Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.22 din 11.03.2020

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 13 martie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)planul de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum şi/sau de producere. 2. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru un loc de consum nou de tip locuinţă individuală, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, aparţinând unui client casnic, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la alin. (1) lit. g), acesta trebuie să prezinte următoarele documente: a)o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi b)o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

3. La articolul 22, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV şi a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5 şi 6 la prezentul regulament. 4. La articolul 33 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare. 5. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 41 lit. b) şi la art. 42 alin. (1) lit. a) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condiţiile art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (4), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare. 6. La articolul 43, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru lucrările de întărire a reţelei electrice, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare.
(9) În situaţia prevăzută la alin. (7), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul de racordare se încheie prin considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.
7. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (11) se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a certificatului de racordare, acesta îşi pierde valabilitatea. 8. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins: Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. 9. După anexa nr. 5 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 la regulament, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă ANEXĂ(Anexa nr. 6 la regulament) REGULI SPECIFICE pentru realizarea racordării ocazionale la reţeaua electrică de distribuţie a unei instalaţii aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii 1. Racordarea ocazională a unei instalaţii aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii se realizează la reţelele electrice de joasă tensiune, în baza unei cereri de racordare adresate operatorului de distribuţie, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică. 2. Cererea de racordare cuprinde următoarele informaţii: a)punctul de racordare la reţea; b)puterea maximă absorbită; c)data racordării; d)estimarea perioadei necesare pentru alimentarea cu energie electrică a instalaţiei respective; e)declaraţia pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că instalaţia respectă normele tehnice în vigoare şi îndeplineşte condiţiile ce permit punerea sub tensiune în condiţii de siguranţă; f)contractul de furnizare a energiei electrice, în cazul în care cererea de racordare este adresată direct operatorului de distribuţie; g)alte date pe care solicitantul le consideră necesare în vederea racordării.3. Operatorul de distribuţie este obligat să pună la dispoziţia solicitantului, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, un formular-tip de cerere de racordare. 4. Punerea sub tensiune a instalaţiei prevăzute la pct. 1 se realizează de operatorul de distribuţie la termenul solicitat de utilizator şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia. La punerea sub tensiune a instalaţiei, reprezentantul utilizatorului şi cel al operatorului de distribuţie încheie un proces-verbal de punere sub tensiune. 5. Deconectarea instalaţiei prevăzute la pct. 1 se realizează de către operatorul de distribuţie la solicitarea telefonică a utilizatorului şi în prezenţa acestuia şi se consemnează într-un proces-verbal de deconectare. 6. Tariful de emitere a avizului tehnic de racordare şi tariful de racordare prevăzut în avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuţie se achită de către solicitant în maximum 30 de zile de la data punerii sub tensiune, înscrisă în procesul-verbal prevăzut la pct. 4.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 22/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 22 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 22/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu