E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2329 din 28 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, prevazute in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Prevederile normelor metodologice mentionate la art. 1 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 3
    Directia de reglementari contabile va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ

    CAP. 1
    Sfera de aplicare

    1. Categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla, potrivit Ordinului ministrului finantelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, sunt urmatoarele:
    a) unitatile de cult;
    b) asociatiile de proprietari;
    c) asociatiile si fundatiile carora li se aplica regimul juridic prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, sau alte organizatii de acest fel, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.
    2. Persoanele juridice fara scop lucrativ prevazute la pct. 1 lit. c) pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla numai cu avizul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau al administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, daca in cursul unui exercitiu financiar veniturile din orice sursa se incadreaza sub plafonul de 30.000 euro. In situatia in care aceste persoane juridice fara scop lucrativ realizeaza venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca incepand cu exercitiul financiar urmator sa treaca la organizarea si conducerea contabilitatii in partida dubla pe toata perioada de functionare a acestora.
    3. Au obligatia de a organiza si de a conduce contabilitatea in partida simpla persoanele juridice fara scop lucrativ in al caror act de infiintare exista prevederi exprese in acest sens.

    CAP. 2
    Organizarea contabilitatii in partida simpla

    A. Dispozitii generale
    1. Sistemul de contabilitate in partida simpla, in sensul prezentelor norme metodologice, reprezinta ansamblul registrelor si documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la inregistrarea in contabilitate, in mod obligatoriu cronologic si sistematic, a operatiunilor economice consemnate in documentele justificative.
    2. Nomenclatorul privind principalele registre si formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, Nomenclatorul privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ sunt prevazute in anexa la prezentele norme metodologice.
    Persoanele juridice fara scop lucrativ pot utiliza toate formularele prevazute in anexa la prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate.
    3. In functie de necesitati, persoanele juridice fara scop lucrativ pot utiliza si celelalte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, cu modificarile ulterioare, precum si formularele cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finantelor, in baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    4. Modelele formularelor tipizate care nu au regim special de tiparire, inseriere, numerotare si evidenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare, pot fi adaptate in functie de specificul si de necesitatile persoanelor juridice fara scop lucrativ, cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare se va realiza de catre fiecare persoana juridica fara scop lucrativ.
    5. Persoanele juridice fara scop lucrativ vor folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice.
    6. In conditiile utilizarii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.
    7. Persoanele juridice fara scop lucrativ care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc bilant contabil.
    8. Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate, se intocmeste lunar "Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv" (cod 14-6-30/d) pe baza datelor inscrise si totalizate in fise si jurnale contabile.
    9. Prevederile cap. I - VI din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, actualizate pe baza actelor normative adoptate ulterior, se aplica in mod corespunzator si de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, potrivit prezentelor norme metodologice.
    10. Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia de a gestiona patrimoniul persoanelor juridice fara scop lucrativ mentionate la cap. I raspund, potrivit legii, pentru pregatirea, insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari, precum si de transpunerea corecta a soldurilor in cazurile mentionate la cap. II lit. B pct. 16.

    B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
    1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celorlalte prevederi legale referitoare la intocmirea si utilizarea formularelor privind activitatea financiara si contabila*), orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
------------
    *) Aceste prevederi sunt cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, in ordinele ministrului finantelor date in aplicarea acesteia, precum si in Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.

    2. In baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
    3. Documentele justificative cuprind, de regula, urmatoarele elemente principale:
    a) denumirea documentului;
    b) denumirea si sediul persoanei juridice fara scop lucrativ care intocmeste documentul;
    c) numarul documentului si data intocmirii acestuia;
    d) codul fiscal;
    e) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice (cand este cazul);
    f) continutul operatiunii economice, iar atunci cand este cazul, si temeiul legal al efectuarii acesteia;
    g) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
    h) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
    i) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
    4. Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale.
    5. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz.
    6. In documentele justificative si in cele contabile nu sunt admise stersaturi sau alte asemenea procedee, si nici lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea.
    Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.
    Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit documentul justificativ, mentionandu-se si data efectuarii operatiunii de corectare.
    In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul gresit se anuleaza si ramane in carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza caruia se primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
    7. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si banesti si a altor valori ale persoanelor juridice fara scop lucrativ se considera valabile numai daca sunt justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prevederilor legale.
    8. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile si justificative persoanele juridice fara scop lucrativ vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
    9. Arhivarea si pastrarea documentelor justificative si contabile, precum si reconstituirea celor pierdute, sustrase sau distruse se efectueaza in conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare.
    10. Contabilitatea operatiunilor de capital, a imobilizarilor, cu exceptia imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe, a tertilor si a trezoreriei se tine cu ajutorul Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/c).
    Contabilitatea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-2-2).
    Contabilitatea stocurilor se tine cu ajutorul Fisei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).
    11. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
    Pentru fiecare fel de cheltuiala se va intocmi o fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), in care se vor inregistra toate documentele in mod cronologic.
    12. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
    Pentru fiecare fel de venit se va intocmi o fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b), in care se vor inregistra toate documentele in mod cronologic.
    13. Clasificatia veniturilor si cheltuielilor persoanelor juridice fara scop lucrativ este prevazuta in normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998 si sta la baza elaborarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
    14. In cadrul categoriilor de venituri si cheltuieli contabilitatea se tine in mod obligatoriu pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop lucrativ si activitati economice, iar in continuare se pot dezvolta in functie de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.
    15. Persoanele juridice fara scop lucrativ platitoare de T.V.A. vor tine evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari (cod 14-6-12/a). In acest jurnal se inregistreaza, pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.), valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari (cod 14-6-17/b). In acest jurnal se inregistreaza, pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.), valoarea cumpararilor de bunuri si/sau serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
    16. In conditiile in care se trece de la contabilitatea in partida dubla la contabilitatea in partida simpla, soldurile din balanta de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri initiale in fisele pentru operatiuni diverse pentru exercitiul curent.
    In conditiile in care se trece de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla, soldurile fiselor pentru operatiuni diverse de la data de 31 decembrie a exercitiului financiar incheiat vor reprezenta soldurile initiale ale balantei de verificare pentru exercitiul curent.
    Cenzorii numiti potrivit legii au obligatia sa certifice transpunerea corecta a soldurilor in cazurile mentionate mai sus.

    C. Registrele de contabilitate
    1. Contabilitatea in partida simpla la persoanele juridice fara scop lucrativ se tine cu ajutorul urmatoarelor registre contabile obligatorii:
    - Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A);
    - Registrul-inventar (cod 14-1-2).
    2. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) si Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare.
    3. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
    4. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) serveste la inregistrarea operativa a tuturor operatiunilor desfasurate, pe baza documentelor justificative. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal se totalizeaza atat lunar, cat si anual.
    5. Registrul-inventar (cod 14-1-2) serveste la inregistrarea tuturor elementelor de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.
    Persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicabilitatea:
    - prevederile lit. D pct. 18 din Normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, cu modificarile ulterioare, referitoare la registrele contabile utilizate de unitatile de cult si de asociatiile de proprietari;
    - prevederile pct. 15 alin. 4, precum si ale pct. 106 alin. 2 din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998;
    - orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                             NOMENCLATORUL
privind principalele registre si formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, utilizate de persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla
_______________________________________________________________________________
Nr.                     Denumirea formularului                          Codul
crt.
_______________________________________________________________________________
  0                             1                                         2
_______________________________________________________________________________
  1. Registrul-jurnal                                                 14-1-1/A
  2. Registrul-inventar                                               14-1-2
  3. Registrul numerelor de inventar                                  14-2-1
  4. Fisa mijlocului fix                                              14-2-2
  5. Bon de miscare a mijloacelor fixe                                14-2-3A
     - Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de
       declasare a unor bunuri materiale                              14-2-3/aA
  6. Proces-verbal de receptie                                        14-2-5
  7. Nota de receptie si constatare de diferente                      14-3-1A
     - Nota de receptie si constatare de diferente                    14-3-1/aA
  8. Bon de restituire                                                14-3-3A
  9. Bon de consum                                                    14-3-4A
     - Lista zilnica de alimente                                      14-3-4/dA
 10. Fisa de magazie                                                  14-3-8
 11. Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta           14-3-9
 12. Fisa pentru valori materiale                                     14-3-10/a
 13. Lista de inventariere                                            14-3-12
     - Lista de inventariere (pentru gestiuni global valorice)        14-3-12/a
 14. Chitanta pentru operatiuni in valuta                             14-4-1/a
 15. Dispozitie de plata-incasare catre casierie                      14-4-4
 16. Registru de casa                                                 14-4-7A
     - Registru de casa (in valuta)                                   14-4-7/aA
 17. Borderou de achizitie                                            14-4-13
     - Borderou de achizitie (alimentatie publica)                    14-4-13/a
     - Borderou de achizitie (de la producatori individuali)          14-4-13/b
 18. Stat de salarii                                                  14-5-1
     - Lista de avans chenzinal                                       14-5-1/d
     - Lista de indemnizatii pentru concediul de odihna               14-5-1/f
     - Drepturi banesti - chenzina I (extras)                         14-5-1/h
     - Drepturi banesti - chenzina a II-a (extras)                    14-5-1/i
     - Stat de salarii pentru colaboratori                            14-5-1/j
 19. Ordin de deplasare (delegatie)                                   14-5-4
 20. Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)                  14-5-5
 21. Jurnal pentru vanzari                                            14-6-12/a
 22. Jurnal pentru cumparari                                          14-6-17/b
 23. Jurnal privind operatiuni diverse                                14-6-17/c
 24. Fisa pentru operatiuni diverse                                   14-6-22/b
 25. Fisa pentru operatiuni diverse                                   14-6-22/c
 26. Registru pentru evidenta fondului de rulment si a altor fonduri
     (pentru asociatiile de proprietari)                              14-6-25
 27. Lista de plata a cotelor de contributie la cheltuielile
     asociatiei de proprietari                                        14-6-28
 28. Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv             14-6-30/d
 29. Declaratie de inventar                                           14-8-1
 30. Decizie de imputare                                              14-8-2
     - Angajament de plata                                            14-8-2/a
 31. Contract de garantie in numerar                                  14-8-3
     - Contract de garantie suplimentara                              14-8-3/a
_______________________________________________________________________________

                           NOMENCLATORUL
privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabila, utilizate de persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla
_________________________________________________________________
Nr.              Denumirea formularului                Codul
crt.
_________________________________________________________________
  0                             1                        2
_________________________________________________________________
  1. Aviz de insotire a marfii                        14-3-6/A
  2. Chitanta                                         14-4-1
  3. Factura fiscala                                  14-4-10/A
  4. Factura                                          14-4-10/aA
  5. Monetar                                          14-50-61
  6. Fisa de magazie a formularelor cu regim special  14-3-8/b
_________________________________________________________________

    Modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum si normele de intocmire si utilizare a acestora sunt prezentate in continuare.

                          REGISTRUL-JURNAL
                           (cod 14-1-1/A)

    1. Serveste ca:
    - document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor economice consemnate in documentele justificative;
    - proba in litigii.
    2. Se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
    Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.
    Persoanele juridice fara scop lucrativ vor inregistra la organele fiscale volumele urmatoare, pe masura completarii celor inregistrate si parafate anterior, facand dovada completarii acestora fara stersaturi, spatii libere sau file lipsa.
    Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv.
    In cazul in care se folosesc jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece in registrul-jurnal.
    In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul tehnicii de calcul fiecare operatiune se va inregistra in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor. In aceasta situatie registrul-jurnal se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul-jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta persoanelor juridice fara scop lucrativ in luna urmatoare in care numarul de file editate este 100 sau anual, daca numarul filelor editate este sub 100, pentru un exercitiu financiar. Registrul-jurnal parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului din registrul-jurnal obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii.
    In coloana 2 se inscrie data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu data in care are loc efectiv operatiunea.
    In coloana 3 se inscriu felul documentului, precum si numarul si data acestuia.
    In coloana 4 se inscriu felul operatiunii, dandu-se explicatiile necesare in legatura cu aceasta, precum si alte elemente de identificare.
    In coloana 5 se inscriu sumele totale din documentul respectiv.
    In registrul-jurnal se inscriu toate operatiunile economice, atat cele care au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, precum si cele pentru care nu a avut loc plata sau incasarea efectiva.
    Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, in cazul epuizarii filelor, la incetarea activitatii, precum si ori de cate ori este cazul.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

    ..............                                            Nr. pagina ......
      (Unitatea)

                          REGISTRUL-JURNAL
 ____________________________________________________________________
|Nr. |     Data      |     Documentul     |   Explicatii    |  Suma  |
|crt.| inregistrarii | (felul, nr., data) |                 |        |
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|  1 |       2       |          3         |         4       |    5   |
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|    |               |                    |     Report:     |        |
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|____|_______________|____________________|_________________|________|
|                                           De reportat:    |        |
|___________________________________________________________|________|

    Intocmit,            Verificat,                           14-1-1/A

                        REGISTRUL-INVENTAR
                           (cod 14-1-2)

    1. Serveste ca:
    - document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii;
    - proba in litigii.
    2. Se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
    Se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si in procesele-verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ si de pasiv.
    Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice.
    Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.
    In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate in registru, cronologic, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau incetarea activitatii.
    In coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ si de pasiv inventariate, valorile materiale putand fi defalcate pe gestiuni.
    In coloana 3 se inscrie valoarea contabila a elementelor inventariate.
    In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor inventariate, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-verbale de inventariere).
    In coloana 5 se inscriu diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de inventar.
    In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari etc.).
    Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, in cazul epuizarii filelor, la incetarea activitatii, precum si ori de cate ori este cazul.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil impreuna cu documentele justificative care stau la baza intocmirii lui.

    ..............                                            Nr. pagina ......
      (Unitatea)

                             REGISTRUL-INVENTAR
                             la data de .......
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Recapitulatia | Valoarea | Valoarea   |      Diferente din evaluare     |
|crt.| elementelor   | contabila| de inventar|         (de inregistrat)        |
|    | inventariate  |          |            |_________________________________|
|    |               |          |            |     Valoarea     |    Cauzele   |
|    |               |          |            |                  | diferentelor |
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|
| 1  |       2       |     3    |      4     |          5       |       6      |
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|
|____|_______________|__________|____________|__________________|______________|

     Intocmit,                          Verificat,                       14-1-2

                      FISA PENTRU VALORI MATERIALE
                            (cod 14-3-10/a)

    1. Serveste la tinerea contabilitatii stocurilor (cantitativ si valoric), distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice si, dupa caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri, grupate pe magazii (gestiuni).
    2. Se intocmeste de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, intr-un exemplar, separat pe fiecare fel de material, semifabricat, produs, marfa etc.
    Se completeaza la inceputul anului pe baza stocurilor si a valorii acestora de la sfarsitul perioadei precedente, iar in cursul anului, pe baza documentelor de intrare si iesire.
    La sfarsitul fiecarei luni fisele pentru valori materiale se totalizeaza pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
 ______________________________________________________________________________
|  .................                                      Nr. pagina ......... |
|    (Unitatea)                                                                |
|                                                                              |
|                         FISA PENTRU VALORI MATERIALE                         |
|                           pentru ..................                          |
|                           .........................                          |
|______________________________________________________________________________|
|       Cod        |        U/M        |   Pretul unitar   |     Gestiunea     |
|    ...........   |    ............   |  ...............  |   ..............  |
|__________________|___________________|___________________|___________________|
|    |   Document  |      Intrari      |       Iesiri      |        Stoc       |
|Data|_____________|___________________|___________________|___________________|
|    |Felul|Numarul|Cantitatea|Valoarea|Cantitatea|Valoarea|Cantitatea|Valoarea|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|  0 |  1  |   2   |     3    |    4   |     5    |    6   |     7    |    8   |
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|  Report:         |          |        |          |        |          |        |
|__________________|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|____|_____|_______|__________|________|__________|________|__________|________|
|  De reportat:    |          |        |          |        |          |        |
|__________________|__________|________|__________|________|__________|________|

   Intocmit,                                                         14-3-10/a

                     JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
                    pentru ............................
                              (cod 14-6-17/c)

    1. Serveste ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor, privind activitatile economice ale persoanelor juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla.
    2. Se intocmeste lunar, intr-un exemplar, pe baza fiselor pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b).
    Se intocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice.
    In coloana 4 se inscriu, dupa caz, totalurile lunare din fisele de venituri si de cheltuieli privind activitatile economice.
    Pentru cheltuielile deductibile plafonat, inainte de inregistrarea totalului din fisa pentru operatiuni diverse, se va calcula cota care este deductibila si numai aceasta se va inregistra in jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
    Datele din jurnale stau la baza determinarii veniturilor din activitati economice, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a rezultatului brut al activitatilor economice.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
 ______________________________________________________________________________
|  .................                                      Nr. pagina ......... |
|    (Unitatea)                                                                |
|                                                                              |
|                       JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE                      |
|                        pentru ........................                       |
|                        ...............................                       |
|______________________________________________________________________________|
|  Nr.  |     Data          |      Documentul    |   Explicatii    |    Suma   |
|  crt. |  inregistrarii    |  (felul, numarul)  |                 |           |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|   0   |         1         |          2         |         3       |     4     |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|       |                   |                    |     Report:     |           |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|                                                   De reportat:   |           |
|__________________________________________________________________|___________|

     Intocmit,                                                      14-6-17/c


                  FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                  pentru .......................
                          (cod 14-6-22/b)

    1. Serveste la tinerea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor potrivit reglementarilor in vigoare, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla.
    Se completeaza cu veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar in curs.
    La sfarsitul fiecarei luni fisele pentru operatiuni diverse se totalizeaza pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
 ______________________________________________________________________________
|  .................                                      Nr. pagina ......... |
|    (Unitatea)                                                                |
|                                                                              |
|                        FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE                        |
|                        pentru ........................                       |
|                        ...............................                       |
|______________________________________________________________________________|
|  Nr.  |     Data          |      Documentul    |   Explicatii    | Valoarea  |
|  crt. |  documentului     |  (felul, numarul)  |                 |           |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|   0   |         1         |          2         |         3       |     4     |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|       |                   |                    |     Report:     |           |
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|_______|___________________|____________________|_________________|___________|
|                                                   De reportat:   |           |
|__________________________________________________________________|___________|

      Intocmit,                                                     14-6-22/b

                     FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
                     pentru .......................
                             (cod 14-6-22/c)

    1. Serveste la tinerea contabilitatii operatiunilor de capital, a imobilizarilor, cu exceptia imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe, a tertilor si a trezoreriei, potrivit reglementarilor in vigoare si, dupa caz, distinct pentru activitatile fara scop lucrativ si activitatile economice.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre persoanele juridice fara scop lucrativ care organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla.
    Se completeaza la inceputul anului pe baza soldurilor de la sfarsitul perioadei precedente, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunile intervenite.
    La sfarsitul fiecarei luni fisele pentru operatiuni diverse se totalizeaza pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
 ______________________________________________________________________________
|  .................                                      Nr. pagina ......... |
|    (Unitatea)                                                                |
|                                                                              |
|                        FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE                        |
|                        pentru ........................                       |
|                        ...............................                       |
|______________________________________________________________________________|
|Nr.  |    Data      |    Documentul    | Explicatii |     Valoarea     | Sold |
|crt. | documentului | (felul, numarul) |            |__________________|      |
|     |              |                  |            | Intrari | Iesiri |      |
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|  0  |       1      |         2        |      3     |     4   |    5   |   6  |
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|     |              |                  |   Report:  |         |        |      |
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|_____|______________|__________________|____________|_________|________|______|
|                                        De reportat:|         |        |      |
|____________________________________________________|_________|________|______|

        Intocmit,                                                    14-6-22/c

       REGISTRU PENTRU EVIDENTA FONDULUI DE RULMENT SI A ALTOR FONDURI
           [pentru asociatiile de proprietari (cod 14-6-25)]

    1. Serveste ca:
    - document pentru evidenta fondului de rulment al asociatiei de proprietari (partea I);
    - document pentru evidenta constituirii si utilizarii altor fonduri ale asociatiei de proprietari, cum sunt: fondul pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune, suma speciala destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute, alte fonduri constituite potrivit reglementarilor in vigoare (partea a II-a).
    2. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre administratorul asociatiei de proprietari.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza la administratia asociatiei de proprietari.

  ASOCIATIA DE PROPRIETARI .........                      Nr. pagina ........
  ..................................

                                 REGISTRU
        pentru evidenta fondului de rulment si a altor fonduri

    PARTEA I
    EVIDENTA FONDULUI DE RULMENT

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. de persoane
    B - Cota-parte de proprietate indiviza (%)
    C - Numarul si data documentului
 ______________________________________________________________________________
|Apartament/|  Numele si    |Apartament/|    Operatiuni       |Sold| Semnatura |
|spatiu nr. |  prenumele    |  spatiu   |                     |    |titularului|
|           | titularului   |___________|_____________________|    |           |
|           |apartamentului/|     |     | |       Suma        |    |           |
|           |  spatiului    |  A  |  B  |C|___________________|    |           |
|           |               |     |     | |Depuneri|Restituiri|    |           |
|___________|_______________|_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|     1     |       2       |  3  |  4  |5|    6   |     7    |  8 |      9    |
|___________|_______________|_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|___________|_______________|_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|           |               |_____|_____|_|________|__________|____|___________|
|___________|_______________|_____|_____|_|________|__________|____|___________|

    PARTEA a II-a

    EVIDENTA CONSTITUIRII SI UTILIZARII ALTOR FONDURI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data inregistrarii operatiunii
    B - Nr., felul si data documentului
    C - Incasari
    D - Cota-parte din cheltuielile efectuate
    E - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
| A. Fondul pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune ce revine ca |
|    obligatie legala proprietarilor, persoane fizice sau juridice             |
|______________________________________________________________________________|
|Apartament/|   |   |   |   |      |    |Apartament/|   |   |   |   |      |   |
|spatiu nr. | A | B | C | D | Sold |  E |spatiu nr. | A | B | C | D | Sold | E |
|___________|   |   |   |   |      |    |___________|   |   |   |   |      |   |
|Suprafata  |   |   |   |   |      |    |Suprafata  |   |   |   |   |      |   |
|utila      |   |   |   |   |      |    |utila      |   |   |   |   |      |   |
|(cota-parte|   |   |   |   |      |    |(cota-parte|   |   |   |   |      |   |
|de         |   |   |   |   |      |    |de         |   |   |   |   |      |   |
|proprietate|   |   |   |   |      |    |proprietate|   |   |   |   |      |   |
|indiviza %)|   |   |   |   |      |    |indiviza %)|   |   |   |   |      |   |
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|     1     | 2 | 3 | 4 | 5 |   6  |  7 |     1     | 2 | 3 | 4 | 5 |   6  | 7 |
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|
|___________|___|___|___|___|______|____|___________|___|___|___|___|______|___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data inregistrarii operatiunii
    B - Nr., felul si data documentului
    C - Incasari
    D - Cota-parte din cheltuielile efectuate
    E - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
|   B. Suma speciala destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute      |
|______________________________________________________________________________|
|Apartament/ |   |   |   |   |      |   |Apartament/|   |   |   |   |      |   |
|spatiu nr.  |   |   |   |   |      |   |spatiu nr. |   |   |   |   |      |   |
|____________|   |   |   |   |      |   |___________|   |   |   |   |      |   |
|Suprafata   | A | B | C | D | Sold | E |Suprafata  | A | B | C | D | Sold | E |
|utila       |   |   |   |   |      |   |utila      |   |   |   |   |      |   |
|(cota-parte |   |   |   |   |      |   |(cota-parte|   |   |   |   |      |   |
|de          |   |   |   |   |      |   |de         |   |   |   |   |      |   |
|proprietate |   |   |   |   |      |   |proprietate|   |   |   |   |      |   |
|indiviza %) |   |   |   |   |      |   |indiviza %)|   |   |   |   |      |   |
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|     1      | 2 | 3 | 4 | 5 |   6  | 7 |     1     | 2 | 3 | 4 | 5 |   6  | 7 |
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
|____________|___|___|___|___|______|___|___________|___|___|___|___|______|___|
                                                                      14-6-25

                             LISTA DE PLATA
       a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari
            (pentru asociatiile de proprietari - cod 14-6-28)

    1. Serveste pentru determinarea cheltuielilor comune efectuate in fiecare luna si repartizarea lor pe membrii asociatiei, in vederea incasarii si reintregirii fondurilor asociatiei de proprietari.
    2. Se intocmeste in doua exemplare de catre administratorul asociatiei de proprietari.
    3. Circula:
    - prin afisare la loc vizibil (exemplarul 1);
    - la administratia asociatiei de proprietari (exemplarul 2).
    4. Se arhiveaza la administratia asociatiei de proprietari (exemplarul 2).

    ASOCIATIA DE PROPRIETARI
    Bloc ...................
    Data afisarii ..........
    Data scadenta ..........

                             LISTA DE PLATA
       a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari
                    pe luna ............... anul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. apartament/spatiu
    B - Nr. de persoane
    C - Nr. crt. de persoane
    D - Cheltuieli pe nr. crt. de persoane
    E - Cheltuieli pe index de contoare individuale
    F - Cheltuieli pentru incalzirea apartamentului/spatiului
    G - Intretinere ascensor
    H - Fond de reparatii
    I - Cheltuieli administrative (inclusiv salarii si venituri asimilate salariilor)
    J - Cota de contributie
    K - Fond de rulment
    L - Total restante
 ______________________________________________________________________________
|   |   |   |   |   |   |  Cheltuieli   |           |      |       |           |
|   |   |   |   |   |   | pe cota-parte |           |      |       |           |
|   |   |   |   |   |   |      de       |           |      |       |           |
|   |   |   |   |   |   |  proprietate  |           |      | Fond  | Restante  |
|   |   |   |   |   |   |   indiviza    | Penalizari| Total|  de   |           |
| A | B | C | D | E | F |_______________| ....%/zi  |      |rulment|___________|
|   |   |   |   |   |   | G | H | I |   |           |      |       | J | K | L |
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___________|______|_______|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___________|______|_______|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___________|______|_______|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___________|______|_______|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___________|______|_______|___|___|___|
                             ___________________________  _____________________
 Administrator/   Comisia   |Referinta     |lei|  lei/  ||Referinta        |lei|
   Contabil,    de cenzori, |calcul        |   |persoana||calcul           |   |
                            |factura/luna  |   |        ||factura/luna     |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            |Apa rece      |   |        ||Incalzire        |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            |Apa calda     |   |        ||Ascensor         |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            |Gaze naturale |   |        ||Fond de reparatii|   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            |Evacuare gunoi|   |        ||Cheltuieli       |   |
                            |menajer       |   |        ||administrative   |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            |Salubrizare/  |   |        ||Salarii/venituri |   |
                            |igienizare    |   |        ||asimilate        |   |
                            |______________|___|________||salariilor       |   |
    Presedinte,             |Energie       |   |        ||_________________|___|
                            |electrica     |   |        ||Penalizari       |   |
       L.S.                 |______________|___|________||                 |   |
                            |Salarii/      |   |        ||_________________|___|
                            |venituri      |   |        ||                 |   |
                            |asimilate     |   |        ||                 |   |
                            |salariilor    |   |        ||                 |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|
                            | TOTAL 1:     |   |        || TOTAL 2:        |   |
                            |______________|___|________||_________________|___|

                                       TOTAL (1+2): ............... Lei.

                                                                       14-6-28

              SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV*)
                                 (cod 14-6-30/d)

  Partea I                                                       Partea a II-a
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Elemente de activ     |Valori|Nr. |     Elemente de pasiv    |Valori|
|crt.|                           |(lei) |crt.|                          | lei) |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 1. |Sold in casa               |      | 1. |Soldul fondului de rulment|      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 2. |Sold conturi la banci      |      | 2. |Soldul fondului pentru    |      |
|    |                           |      |    |repararea si imbunatatirea|      |
|    |                           |      |    |proprietatii comune ce    |      |
|    |                           |      |    |revine ca obligatie legala|      |
|    |                           |      |    |proprietarilor, persoane  |      |
|    |                           |      |    |fizice sau juridice       |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 3. |Sume neachitate inca de    |      | 3. |Soldul sumelor speciale   |      |
|    |membrii asociatiei pentru  |      |    |destinate achitarii       |      |
|    |cheltuielile aferente lunii|      |    |cheltuielilor comune      |      |
|    |precedente (cu termen de   |      |    |neprevazute               |      |
|    |incasare in luna in care se|      |    |                          |      |
|    |efectueaza verificarea)    |      |    |                          |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 4. |Restante existente la data |      | 4. |Soldul altor fonduri legal|      |
|    |verificarii, datorate de   |      |    |constituite               |      |
|    |membrii asociatiei,        |      |    |                          |      |
|    |reprezentand cheltuieli    |      |    |                          |      |
|    |aferente lunilor anterioare|      |    |                          |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 5. |Debitori, altii decat      |      | 5. |Furnizori pentru facturi  |      |
|    |membrii asociatiei         |      |    |neachitate (livrari,      |      |
|    |                           |      |    |prestatii)                |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 6. |Actele de plata pe luna    |      | 6. |Creditori                 |      |
|    |in curs, nerepartizate pe  |      |    |                          |      |
|    |membrii asociatiei         |      |    |                          |      |
|    |(facturile de apa, energie |      |    |                          |      |
|    |electrica, state de        |      |    |                          |      |
|    |salarii, indemnizatii,     |      |    |                          |      |
|    |premii etc.)               |      |    |                          |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
| 7. |Acte de plata pentru       |      |    |                          |      |
|    |cheltuieli aferente        |      |    |                          |      |
|    |fondurilor speciale cu care|      |    |                          |      |
|    |nu au fost inca diminuate  |      |    |                          |      |
|    |fondurile respective       |      |    |                          |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|
|    |TOTAL PARTEA I: |      |    |TOTAL PARTEA a II-a:      |      |
|____|___________________________|______|____|__________________________|______|

                                                                     14-6-30/d
------------
    *) Modelul se refera la asociatiile de proprietari.
    Celelalte persoane juridice fara scop lucrativ vor efectua adaptarile corespunzatoare in functie de specificul activitatii.
    Corelatie: total partea I = total partea a II a.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2329/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2329 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu