Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2122 din 10.11.2015

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Externe
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 872 din 23 noiembrie 2015SmartCity1

În conformitate cu prevederile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015 şi ale Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a procedurii prevăzute la art. 1 se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.963/2014*), precum şi orice prevederi contrare. __*) Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.963/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4Corpul de control şi evaluare diplomatică va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu ANEXĂPROCEDURĂ de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Atribuţiile Corpului de control şi evaluare diplomatică în domeniul eticii(1) Corpul de control şi evaluare diplomatică deţine, pe lângă alte atribuţii, competenţa de a verifica modul de respectare a normelor de etică.(2) Corpul de control şi evaluare diplomatică, prin consilierii de etică, asigură coordonarea, monitorizarea, raportarea şi controlul aplicării Codului etic pentru personalul diplomatic şi consular al României. Articolul 2Reguli generale privind activitatea de evaluare diplomatică în domeniul eticii(1) Activitatea de evaluare în domeniul eticii diplomatice, precum şi activitatea Comisiei de etică se realizează cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, proporţionalităţii, contradictorialităţii, independenţei, echidistanţei şi imparţialităţii.(2) Semnalarea cu bună credinţă a încălcării normelor de etică nu poate să atragă consecinţe negative sau sancţiuni pentru persoana care a formulat-o. Capitolul IIConsilierul de etică pentru Corpul diplomatic şi consular al României Articolul 3Desemnarea şi revocarea consilierului de etică pentru Corpul diplomatic şi consular al României(1) Conducerea Corpului de control şi evaluare diplomatică coordonează activitatea consilierilor de etică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi propune ministrului afacerilor externe desemnarea şi revocarea consilierilor de etică pentru personalul cu statut diplomatic şi consular.
(2) Departamentul resurse umane asigură sprijin de specialitate pentru identificarea candidaţilor pentru calitatea de consilier de etică.
Articolul 4Obligaţiile consilierului de etică În exercitarea atribuţiilor, consilierul de etică are următoarele obligaţii: a)respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a
Constituţiei, a legilor interne şi reglementărilor internaţionale;b)respectarea principiului legalităţii; c)îndeplinirea atribuţiilor cu profesionalism, loialitate şi corectitudine, abţinându-se de la orice fapte care ar putea aduce prejudicii instituţiei; d)adoptarea unei atitudini independente, imparţiale şi echidistante. Articolul 5Condiţii pentru desemnarea consilierului de etică pentru Corpul diplomatic şi consular(1) Poate fi desemnat consilier de etică diplomatul de carieră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)are vechimea minimă de 5 ani ca membru al Corpului diplomatic şi consular al României; b)deţine cel puţin gradul diplomatic de secretar II, respectiv viceconsul; c)se bucură de bună reputaţie profesională şi morală; d)are studii superioare juridice sau studii superioare, de regulă, în ştiinţele psihosociale şi ale comunicării; e)a efectuat, de regulă, cel puţin o misiune externă de minimum 3 luni în Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe; f)este autorizat pentru acces la informaţii clasificate nivelul cel puţin „Secret“; g)nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani sau sancţionat penal potrivit legii şi nu face obiectul unei cauze disciplinare sau penale pe rolul organelor competente. (2) Absolvirea unor forme de pregătire în domeniul eticii diplomatice poate constitui un avantaj. Articolul 6Incompatibilităţi pentru exercitarea funcţiei de consilier de etică(1) Consilierul de etică are obligaţia de a se abţine de la instrumentarea unui dosar de etică, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a)este rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu vreuna dintre persoanele care fac obiectul dosarului de etică sau cu persoana care face sesizarea; b)are sau a avut calitatea de soţ/soţie/logodnic(ă), concubin(ă) al/a vreuneia dintre persoanele care fac obiectul dosarului de etică; c)se află în relaţii de duşmănie cu vreuna dintre aceste persoane; d)are un interes personal în cauza ce face obiectul dosarului de etică. (2) Consilierul de etică aflat în una dintre situaţiile menţionate mai sus are obligaţia de a formula declaraţie de abţinere, pe care o supune spre aprobare inspectorului general.(3) Declaraţia de abţinere şi modul de soluţionare a acesteia se consemnează în Registrul general al lucrărilor de etică. Articolul 7Numărul consilierilor de etică pentru Corpul diplomatic şi consular (1) În cadrul Corpului de control şi evaluare diplomatică îşi desfăşoară activitatea, de regulă, trei consilieri de etică.(2) În funcţie de necesităţi, ministrul afacerilor externe poate decide, prin ordin, majorarea numărului consilierilor de etică pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României.(3) În mod excepţional, ministrul afacerilor externe poate decide desemnarea unui număr suplimentar de cel mult patru consilieri de etică, la propunerea secretarilor de stat coordonatori sau a secretarului general şi cu avizul Corpului de control şi evaluare diplomatică, ce îşi desfăşoară în continuare activitatea la departamentele din care provin, fiind subordonaţi inspectorului general în ceea ce priveşte instrumentarea lucrărilor de etică.(4) Departamentul politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni şi Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni pot avea câte un consilier de etică desemnat de ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, din rândul personalului propriu.(5) Pentru problematica institutelor culturale româneşti din străinătate şi a relaţiei dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, ministrul afacerilor externe poate desemna un consilier de etică din cadrul Direcţiei diplomaţie publică, culturală şi ştiinţifică, propus de secretarul de stat coordonator cu avizul conducerii Institutul Cultural Român. Articolul 8Mandatul consilierului de etică pentru Corpul diplomatic şi consular(1) Consilierul de etică poate fi numit pentru un mandat de 2 ani.(2) Mandatul consilierul de etică poate fi reînnoit la propunerea conducerii Corpului de control şi evaluare diplomatică. Articolul 9Atribuţiile consilierului de etică(1) Consilierul de etică are următoarele atribuţii, pe care le exercită sub coordonarea conducerii Corpului de control şi evaluare diplomatică:a)întocmeşte şi ţine evidenţa sesizărilor, lucrărilor şi dosarelor de etică repartizate în Registrul dosarelor/lucrărilor de etică; b)analizează şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile cu privire la cazurile privind nerespectarea normelor de etică de către personalul cu statut diplomatic şi consular; c)acordă consiliere cu privire la respectarea normelor de etică; d)organizează, din oficiu sau la cerere, şedinţe de conciliere, pe cale amiabilă, pentru situaţiile de încălcare a normelor de etică, în vederea stingerii conflictelor dintre angajaţi; e)elaborează statistici şi rapoarte privind monitorizarea şi controlul aplicării Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României; f)colaborează la întocmirea raportului semestrial al Ministerului Afacerilor Externe în domeniul Strategiei Naţionale Anticorupţie, pe componenta de etică; g)planifică şi organizează sesiuni de formare iniţială şi continuă pentru personalul din Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României din străinătate, prin organizarea de reuniuni, dezbateri şi cursuri pe teme specifice în domeniul eticii; h)elaborează chestionare şi fişe de evaluare în domeniul său de competenţă şi asigură implementarea acestora; i)asigură Secretariatul Comisiei de etică; j)întocmeşte actul de sesizare a Comisiei de etică în dosarele pe care le instrumentează, atunci când apreciază că este necesară învestirea acesteia; k)dacă persoana/persoanele care fac obiectul procedurii solicită sesizarea Comisiei de etică, atunci consilierul de etică întocmeşte actul de sesizare, în care expune şi concluziile sale; l)întocmeşte un referat către conducerea Corpului de control şi evaluare diplomatică cu propunerile corespunzătoare atunci când starea de fapt ţine de competenţa altei autorităţi publice sau vizează în mod direct probleme disciplinare, indicând starea de fapt reţinută şi normele încălcate. (2) Consilierii de etică desemnaţi să funcţioneze în cadrul altor departamente au competenţă numai asupra personalului din respectivele structuri. Capitolul IIIRaportarea şi controlul Articolul 10Raportarea încălcărilor normelor de etică(1) Corpul de control şi evaluare diplomatică poate fi sesizat cu privire la încălcarea legii şi a normelor de etică în Ministerul Afacerilor Externe, astfel:a)din dispoziţia ministrului afacerilor externe; b)din oficiu; c)la solicitarea Consiliului de onoare; d)la solicitarea oricărei persoane interesate. (2) Consemnarea sesizării de la alin. (1) lit. b) se realizează prin proces-verbal.(3) Sesizarea de la alin. (1) lit. d) trebuie să fie efectuată în scris, cu respectarea regulilor generale privind petiţiile.(4) Consiliul de onoare sesizează Corpul de control şi evaluare diplomatică, atunci când apreciază că starea de fapt cu care este învestit trebuie examinată din punctul de vedere al normelor etice.(5) Sesizarea se transmite la Corpul de control şi evaluare diplomatică, în vederea înregistrării şi repartizării unui consilier de etică. Articolul 11Avertizorul de integritate(1) Prevederile legale privind instituţia avertizării în interes public şi protecţia avertizorului de integritate se aplică în mod corespunzător.(2) Orice sesizare trebuie făcută cu bună-credinţă şi trebuie să reflecte realitatea obiectivă. Articolul 12Înregistrarea sesizărilor privind încălcarea normelor etice. Registrul general al lucrărilor de etică(1) Pentru înregistrarea dosarelor, sesizărilor şi lucrărilor se constituie Registrul general al lucrărilor de etică, denumit în continuare RGLE.(2) Toate sesizările care au ca obiect încălcarea normelor etice se înregistrează în RGLE.(3) Toate actele şi corespondenţa privind lucrările de etică se înscriu în acelaşi registru, cu menţiunea emitentului, a destinatarului, a datei de emitere şi a celei de primire, precum şi a obiectului acesteia, pe scurt. Articolul 13Soluţiile pe care le poate propune consilierul de etică(1) Consilierul de etică poate propune una dintre următoarele soluţii:a)clasarea lucrării, când apreciază că nu există o încălcare a normelor de etică; b)întrunirea Comisiei de etică, atunci când apreciază că s-a produs o încălcare a normelor de etică; c)înregistrarea lucrării în registrele specifice activităţii de inspecţie din cadrul Corpului de control şi evaluare diplomatică, pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile sau, după caz, sesizarea organelor de urmărire penală, dacă există indicii de săvârşire a unei abateri disciplinare sau a unei fapte mai grave. (2) Consilierul de etică înregistrează soluţia propusă şi o consemnează ca atare în RGLE. Articolul 14Proceduri interne în cadrul Corpului de control şi evaluare diplomatică(1) La finalizarea verificărilor, consilierul de etică înaintează referatul cu propuneri corespunzătoare, împreună cu dosarul de etică, inspectorului general spre aprobare.(2) Primind lucrarea, inspectorul general poate să aprobe propunerea consilierului de etică sau poate să îi restituie acestuia lucrarea, cu îndrumări scrise privind instrumentarea dosarului în continuare, respectiv continuarea verificărilor sau reevaluarea soluţiei propuse.(3) La finalizarea verificărilor, consilierul de etică poate să consulte ceilalţi membri ai Corpului de control şi evaluare diplomatică cu privire la evaluarea stării de fapt şi identificarea încadrării juridice a acesteia. Articolul 15Instrumentarea sesizărilor(1) Sesizările se instrumentează de către consilierul de etică desemnat, de regulă, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în RGLE.(2) Lucrările împreună cu propunerile corespunzătoare formulate de consilierul de etică se depun la mapa inspectorului general spre analiză în termenul stabilit la alin. (1).(3) Depăşirea termenului de la alin. (1) şi (2) se aprobă de către inspectorul general sau adjunctul acestuia pentru motive temeinice, la solicitarea consilierului de etică desemnat să instrumenteze lucrarea.(4) Sesizarea Comisiei de etică sau înregistrarea dosarului/lucrării în registrul special pentru cercetări disciplinare prealabile ori sesizarea organelor de urmărire penală se realizează, de regulă, în cel mult 45 de zile de la data înregistrării lucrării în evidenţele Corpului de control şi evaluare diplomatică.(5) În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul de etică poate audia persoane din aparatul de lucru al Ministerului Afacerilor Externe şi al instituţiilor sale subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe şi care au cunoştinţă despre starea de fapt ce face obiectul dosarului de etică.(6) Consilierul de etică poate audia, cu acordul lor şi cu aprobarea inspectorului general, persoanele din afara Ministerului Afacerilor Externe care au semnalat abaterile de conduită sau au cunoştinţă despre acestea.(7) Interviurile se consemnează în scris, se semnează de către persoana audiată şi de către consilierul de etică, după care se depun la dosarul constituit. Documentul scris se semnează de orice altă persoană care a asistat în mod voluntar, cu acordul consilierului de etică, la realizarea interviului. (8) Consilierul de etică poate încheia procese-verbale cu privire la constatările sale, contrasemnate de eventualii martori asistenţi.(9) În ipoteza în care persoana invitată la interviu, în temeiul prezentei proceduri, refuză să facă depoziţii/declaraţii, consilierul de etică încheie în mod obligatoriu un proces-verbal în acest sens.(10) În procesele-verbale se menţionează: numele consilierului de etică, al celorlalte persoane la care se referă procesul-verbal sau care asistă la încheierea acestuia, data redactării şi o descriere succintă a activităţilor desfăşurate.(11) Procesele-verbale de constatare conţin descrieri detaliate ale aspectelor cu privire la care sunt redactate.(12) Pentru instrumentarea dosarului de etică, consilierul de etică poate propune inspectorului general corespondenţă cu instituţiile publice din România în limitele competenţelor legale ale Corpului de control şi evaluare diplomatică.
(13) Actele întocmite de consilierii de etică sunt valabile şi pot fi valorificate în cursul procedurii de cercetare disciplinară prealabilă.
Capitolul IVMonitorizarea respectării normelor de etică. Formarea profesională în domeniul eticii Articolul 16Misiunile Corpului de control şi evaluare diplomatică în domeniul eticii(1) Pentru prevenirea, evaluarea şi verificarea încălcărilor prevederilor legale în materia eticii şi a normelor interne în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României din străinătate, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii/birouri independente din Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi unităţile subordonate, Corpul de control şi evaluare diplomatică poate organiza şi desfăşura următoarele:a)misiuni de prevenire şi evaluare; b)misiuni reactive de verificare a unor semnalări punctuale; c)seminarii, mese rotunde şi alte acţiuni de pregătire profesională iniţială şi continuă, în mod independent sau cu sprijinul altor entităţi din aparatul Ministerului Afacerilor Externe ori din afara acestuia.
(2) În misiunile sale, personalul Corpului de control şi evaluare diplomatică poate verifica încălcarea oricăror prevederi legale, procedând în consecinţă.
Articolul 17 Planificarea activităţilor de prevenire a încălcării normelor de etică şi a misiunilor de prevenire şi evaluare(1) În luna decembrie a fiecărui an, Corpul de control şi evaluare diplomatică întocmeşte şi supune spre aprobare ministrului afacerilor externe un plan de activităţi de prevenire a încălcării normelor de etică în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României din străinătate, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii/birouri independente din Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi unităţile subordonate, inclus în Planul general de control al Corpului de control şi evaluare diplomatică pentru anul următor.(2) În Planul anual al activităţilor de prevenire sunt incluse cursurile de formare a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. Articolul 18Cursuri de formare profesională în domeniul eticii(1) Corpul de control şi evaluare diplomatică, în colaborare cu Institutul Diplomatic Român şi cu sprijinul departamentelor de specialitate din Ministerului Afacerilor Externe, poate organiza cursuri de formare profesională iniţială şi continuă atât pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cât şi pentru celelalte categorii de personal din Ministerului Afacerilor Externe, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.(2) Pentru organizarea cursurilor de formare profesională iniţială şi continuă, Ministerul Afacerilor Externe poate încheia protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ sau autorităţi publice care desfăşoară activităţi şi beneficiază de expertiză în domeniul eticii. (3) În organizarea programelor de pregătire şi formare profesională, Corpul de control şi evaluare diplomatică este sprijinit de departamentele de specialitate ale Ministerul Afacerilor Externe pentru atragerea unor proiecte cu finanţare europeană şi internaţională utile pentru implementarea planurilor de pregătire. Articolul 19Misiunile de prevenire şi evaluare(1) Misiunile de prevenire şi evaluare se organizează conform Planului anual al activităţilor de prevenire a încălcării normelor de etică în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în străinătate, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii/birouri independente din Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi unităţile subordonate. Misiunile de prevenire şi evaluare pe linia eticii se planifică şi se execută împreună cu misiuni de îndrumare şi control preventiv ale compartimentului de inspecţie, alcătuindu-se în acest sens echipe mixte.(2) În cadrul misiunilor de prevenire şi evaluare este asigurată componenta preventivă prin prezentarea normelor de etică şi aprecierea gradului de cunoaştere a acestora de către personalul Ministerului Afacerilor Externe.(3) În urma misiunii de prevenire şi evaluare se redactează un raport în care se consemnează rezultatele activităţii de control şi sunt formulate propuneri cu privire la toate domeniile controlate. Raportul se transmite spre aprobare ministrului afacerilor externe.(4) După caz, în instrumentarea unor lucrări de etică, consilierul de etică poate efectua verificări prin transmiterea unor chestionare şi seturi de întrebări, solicitări de informaţii care să permită verificarea stării de fapt. Articolul 20Misiunile reactive de verificare(1) Misiunile de verificare pot fi dispuse de ministrul afacerilor externe ca măsură reactivă faţă de semnalări privind încălcări ale prevederilor legale şi normelor de etică în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României din străinătate, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii/birouri independente din Centrala Ministerului Afacerilor Externe şi unităţile subordonate.(2) De regulă, misiunile de verificare de tip reactiv din domeniul eticii se cumulează şi se completează cu obiective specifice compartimentului de inspecţie din cadrul Corpului de control şi evaluare diplomatică, pentru a ilustra o imagine unitară asupra modului de funcţionare a oficiului diplomatic sau consular/departamentului sau altor entităţi din Centrala Ministerului Afacerilor Externe care constituie obiectul misiunii reactive de control. (3) În urma misiunii de verificare se redactează un raport în care se consemnează rezultatele activităţii de control şi sunt formulate propuneri. Raportul se transmite spre aprobare ministrului afacerilor externe.(4) În situaţiile urgente, un raport preliminar al echipei de control este transmis, după caz, ministrului afacerilor externe, pentru a putea fi dispuse măsuri operative provizorii impuse de context. Articolul 21Monitorizarea respectării normelor de etică(1) Consilierul de etică întocmeşte şi prezintă rapoarte anuale şi semestriale către conducerea Corpului de Control şi Evaluare Diplomatică cu privire la respectarea normelor de etică prevăzute de Codul etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României, semnalând abaterile constatate şi soluţiile adoptate în perioada de raportare.(2) În cadrul rapoartelor prevăzute la alin. (1), consilierul de etică poate formula şi alte propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ intern sau de organizare a unor forme aprofundate de pregătire profesională continuă.(3) Cazuistica relevantă este prezentată de către conducerea Corpului de Control şi Evaluare Diplomatică cu ocazia Reuniunii anuale a Diplomaţiei Române.(4) Sinteza anuală a activităţii Corpului de control şi evaluare diplomatică în domeniul eticii se transmite tuturor structurilor Ministerului Afacerilor Externe, sub forma unei circulare, pentru a fi adusă la cunoştinţa întregului personalul. Articolul 22Analize şi studii cu privire la riscuri şi vulnerabilităţi(1) Consilierul de etică întocmeşte analize şi studii cu privire la riscurile şi vulnerabilităţile din activitatea angajaţilor Ministerului Afacerilor Externe, din perspectiva eticii, experienţa altor state în materie, în vederea îmbunătăţirii continue a standardului în acest domeniu.(2) Corpul de Control şi Evaluare Diplomatică prezintă analizele şi studiile efectuate semestrial ministrului afacerilor externe.
Capitolul VOrganizarea şi funcţionarea Comisiei de etică Articolul 23Comisia de etică(1) Comisia de etică este o structură independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin şi are competenţa de a media stările conflictuale dintre angajaţii Ministerului Afacerilor Externe şi de a implementa, în cazuri concrete, respectarea normelor de etică. Comisia de etică nu soluţionează conflictele de muncă în sensul legislaţiei specifice şi nici nu se poate substitui altor departamente cu atribuţii în această materie.(2) Comisia de etică nu poate fi sesizată în materie disciplinară şi nu poate soluţiona dosare disciplinare.(3) Trimiterea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României în faţa Comisiei de etică se face la propunerea consilierului de etică, cu avizul inspectorului general şi aprobarea ministrului afacerilor externe.(4) La propunerea consilierului de etică, inspectorul general, cu aprobarea secretarului general, procedează la convocarea Comisiei de etică. Articolul 24Componenţa Comisiei de etică(1) Comisia de etică se compune din trei membri şi poate fi alcătuită din următoarele persoane:a)şefii nemijlociţi pe linie ierarhică ai persoanelor supuse procedurii; b)directorul Direcţiei management resurse umane; c)directorul Direcţiei protocol; d)o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Direcţiei cancelarie şi protecţia informaţiilor clasificate; e)o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Departamentului de afaceri juridice; f)un consilier de la Cabinetul ministrului afacerilor externe; g)directorul adjunct al Corpului de control şi evaluare diplomatică. (2) Directorul adjunct al Corpului de control şi evaluare diplomatică este membru de drept în Comisia de etică.(3) Componenţa Comisiei de etică şi preşedintele acesteia se stabilesc, pentru fiecare caz în parte, la propunerea secretarului general, dintre membrii menţionaţi la alin. (1), prin memorandum aprobat de ministrul afacerilor externe.(4) Membrii Comisiei de etică care nu pot participa la şedinţe vor fi înlocuiţi prin memorandum aprobat de ministrul afacerilor externe, la propunerea secretarului general.(5) Corpul de control şi evaluare diplomatică semnalează, după caz, secretarului general situaţiile în care se impune înlocuirea unui membru al Comisiei de etică. Articolul 25Persoane care mai pot participa la lucrările Comisiei de etică(1) La şedinţele Comisiei de etică pot asista, la solicitarea persoanelor care fac obiectul procedurii: un membru al Corpului diplomatic şi consular aflat în activitate desemnat de acestea sau un apărător ales, în condiţiile legii.(2) În funcţie de necesităţi, Comisia de etică poate coopta specialişti din aparatul de lucru al Ministerului Afacerilor Externe din următoarele domenii: sociologie, psihologie, psiho-pedagogie, comunicare şi management, fără a se limita la acestea.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu au drept de vot şi nu participă la deliberări. Articolul 26Incompatibilităţile membrilor Comisiei de etică(1) Nu poate face parte din Comisia de etică persoana care:a)este rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu vreuna dintre persoanele care fac obiectul dosarului de etică sau cu persoana care face sesizarea; b)are sau a avut calitatea de soţ/soţie/logodnic(ă), concubin(ă) al/a vreuneia dintre persoanele care fac obiectul dosarului de etică; c)se află în relaţii de conflict cu vreuna dintre aceste persoane; d)are un interes personal în cauza ce face obiectul dosarului de etică. (2) Membrii Comisiei de etică aflaţi în una dintre situaţiile menţionate la alin. (1) au obligaţia de a formula cerere de abţinere şi de a solicita secretarului general înlocuirea lor din Comisia de etică.(3) Secretarul general analizează cauzele de incompatibilitate şi, după caz, propune ministrului afacerilor externe un alt membru în Comisia de etică. Secretarul general poate solicita Corpului de control şi evaluare diplomatică un punct de vedere cu privire la cauza de incompatibilitate semnalată. Articolul 27 Secretariatul Comisiei de etică(1) Secretariatul Comisiei de etică este asigurat de un consilier de etică desemnat de inspectorul general.(2) Secretariatul Comisiei de etică are următoarele atribuţii:a)ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul Comisiei de etică în RGLE; b)convoacă membrii Comisiei de etică, persoanele care fac obiectul procedurii şi persoanele care pot asista; c)redactează documentele de şedinţă ale Comisiei de etică; d)redactează soluţia adoptată de Comisia de etică, pe baza minutei şi considerentelor puse la dispoziţie de membrii acesteia; e)efectuează orice alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei de etică; f)asigură primirea, înregistrarea şi transmiterea corespondenţei Comisiei de etică. Articolul 28Obiectul activităţii Comisiei de etică(1) Comisia de etică, pe baza sesizării formulate în condiţiile prezentei proceduri, verifică respectarea Codului etic de către membrii Corpului diplomatic şi consular al României.(2) Comisia de etică nu poate efectua activităţi de cercetare disciplinară. Articolul 29Procedura în faţa Comisiei de etică(1) Şedinţele Comisiei de etică nu sunt publice.(2) La termenele fixate pentru şedinţele Comisiei de etică, persoanele care fac obiectul cauzei se pot prezenta în faţa acesteia însoţite de persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1).(3) La începutul şedinţei, după apelul persoanelor prezente, preşedintele Comisiei de etică acordă cuvântul consilierului de etică pentru a expune starea de fapt şi concluziile sale.(4) Preşedintele sau membrii Comisiei de etică pot pune întrebări şi cere lămuriri consilierului de etică cu privire la cauza în discuţie.(5) Persoanele care fac obiectul procedurii sunt ascultate de către Comisia de etică în legătură cu starea de fapt ce face obiectul cauzei.(6) Membrii Comisiei de etică pot pune întrebări sau cere lămuriri suplimentare persoanelor convocate.(7) Atunci când sunt necesare lămuriri suplimentare în cauză de la Corpul de control şi evaluare diplomatică sau de la alte departamente sau structuri ale Ministerului Afacerilor Externe, Comisia de etică stabileşte un termen de cel mult 5 zile pentru furnizarea acestora, motivând amânarea.(8) Comisia de etică nu poate dispune mai mult de patru amânări pentru obţinerea unor lămuriri suplimentare în cauză. Articolul 30Deliberările Comisiei de etică(1) Deliberările Comisiei de etică sunt confidenţiale şi trebuie să se desfăşoare în termen de cel mult 10 zile de la data sesizării Comisiei de etică. (2) Rezultatul deliberărilor Comisiei de etică se consemnează într-o minută pe care o semnează toţi membrii Comisiei de etică în ziua deliberării. (3) Hotărârea Comisiei de etică se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi, toţi membrii acesteia având obligaţia de a vota cu ocazia deliberării. (4) Deliberarea are ca obiect încălcarea normelor de etică, fiind obligatorie evaluarea stării de fapt, aşa cum a fost reţinută de Comisia de etică, precum şi încadrarea juridică a acesteia, pe baza analizei judicioase a probatoriului administrat în cauză.(5) Atunci când îşi exercită atribuţia de mediere a conflictelor între angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi de fiecare dată când constată încălcarea unor norme etice, Comisia de etică stabileşte măsurile pe care le apreciază necesare pentru a se asigura respectarea Codului etic pentru personalul diplomatic şi consular al României de către persoanele care au făcut obiectul procedurii. Articolul 31Hotărârea Comisiei de etică(1) Rezultatul deliberării Comisiei de etică şi motivarea soluţiei se consemnează într-o hotărâre.(2) Hotărârea se motivează, prin grija preşedintelui Comisiei de etică şi cu contribuţia membrilor săi.(3) Hotărârea de soluţionare cuprinde: starea de fapt, normele etice încălcate, concluziile consilierului de etică, susţinerile celorlalţi participanţi la procedura în faţa Comisiei de etică, soluţia adoptată şi motivarea. Opiniile separate se consemnează în hotărâre şi se motivează.(4) Hotărârea se redactează în 5 exemplare; câte un exemplar pentru Comisia de etică, Corpul de control şi evaluare diplomatică, Departamentul resurse umane şi părţile la care se referă procedura. La cererea motivată a persoanelor interesate, Corpul de control şi evaluare diplomatică, cu avizul Departamentului resurse umane şi aprobarea secretarului general, poate elibera copie a hotărârii, făcând menţiune în acest sens în RGLE.(5) Hotărârile Comisiei de etică se înregistrează în RGLE.(6) Hotărârea se avizează de către Direcţia juridică, legislaţie şi contencios şi se aprobă de ministrul afacerilor externe.(7) Forma şi circuitul documentelor Comisiei de etică se realizează în conformitate cu normele de redactare şi de gestionare a documentelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 32Soluţiile care pot fi dispuse de Comisia de etică Comisia de etică adoptă hotărâri conţinând măsuri sau recomandări, care nu au caracter de sancţiune disciplinară, în funcţie de gravitatea încălcării, după cum urmează: A. În cazul în care apreciază că gravitatea faptelor analizate poate atrage răspunderea disciplinară, Comisia de etică sesizează Corpul de control şi evaluare diplomatică în vederea efectuării cercetării disciplinare prealabile şi convocării Consiliului de onoare. B. În cazul în care apreciază că gravitatea faptelor analizate nu poate atrage răspunderea disciplinară, Comisia de etică poate dispune: a)atenţionarea scrisă, ca rezultat al aprecierii Comisiei de etică în sensul gravităţii reduse a stării de fapt constatate, care va fi consemnată în dosarul profesional al diplomatului; b)parcurgerea unor forme de instruire, în scopul aprofundării normelor de etică şi respectării adecvate a acestora în exercitarea profesiei; c)parcurgerea unui program de consiliere psihologică care se monitorizează la nivelul Departamentului resurse umane; d)efectuarea unui consult în cadrul unei instituţii de medicina muncii indicate de Departamentul resurse umane, în condiţiile legii, respectiv măsura de implementare a verificărilor specifice de medicina muncii; e)stabilirea altor măsuri sau recomandări pentru îmbunătăţirea conduitei profesionale şi etice a persoanei în cauză, în limitele prevăzute de lege. Articolul 33Caracterul obligatoriu al soluţiilor dispuse de Comisia de etică(1) Hotărârea adoptată de Comisia de etică are caracter obligatoriu şi constituie îndatorire de serviciu pentru persoanele la care se referă.
(2) Hotărârea Comisiei de etică intră de drept în fişa postului persoanei care a făcut obiectul procedurii. Articolul 34Alte hotărâri pe care le poate adopta Comisia de etică(1) Dacă se constată indicii ale săvârşirii unei abateri disciplinare, Comisia de etică va transmite Corpului de control şi evaluare diplomatică hotărârea adoptată în acest sens împreună cu dosarul constituit, pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile.(2) Dacă se constată indicii ale comiterii unei fapte prevăzute de legea penală, Comisia de etică poate propune Corpului de control şi evaluare diplomatică sesizarea organelor de urmărire penală competente. Hotărârea Comisiei de etică va fi redactată în acest sens. Preluând lucrarea, Corpul de control şi evaluare diplomatică procedează în consecinţă potrivit legii.(3) Dacă se constată că, prin faptele reţinute în hotărârea Comisiei de etică, persoana la care se referă hotărârea a creat, prin activitatea desfăşurată în Ministerul Afacerilor Externe, prejudicii altor persoane fizice sau juridice, Comisia de etică sesizează organul competent din cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru aplicarea prevederilor legale corespunzătoare. Articolul 35Finalizarea procedurii şi comunicarea hotărârii(1) Comisia de etică are obligaţia de a motiva, în fapt şi în drept, hotărârile adoptate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data pronunţării. Pentru motive temeinice, motivarea se redactează în cel mult 10 zile lucrătoare.(2) Procedura în faţa Comisiei de etică este finalizată prin adoptarea hotărârii prevăzute la art. 31.(3) Hotărârea se comunică atât persoanelor supuse măsurilor adoptate de Comisia de etică, cât şi Corpului de control şi evaluare diplomatică şi Departamentului resurse umane pentru a fi avută în vedere la evoluţia în carieră, după rămânerea sa definitivă. O copie a hotărârii se comunică Direcţiei juridice legislaţie şi contencios, prin grija Corpului de control şi evaluare diplomatică. Articolul 36Arhivarea documentelor Comisiei de etică Toate documentele emise de Comisia de etică se arhivează, iar dosarele astfel constituite fac parte din fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe şi se gestionează de către Corpul de control şi evaluare diplomatică. Articolul 37Nerespectarea hotărârilor Comisiei de etică(1) Nerespectarea hotărârilor Comisiei de etică constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Nerespectarea recomandărilor stabilite prin hotărârile Comisiei de etică determină reluarea procedurii de mediere de către consilierul de etică şi formularea unor noi propuneri, după caz, Comisiei de etică sau conducerii Corpului de control şi evaluare diplomatică. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 38Angajament de respectare a normelor etice(1) Prin grija Departamentului resurse umane, personalul nou-angajat, indiferent de forma de încadrare, va lua cunoştinţă de prevederile Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României şi prezenta procedură de aplicare a acestuia.(2) Prezenta procedură se aplică, după caz, tuturor categoriilor de personal în privinţa implementării codurilor etice specifice acestor categorii profesionale, în măsura în care nu sunt contrare statutelor profesionale ale acestora. Articolul 39Măsuri necesare În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, Corpul de control şi evaluare diplomatică, cu sprijinul departamentelor de specialitate ale Ministerului Afacerilor Externe, va lua măsurile necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în prezenta procedură. Articolul 40Norme complementare Prezenta procedură se completează cu dispoziţiileLegii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al Românei, cu modificările ulterioare, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti, precum şi cu alte dispoziţii legale aplicabile în materie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2122/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2122 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2122/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu