Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 23 din 26 februarie 1999

pentru punerea in aplicare a Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din  5 aprilie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere.
    Art. 2
    Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Presedintele
              Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Mihail Ianas

                         INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere

    Art. 1
    Cartea petroliera este subsistemul de evidenta care contine totalitatea actelor juridice de orice natura, referitoare la un perimetru petrolier sau in legatura cu acesta, toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, situatia topografica a perimetrului respectiv si a tuturor lucrarilor si facilitatilor petroliere existente, precum si situatia cuprinzand rezervele de petrol si productia de substante din cadrul acestuia (art. 53 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995).
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale stabileste continutul-cadru si tine Cartea petroliera.
    Art. 3
    Documentele si datele prevazute de Cartea petroliera pentru fiecare perimetru in parte vor fi transmise, in mod gratuit, de catre titularii acordurilor petroliere Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 90 de zile de la data incheierii acestora.
    Pentru zacamintele comerciale (structuri) pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, au fost incheiate acorduri petroliere, datele vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestor instructiuni.
    Art. 4
    Documentele si datele prevazute la art. 3 vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale dupa cum urmeaza:
    a) inscrisurile, in original, cate un exemplar din fiecare piesa;
    b) datele, pe suport hartie sau sub forma de inregistrari pe suport magnetic, accesibile echipamentului de prelucrare automata a datelor, existente la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu efect juridic echivalent.
    Art. 5
    Datele masuratorilor topogeodezice, hartile si planurile de situatie, necesare pentru sustinerea inscrisurilor din Cartea petroliera se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general.
    Art. 6
    Orice modificari de ordin juridic, tehnic sau economic privind perimetrul petrolier, care apar in cursul executarii operatiunilor petroliere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in conditiile art. 4, in termen de 15 zile de la producerea acestora, cu exceptia datelor cadastrale, al caror termen de comunicare este de 90 de zile.
    Art. 7
    Datele referitoare la valoarea mijloacelor fixe apartinand exploatarii si anexelor acesteia la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, in conditiile art. 4.
    Art. 8
    Continutul-cadru al Cartii petroliere este prezentat in anexele nr. 1 - 3.

    ANEXA Nr. 1

    1. REGISTRUL CUPRINZAND DEPOZITE DE ACTE SI DATE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE REFERITOARE LA PERIMETRUL PETROLIER

    Registrul contine actele juridice si administrative in original referitoare la perimetrul petrolier, precum si datele si informatiile cu privire la identificarea perimetrelor, acordul petrolier, avizele si autorizatiile pentru executarea operatiunilor petroliere, precum si actele care justifica aceste date si informatii.
    1.A. Date de sinteza din registrul privind identificarea perimetrului petrolier
    1.A.1. Denumirea perimetrului petrolier
    1.A.2. Titularul acordului
    1.A.3. Hotararea Guvernului privind aprobarea acordului
    1.A.4. Localizarea perimetrului petrolier (comuna, judetul)
    1.A.5. Suprafata perimetrului (kmp sau ha)
    1.A.6. Inventarul punctelor de contur ale perimetrului cu coordonate X, Y in sistem de proiectie stereografica 1970
    1.A.7. Inventarul parcelelor de teren ocupate pentru realizarea operatiunilor petroliere (folosinta petroliera, localizarea, numarul cadastral, actul de detinere sau de folosinta, suprafata partiala si pe total perimetru petrolier).
    1.B. Acte juridice si administrative
    1.B.1. Acordul petrolier pe baza caruia s-a concesionat sau s-a dat in administrare perimetrul respectiv, conform prevederilor art. 35 lit. a) - h) din Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996
    1.B.2. Actele aditionale la acordul petrolier
    1.B.3. Actele juridice referitoare la terenurile ocupate
    1.B.4. Hotararile judecatoresti privind rezolvarea litigiilor asupra terenurilor afectate de perimetrul petrolier
    1.B.5. Documentul de inregistrare la organele juridice a unei sucursale sau filiale pentru titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine
    1.B.6. Actul de transfer al drepturilor si obligatiilor asumate de titularul unui acord petrolier aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.)
    1.B.7. Hotararile instantelor judecatoresti sau arbitrale cu privire la solutionarea litigiilor dintre A.N.R.M. si titularii acordurilor petroliere
    1.B.8. Notificarile A.N.R.M. facute titularului acordului petrolier
    1.B.9. Notificarea titularului acordului petrolier catre A.N.R.M. privind cazul de forta majora
    1.B.10. Actul prin care A.N.R.M. a acordat altor persoane juridice decat titularul acordului petrolier dreptul de explorare si/sau de exploatare pentru alte substante minerale utile decat cele prevazute la art. 1 din Legea nr. 134/1995
    1.B.11. Actul de solicitare, adresat A.N.R.M., privind renuntarea titularului la acordul petrolier
    1.B.12. Decizia A.N.R.M. de incetare a concesiunii sau a administrarii acordate titularului acordului petrolier
    1.B.13. Procesul-verbal de preluare de la concesionar sau de la administrator a exploatarii, cu toate dependintele si anexele sale, la expirarea acordului petrolier.

    ANEXA Nr. 2

    2. REGISTRUL CUPRINZAND DATE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PERIMETRULUI PETROLIER

    Registrul cuprinzand date tehnice si economice ale perimetrului petrolier si in cadrul acestuia, dupa caz, pe zacaminte comerciale, cuprinde datele si informatiile referitoare la lucrarile petroliere efectuate fizic si valoric, situatia privind resursele geologice si rezervele, productia fizica si valorica, precum si facilitatile petroliere existente.

    A. Mijloace de exploatare
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea                               U.M.    Cantitatea    Valoarea
 crt.                                                               ramasa*)
----------------------------------------------------------------------------
  0      1                                     2           3           4
----------------------------------------------------------------------------
 1.   Sonde de explorare                     bucati
      Sonde de exploatare
      - de extractie a titeiului
      - de extractie a gazelor bogate
        (gaz condensat)
      - de extractie a gazelor sarace
      - de extractie a amestecurilor
        de gaze combustibile
      - de injectie: - apa tehnologica
                     - aer
                     - abur
                     - gaze
                     - alti agenti
                     - evacuarea apei
      - parametrice
      - de salvare
----------------------------------------------------------------------------
 2.   Conducte
      - de amestec: pentru sonde: - titei     *)
                                  - gaze
      - de injectie: - apa tehnologica
                     - aer
                     - abur
                     - gaze
                     - alti agenti
                     - evacuarea apei
----------------------------------------------------------------------------
      - de transport: - titei brut
                      - gaze: - joasa
                                presiune
                              - medie
                                presiune
                              - inalta
                                presiune
                      - apa reziduala
                      - apa potabila
                      - aer
                      - abur
                      - titei
                      - gazolina
                      - condensat
      - alte conducte
----------------------------------------------------------------------------
 3.   Parcuri separatoare                    bucati/mc
      - produs colectat: - titei
                         - gaze
                         - titei + gaze
      - echipament de pompare
----------------------------------------------------------------------------
 4.   Depozite de titei/statii de
      predare-primire a titeiului
      - depozite de titei
      - statii de predare-primire a
        titeiului
      - statii de predare-primire a gazelor
----------------------------------------------------------------------------
 5.   Rampe de titei/gazolina                buc.
      - rampe de titei
      - rampe de gazolina
----------------------------------------------------------------------------
 6.   Statii compresoare                     bucati
      - tip de produs comprimat: - gaze
                                 - aer
                                 - CO2
                                 - alt
                                   produs
----------------------------------------------------------------------------
 7.  Statie de uscare a gazelor              bucati
----------------------------------------------------------------------------
 8.  Statie de degazolinare                  bucati
----------------------------------------------------------------------------
 9.  Statii de masura si reglare             bucati
     - tip de produs colectat: - gaz
                               - aer
                               - CO2
                               - alt produs
----------------------------------------------------------------------------
10. Statii de predecantare a apei
    reziduale                                bucati
----------------------------------------------------------------------------
11. Statii de epurare a apei reziduale       bucati
----------------------------------------------------------------------------
12. Statii de injectie a apei                bucati
----------------------------------------------------------------------------
13. Distribuitoare de injectie               bucati
    - tip de fluid injectat: - apa
                             - aer
                             - gaze
                             - CO2
                             - alte produse
----------------------------------------------------------------------------
14. Statii de decarbonatare                  bucati
----------------------------------------------------------------------------
    *) In mii dolari S.U.A. la paritatea monetara la data de 31 decembrie a anului anterior.
    *) Pentru fiecare tip de conducta se vor mentiona diametrul (inci) si lungimea (metri).

    B. Utilitati
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea                               U.M.    Cantitatea    Valoarea
 crt.                                                               ramasa*)
----------------------------------------------------------------------------
  0      1                                     2           3           4
----------------------------------------------------------------------------
 1.   Energie electrica
      - linii electrice                      m
      - posturi transformatoare              bucati
      - statii de transformare               bucati
----------------------------------------------------------------------------
 2.   Apa
      - sistem de alimentare: - puturi       bucati
                              - alt sistem   bucati
      - statii de alimentare
----------------------------------------------------------------------------
 3.   Abur                                   bucati
      - baterie pentru cazane
----------------------------------------------------------------------------

    C. Alte facilitati

 1.   Ateliere de reparatii si
      reconditionari                         mp
 2.   Constructii administrative             mp
 3.   Terenuri proprietate                   ha
----------------------------------------------------------------------------
    *) In mii dolari S.U.A. la paritatea monetara la data de 31 decembrie a anului anterior.

    D. Lucrari aprobate de A.N.R.M. pentru operatiunile petroliere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea            Anul      Incadrarea  Codul    Numarul  Observatii
crt.                         executiei lucrarii*)  din      avizului
                                                   arhiva   A.N.R.M.
                                                   A.N.R.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1                  2           3         4        5          6
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Proiecte pentru lucrari
    de explorare si avize
    A.N.R.M.
 2. Programe de exploatare
    experimentala si avize
    A.N.R.M.
 3. Documentatii privind
    evaluarea resurselor
    geologice si a
    rezervelor de petrol si
    declararea descoperirii
    comerciale, precum si
    avize A.N.R.M.
 4. Studii tehnico-economice
    de exploatare privind
    evaluarea resurselor
    geologice si a
    rezervelor de petrol,
    precum si avize A.N.R.M.
 5. Programe anuale de
    exploatare si avize
    A.N.R.M.
 6. Autorizatie eliberata
    de A.N.R.M. pentru
    inceperea operatiunilor
    petroliere
 7. Alte documentatii si
    studii
 8. Rapoarte trimestriale
    referitoare la
    activitatea de
    explorare
 9. Raport geologic final
    privind rezultatele
    lucrarilor de explorare
10. Rapoarte trimestriale
    privind desfasurarea
    activitatii de
    dezvoltare si exploatare
11. Rapoarte anuale privind
    evidenta si miscarea
    resurselor geologice
    si a rezervelor de
    petrol
12. Solicitari pentru
    evacuarea apelor
    reziduale in subsol si
    avize A.N.R.M.
13. Solicitari pentru
    abandonari de sonde de
    explorare si de
    exploatare, precum si
    avize A.N.R.M.
14. Acte referitoare la
    acordurile de mediu
15. Actul prin care se
    dovedeste depunerea
    decontului anual la
    organul fiscal
    teritorial privind taxa
    de exploatare
16. Procesul-verbal de
    predare-primire a
    redeventei trimestriale
    dintre titularul
    acordului petrolier si
    unitatea de transport
    specializata
17. Actul prin care se
    dovedeste ca titularul
    acordului petrolier a
    depus decontul
    trimestrial de plata a
    redeventei petroliere
18. Acte prin care se
    dovedeste ca titularul
    acordului petrolier a
    varsat la bugetul de
    stat sumele reprezentand
    taxa de exploatare si
    contravaloarea
    redeventei petroliere
19. Bilant contabil anual al
    zacamintelor comerciale
    din perimetru
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se va preciza daca operatiunea petroliera face parte din programul obligatoriu convenit in acord sau reprezinta o lucrare suplimentara.

    E. Date privind zacamantul comercial (structura)

    Denumirea .........................
              (Unitatea geologica majora ...............   Cod ............
              Subunitatea structurala majora ...........   Cod ............
              Codul structurii ........................)
 _____________________________________________________________________________
|1.  | Localizare                                                             |
|    | a) pe uscat                                                            |
|    | b) pe mare                                                             |
|    | c) judetul                                                             |
|    | d) localitatea                                                         |
|____|________________________________________________________________________|
|2.  | Perimetrul                                                             |
|____|________________________________________________________________________|
|3.  | Compania titulara a acordului petrolier                                |
|____|________________________________________________________________________|
|4.  | Inspectoratul zonal al A.N.R.M.                                        |
|____|________________________________________________________________________|
|5.  | Tipul petrolului descoperit                                            |
|    | a) titei si gaze asociate                                              |
|    | b) gaze naturale libere bogate (gaz condensat)                         |
|    | c) gaze naturale libere sarace                                         |
|    | d) amestecuri de gaze combustibile                                     |
|____|________________________________________________________________________|
|6.  | Formatiuni geologice de interes                                        |
|    | 1. ..........................                                          |
|    | 2. ..........................                                          |
|    | 3. ..........................                                          |
|    | .                                                                      |
|    | .                                                                      |
|    | .                                                                      |
|____|________________________________________________________________________|
|7.  | Resurse geologice initiale/existente                                   |
|    | a) titei, 10^3 tone                                                    |
|    | b) condensat, 10^3 tone                                                |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc                                            |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc                                              |
|    | e) amestecuri de gaze combustibile, 10^6 Stmc                          |
|____|________________________________________________________________________|
|8.  | Rezerve initiale/existente       |     Primare:     |    Secundare:    |
|    |                                  |__________________|__________________|
|8.1.| - dovedite:                      |initiale|existente|initiale|existente|
|    |                                  |________|_________|________|_________|
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc      |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|8.2.| - probabile:                     |        |         |        |         |
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc      |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|8.3.| - posibile:                      |        |         |        |         |
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze dizolvate, 10^6 Stmc     |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|9.  | Factor de     |      Total:      |       Primar:    |    Secundar:     |
|    | recuperare    |__________________|__________________|__________________|
|    | realizat/     |realizat|potential|realizat|potential|realizat|potential|
|    | potential (%) |________|_________|________|_________|________|_________|
|    | Pentru rezerve|        |         |        |         |        |         |
|    | dovedite:     |        |         |        |         |        |         |
|    | a) titei      |        |         |        |         |        |         |
|    | b) condensat  |        |         |        |         |        |         |
|    | c) gaze       |        |         |        |         |        |         |
|    | asociate      |        |         |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere|        |         |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri |        |         |        |         |        |         |
|    | de gaze       |        |         |        |         |        |         |
|    | combustibile  |        |         |        |         |        |         |
|____|_______________|________|_________|________|_________|________|_________|
|10. | Productia cumulata, realizata pana la finele anului                    |
|    | a) titei, 10^3 tone                                                    |
|    | b) condensat, 10^3 tone                                                |
|    | c) gaze asociate, 10^3 Stmc                                            |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc                                              |
|    | e) amestecuri de gaze combustibile, 10^6 Stmc                          |
|____|________________________________________________________________________|
|11. | Productia      | Trimestrul | TOTAL, | din care, | Prin    | Prin      |
|    | trimestriala   |            |        | > 3.500 m | metode  | metode    |
|    | realizata      |            |        | adancime  | primare | secundare |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    | - a) titei,    |     I      |        |           |         |           |
|    |   10^3 tone    |     II     |        |           |         |           |
|    |                |     III    |        |           |         |           |
|    |                |     IV     |        |           |         |           |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |         |           |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    | - b) condensat,|     I      |        |           |         |           |
|    |   10^3 tone    |     II     |        |           |         |           |
|    |                |     III    |        |           |         |           |
|    |                |     IV     |        |           |         |           |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |         |           |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    |                | Trimestrul | TOTAL: | Comprimate     | Comprimate     |
|    |                |            |        | cu o treapta   | cu doua trepte |
|____|________________|____________|________|________________|________________|
|    | - c) gaze      |     I      |        |                |                |
|    |   asociate,    |     II     |        |                |                |
|    |   10^3 Stmc    |     III    |        |                |                |
|    |                |     IV     |        |                |                |
|    |                | TOTAL AN:  |        |                |                |
|____|________________|____________|________|________________|________________|
|    |                | Trimestrul | TOTAL: | din care, |Comprimate|Comprimate|
|    |                |            |        | > 3.500 m |cu o      |cu doua   |
|    |                |            |        | adancime  |treapta   |trepte    |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|    | - d) gaze      |     I      |        |           |          |          |
|    |   libere,      |     II     |        |           |          |          |
|    |   10^6 Stmc    |     III    |        |           |          |          |
|    |                |     IV     |        |           |          |          |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |          |          |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|    | - e) amestecuri|     I      |        |           |          |          |
|    |   de gaze      |     II     |        |           |          |          |
|    |   combustibile,|     III    |        |           |          |          |
|    |   10^6 Stmc    |     IV     |        |           |          |          |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |          |          |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|12. | Productia totala de gaze naturale reinjectate in zacamant in scopuri   | |    | tehnologice (trimestru/an)                                             |
|    |                               _________________________________________|
|    |                              |           Trimestrul           | TOTAL: |
|    |                              |________________________________|        |
|    |                              |  I   |  II   |  III   |   IV   |        |
|    | a) gaze asociate, 10^6 Stmc  |______|_______|________|________|________|
|    | b) gaze libere, 10^6 Stmc    |      |       |        |        |        |
|____|______________________________|______|_______|________|________|________|

    ANEXA Nr. 3

    3. HARTI SI PLANURI DE SITUATIE NECESARE PENTRU SUSTINEREA INSCRISURILOR DIN REGISTRE

    3.1. Harta teritoriului administrativ din cadrul perimetrului petrolier, la scara 1:25.000 pana la 1:200.000
    3.2. Planuri topografice de ansamblu care insotesc documentatiile tehnice ale investitiilor petroliere, la scara 1:5.000 pana la 1:10.000
    3.3. Planuri de situatie topo/cadastrale ale parcelelor ocupate, pentru realizarea operatiunilor petroliere, la scara 1:500 pana la 1:2.000, si coordonatele punctelor de contur.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 23/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 23 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 23/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu