Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 23 din 26 februarie 1999

pentru punerea in aplicare a Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din  5 aprilie 1999


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere.
    Art. 2
    Instructiunile tehnice privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Presedintele
              Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                            Mihail Ianas

                         INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru si modul de intocmire a Cartii petroliere

    Art. 1
    Cartea petroliera este subsistemul de evidenta care contine totalitatea actelor juridice de orice natura, referitoare la un perimetru petrolier sau in legatura cu acesta, toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, situatia topografica a perimetrului respectiv si a tuturor lucrarilor si facilitatilor petroliere existente, precum si situatia cuprinzand rezervele de petrol si productia de substante din cadrul acestuia (art. 53 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995).
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale stabileste continutul-cadru si tine Cartea petroliera.
    Art. 3
    Documentele si datele prevazute de Cartea petroliera pentru fiecare perimetru in parte vor fi transmise, in mod gratuit, de catre titularii acordurilor petroliere Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 90 de zile de la data incheierii acestora.
    Pentru zacamintele comerciale (structuri) pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni, au fost incheiate acorduri petroliere, datele vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestor instructiuni.
    Art. 4
    Documentele si datele prevazute la art. 3 vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale dupa cum urmeaza:
    a) inscrisurile, in original, cate un exemplar din fiecare piesa;
    b) datele, pe suport hartie sau sub forma de inregistrari pe suport magnetic, accesibile echipamentului de prelucrare automata a datelor, existente la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu efect juridic echivalent.
    Art. 5
    Datele masuratorilor topogeodezice, hartile si planurile de situatie, necesare pentru sustinerea inscrisurilor din Cartea petroliera se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Normelor tehnice privind executarea cadastrului general.
    Art. 6
    Orice modificari de ordin juridic, tehnic sau economic privind perimetrul petrolier, care apar in cursul executarii operatiunilor petroliere, vor fi comunicate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in conditiile art. 4, in termen de 15 zile de la producerea acestora, cu exceptia datelor cadastrale, al caror termen de comunicare este de 90 de zile.
    Art. 7
    Datele referitoare la valoarea mijloacelor fixe apartinand exploatarii si anexelor acesteia la resursele geologice si rezerve vor fi comunicate anual, iar productiile realizate, trimestrial, in conditiile art. 4.
    Art. 8
    Continutul-cadru al Cartii petroliere este prezentat in anexele nr. 1 - 3.

    ANEXA Nr. 1

    1. REGISTRUL CUPRINZAND DEPOZITE DE ACTE SI DATE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE REFERITOARE LA PERIMETRUL PETROLIER

    Registrul contine actele juridice si administrative in original referitoare la perimetrul petrolier, precum si datele si informatiile cu privire la identificarea perimetrelor, acordul petrolier, avizele si autorizatiile pentru executarea operatiunilor petroliere, precum si actele care justifica aceste date si informatii.
    1.A. Date de sinteza din registrul privind identificarea perimetrului petrolier
    1.A.1. Denumirea perimetrului petrolier
    1.A.2. Titularul acordului
    1.A.3. Hotararea Guvernului privind aprobarea acordului
    1.A.4. Localizarea perimetrului petrolier (comuna, judetul)
    1.A.5. Suprafata perimetrului (kmp sau ha)
    1.A.6. Inventarul punctelor de contur ale perimetrului cu coordonate X, Y in sistem de proiectie stereografica 1970
    1.A.7. Inventarul parcelelor de teren ocupate pentru realizarea operatiunilor petroliere (folosinta petroliera, localizarea, numarul cadastral, actul de detinere sau de folosinta, suprafata partiala si pe total perimetru petrolier).
    1.B. Acte juridice si administrative
    1.B.1. Acordul petrolier pe baza caruia s-a concesionat sau s-a dat in administrare perimetrul respectiv, conform prevederilor art. 35 lit. a) - h) din Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996
    1.B.2. Actele aditionale la acordul petrolier
    1.B.3. Actele juridice referitoare la terenurile ocupate
    1.B.4. Hotararile judecatoresti privind rezolvarea litigiilor asupra terenurilor afectate de perimetrul petrolier
    1.B.5. Documentul de inregistrare la organele juridice a unei sucursale sau filiale pentru titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine
    1.B.6. Actul de transfer al drepturilor si obligatiilor asumate de titularul unui acord petrolier aprobat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.)
    1.B.7. Hotararile instantelor judecatoresti sau arbitrale cu privire la solutionarea litigiilor dintre A.N.R.M. si titularii acordurilor petroliere
    1.B.8. Notificarile A.N.R.M. facute titularului acordului petrolier
    1.B.9. Notificarea titularului acordului petrolier catre A.N.R.M. privind cazul de forta majora
    1.B.10. Actul prin care A.N.R.M. a acordat altor persoane juridice decat titularul acordului petrolier dreptul de explorare si/sau de exploatare pentru alte substante minerale utile decat cele prevazute la art. 1 din Legea nr. 134/1995
    1.B.11. Actul de solicitare, adresat A.N.R.M., privind renuntarea titularului la acordul petrolier
    1.B.12. Decizia A.N.R.M. de incetare a concesiunii sau a administrarii acordate titularului acordului petrolier
    1.B.13. Procesul-verbal de preluare de la concesionar sau de la administrator a exploatarii, cu toate dependintele si anexele sale, la expirarea acordului petrolier.

    ANEXA Nr. 2

    2. REGISTRUL CUPRINZAND DATE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PERIMETRULUI PETROLIER

    Registrul cuprinzand date tehnice si economice ale perimetrului petrolier si in cadrul acestuia, dupa caz, pe zacaminte comerciale, cuprinde datele si informatiile referitoare la lucrarile petroliere efectuate fizic si valoric, situatia privind resursele geologice si rezervele, productia fizica si valorica, precum si facilitatile petroliere existente.

    A. Mijloace de exploatare
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea                               U.M.    Cantitatea    Valoarea
 crt.                                                               ramasa*)
----------------------------------------------------------------------------
  0      1                                     2           3           4
----------------------------------------------------------------------------
 1.   Sonde de explorare                     bucati
      Sonde de exploatare
      - de extractie a titeiului
      - de extractie a gazelor bogate
        (gaz condensat)
      - de extractie a gazelor sarace
      - de extractie a amestecurilor
        de gaze combustibile
      - de injectie: - apa tehnologica
                     - aer
                     - abur
                     - gaze
                     - alti agenti
                     - evacuarea apei
      - parametrice
      - de salvare
----------------------------------------------------------------------------
 2.   Conducte
      - de amestec: pentru sonde: - titei     *)
                                  - gaze
      - de injectie: - apa tehnologica
                     - aer
                     - abur
                     - gaze
                     - alti agenti
                     - evacuarea apei
----------------------------------------------------------------------------
      - de transport: - titei brut
                      - gaze: - joasa
                                presiune
                              - medie
                                presiune
                              - inalta
                                presiune
                      - apa reziduala
                      - apa potabila
                      - aer
                      - abur
                      - titei
                      - gazolina
                      - condensat
      - alte conducte
----------------------------------------------------------------------------
 3.   Parcuri separatoare                    bucati/mc
      - produs colectat: - titei
                         - gaze
                         - titei + gaze
      - echipament de pompare
----------------------------------------------------------------------------
 4.   Depozite de titei/statii de
      predare-primire a titeiului
      - depozite de titei
      - statii de predare-primire a
        titeiului
      - statii de predare-primire a gazelor
----------------------------------------------------------------------------
 5.   Rampe de titei/gazolina                buc.
      - rampe de titei
      - rampe de gazolina
----------------------------------------------------------------------------
 6.   Statii compresoare                     bucati
      - tip de produs comprimat: - gaze
                                 - aer
                                 - CO2
                                 - alt
                                   produs
----------------------------------------------------------------------------
 7.  Statie de uscare a gazelor              bucati
----------------------------------------------------------------------------
 8.  Statie de degazolinare                  bucati
----------------------------------------------------------------------------
 9.  Statii de masura si reglare             bucati
     - tip de produs colectat: - gaz
                               - aer
                               - CO2
                               - alt produs
----------------------------------------------------------------------------
10. Statii de predecantare a apei
    reziduale                                bucati
----------------------------------------------------------------------------
11. Statii de epurare a apei reziduale       bucati
----------------------------------------------------------------------------
12. Statii de injectie a apei                bucati
----------------------------------------------------------------------------
13. Distribuitoare de injectie               bucati
    - tip de fluid injectat: - apa
                             - aer
                             - gaze
                             - CO2
                             - alte produse
----------------------------------------------------------------------------
14. Statii de decarbonatare                  bucati
----------------------------------------------------------------------------
    *) In mii dolari S.U.A. la paritatea monetara la data de 31 decembrie a anului anterior.
    *) Pentru fiecare tip de conducta se vor mentiona diametrul (inci) si lungimea (metri).

    B. Utilitati
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea                               U.M.    Cantitatea    Valoarea
 crt.                                                               ramasa*)
----------------------------------------------------------------------------
  0      1                                     2           3           4
----------------------------------------------------------------------------
 1.   Energie electrica
      - linii electrice                      m
      - posturi transformatoare              bucati
      - statii de transformare               bucati
----------------------------------------------------------------------------
 2.   Apa
      - sistem de alimentare: - puturi       bucati
                              - alt sistem   bucati
      - statii de alimentare
----------------------------------------------------------------------------
 3.   Abur                                   bucati
      - baterie pentru cazane
----------------------------------------------------------------------------

    C. Alte facilitati

 1.   Ateliere de reparatii si
      reconditionari                         mp
 2.   Constructii administrative             mp
 3.   Terenuri proprietate                   ha
----------------------------------------------------------------------------
    *) In mii dolari S.U.A. la paritatea monetara la data de 31 decembrie a anului anterior.

    D. Lucrari aprobate de A.N.R.M. pentru operatiunile petroliere
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea            Anul      Incadrarea  Codul    Numarul  Observatii
crt.                         executiei lucrarii*)  din      avizului
                                                   arhiva   A.N.R.M.
                                                   A.N.R.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 0           1                  2           3         4        5          6
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Proiecte pentru lucrari
    de explorare si avize
    A.N.R.M.
 2. Programe de exploatare
    experimentala si avize
    A.N.R.M.
 3. Documentatii privind
    evaluarea resurselor
    geologice si a
    rezervelor de petrol si
    declararea descoperirii
    comerciale, precum si
    avize A.N.R.M.
 4. Studii tehnico-economice
    de exploatare privind
    evaluarea resurselor
    geologice si a
    rezervelor de petrol,
    precum si avize A.N.R.M.
 5. Programe anuale de
    exploatare si avize
    A.N.R.M.
 6. Autorizatie eliberata
    de A.N.R.M. pentru
    inceperea operatiunilor
    petroliere
 7. Alte documentatii si
    studii
 8. Rapoarte trimestriale
    referitoare la
    activitatea de
    explorare
 9. Raport geologic final
    privind rezultatele
    lucrarilor de explorare
10. Rapoarte trimestriale
    privind desfasurarea
    activitatii de
    dezvoltare si exploatare
11. Rapoarte anuale privind
    evidenta si miscarea
    resurselor geologice
    si a rezervelor de
    petrol
12. Solicitari pentru
    evacuarea apelor
    reziduale in subsol si
    avize A.N.R.M.
13. Solicitari pentru
    abandonari de sonde de
    explorare si de
    exploatare, precum si
    avize A.N.R.M.
14. Acte referitoare la
    acordurile de mediu
15. Actul prin care se
    dovedeste depunerea
    decontului anual la
    organul fiscal
    teritorial privind taxa
    de exploatare
16. Procesul-verbal de
    predare-primire a
    redeventei trimestriale
    dintre titularul
    acordului petrolier si
    unitatea de transport
    specializata
17. Actul prin care se
    dovedeste ca titularul
    acordului petrolier a
    depus decontul
    trimestrial de plata a
    redeventei petroliere
18. Acte prin care se
    dovedeste ca titularul
    acordului petrolier a
    varsat la bugetul de
    stat sumele reprezentand
    taxa de exploatare si
    contravaloarea
    redeventei petroliere
19. Bilant contabil anual al
    zacamintelor comerciale
    din perimetru
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Se va preciza daca operatiunea petroliera face parte din programul obligatoriu convenit in acord sau reprezinta o lucrare suplimentara.

    E. Date privind zacamantul comercial (structura)

    Denumirea .........................
              (Unitatea geologica majora ...............   Cod ............
              Subunitatea structurala majora ...........   Cod ............
              Codul structurii ........................)
 _____________________________________________________________________________
|1.  | Localizare                                                             |
|    | a) pe uscat                                                            |
|    | b) pe mare                                                             |
|    | c) judetul                                                             |
|    | d) localitatea                                                         |
|____|________________________________________________________________________|
|2.  | Perimetrul                                                             |
|____|________________________________________________________________________|
|3.  | Compania titulara a acordului petrolier                                |
|____|________________________________________________________________________|
|4.  | Inspectoratul zonal al A.N.R.M.                                        |
|____|________________________________________________________________________|
|5.  | Tipul petrolului descoperit                                            |
|    | a) titei si gaze asociate                                              |
|    | b) gaze naturale libere bogate (gaz condensat)                         |
|    | c) gaze naturale libere sarace                                         |
|    | d) amestecuri de gaze combustibile                                     |
|____|________________________________________________________________________|
|6.  | Formatiuni geologice de interes                                        |
|    | 1. ..........................                                          |
|    | 2. ..........................                                          |
|    | 3. ..........................                                          |
|    | .                                                                      |
|    | .                                                                      |
|    | .                                                                      |
|____|________________________________________________________________________|
|7.  | Resurse geologice initiale/existente                                   |
|    | a) titei, 10^3 tone                                                    |
|    | b) condensat, 10^3 tone                                                |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc                                            |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc                                              |
|    | e) amestecuri de gaze combustibile, 10^6 Stmc                          |
|____|________________________________________________________________________|
|8.  | Rezerve initiale/existente       |     Primare:     |    Secundare:    |
|    |                                  |__________________|__________________|
|8.1.| - dovedite:                      |initiale|existente|initiale|existente|
|    |                                  |________|_________|________|_________|
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc      |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|8.2.| - probabile:                     |        |         |        |         |
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze asociate, 10^6 Stmc      |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|8.3.| - posibile:                      |        |         |        |         |
|    | a) titei, 10^3 tone              |        |         |        |         |
|    | b) condensat, 10^3 tone          |        |         |        |         |
|    | c) gaze dizolvate, 10^6 Stmc     |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc        |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri de gaze            |        |         |        |         |
|    |    combustibile, 10^6 Stmc       |        |         |        |         |
|____|__________________________________|________|_________|________|_________|
|9.  | Factor de     |      Total:      |       Primar:    |    Secundar:     |
|    | recuperare    |__________________|__________________|__________________|
|    | realizat/     |realizat|potential|realizat|potential|realizat|potential|
|    | potential (%) |________|_________|________|_________|________|_________|
|    | Pentru rezerve|        |         |        |         |        |         |
|    | dovedite:     |        |         |        |         |        |         |
|    | a) titei      |        |         |        |         |        |         |
|    | b) condensat  |        |         |        |         |        |         |
|    | c) gaze       |        |         |        |         |        |         |
|    | asociate      |        |         |        |         |        |         |
|    | d) gaze libere|        |         |        |         |        |         |
|    | e) amestecuri |        |         |        |         |        |         |
|    | de gaze       |        |         |        |         |        |         |
|    | combustibile  |        |         |        |         |        |         |
|____|_______________|________|_________|________|_________|________|_________|
|10. | Productia cumulata, realizata pana la finele anului                    |
|    | a) titei, 10^3 tone                                                    |
|    | b) condensat, 10^3 tone                                                |
|    | c) gaze asociate, 10^3 Stmc                                            |
|    | d) gaze libere, 10^6 Stmc                                              |
|    | e) amestecuri de gaze combustibile, 10^6 Stmc                          |
|____|________________________________________________________________________|
|11. | Productia      | Trimestrul | TOTAL, | din care, | Prin    | Prin      |
|    | trimestriala   |            |        | > 3.500 m | metode  | metode    |
|    | realizata      |            |        | adancime  | primare | secundare |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    | - a) titei,    |     I      |        |           |         |           |
|    |   10^3 tone    |     II     |        |           |         |           |
|    |                |     III    |        |           |         |           |
|    |                |     IV     |        |           |         |           |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |         |           |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    | - b) condensat,|     I      |        |           |         |           |
|    |   10^3 tone    |     II     |        |           |         |           |
|    |                |     III    |        |           |         |           |
|    |                |     IV     |        |           |         |           |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |         |           |
|____|________________|____________|________|___________|_________|___________|
|    |                | Trimestrul | TOTAL: | Comprimate     | Comprimate     |
|    |                |            |        | cu o treapta   | cu doua trepte |
|____|________________|____________|________|________________|________________|
|    | - c) gaze      |     I      |        |                |                |
|    |   asociate,    |     II     |        |                |                |
|    |   10^3 Stmc    |     III    |        |                |                |
|    |                |     IV     |        |                |                |
|    |                | TOTAL AN:  |        |                |                |
|____|________________|____________|________|________________|________________|
|    |                | Trimestrul | TOTAL: | din care, |Comprimate|Comprimate|
|    |                |            |        | > 3.500 m |cu o      |cu doua   |
|    |                |            |        | adancime  |treapta   |trepte    |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|    | - d) gaze      |     I      |        |           |          |          |
|    |   libere,      |     II     |        |           |          |          |
|    |   10^6 Stmc    |     III    |        |           |          |          |
|    |                |     IV     |        |           |          |          |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |          |          |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|    | - e) amestecuri|     I      |        |           |          |          |
|    |   de gaze      |     II     |        |           |          |          |
|    |   combustibile,|     III    |        |           |          |          |
|    |   10^6 Stmc    |     IV     |        |           |          |          |
|    |                | TOTAL AN:  |        |           |          |          |
|____|________________|____________|________|___________|__________|__________|
|12. | Productia totala de gaze naturale reinjectate in zacamant in scopuri   | |    | tehnologice (trimestru/an)                                             |
|    |                               _________________________________________|
|    |                              |           Trimestrul           | TOTAL: |
|    |                              |________________________________|        |
|    |                              |  I   |  II   |  III   |   IV   |        |
|    | a) gaze asociate, 10^6 Stmc  |______|_______|________|________|________|
|    | b) gaze libere, 10^6 Stmc    |      |       |        |        |        |
|____|______________________________|______|_______|________|________|________|

    ANEXA Nr. 3

    3. HARTI SI PLANURI DE SITUATIE NECESARE PENTRU SUSTINEREA INSCRISURILOR DIN REGISTRE

    3.1. Harta teritoriului administrativ din cadrul perimetrului petrolier, la scara 1:25.000 pana la 1:200.000
    3.2. Planuri topografice de ansamblu care insotesc documentatiile tehnice ale investitiilor petroliere, la scara 1:5.000 pana la 1:10.000
    3.3. Planuri de situatie topo/cadastrale ale parcelelor ocupate, pentru realizarea operatiunilor petroliere, la scara 1:500 pana la 1:2.000, si coordonatele punctelor de contur.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 23/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 23 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 23/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu