Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2250 din 21 noiembrie 2007

privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 834 din 5 decembrie 2007In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 88 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Procedura se aplică şi cererilor de restituire aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată", cod MEF 14.13.02.02/r, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Chiţoiu

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI ,Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

1.  Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit art. 70 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In situaţiile în care pentru soluţionarea cererii de restituire sunt necesare informaţii suplimentare, termenul de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din acelaşi act normativ.

2. Cererea de restituire se depune de către persoanele care au dreptul să solicite restituirea, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, împreună cu documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare, se depun la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este:

a) pentru cererile de restituire ale ambasadelor, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, ale personalului acestora, precum şi ale cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială solicitantul îsi are sediul sau îsi desfăşoară activitatea;

b) pentru celelalte cereri de restituire - administraţia finanţelor publice în a cărei evidenţă fiscală este înregistrat solicitantul sau, după caz, organul fiscal desemnat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

4.   De la registratură, cererea însoţită de documentaţia menţionată mai sus se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul soluţionării cererilor de restituire a TVA (Serviciul administrare TVA şi accize, Serviciul ambasade şi reprezentanţe sau Serviciul de analiză de risc, după caz), denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

5.  Compartimentul de specialitate analizează cererea şi documentaţia depusă de solicitant, verificând respectarea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru restituirea TVA şi întocmeşte Referatul pentru analiză documentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

6. Pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Proiectul deciziei se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează, împreună cu documentaţia şi cu Referatul pentru analiză documentară, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

Deciziile de restituire a taxei pe valoarea adăugată emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

7.   Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată aprobată se transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 116 şi 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidenţa analitică pe plătitor, precum şi a Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată, întocmeşte Nota de compensare şi/sau Nota de restituire a TVA, conform formularelor aprobate.

Nota de compensare şi/sau Nota de restituire TVA se întocmesc/întocmeşte în 3 exemplare, se semnează de şeful compartimentului de colectare şi se aprobă de directorul executiv adjunct coordonator/şeful administraţiei adjunct coordonator, după caz.

Nota de compensare şi/sau Nota de restituire a TVA aprobate/aprobată se transmit/transmite, pe bază de borderou, compartimentului de trezorerie în vederea efectuării compensării si/sau restituirii.

9.     După efectuarea compensării şi/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare două exemplare ale Notei de compensare şi/sau ale Notei de restituire a TVA, acestea purtând viza unităţii de Trezorerie a Statului.

10. Compartimentul de colectare transmite compartimentului de specialitate Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi ambele exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat solicitantului şi un exemplar în vederea arhivării.

11.  După operarea datelor privind soluţionarea cererii de restituire în evidenţa specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea solicitantului;

- Referatul pentru analiză documentară;

- Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată;

- Nota de compensare şi/sau Nota de restituire a TVA.

12.  După primirea Notei de compensare şi/sau a Notei de restituire a TVA de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate îl înştiinţează pe solicitant despre modul de soluţionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire a taxei pe valoarea adăugată, a Notei de compensare si/sau a Notei de restituire a TVA.

ANEXA Nr. 1 la procedură

EVIDENŢA

cererilor de restituire a TVA

Nr.

crt.

Denumirea solicitantului

Codul de

identificare

fiscală

Nr. şi data înregistrării cererii de restituire a TVA

Suma solicitată

Decizia

organului

fiscal*)

Suma aprobată

Diferenţa faţa de suma solicitată

Data efectuării

compensării

şi/sau restituirii

0

1

2

3

4

5

6

7=4-6

8

*) Se va completa cu:  

A, în cazul cererilor aprobate;

R, în cazul cererilor respinse.

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală...............................................

Nr.........................../.....................................

Aprobat,

Conducătorul unităţii fiscale,

.................................................

REFERAT

pentru analiză documentară

Prin Cererea de restituire a TVA înregistrată sub nr................./(denumirea contribuabilului) ......................................................................................., cod de identificare fiscală............................................................, solicită restituirea TVA în sumă de.......................................(lei).

Restituirea este solicitată pentru :.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ......................................................... în temeiul dispoziţiilor legale.....................................................................................................................................................................................................

Pentru acordarea restituirii au fost verificate următoarele documente: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In urma verificării documentaţiei depuse în vederea restituirii s-au constatat următoarele:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In urma analizei facturilor anexate de contribuabil au rezultat următoarele :

TVA acceptată                                                                                                                                    - lei -

Nr. crt.

Factură nr./data

Furnizor/ Prestator

Cod de identificare

fiscală al furnizorului/

prestatorului

Total factură

Bază de impozitare

TVA

Documente de plată a facturii

TOTAL:

TVA respinsă                                                                                                                                        -lei -

Nr. crt.

Factură nr./data

Furnizor

Total factură

Baza de impozitare

TVA

Motive de fapt

Temei de drept

TOTAL:

Ca urmare a celor prezentate situaţia TVA este următoarea:

TVA solicitată la restituire:.................

TVA aprobată la restituire:.................

TVA respinsă la restituire:..................

Avizat

Funcţia........................................

Numele şi prenumele....................

Data............................................

Semnătura..................................

Verificat

Funcţia........................................

Numele şi prenumele....................

Data............................................

Semnătura..................................

Intocmit

Funcţia........................................

Numele şi prenumele....................

Data............................................

Semnătura..................................

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală...............................................

Nr.........................../.....................................

DECIZIE  DE  RESTITUIRE

a taxei pe valoarea adăugată

Către: Denumirea/Numele şi prenumele.......................................................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală........................................................................................................................................................................ ................

Adresa: Localitatea........................................, str................................. nr.............., bl........., ap......, et........., judeţul/sectorul....................................

In baza art. 88 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii de restituire a TVA înregistrată sub nr..................din..............................., se stabileşte taxa pe valoarea adăugată de restituit, astfel:

TVA solicitată la restituire                                         .....................................lei;

TVA aprobată la restituire                                         .....................................lei;

TVA respinsă la restituire                                         ......................................lei.

Motivaţia respingerii........................................................................................................................................................................ ...........................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Suma aprobată la restituire urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Avizat

Funcţia........................................

Numele şi prenumele..................

Data............................................

Semnătura..................................

Verificat

Funcţia........................................

Numele şi prenumele..................

Data............................................

Semnătura..................................

Intocmit

Funcţia.......................................

Numele şi prenumele..................

Data...........................................

Semnătura..................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2250/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2250 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2250/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu