Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 22 din 27 ianuarie 2011

privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 127 din 21 februarie 2011Văzând Referatul de aprobare nr. 39.907 din 27 ianuarie 2011, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licenţe de import, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 825/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a formei şi conţinutului informaţiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scopuri de monitorizare şi prognoză;

- Regulamentului (CE) nr. 884/2009 al Comisiei din 23 septembrie 2009 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scop de monitorizare şi prognoză;

- Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, ca element component al Sistemului integrat de administrare şi control şi element comun cu aplicaţiile aferente măsurilor de piaţă, cotei de lapte, comerţului exterior cu produse agricole şi promovării acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe, ajutoarelor de stat, măsurilor cuprinse în Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, în vederea identificării solicitanţilor care accesează măsuri reglementate de politica agricolă comună.

(2) RUI preia integral datele existente în Registrul fermelor, în aplicaţiile aferente măsurilor reglementate de politica agricolă comună şi cuprinde informaţii referitoare la:

a) identificarea agricultorilor;

b) identificarea solicitanţilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanţilor care depun cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR;

c) identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe;

d) identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-c).

(3) RUI se realizează în format electronic de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, ca o aplicaţie informatică unitară şi va fi gestionat de APIA.

Art. 2. - Codul unic de identificare nu se acordă pentru puncte de lucru şi/sau sucursale.

Art. 3. - (1) Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI se face o singură dată, pentru fiecare solicitant, pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) formularul de înscriere în RUI, care este prevăzut în anexa nr. 1*);

b) cererea unică de sprijin pe suprafaţă, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;

c) cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de încurajare a consumului fructelor în şcoli şi pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, care se constituie şi în cerere de înscriere în RUI;

d) cerere de finanţare pentru potenţialii beneficiari ai măsurilor din cadrul PNDR;

e) notificare privind selecţia solicitantului, care la data depunerii cererii de finanţare prin PNDR era persoană fizică şi care avea obligaţia autorizării conform prevederilor legale la data semnării Contractului de finanţare/Deciziei de finanţare, însoţită de formularul prevăzut în anexa nr. 3;

f) cerere pentru solicitanţii ajutoarelor de stat prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. d);

g) solicitare de validare a datelor înregistrate, transmisă de celelalte instituţii către APIA, aprobată printr-o procedură stabilită de comun acord.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se depun la sediile APIA.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se depun la sediile Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP.

(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) se depun la sediile APIA sau ale celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, după caz.

(5) Solicitanţii deja înregistraţi în RUI, care intenţionează să desfăşoare şi activităţi de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, depun la sediul central al APIA formularul prevăzut în anexa nr. 1 şi ataşează documentele menţionate la pct. 37 din aceasta.

(6) Solicitantul este responsabil de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), cunoscând prevederile Codului penal.

(7) Solicitantul are obligaţia de a declara orice modificare intervenită asupra situaţiei existente la data înregistrării în RUI în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, depunând în acest sens documente justificative.

(8) APDRP va transmite prin intermediul interfeţei realizate între cele două sisteme informatice, în tabela-tampon din baza de date existentă la APIA, toate informaţiile necesare, în vederea validării codurilor unice de identificare asociate solicitanţilor de fonduri FEADR.

Art. 4. - (1) în cazul solicitanţilor pentru măsurile de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, APIA generează codul unic de identificare folosind aplicaţia IT în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete şi comunică solicitantului codul atribuit.

(2) In cazul în care documentaţia depusă de solicitant este incompletă, în termen de 5 zile de la primirea solicitării, APIA notifică solicitantul asupra necesităţii completării documentaţiei, precizând documentele care trebuie depuse la APIA.

(3) APIA comunică în scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comerţ exterior sau de promovare a produselor agricole pe piaţa internă sau în ţări terţe, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete.

Art. 5. - Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă RUI sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - Codul unic de identificare la APIA se va menţiona în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordinea MADR, după caz.

Art. 7. - APIA şi celelalte instituţii abilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 302/2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.054/2005 privind organizarea completării Registrului fermelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 1

FORMULAR

de înscriere în Registrul unic de identificare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

AGENŢIA DE PLĂTI SI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Judeţul

Nr. înscriere cerere/data............

Centrul judetean/Local ..............................

Chenarul gri se completează de către autorităţi.

Data primirii - Centrul local/judeţean Numele şi prenumele

..................................

Semnătura

...................................

01. Nr. unic de identificare solicitant

la modificarea datelor

DATE DE IDENTIFICARE

PERSOANE FIZICE ŞI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*

*02. Nume *04. CNP

*03. Prenume

*05.Denumirea formei de asociere simplă............................................................

*06. Documente de identificare BI/CI seria.....nr...........

*07.Codul tării...........si nr. act de identitate...........

(altă cetăţenie)

*08. Activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

09. Beneficiar de rentă viageră   DA   |_|  NU  |_|

Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează procura notarială de împuternicire.

*10.Categoria de pensie(dacă este cazul)...........................................

PERSOANE JURIDICE/ PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE/ ÎNTREPRINDERI FAMILIALE:*

*11.Denurnirea

*12.Adresa sediului social: ..............................................................................................

Tara.................. Judeţul............................Orasul/comuna/satul.................................

Strada......................nr......., bl.........., et........, ap......sectorul.......cod postal..........

Nr. tel.......................Fax................. E-mail.................................

*13.Cod unic identificare (CUI) eliberat de Registrul Comerţului

*14.Cod identificare fiscală (CIF) numai pentru instituţiile de cult, învăţământ, penitenciar şi altele asemenea care nu deţin (CUI)

*15. Cod CAEN pentru activitatea principală

*16. Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

*17. Nume administrator/ reprezentant legal

*18.CUP administrator/ reprezentant legal

*15. Prenume

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează delegaţia de împuternicire, semnată şi parafată.

*19.Tip de organizare |__| |__|

Se va completa cu unul din următoarele coduri: 01 - Regii autonome şi companii naţionale; 02 - Societăţi comerciale cu profil agricol; 03 - Societăţi agricole; 04 - Institute, centre şi staţiuni de cercetare; 05 - Unităţi de învăţământ cu profil agricol; 06 - Unităţi de cult; 07 - Penitenciare; 08 - Consilii locale, Consilii Municipale; 09 - Alte instituţii publice; 10 - Asociaţii şi fundaţii; 11 - Forme asociative de administrare/proprietate în comun (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători, etc); 12 - Alte forme de organizare

20.Cod de exploataţie ANSVSA (se completează de deţinătorii de animale identificate şi înregistrate în SNIIA)

RO................................

*DENUMIRE EXPLOATAŢIE/SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU A PERSOANEI FIZICE SAU A FORMEI DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

*21.Denumirea exploataţiei

.............................

*24. Satul/Strada

30. Telefon................

*22. Judeţul/sectorul

..........................

25. Nr........

31. Fax...............

* 23. Localitatea ............................................

*26. Cod poştal...........

27. bl....              28. sc...                 29. ap. ...

32. E-mail............................

COORDONATE BANCARE: *

*33. Banca

*34. Filiala/Sucursală

*35.Nr. cont

*36.Trezorerie

*37.Activitatea pentru care solicit înscrierea în RUI*)

- comerţ exterior cu produsul/produsele......................................................|_|

- promovare a produselor agricole.............................................................. |_|

Ataşez în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, după caz:

- act constitutiv                                                                                            |_|

- act de recunoaştere de către MADR                                                         |_|

- certificat eliberat de registrul comerţului                                                  |_|

- certificat eliberat de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor                           |_|

- certificat de înregistrare în scopuri de TVA în România                           |_|

•) Acest câmp este obligatoriu numai în cazul desfăşurării activităţilor de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole.

• Formularul de înscriere şi documentele ataşate se depun la sediul central al APIA.

Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia.

Sub sancţiunea aplicată faptei de fals în declaraţii în acte publice, declar pe propria răspundere că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea şi sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Câmpurile notate cu „*” sunt obligatorii.

Semnătura solicitantului /reprezentantului / împuternicitului

Ştampila

(dacă este cazul)

Data

ANEXA Nr. 2

INFORMAŢIILE MINIME

pe care trebuie să le cuprindă Registrul unic de identificare

A. Persoane fizice, cetăţeni străini, forme de asociere simplă fără personalitate juridică

- CNP (nr. paşaport - pentru cetăţenii străini)

- BI/CI seria ..........nr................

- numele

- prenumele

- denumirea formei asociative simple

- codul ţării (altă cetăţenie)

- activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

- judeţul

- localitatea

- sectorul

- satul

- strada

- codul poştal

- număr stradă/bloc/apartament/scară

- telefon/e-mail/fax

- banca

- filiala

- număr cont IBAN

- centrul local al APIA

- cod unic de identificare

B. Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

- denumirea

- cod unic de identificare (CUI) eliberat de registrul comerţului sau cod de identificare fiscală (CIF) numai pentru instituţiile de cult, învăţământ, penitenciar şi altele asemenea care nu deţin (CUI)

- cod CAEN pentru activitatea principală

- cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

- nume administrator/reprezentant legal

- prenume administrator/reprezentant legal

- CNP administrator/reprezentant

- tip organizare

- tip administrator (român/străin)

- sediul social:

   - ţara

   - judeţul

   - satul/comuna

   - strada

   - sectorul

   - codul poştal

   - număr stradă/bloc/apartament/scară

   - telefon/e-mail/fax

- sediul exploataţiei:

   - judeţul

   - localitatea

   - satul/strada

   - sectorul

   - codul poştal

   - număr stradă/bloc/apartament/scară

   - telefon/e-mail/fax

- coordonate bancare

- număr cont IBAN

- banca

- filiala

- trezorerie

- centrul local al APIA

- cod unic de identificare

ANEXA Nr. 3

FORMULAR

de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanţii de finanţare prin măsurile Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013

Persoana juridică/Persoana fizică/Altă categorie de solicitant PNDR (se va preciza, după caz) ............................................................................

Sediul/Adresa:

Ţara...........................Judeţul......................, oraşul.........................., comuna ..................................., satul........................., str........................ nr........, bl......., et......, ap....., sectorul..........................., codul poştal..........................................................

Număr de telefon/fax/e-mail ............................................................................................

Număr de înregistrare la registrul comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (se completează, după caz) ....................................................................

CUI.............................................................................................................................

Cod CAEN pentru activitatea principală ................................................................................................................................

Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

............................................................................................

CNP...............................................

COD IBAN.........................................................................,

deschis la Banca................................................................

Sucursala/Agenţia..............................................................

Prin reprezentant legal, doamna/domnul ......................................................................................., solicit înscrierea în

Registrul unic de identificare-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Am luat cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia.

Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Reprezentantul legal...........................................

Numele şi prenumele..........................................

Semnătura..........................................................

Data...................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 22/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 22 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu