Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 228 din 16 decembrie 2002

privind aprobarea Normelor de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 50 bis  din 29 ianuarie 2003

    *) Ordinul nr. 228/2002 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, si este reprodus in acest numar bis.

    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002, precum si ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia securitate nucleara, Directia asigurarea calitatii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia supraveghere CNE Cernavoda, Directia dezvoltare si resurse si celelalte servicii independente din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                       Presedintele Comisiei Nationale
                    pentru Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA - PROCEDURI DE ACCEPTARE A INTREPRINDERILOR EXTERNE

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Domeniul de aplicare
    Art. 1
    Prezentele norme sunt emise in temeiul Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si au ca obiect procedurile de acceptare a intreprinderilor externe, conform cerintelor din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 2
    Prezentele norme nu exclud obtinerea altor autorizatii prevazute de reglementarile in vigoare.

    Definitii
    Art. 3
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile definite in Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in Normele fundamentale de securitate radiologica, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000, in Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 353/2001 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001 si in Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 366/2001 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001, sunt definiti urmatorii termeni si urmatoarele expresii:
    a) Acceptarea - procesul de recunoastere de catre CNCAN a declararii activitatilor pe care intreprinderea externa urmeaza sa le desfasoare in zona controlata a unor intreprinderi operatoare. In urma acceptarii, CNCAN elibereaza un certificat de acceptare. In cazul in care intreprinderea externa desfasoara o activitate care necesita autorizare/inregistrare conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de acceptare se elibereaza numai dupa obtinerea autorizatiei, respectiv a certificatului de inregistrare.
    b) CNCAN - Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    c) Carnet individual de supraveghere radiologica - denumit in continuare carnet - este documentul prezentat in art. 4, alin. (4) din Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi, prin care intreprinderea externa asigura inregistrarea rezultatelor supravegherii dozimetrice a lucratorilor externi.
    d) Monitorizarea individuala - masurarea contaminarii individuala a iradierii externe si a contaminarii interne a lucratorilor externi expusi pericolului de iradiere precum si interpretarea rezultatelor masuratorilor pentru evaluarea dozei individuale; suplimentar include si inregistrarea dozelor evaluate.
    e) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru - controlul factorilor care afecteaza expunerea la radiatii a locurilor de munca cu scopul verificarii expunerii, prevenirii expunerii evitabile sau stabilirii necesitatilor pentru monitorizarea individuala; suplimentar include si inregistrarea rezultatelor masuratorilor.

    CAP. 2
    Acceptarea

    Prevederi generale privind acceptarea
    Art. 4
    (1) Intreprinderile externe pot desfasura activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare numai daca acestea au obtinut in prealabil certificatul de acceptare.
    (2) Pentru activitatile prevazute la alin. (1) pot fi utilizati numai lucratorii externi care detin carnetul completat la zi si sunt declarati apti din punct de vedere medical.
    (3) In cazul intreprinderilor externe cu sediul in strainatate, daca legislatia tarii in care isi au sediul prevede completarea unor documente specifice de supraveghere radiologica individuala, atunci intreprinderea externa este responsabila de completarea acestor documente impreuna cu intreprinderea operatoare, conform prevederilor legislatiei din tara respectiva. In acest caz nu mai este necesara eliberarea carnetelor prevazute la alin. (2).
    (4) In situatii speciale care presupun interventii urgente in zona controlata a unor intreprinderi operatoare, prin exceptie de la prevederile alin. (1) si/sau (2), intreprinderea externa, care detine sau nu certificat de acceptare, poate sa-si desfasoare activitatile, utilizand lucratori externi care nu detin carnet, in urmatoarele conditii:
    a) lucratorii externi au fost declarati apti din punct de vedere medical pentru lucrul in zona radiologica respectiva;
    b) intreprinderea externa a declarat intreprinderii operatoare ca personalul respectiv nu a depasit limitele de doza anuale.
    c) intreprinderea externa a notificat CNCAN, asumandu-si obligatia de a depune dosarul de acceptare in cel mult 15 zile de la data inceperii activitatii.
    Art. 5
    Acceptarea poate fi solicitata numai pentru activitatile desfasurate de lucratorii intreprinderii externe, numiti aici lucratori externi, in unitati operatoare autorizate de CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Documentatia tehnica pe baza careia s-a realizat acceptarea intreprinderii externe face parte integranta din certificatul de acceptare; modificarea unilaterala a acesteia de catre solicitant este interzisa si conduce la anularea certificatului de acceptare.
    Art. 7
    Certificatul de acceptare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) un numar de identificare dat de CNCAN;
    b) denumirea oficiala a titularului, adresa sediului social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului;
    c) identificarea activitatilor pe care lucratorii externi urmeaza sa le desfasoare in zona controlata a intreprinderii operatoare;
    d) in cazul intreprinderilor autorizate/inregistrate numarul de identificare si durata de valabilitate a autorizatiei/certificatului de inregistrare;
    e) identificarea sectiunii administrative, instalatiei, spatiului de productie, locului in care se desfasoara activitatile declarate;
    f) limite si conditii;
    g) durata de valabilitate;
    h) semnatura presedintelui CNCAN si stampila CNCAN.
    Art. 8
    Certificatul de acceptare poate fi eliberat numai daca intreprinderea externa indeplineste cerintele ce ii revin din capitolul referitor la obligatiile intreprinderii externe prevazute in Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 9
    (1) Intreprinderea operatoare trebuie sa elibereze permise de exercitare de activitati nucleare pentru lucratorii externi, care sa acopere activitatile desfasurate de acestia in zonele controlate ale intreprinderii respective.
    (2) Intreprinderea externa trebuie sa se asigure ca lucratorii sai, care desfasoara activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare, poseda permise de exercitare valabile pentru activitatile respective.
    Art. 10
    Inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale a lucratorilor externi in carnete, se va face conform prevederilor din anexele Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 11
    Intreprinderea externa autorizata/inregistrata va tine o evidenta separata a monitorizarii individuale a lucratorilor externi conform prevederilor aplicabile din Normele de dozimetrie individuala emise de CNCAN.

    Solicitarea certificatului de acceptare
    Art. 12
    Solicitarea certificatului de acceptare se face pe baza unui dosar care trebuie sa contina cererea si documentatia tehnica.
    Art. 13
    Dosarul de acceptare va indeplini urmatoarele cerinte:
    a) va avea filele numerotate si va include un cuprins;
    b) toate documentele din dosarul de acceptare trebuie sa fie lizibile, tiparite-dactilografiate sau la imprimanta; nu se admit documente transmise prin fax;
    c) documentele de acceptare vor fi prezentate intr-un dosar de incopciat.
    Art. 14
    Informatiile continute in dosarul de acceptare sunt confidentiale. Reprezentantii CNCAN sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor primite, respectiv caracterul secret al unor informatii in situatia cand au fost clasificate ca atare de solicitantul acceptarii.

    Cererea
    Art. 15
    Cererea de acceptare trebuie sa fie intocmita conform anexei la prezentele norme.

    Documentatia tehnica pentru acceptare
    Art. 16
    Documentatia tehnica pentru acceptare va cuprinde:
    a) declaratia reprezentantului legal al intreprinderii externe din care sa rezulte ca solicitantul acceptarii indeplineste toate prevederile prezentelor norme.
    b) lista activitatilor pe care lucratorii intreprinderii externe le vor executa in zona controlata a intreprinderii operatoare.
    c) copii ale contractelor incheiate de intreprinderea externa cu furnizorii serviciilor necesare indeplinirii prezentelor norme.
    d) modelul de contract dintre intreprinderea externa si intreprinderea operatoare.
    e) lista lucratorilor externi pentru care se solicita carnet precum si datele personale ale acestora: nume, sex, cod numeric personal, data si locul nasterii.
    f) avizul medical din care sa rezulte ca lucratorii externi sunt apti pentru lucrul in campuri de radiatii.
    g) dovada de plata a taxei si tarifului aferent acceptarii, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare.
    h) dovada de achitare a taxei si tarifului pentru eliberarea carnetului, in conformitate cu Regulamentul privind taxele si tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, daca este cazul.
    i) numele si prenumele persoanelor responsabile cu supravegherea radiologica a lucratorilor externi.
    j) documente privind sistemul de evidenta a dozelor, care sa demonstreze, pentru cazul lucratorilor externi, indeplinirea prevederilor privind inregistrarea si raportarea rezultatelor monitorizarii individuale a expunerii la radiatii din Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 17
    Suplimentar cerintelor art. 16 in cazul intreprinderilor externe autorizate/inregistrate, documentatia de acceptare va cuprinde si copia autorizatiei/certificatului de inregistrare.
    Art. 18
    Solicitarea ulterioara a intreprinderii externe de a fi eliberate de catre CNCAN carnete suplimentare nu presupune o noua acceptare, in acest caz fiind suficiente o simpla cerere si plata taxei si tarifului aferente eliberarii carnetelor.
    Art. 19
    (1) Dosarele incomplete, in sensul art. 16 sau 17, nu intra in procesul de evaluare.
    (2) CNCAN va notifica intreprinderea externa, cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data primirii dosarului, printr-o adresa, asupra completarilor necesare. Daca aceste completari nu se primesc in termen de cel mult 30 de zile de la data notificarii, CNCAN va respinge dosarul fara nici o alta avertizare iar solicitantul nu va putea face referiri ulterioare la acesta, nu va putea pretinde utilizarea unor parti din el si nici sa revendice taxele si tarifele achitate.
    (3) Dosarele complete, in sensul art. 16 sau 17 intra in procesul de evaluare in cursul caruia CNCAN poate solicita clarificari, dovezi in sustinerea afirmatiilor, expertize, refacerea unor parti din dosar, participarea directa a persoanei calificate care reprezinta solicitantul, poate efectua controale si poate da termene pentru realizarea completarilor solicitate. Nerespectarea acestor termene fara acordul prealabil al CNCAN conduce la respingerea cererii de acceptare.
    (4) Dosarele incomplete sau respinse nu se restituie.
    (5) Solicitantul acceptarii poate contesta prin argumente documentate corespunzator, printr-un memoriu adresat presedintelui CNCAN, in termen de doua luni de la data primirii adresei de notificare a respingerii acceptarii.

    Eliberarea carnetului
    Art. 20
    (1) Carnetul se elibereaza de catre CNCAN intreprinderii externe dupa acceptare, in conditiile prevazute de Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    (2) Completarea datelor cuprinse in partea a II-a si a III-a din carnet se va face de catre responsabilul cu supravegherea dozimetrica a lucratorilor externi, la eliberarea carnetului si in prezenta reprezentantului CNCAN.

    Durata de valabilitate a certificatului de acceptare
    Art. 21
    Certificatul de acceptare este valabil pe durata de desfasurare a lucrarilor declarate de solicitant dar nu mai mult decat durata de valabilitate a autorizatiei/certificatului de inregistrare, respectiv nu mai mult de 5 ani, in cazul intreprinderilor externe care nu necesita autorizare/inregistrare.
    Art. 22
    (1) Prelungirea valabilitatii certificatului de acceptare se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea certificatului.
    (2) Solicitarea prelungirii valabilitatii certificatului de acceptare se face prin trimiterea la CNCAN a dosarului prevazut la art. 16 si 17.
    Art. 23
    In cazul expirarii valabilitatii certificatului de acceptare, intreprinderea externa nu mai poate desfasura activitati in zona controlata a intreprinderii operatoare pana la obtinerea unui nou certificat de acceptare.

    CAP. 3
    Monitorizarea individuala

    Art. 24
    Monitorizarea individuala a expunerii la radiatii a lucratorilor externi care desfasoara activitati in zona controlata a unor intreprinderi operatoare este efectuata prin intermediul unui organism dozimetric acreditat de CNCAN, conform prevederilor aplicabile din Normele fundamentale de securitate radiologica.
    Art. 25
    Pentru completarea Registrului National de Doze si Surse de Radiatii Ionizante, intreprinderea externa va transmite la CNCAN, raportari anuale ale monitorizarii individuale a lucratorilor externi pana la sfarsitul lunii martie a anului urmator si ori de cate ori au loc expuneri special autorizate, accidentale sau de urgenta, conform prevederilor aplicabile din Normele fundamentale de securitate radiologica si din Normele de dozimetrie individuala.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 26
    In cazul in care intreprinderea externa doreste sa utilizeze lucratori externi care isi desfasoara activitatea la alt angajator care ii utilizeaza ca lucratori expusi profesional, ea trebuie sa indeplineasca suplimentar urmatoarele cerinte:
    a) sa asigure monitorizarea individuala a lucratorului, separat, numai pentru activitatile desfasurate la intreprinderile operatoare prin intreprinderea externa;
    b) sa asigure ca suma dozelor incasate de lucratorul extern din toate activitatile desfasurate pe parcursul unui an, indiferent de angajator, sa nu depaseasca limitele prevazute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
    c) sa verifice si sa asigure inregistrarea lunara, de catre toate intreprinderile, inclusiv ceilalti angajatori, a rezultatelor monitorizarii individuale in carnet.
    Art. 27
    Prevederile prezentelor norme completeaza Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi.
    Art. 28
    Anexa face parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    Model de cerere de acceptare a activitatilor desfasurate de lucratorii intreprinderii externe in zona controlata a unor intreprinderi operatoare.

    Antetul declarantului:
    Denumirea persoanei legal constituite: ....................................
    Sediul social: ............................................................
    Actul normativ in temeiul caruia este legal constituita: ..................
    Telefon: .................... Fax: ........................................
    Numar de inregistrare/Data: ...............................................

    Catre,
                     Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
                     Bd. Libertatii nr. 14, Bucuresti, sectorul 5, C.P. 42-4

    1. Va solicitam acceptarea declaratiei ca intreprinderea externa ce urmeaza sa desfasoare activitati in zone controlate ale intreprinderilor operatoare:
    1.1. Denumirea intreprinderii externe: ....................................
    - Sediul social: localitatea: ......................, sectorul/judetul: ..................... strada: ................ nr.: .........., tel: ........., fax: .........
    - Actul legal in temeiul caruia este legal constituita: ...................
    - Persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea externa in relatia cu intreprinderea operatoare: Numele: .................................., functia .......................................

    1.2. Intreprinderile operatoare la care se vor desfasura lucrari in zonele controlate:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

    1.3. Activitatile pe care intreprinderea externa solicitanta urmeaza sa le desfasoare in zonele controlate ale intreprinderilor operatoare:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
                                   _            _           _
    1.4. Tipul expunerii: interna |_|, externa |_|, ambele |_|

    1.5. Numarul de lucratori externi angajati in desfasurarea lucrarilor in zona controlata a intreprinderilor operatoare, pentru care se solicita carnet ......................................

    1.6. Numele persoanei(lor) responsabile cu supravegherea radiologica a lucratorilor externi: Nume: .................................................., functia: ................, mijloacele prin care aceasta poate fi contactata: telefon: ................, fax: ................

    2. Documentatia pentru acceptarea declaratiei intreprinderii externe in conformitate cu art. 16 - 17 din Normele de securitate radiologica - Proceduri de acceptare a intreprinderilor externe:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

    3. In cazul modificarii documentatiei de acceptare a declaratiei ne angajam sa notificam in prealabil CNCAN.

    Persoana imputernicita sa reprezinte persoana legal constituita:

             Numele: ...........................................
             Functia: ............................................
             Semnatura: ......................................

             Stampila:SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 228/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 228 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu