ
285 GIURGIU 101001 BĂNEASA comună
286 GIURGIU 101662 CĂLUGĂRENI comună
287 GIURGIU 102071 COLIBAŞI comună
288 GIURGIU 102106 COMANA comună
289 GIURGIU 102446 DAIA comună
290 GIURGIU 102909 FRĂTEŞTI comună
291 GIURGIU 103194 GĂUJANI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
292 GIURGIU 103309 GOGOŞARI comună
293 GIURGIU 103372 GOSTINARI comună
294 GIURGIU 103354 GOSTINU comună
295 GIURGIU 103470 GREACA comună
296 GIURGIU 179757 HERĂŞTI comună
297 GIURGIU 103639 HOTARELE comună
298 GIURGIU 179766 ISVOARELE comună
299 GIURGIU 179739 MALU comună
300 GIURGIU 104118 MIHAI BRAVU comună
301 GIURGIU 104519 OINACU comună
302 GIURGIU 104680 PRUNDU comună
303 GIURGIU 104715 PUTINEIU comună
304 GIURGIU 100549 SLOBOZIA comună
305 GIURGIU 105295 STĂNEŞTI comună
306 GIURGIU 105776 VALEA DRAGULUI comună
307 GIURGIU 105874 VĂRĂŞTI comună
308 GIURGIU 105909 VEDEA comună
309 IAŞI 95060 IAŞI municipiu reşedinţă de judeţ
310 IAŞI 95667 ANDRIEŞENI comună
311 IAŞI 95747 ARONEANU comună
312 IAŞI 95088 BÂRNOVA comună
313 IAŞI 95943 BIVOLARI comună
314 IAŞI 96192 CIORTEŞTI comună
315 IAŞI 96254 CIUREA comună
316 IAŞI 96370 COMARNA comună
317 IAŞI 96423 COSTULENI comună
318 IAŞI 96593 COZMEŞTI comună
319 IAŞI 96888 DOBROVĂŢ comună
320 IAŞI 96904 DOLHEŞTI comună
321 IAŞI 100317 FÂNTÂNELE comună
322 IAŞI 97090 GOLĂIEŞTI comună
323 IAŞI 97189 GORBAN comună
324 IAŞI 97241 GRAJDURI comună
325 IAŞI 97321 GROPNIŢA comună
326 IAŞI 97394 GROZEŞTI comună
327 IAŞI 95159 HOLBOCA comună
328 IAŞI 97679 LEŢCANI comună
329 IAŞI 97919 MIROSLAVA comună
330 IAŞI 98202 MOŞNA comună
331 IAŞI 98257 MOVILENI comună
332 IAŞI 98337 PLUGARI comună
333 IAŞI 98505 POPRICANI comună
334 IAŞI 98603 PRISĂCANI comună
335 IAŞI 98649 PROBOTA comună
336 IAŞI 98685 RĂDUCĂNENI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
337 IAŞI 95239 REDIU comună
338 IAŞI 98738 ROMÂNEŞTI comună
339 IAŞI 100344 ROŞCANI comună
340 IAŞI 98827 SCHITU DUCA comună
341 IAŞI 99370 ŞIPOTE comună
342 IAŞI 99879 ŢIGĂNĂŞI comună
343 IAŞI 95293 TOMEŞTI comună
344 IAŞI 99600 TRIFEŞTI comună
345 IAŞI 99922 ŢUŢORA comună
346 IAŞI 96003 UNGHENI comună
347 IAŞI 100353 VALEA LUPULUI comună
348 IAŞI 100004 VICTORIA comună
349 IAŞI 100148 VLĂDENI comună
350 MARAMUREŞ 106559 SIGHETU MARMAŢIEI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
351 MARAMUREŞ 106746 BORŞA oraş
352 MARAMUREŞ 106979 VIŞEU DE SUS oraş
353 MARAMUREŞ 107314 BÂRSANA comună
354 MARAMUREŞ 107270 BISTRA comună
355 MARAMUREŞ 107350 BOCICOIU MARE comună
356 MARAMUREŞ 107403 BOGDAN VODĂ comună
357 MARAMUREŞ 107546 CĂLINEŞTI comună
358 MARAMUREŞ 107715 CÂMPULUNG LA TISA comună
359 MARAMUREŞ 107975 DESEŞTI comună
360 MARAMUREŞ 108151 GIULEŞTI comună
361 MARAMUREŞ 108240 LEORDINA comună
362 MARAMUREŞ 108400 OCNA ŞUGATAG comună
363 MARAMUREŞ 179864 ONCEŞTI comună
364 MARAMUREŞ 108455 PETROVA comună
365 MARAMUREŞ 108473 POIENILE DE SUB MUNTE comună
366 MARAMUREŞ 179604 POIENILE IZEI comună
367 MARAMUREŞ 108552 REMEŢI comună
368 MARAMUREŞ 108598 REPEDEA comună
369 MARAMUREŞ 108614 RONA DE JOS comună
370 MARAMUREŞ 108632 RONA DE SUS comună
371 MARAMUREŞ 108669 ROZAVLEA comună
372 MARAMUREŞ 108696 RUSCOVA comună
373 MARAMUREŞ 108945 SĂPÂNŢA comună
374 MARAMUREŞ 106620 SARASĂU comună
375 MARAMUREŞ 179613 ŞIEU comună
376 MARAMUREŞ 109005 STRÂMTURA comună
377 MARAMUREŞ 106648 VADU IZEI comună
378 MARAMUREŞ 109504 VIŞEU DE JOS comună
379 MEHEDINŢI 109773 DROBETA-TURNU SEVERIN municipiu reşedinţă de judeţ
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
380 MEHEDINŢI 110063 ORŞOVA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
381 MEHEDINŢI 110232 VÂNJU MARE oraş
382 MEHEDINŢI 110688 BÂLVĂNEŞTI comună
383 MEHEDINŢI 114060 BRANIŞTEA comună
384 MEHEDINŢI 110820 BREZNIŢA-OCOL comună
385 MEHEDINŢI 110875 BROŞTENI comună
386 MEHEDINŢI 110946 BURILA MARE comună
387 MEHEDINŢI 111097 CĂZĂNEŞTI comună
388 MEHEDINŢI 111220 CIREŞU comună
389 MEHEDINŢI 111417 CORLĂŢEL comună
390 MEHEDINŢI 111444 CUJMIR comună
391 MEHEDINŢI 111550 DÂRVARI comună
392 MEHEDINŢI 111480 DEVESEL comună
393 MEHEDINŢI 112904 DUBOVA comună
394 MEHEDINŢI 112245 EŞELNIŢA comună
395 MEHEDINŢI 111783 GÂRLA MARE comună
396 MEHEDINŢI 111818 GODEANU comună
397 MEHEDINŢI 111863 GOGOŞU comună
398 MEHEDINŢI 112030 GRUIA comună
399 MEHEDINŢI 112076 HINOVA comună
400 MEHEDINŢI 112129 HUSNICIOARA comună
401 MEHEDINŢI 112263 ILOVĂŢ comună
402 MEHEDINŢI 112334 ILOVIŢA comună
403 MEHEDINŢI 112469 IZVORU BÂRZII comună
404 MEHEDINŢI 112548 JIANA comună
405 MEHEDINŢI 112600 LIVEZILE comună
406 MEHEDINŢI 112664 MALOVĂŢ comună
407 MEHEDINŢI 112744 OBÂRŞIA DE CÂMP comună
408 MEHEDINŢI 112771 OPRIŞOR comună
409 MEHEDINŢI 112879 PĂTULELE comună
410 MEHEDINŢI 112959 PODENI comună
411 MEHEDINŢI 113153 POROINA MARE comună
412 MEHEDINŢI 113206 PRISTOL comună
413 MEHEDINŢI 113233 PRUNIŞOR comună
414 MEHEDINŢI 113395 PUNGHINA comună
415 MEHEDINŢI 113466 ROGOVA comună
416 MEHEDINŢI 113493 SALCIA comună
417 MEHEDINŢI 109826 ŞIMIAN comună
418 MEHEDINŢI 113625 ŞIŞEŞTI comună
419 MEHEDINŢI 113607 SVINIŢA comună
420 MEHEDINŢI 113732 TÂMNA comună
421 MEHEDINŢI 113849 VÂNĂTORI comună
422 MEHEDINŢI 113894 VÂNJULEŢ comună
423 MEHEDINŢI 114079 VRATA comună
424 OLT 125542 CORABIA oraş
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
425 OLT 125962 BRASTAVĂŢU comună
426 OLT 126077 BUCINIŞU comună
427 OLT 126148 CILIENI comună
428 OLT 125588 GÂRCOV comună
429 OLT 127126 GIUVĂRĂŞTI comună
430 OLT 130320 GRĂDINILE comună
431 OLT 127224 GROJDIBODU comună
432 OLT 130339 GURA PADINII comună
433 OLT 127251 IANCA comună
434 OLT 127368 IZBICENI comună
435 OLT 127750 OBÂRŞIA comună
436 OLT 127938 ORLEA comună
437 OLT 128588 RUSĂNEŞTI comună
438 OLT 128613 SCĂRIŞOARA comună
439 OLT 129282 ŞTEFAN CEL MARE comună
440 OLT 129184 STUDINA comună
441 OLT 129460 TIA MARE comună
442 OLT 129629 URZICA comună
443 OLT 129718 VĂDASTRA comună
444 OLT 129745 VĂDĂSTRIŢA comună
445 OLT 129898 VIŞINA comună
446 OLT 130375 VIŞINA NOUĂ comună
447 SATU MARE 136483 SATU MARE municipiu reşedinţă de judeţ
448 SATU MARE 136526 CAREI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
449 SATU MARE 138039 LIVADA oraş
450 SATU MARE 136599 NEGREŞTI-OAŞ oraş
451 SATU MARE 179873 AGRIŞ comună
452 SATU MARE 136768 ANDRID comună
453 SATU MARE 136919 BĂTARCI comună
454 SATU MARE 137032 BERVENI comună
455 SATU MARE 137069 BIXAD comună
456 SATU MARE 137185 BOTIZ comună
457 SATU MARE 137229 CĂLINEŞTI-OAŞ comună
458 SATU MARE 137274 CĂMĂRZANA comună
459 SATU MARE 179677 CĂMIN comună
460 SATU MARE 136553 CĂPLENI comună
461 SATU MARE 137292 CĂUAŞ comună
462 SATU MARE 137407 CERTEZE comună
463 SATU MARE 179882 CIUMEŞTI comună
464 SATU MARE 137443 CRAIDOROLŢ comună
465 SATU MARE 137611 DOBA comună
466 SATU MARE 137675 DOROLŢ comună
467 SATU MARE 137728 FOIENI comună
468 SATU MARE 137746 GHERŢA MICĂ comună
469 SATU MARE 137764 HALMEU comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
470 SATU MARE 137960 LAZURI comună
471 SATU MARE 138084 MEDIEŞU AURIT comună
472 SATU MARE 138164 MICULA comună
473 SATU MARE 138208 MOFTIN comună
474 SATU MARE 138280 ODOREU comună
475 SATU MARE 138351 ORAŞU NOU comună
476 SATU MARE 138431 PĂULEŞTI comună
477 SATU MARE 138501 PETREŞTI comună
478 SATU MARE 138538 PIR comună
479 SATU MARE 138574 PIŞCOLT comună
480 SATU MARE 180028 PORUMBEŞTI comună
481 SATU MARE 180091 RACŞA comună
482 SATU MARE 138663 SANISLĂU comună
483 SATU MARE 138734 SANTĂU comună
484 SATU MARE 139009 TARNA MARE comună
485 SATU MARE 139143 TÂRŞOLŢ comună
486 SATU MARE 139054 TEREBEŞTI comună
487 SATU MARE 139107 TIREAM comună
488 SATU MARE 139170 TURŢ comună
489 SATU MARE 139214 TURULUNG comună
490 SATU MARE 139250 URZICENI comună
491 SATU MARE 139330 VAMA comună
492 SATU MARE 139358 VETIŞ comună
493 SUCEAVA 146628 RĂDĂUŢI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
494 SUCEAVA 146931 MILIŞĂUŢI oraş
495 SUCEAVA 146655 SIRET oraş
496 SUCEAVA 146708 SOLCA oraş
497 SUCEAVA 151095 VICOVU DE SUS oraş
498 SUCEAVA 146860 ARBORE comună
499 SUCEAVA 146995 BĂLCĂUŢI comună
500 SUCEAVA 147036 BILCA comună
501 SUCEAVA 147205 BREAZA comună
502 SUCEAVA 147241 BRODINA comună
503 SUCEAVA 151521 BURLA comună
504 SUCEAVA 147580 CALAFINDEŞTI comună
505 SUCEAVA 147713 CÂRLIBABA comună
506 SUCEAVA 148293 DORNEŞTI comună
507 SUCEAVA 148667 FRĂTĂUŢII NOI comună
508 SUCEAVA 148694 FRĂTĂUŢII VECHI comună
509 SUCEAVA 148872 GĂLĂNEŞTI comună
510 SUCEAVA 148916 GRĂMEŞTI comună
511 SUCEAVA 148970 GRĂNICEŞTI comună
512 SUCEAVA 149101 HORODNIC DE JOS comună
513 SUCEAVA 151479 HORODNIC DE SUS comună
514 SUCEAVA 151442 IASLOVĂŢ comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
515 SUCEAVA 149183 IZVOARELE SUCEVEI comună
516 SUCEAVA 149290 MARGINEA comună
517 SUCEAVA 149502 MOLDOVA-SULIŢA comună
518 SUCEAVA 149539 MOLDOVIŢA comună
519 SUCEAVA 149584 MUŞENIŢA comună
520 SUCEAVA 150043 PUTNA comună
521 SUCEAVA 150196 SATU MARE comună
522 SUCEAVA 151460 ŞERBĂUŢI comună
523 SUCEAVA 150294 STRAJA comună
524 SUCEAVA 150418 SUCEVIŢA comună
525 SUCEAVA 150702 ULMA comună
526 SUCEAVA 151077 VICOVU DE JOS comună
527 SUCEAVA 151558 VOITINEL comună
528 SUCEAVA 151120 VOLOVĂŢ comună
529 SUCEAVA 151246 ZAMOSTEA comună
530 SUCEAVA 151344 ZVORIŞTEA comună
531 TELEORMAN 151683 TURNU MĂGURELE municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
532 TELEORMAN 151978 ZIMNICEA oraş
533 TELEORMAN 152127 BOGDANA comună
534 TELEORMAN 152234 BRAGADIRU comună
535 TELEORMAN 152252 BRÂNCENI comună
536 TELEORMAN 152314 BUJORU comună
537 TELEORMAN 152500 CERVENIA comună
538 TELEORMAN 151709 CIUPERCENI comună
539 TELEORMAN 152564 CONŢEŞTI comună
540 TELEORMAN 152662 CRÂNGU comună
541 TELEORMAN 155109 DRACEA comună
542 TELEORMAN 155118 FÂNTÂNELE comună
543 TELEORMAN 152993 FRUMOASA comună
544 TELEORMAN 152948 FURCULEŞTI comună
545 TELEORMAN 151736 ISLAZ comună
546 TELEORMAN 153106 IZVOARELE comună
547 TELEORMAN 153124 LISA comună
548 TELEORMAN 151763 LIŢA comună
549 TELEORMAN 153151 LUNCA comună
550 TELEORMAN 153400 NĂSTURELU comună
551 TELEORMAN 153561 PIATRA comună
552 TELEORMAN 153589 PIETROŞANI comună
553 TELEORMAN 153829 PUTINEIU comună
554 TELEORMAN 155145 SAELELE comună
555 TELEORMAN 154139 SEACA comună
556 TELEORMAN 154184 SEGARCEA-VALE comună
557 TELEORMAN 154344 SLOBOZIA MÂNDRA comună
558 TELEORMAN 154380 SMÂRDIOASA comună
559 TELEORMAN 154460 SUHAIA comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
560 TELEORMAN 154736 TRAIAN comună
561 TELEORMAN 155154 UDA-CLOCOCIOV comună
562 TELEORMAN 154914 VIIŞOARA comună
563 TIMIŞ 156357 CIACOVA oraş
564 TIMIŞ 155458 DETA oraş
565 TIMIŞ 157086 GĂTAIA oraş
566 TIMIŞ 155494 JIMBOLIA oraş
567 TIMIŞ 155528 SÂNNICOLAU MARE oraş
568 TIMIŞ 155591 BANLOC comună
569 TIMIŞ 155724 BEBA VECHE comună
570 TIMIŞ 155760 BECICHERECU MIC comună
571 TIMIŞ 155911 BILED comună
572 TIMIŞ 159366 BIRDA comună
573 TIMIŞ 156213 CĂRPINIŞ comună
574 TIMIŞ 156259 CENAD comună
575 TIMIŞ 156277 CENEI comună
576 TIMIŞ 159375 CHECEA comună
577 TIMIŞ 156437 COMLOŞU MARE comună
578 TIMIŞ 156669 DENTA comună
579 TIMIŞ 159384 DUDEŞTII NOI comună
580 TIMIŞ 156712 DUDEŞTII VECHI comună
581 TIMIŞ 157004 FOENI comună
582 TIMIŞ 159400 GHILAD comună
583 TIMIŞ 157273 GIERA comună
584 TIMIŞ 157317 GIULVĂZ comună
585 TIMIŞ 159419 GOTTLOB comună
586 TIMIŞ 159428 IECEA MARE comună
587 TIMIŞ 157362 JAMU MARE comună
588 TIMIŞ 157424 JEBEL comună
589 TIMIŞ 157451 LENAUHEIM comună
590 TIMIŞ 159491 LIVEZILE comună
591 TIMIŞ 157530 LOVRIN comună
592 TIMIŞ 157781 MORAVIŢA comună
593 TIMIŞ 159525 OTELEC comună
594 TIMIŞ 159437 PARŢA comună
595 TIMIŞ 158065 PECIU NOU comună
596 TIMIŞ 158109 PERIAM comună
597 TIMIŞ 159507 PESAC comună
598 TIMIŞ 158564 SĂCĂLAZ comună
599 TIMIŞ 159464 ŞANDRA comună
600 TIMIŞ 158699 SÂNMIHAIU ROMÂN comună
601 TIMIŞ 158733 SÂNPETRU MARE comună
602 TIMIŞ 159455 SARAVALE comună
603 TIMIŞ 158859 TEREMIA MARE comună
604 TIMIŞ 159473 TOMNATIC comună
605 TIMIŞ 159142 UIVAR comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
606 TIMIŞ 159482 VĂLCANI comună
607 TIMIŞ 159213 VARIAŞ comună
608 TIMIŞ 159339 VOITEG comună
609 TULCEA 159614 TULCEA municipiu reşedinţă de judeţ
610 TULCEA 159687 ISACCEA oraş
611 TULCEA 159730 MĂCIN oraş
612 TULCEA 159767 SULINA oraş
613 TULCEA 161552 BEŞTEPE comună
614 TULCEA 159883 C.A. ROSETTI comună
615 TULCEA 159945 CARCALIU comună
616 TULCEA 160092 CEAMURLIA DE JOS comună
617 TULCEA 160047 CEATALCHIOI comună
618 TULCEA 160172 CHILIA VECHE comună
619 TULCEA 160261 CRIŞAN comună
620 TULCEA 160387 FRECĂŢEI comună
621 TULCEA 160430 GRECI comună
622 TULCEA 160458 GRINDU comună
623 TULCEA 160476 HAMCEARCA comună
624 TULCEA 160528 HORIA comună
625 TULCEA 161525 I. C. BRĂTIANU comună
626 TULCEA 160564 IZVOARELE comună
627 TULCEA 160617 JIJILA comună
628 TULCEA 160644 JURILOVCA comună
629 TULCEA 160680 LUNCAVIŢA comună
630 TULCEA 160724 MAHMUDIA comună
631 TULCEA 160779 MALIUC comună
632 TULCEA 160877 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
633 TULCEA 161035 NICULIŢEL comună
634 TULCEA 161053 NUFĂRU comună
635 TULCEA 161133 PARDINA comună
636 TULCEA 161231 SFÂNTU GHEORGHE comună
637 TULCEA 161286 SMÂRDAN comună
638 TULCEA 161302 SOMOVA comună
639 TULCEA 161543 VĂCĂRENI comună
640 TULCEA 161482 VALEA NUCARILOR comună
641 TULCEA 161561 VALEA TEILOR comună
642 VASLUI 161829 HUŞI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
643 VASLUI 164981 MURGENI oraş
644 VASLUI 162149 ARSURA comună
645 VASLUI 162498 BEREZENI comună
646 VASLUI 162559 BLĂGEŞTI comună
647 VASLUI 162871 BOŢEŞTI comună
648 VASLUI 162924 BUNEŞTI-AVEREŞTI comună
649 VASLUI 163002 CODĂEŞTI comună
Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
650 VASLUI 163208 CREŢEŞTI comună
651 VASLUI 164277 DIMITRIE CANTEMIR comună
652 VASLUI 167286 DODEŞTI comună
653 VASLUI 163618 DRÂNCENI comună
654 VASLUI 163681 DUDA-EPURENI comună
655 VASLUI 163789 EPURENI comună
656 VASLUI 163832 FĂLCIU comună
657 VASLUI 163903 GĂGEŞTI comună
658 VASLUI 164197 HOCENI comună
659 VASLUI 164749 LUNCA BANULUI comună
660 VASLUI 164829 MĂLUŞTENI comună
661 VASLUI 164892 MICLEŞTI comună
662 VASLUI 165069 OLTENEŞTI comună
663 VASLUI 165185 PĂDURENI comună
664 VASLUI 165899 SOLEŞTI comună
665 VASLUI 165979 STĂNILEŞTI comună
666 VASLUI 166137 ŞULETEA comună
667 VASLUI 166235 TĂCUTA comună
668 VASLUI 166315 TĂTĂRĂNI comună
669 VASLUI 166672 VETRIŞOAIA comună
670 VASLUI 166707 VIIŞOARA comună
671 VASLUI 166770 VINDEREI comună
672 VASLUI 167035 VUTCANI comună

ANEXA Nr. 3NORME METODOLOGICE pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Culturii Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege. Articolul 2(1) Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din lege, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3 A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(2) Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.(3) Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcţia judeţeană pentru cultură.(4) Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcţia judeţeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B.(5) Direcţia judeţeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentaţia depusă şi va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D.(6) La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente:a)amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul; b)prezenţa patrimoniului arheologic; c)implicaţiile asupra conservării patrimoniului arheologic. (7) În cazul în care documentele ce însoţesc cererea menţionată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanţe în documentaţie, direcţia judeţeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(8) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.(9) În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.(10) În situaţia în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcţia judeţeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(11) Avizul specific emis de direcţia judeţeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea şi recepţia lui.(12) După emitere, un exemplar al avizului se publică pe siteul direcţiei judeţene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia.(13) Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis. Articolul 3Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemţiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. ANEXĂ Nr. 3Ala normele metodologice Model -

Judeţul Nr. ........ ......... din ........ ...............
Unitatea administrativ-teritorială
Primar Numele şi prenumele
Secretar primărie Numele şi prenumele

ADRESĂ În baza cererii depuse de ........ ........ ........, CNP ........ ............, domiciliat în str. .......... nr. ...., bl. ......., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., telefon .............., act de identitate ......... seria .......... nr. ..........., eliberat de ............... la data ........ .........., în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ................ din ........ ........ ........., ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, pentru terenul în suprafaţă de ........ ........ ha identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ........, prin prezenta adresă se certifică următoarele:

pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice, au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător:Da*  Nu  * Dacă această opţiune este bifată, avizul specific al Ministerului Culturii este necesar.

pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice clasate ca monument istoric:Da*  Nu  * Dacă această opţiune este bifată, vânzarea-cumpărarea se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. Se întocmeşte în 4 exemplare, din care unul pentru solicitant, unul pentru primărie, unul pentru direcţia judeţeană pentru cultură şi unul pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent. Primar, ........ ........ ......... L.S. Secretar, ........ ........ .............. ANEXA Nr. 3Bla normele metodologice Model persoană fizică -Către: Direcţia pentru Cultură a Judeţului ........ ........ ............ CERERE pentru eliberarea avizului specific 1. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................, CNP ........ ..............., în calitate de ........ ........, identificat cu ........ seria ..... nr. ............, data şi locul naşterii ........., localitatea ....., judeţul/ţara ........ ................ ........ ............, 2. cu domiciliul în: localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ......... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ......., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........, ţara ....., telefon ..., fax. .........., e-mail .............., cetăţenia ........ ............, starea civilă ........ .............., 3. reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea ........ ........, str. ........ ............. nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........ .............., cod poştal ..........., telefon ........ ........ ............, fax. ........ ........, e-mail ........ ........ ............ 4. prin ........ ................ ........ .........., CNP/CIF........ .........., în calitate de ........ ..........., conform ........ ........ ............., (numele şi prenumele) localitatea ........ ................, str. ........ ........... nr. ........ ..........., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ....., cod poştal ........ ........., telefon ........ .........., fax. ........ ........ ............., e-mail ........ ........., prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ........... . Anexat depunem următoarele documente: a)copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii; d)alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare. Numele şi prenumele ........ ........ ........... Semnătura ........ ............ Model persoană juridică şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -Către: Direcţia pentru Cultură a Judeţului ........ .............. CERERE pentru eliberarea avizului specific 1. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ............, domiciliat în str. ........ .............. nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ........ ........, act de identitate ....... seria .......... nr. ......, eliberat de ............... la data ........ ..............., CNP/CIF/CUI ........ .............., în calitate de ........ ................ ........., prin ........ ............., conform ........ ........ ............, 2. pentru: ........ ................ ............., având număr de ordine în registrul comerţului ........ ........ .........., cod unic de înregistrare ........ ..............., 3. cu sediul în: localitatea ........ ........ .........., str. ........ ........... nr. ....., bl. ............., sc. ........, et. ........., ap. ......, judeţul/sectorul ........ ........ ........, cod poştal ........ ........., telefon ........ ............, fax. ........ ........ ..........., e-mail ........ .........., website ........ ................ ........., prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ........... . Anexat depunem următoarele documente: a)o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor; b)procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de pe CI/BI/paşaport împuternicit etc., după caz; c)o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); d)extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii; e)alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare. Numele şi prenumele ........ ........ ........ Semnătura ........ .............. Ştampila, după caz ........ ........ ............. ANEXA Nr. 3Cla normele metodologice Model -MINISTERUL CULTURII Direcţia pentru Cultură a Judeţului ........ ........ ......... AVIZ SPECIFIC FAVORABIL Nr. ........ din ........... În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ........ ........ ......... în calitate de vânzător, ca urmare a verificării documentaţiei, se emite AVIZ SPECIFIC necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru vânzătorul ........ ................ ........, pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de .......... ha, identificat cu număr cadastral ........ ........ ........, înscris în cartea funciară nr. ........ ........... a localităţii ........ ............ Menţiuni privind protejarea patrimoniului arheologic: ........ ................ ........ ............. Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ nr. ....... din ............. . Director executiv, Numele şi prenumele ........ ......... Semnătura ........ ........... L.S. ANEXA Nr. 3Dla normele metodologice Model -MINISTERUL CULTURII Direcţia pentru Cultură a Judeţului ................ AVIZ SPECIFIC NEGATIV Nr. ........ din ........... În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ........ ........ ........., în calitate de vânzător, ca urmare a verificării documentaţiei, se emite AVIZ SPECIFIC NEGATIV pentru transferul dreptului de proprietate realizat prin contract de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, de către vânzătorul ..............., având ca obiect terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ........ ............ . Motivat de: Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Director executiv Numele şi prenumele ................ Semnătura .............. L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2333/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2333 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2333/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu