Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2112 din 01.10.2015

privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale“
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 03 noiembrie 2015SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 81.666 din 21 septembrie 2015 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 10.773 din 17 septembrie 2015,în baza prevederilor:Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

art. 20 şi 81 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

Programului Naţional Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene de aplicare nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;

art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se instituie schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale“, aferentă măsurii M07 „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale“ - submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat ANEXĂSCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale Capitolul IPrevederi generale Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, cu titlul „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale“, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumită în continuare schemă.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) are calitate de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) are calitate de administrator al schemei. Articolul 2(1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(2) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.(3) Textul prezentei scheme este publicat integral pe paginile web ale MADR la adresa www.madr.ro şi AFIR la adresa www.apdrp.ro. Capitolul IIScopul şi obiectivele schemei Articolul 3(1) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor în vederea stimulării activităţilor de turism rural pentru menţinerea tradiţiilor şi a moştenirii spirituale.(2) Obiectivul prezentei scheme este de a sprijini creşterea atractivităţii zonelor rurale şi stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Capitolul IIIDomeniul de aplicare Articolul 4Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează protejarea prin restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, a aşezămintelor monahale, inclusiv a aşezămintelor culturale - cămine, aflate în proprietatea întreprinderii eligibile prin prezenta schemă sau care sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice, după cum urmează: a)restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; b)restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monahale de clasă B; c)modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale. Articolul 5(1) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:a)sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; b)sectorul producţiei agricole primare; c)sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; ori

atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari; d)ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e)ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în alte sectoare sau domenii de activitate, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la înscriere documente din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri şi că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. Capitolul IVDefiniţii Articolul 6În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel: 1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE); 2. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia1; 3. întreprinderi micro, mici şi mijlocii sau IMM - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane euro. Astfel: a)în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineşte ca fiind întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane euro; b)în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro; c)în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală netă şi/sau al cărei rezultat anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro.Întreprinderea nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice. Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare, perioada de referinţă, precum şi stabilirea modului de calcul al acestor date unei întreprinderi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;4. întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM; 5. întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

1 Activitate economică, conform legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare, reprezintă oferirea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă.

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

6. acţionar majoritar - persoană fizică sau juridică ce este acţionar/asociat majoritar în sensul deţinerii pachetului de acţiuni cu cea mai mare pondere din totalul acţiunilor/părţilor sociale ale societăţii, care exercită o influenţă dominantă asupra întreprinderii prin dreptul de vot, prin dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor managementului sau consiliului de administraţie; atunci când actul constitutiv nu prevede nicio regulă pentru luarea hotărârilor, se consideră că acestea se vor lua cu cvorumul şi majoritatea prevăzute de lege, respectiv (i) cu unanimitate de voturi (pentru hotărârile privind modificări ale actului constitutiv) şi (ii) cu majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (pentru celelalte situaţii); în cazul unei societăţi cu 2 asociaţi sau chiar mai mulţi, dar în număr par, regula majorităţii absolute înseamnă în fapt unanimitate de voturi; 7. întreprindere în dificultate - în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate2, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare: a)în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; b)în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel mult 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; c)atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi; d)în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;
(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

8. indicatorul EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare se situează sub valoarea 1,0; 9. data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare; 10. demararea lucrărilor de execuţie a proiectului sau a unei activităţi - înseamnă fie demararea activităţilor sau a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente ori de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luându-se în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor sau a activităţii; 11. costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională; 12. modernizare - lucrările de construcţii-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii derulate prin schemă, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei/funcţionalităţii iniţiale; 13. restaurare - o intervenţie pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare cu scopul de a reface caracterul, configuraţia şi acele caracteristici speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului, lucrările efectuate în acest scop putând duce la modificări substanţiale ale formei în care clădirea se găseşte la momentul deciziei de restaurare; 14. renovare - priveşte toate acele intervenţii care sporesc gradul de îmbunătăţire al finisajelor şi al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalaţiilor interioare şi exterioare din incintă etc.), precum şi lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate etc.) şi al siguranţei în exploatare (căi de acces şi de circulaţie, sisteme de protecţie la foc etc.), în general, intervenţii ce conduc la un mod mai funcţional şi mai economic de folosire a unei construcţii, fără posibilitatea de schimbare volumetrică şi planimetrică sau modificarea destinaţiei iniţiale; 15. conservare - toate acele intervenţii care au ca finalitate menţinerea unei stări fizice şi estetice a unei construcţii. Conservare poate fi considerată şi lucrarea de protejare împotriva intemperiilor, furtului etc. a unui şantier sau a unei construcţii degradate, în această categorie (cu un caracter special) intrând şi menţinerea în stare de ruină a vestigiilor arheologice din orice epocă - în acest caz conservarea urmărind doar împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările din această categorie sunt cele de reparaţii curente şi de întreţinere care nu modifică starea prezentă a unei construcţii. Mai pot fi acceptate în această definiţie şi intervenţiile minim necesare pentru punerea în siguranţă a unei clădiri din punct de vedere structural, lucrări care în extremă ar putea fi definite drept consolidare; 16. patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B - în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249/01 din 31 iulie 2014. completările ulterioare, cuprinde monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local şi în cazul în care sunt aflate în proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional sau local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Culturii; 17. Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă B - actul prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a bunului imobil în cauză, document care însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauză; 18. cămin cultural - instituţie înfiinţată în scopul propagării culturii în spaţiul rural; 19. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referinţă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont; 20. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020) - documentul programatic, în sensul art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia Europeană prin decizie; 21. măsură - set de operaţiuni, din cadrul PNDR 2014-2020, care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre priorităţile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală; 22. submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri în conformitate cu anexa I, partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 23. ghidul solicitantului - detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat pe site-ul organismului de implementare; 24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiţii/activităţi care ulterior finalizării lor generează venituri nete; 25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcţionare generate de operaţiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepţia cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de funcţionare; 26. cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la AFIR pentru obţinerea rambursării, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se ataşează documentele justificative de plată; 27. proiect eligibil - proiectul care este selectat conform criteriilor de eligibilitate şi selecţie aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în ghidul solicitantului aferente unei măsuri/submăsuri/scheme de ajutor; 28. contract de finanţare - documentul juridic încheiat între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR; 29. avize şi acorduri necesare investiţiei - documentele-parte a cadrului legislativ, administrativ şi operaţional, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, AFIR şi celelalte instituţii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finanţate prin măsurile PNDR 2014-2020, astfel încât investiţiile să respecte legislaţia în vigoare. Capitolul VBeneficiarii ajutorului de minimis şi condiţii de eligibilitate Articolul 7(1) Prin prezenta schemă se acordă sprijin financiar pentru investiţiile aferente operaţiunilor generatoare de venit oricărei întreprinderi care se încadrează în următoarele categorii:a)comunele definite conform legislaţiei în vigoare; b)ONG-uri - definite conform legislaţiei în vigoare; c)unităţi de cult - definite conform legislaţiei în vigoare; d)persoane fizice autorizate/societăţi - care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B; (2) Sediul social, sediul profesional şi punctul/punctele de lucru, după caz, al(e) solicitantului trebuie să fie situat(e) în spaţiul rural, activitatea desfăşurându-se în spaţiul rural. Articolul 8(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 7 sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate:a)sunt întreprinderi sau întreprinderi unice, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 5; b)nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate şi se încadrează în limitele setului de indicatori financiari, cu excepţia start-up; c)nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, şi nici nu au popriri pe conturile bancare; d)nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; e)nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor; f)nu se află în incapacitate de plată; g)întreprinderea nu a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare; h)suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro; i)nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată; j)solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanţarea investiţiei, din surse proprii sau atrase, neafectate de elemente de ajutor de stat. (2) Solicitantul se angajează să respecte cumulativ următoarele condiţii cu privire la investiţie:a)asigură întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima plată; b)investiţia se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de sprijin prevăzute prin submăsura 7.6; c)investiţia se realizează în spaţiul rural; d)investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii; e)investiţia din patrimoniul cultural de clasă B va fi introdusă la finalizarea acesteia în circuitul turistic. (3) În cazul în care beneficiarul nu este o întreprindere autonomă sau parteneră, în condiţiile legii, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte întreprinderea solicitantă, aşa cum este definită prin termenul de „întreprindere unică“, nu trebuie să fi beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate prin schemă, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro.(4) În cazul întreprinderii nou-înfiinţate, aceasta nu trebuie să aparţină unor titulari/asociaţi/acţionari care au deţinut în ultimii 2 ani anterior depunerii cererii de finanţare o altă întreprindere care desfăşoară sau a desfăşurat activităţile pentru care solicită finanţare. Articolul 9În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, prin prezenta schemă nu beneficiază de ajutor de minimis următorii solicitanţi:a)întreprinderi care figurează în evidenţa AFIR a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întârziere; b)întreprinderi care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, respectiv cele are au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii; c)întreprinderile beneficiare ale Programului SAPARD sau ale cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii; d)întreprinderile solicitante care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare. Capitolul VIModalitatea de acordare a ajutorului de minimis Articolul 10(1) În cadrul prezentei scheme sprijinul se acordă în baza cererii de finanţare şi a documentelor justificative relevante; documentele relevante se detaliază în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme.(2) Sprijinul se acordă în urma selectării şi notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finanţare, urmată de încheierea contractului de finanţare între AFIR şi beneficiar.(3) AFIR va acorda un ajutor de minimis, după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi/întreprinderi unice, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din fonduri naţionale, inclusiv din cele ale autorităţii publice centrale sau locale, fie din fonduri comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro. În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.(4) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.(5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(6) Plata efectivă a ajutorului se efectuează eşalonat, în acord cu tranşele de plată aferente proiectului de investiţii selectat, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale AFIR.(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare a proiectului de investiţii se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.(8) Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor conform Regulamentului (UE) 1.407/2013. Articolul 11Beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile solicitată prin cererea de finanţare, iar plata acestuia se va face numai după prezentarea unei garanţii de 100% emise în favoarea AFIR de către o instituţie financiară bancară sau nebancară ori după prezentarea unei poliţe de asigurare emise de o societate de asigurări autorizată în condiţiile legii. Capitolul VIICondiţii de acordare a ajutorului de minimis Secţiunea ACheltuieli eligibile Articolul 12(1) În cadrul prezentei scheme sunt eligibile cheltuielile referitoare la investiţii în active corporale şi necorporale, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, după caz, astfel:a)investiţii în active corporale:

(i) restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/ monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
(ii) restaurarea, conservarea şi/sau dotarea aşezămintelor monahale de clasă B, inclusiv construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintele monahale de clasă B;
(iii) modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor culturale;

b)investiţii în active necorporale:

(i) achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
(ii) costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de echipamente noi, în limita valorii pe piaţă a activului, cu respectarea limitelor prevăzute la alin. (3).

(2) În funcţie de tipul investiţiei/proiectului, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, dreptul de folosinţă pe o perioadă de 10 ani.(3) Costurile generale ale proiectului, astfel cum sunt definite la art. 6 pct. 10, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziţie, fără a se depăşi intensitatea maximă a sprijinului acordat prin prezenta schemă, şi sunt eligibile dacă respectă următoarele condiţii, după caz:a)sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020; b)sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c)sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; d)sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj. (4) Activele necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)să fie utilizate în exclusivitate în locaţia care beneficiază de ajutor de minimis; b)să fie considerate imobilizări amortizabile; c)să fie achiziţionate de la terţi în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice]; d)să respecte procedura de achiziţii şi principiul rezonabilităţii preţurilor prin raportare la baza de date elaborată de AFIR, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi/sau Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor corporale/necorporale eligibile, altele decât clădiri, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede expres obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată. Articolul 13În cadrul prezentei scheme sunt considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli: a)cheltuieli neeligibile specifice:

(i) contribuţia în natură;
(ii) costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
(iii) costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
(iv) construcţia de aşezăminte culturale - cămine culturale/monahale noi;

b)cheltuieli neeligibile generale:

(i) cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente „second hand“;
(ii) cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a proiectului, cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
(iii) cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport de persoane;
(iv) cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează aceleaşi costuri eligibile;
(v) cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, şi anume:

1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 2. achiziţionarea de terenuri neconstruite; 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau al prevederilor specifice pentru instrumente financiare. Secţiunea BForma, intensitatea şi valoarea maximă a ajutorului Articolul 14(1) Forma sprijinului acordat prin prezenta schemă constă în granturi, respectiv vizează rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.(2) Intensitatea maximă a ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei scheme în perioada de programare aferentă PNDR 2014-2020 reprezintă 80% din totalul cheltuielilor eligibile menţionate la art. 12.(3) Valoarea finanţării nerambursabile acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Secţiunea CContribuţia beneficiarului Articolul 15Beneficiarul de ajutor în cadrul prezentei scheme trebuie să facă dovada unei contribuţii financiare din surse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor de stat, de minimum 20% din totalul cheltuielilor eligibile necesare pregătirii şi implementării proiectului. Capitolul VIIIProcedura de derulare a schemei Articolul 16(1) AFIR, în calitate de agenţie de plată pentru PNDR 2014-2020, este administratorul prezentei scheme, sub coordonarea MADR, în calitate de Autoritate de management pentru PNDR 2014-2020 şi furnizor de ajutor de minimis, autorităţi care vor asigura derularea acesteia şi vor fi răspunzătoare pentru buna sa implementare.(2) AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme, are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă.
(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea sprijinului. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.(4) În cazul în care cererea de finanţare este selectată pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (5) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.
Articolul 17(1) În vederea acordării ajutorului de minimis, întreprinderea solicitantă va trebui să prezinte la AFIR, pe lângă documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului, declaraţiile şi celelalte documente menţionate la alin. (2).(2) Documentele în baza cărora se verifică îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor de eligibilitate şi a condiţiilor de acordare a finanţării sunt următoarele:a)declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria de întreprindere sau întreprindere unică, situaţie prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) - anexa nr. 1; b)declaraţia pe propria răspundere că nu este firmă în dificultate şi că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c)-f) - anexa nr. 2; c)declaraţia pe proprie răspundere cu privire la respectarea plafonului de minimis şi cumulul ajutoarelor, astfel cum sunt prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g) şi h) - anexa nr. 3; d)declaraţia pe propria răspundere cu privire la asigurarea cofinanţării; la depunerea documentelor pentru semnarea contractului de finanţare declaraţia se verifică prin extrase de cont bancar/extrase linie de credit/contracte de credit - detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme - anexa nr. 4; e)declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere - anexa nr. 5; f)situaţiile financiare aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate depuse la organele financiare competente, cu excepţia întreprinderilor încadrate în categoria start-up; g)certificatul de înscriere, încheierea judecătorească de la registrul judecătoriei din raza teritorială unde îşi are sediul ONGul; h)extrasul de informaţii de la registrul comerţului, emis la data analizei cererii de finanţare, şi, dacă este cazul, declaraţia- tip pe propria răspundere depusă la registrul comerţului referitoare la demararea operaţiunilor3; i)extrasul de informaţii din buletinul procedurilor de insolvenţă emis la data analizei cererii de finanţare; j)certificatul de atestare fiscală4 la data depunerii/acordării finanţării, completat, în cazul întreprinderilor care au obligaţii fiscale restante/exigibile, la secţiunea D pct. III „Menţiuni relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului“ cu informaţii solicitate de întreprindere prin cerere referitoare la starea obligaţiilor fiscale, cum ar fi: aflate în executare silită, suspendate la executare silită; în cazurile în care certificatul de atestare fiscală cuprinde informaţii fiscale restante, dar starea acestora nu este detaliată la secţiunea D pct. III, ci în adrese ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, eligibilitatea se stabileşte luând în considerare şi aceste adrese; k)actul „Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric de clasă B“, astfel cum este definit la art. 6 pct. 16; l)alte declaraţii şi documente aferente cererii de finanţare, astfel cum se vor detalia în ghidul solicitantului care va fi publicat înainte de anunţarea fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor pe site-urile oficiale ale AM PNDR din cadrul MADR şi AFIR. (3) Detalierea modalităţii de derulare a prezentei scheme se regăseşte în ghidul solicitantului ce corespunde prezentei scheme din cadrul PNDR 2014-2020, cu care se află în legătură directă. Articolul 18(1) Procesul de selecţie a beneficiarilor are în vedere asigurarea unei dezvoltări echilibrate a zonelor rurale din România, ponderea criteriilor de selecţie realizându-se în funcţie de evoluţia programului, şi se va face cu respectarea următoarelor principii de selecţie:a)pentru investiţiile de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural de interes local:

(i) principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu potenţial de dezvoltare turistică;
(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate;

b)pentru investiţiile de modernizare şi dotare a căminelor culturale:

(i) principiul gradului de deservire a populaţiei, inclusiv potenţialul turistic al localităţii rurale;
(ii) principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socioculturale desfăşurate.

(2) Principiile de selecţie vor fi detaliate în ghidul solicitantului aferent prezentei scheme. Articolul 19Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii AFIR de evaluare şi selectare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi cuprinde următoarele etape: a)lansarea anunţului privind cererea de proiecte finanţate prin prezenta schemă din cadrul PNDR 2014-2020 de către AFIR, pe site-ul oficial - cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finanţare privind suma alocată, alte informaţii generale; b)evaluarea - selectarea:

(i) depunerea cererilor de finanţare, on-line - prin intermediul portalului AFIR;
(ii) verificarea cererilor de finanţare se face la AFIR;
(iii) cererea de finanţare va fi evaluată din punctul de vedere al eligibilităţii şi selecţiei în condiţiile specificate în cadrul naţional legislativ de implementare;

c)contractarea: după aprobarea raportului de selecţie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AFIR notifică beneficiarul privind decizia de selecţie. În vederea semnării contractului de finanţare, solicitantul se va prezenta la sediul AFIR cu un exemplar original al dosarului cererii de finanţare şi a documentelor anexe pe suport hârtie, conform documentaţiei depuse on-line, care va rămâne la AFIR; d)plata:

(i) depunerea cererii de plată însoţite de documentele justificative - la Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (CRFIR);
(ii) verificarea cheltuielilor, autorizarea şi efectuarea plăţii - la CRFIR;

e)monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către AFIR şi AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.3 În cazul întreprinderii care a avut activitatea suspendată temporar. 4 Conform anexei nr. 1 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.Capitolul IXDurata de aplicare a schemei Articolul 20Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reglementări europene, aferente postperioadei 2014-2020. Capitolul XBugetul schemei Articolul 21(1) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, cu posibilitatea realocării anuale a sumelor estimate, este echivalentul în lei a 45.000.000 euro, după cum urmează:

Perioada/Anul Valoarea ajutorului de minimis
2015 18.000.000 euro
2016 27.000.000 euro
2017 0 euro
2018 0 euro
2019 0 euro
2020 0 euro
TOTAL 2015-2020 45.000.000 euro

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din:

85% contribuţie europeană - FEADR şi 15% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru regiunile de dezvoltare ale României, fără Regiunea Bucureşti-Ilfov;

75% contribuţie europeană - FEADR şi 25% contribuţie naţională de la bugetul de stat pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov. Articolul 22Numărul estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de aproximativ 285. Capitolul XIReguli privind cumulul ajutoarelor Articolul 23 (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, întreprinderea/întreprinderea unică beneficiară va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali (anul curent şi cei 2 ani fiscali anteriori), fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene.(2) Administratorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro echivalent în lei. Articolul 24(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană. Capitolul XIIReguli privind informarea, monitorizarea şi raportarea Articolul 25Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007. Articolul 26(1) AFIR păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informaţiile necesare raportării ajutoarelor de minimis către Consiliul Concurenţei/Comisia Europeană. Articolul 27(1) MADR şi AFIR au obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) MADR, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la AFIR, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007. Articolul 28(1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.(2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.Articolul 29În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme. Articolul 30AFIR are obligaţia de a pune la dispoziţia MADR, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR/MADR. Capitolul XIIIRecuperarea ajutorului de minimis Articolul 31(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare. Capitolul XIVDispoziţii finale Articolul 32(1) Toate cererile şi declaraţiile formulate şi depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta schemă. ANEXA Nr. 1 la schemă Model -Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice (Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.) DECLARAŢIE 1. Date de identificare a întreprinderii Numele sau denumirea întreprinderii ........ ................ ................ ........ ............... Adresa (domiciliul sau sediul social) ........ ................ ................, cod poştal .............. Telefon: ........ ................, fax: ........ ............... E-mail: ........ ................ ................ .............. Data înregistrării întreprinderii ........ .......... Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ........ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ .......... Numele şi funcţia reprezentantului legal ........ ................ ........ ............ (preşedintele consiliului de administraţie/administratorul) Forma juridică ........ ................ ................ ........ ............... Capitalul social ........ ................ ................ ................ lei, deţinut de: persoane fizice: .......% ;

microîntreprindere: ........% .Subscrisa declar prin prezenta, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, următoarele: |_| 1. Nu mă încadrez în categoria „întreprindere unică“, aşa cum este aceasta definită în art. ....... din ..............., respectiv un concept care include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

|_| 2. Mă încadrez într-un grup de întreprinderi, clasificat ca întreprindere unică, care: a)A beneficiat de alte ajutoare de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea întreprinderii beneficiare din cadrul grupului I.U. Data contractării ajutorului de minimis (an/lună/zi) Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis Forma ajutorului de minimis Furnizorul ajutorului de minimis Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare Suma acordată
0 1 2 3 4 5 6 7

b)Nu a beneficiat de alte ajutoare de minimis. 2. Datele de identificare a reprezentantului legal Subsemnatul(a), ........ ................ ................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ ........, eliberat(ă) de ........ ............ la data de ................, cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ nr. ......, bl. ....., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ........ ............, funcţia ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ........ .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele ........ ................ ........... Funcţia ........ ................ ............ Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului1 ........ ........ .......... Data semnării ........ ................ 1 Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea. ANEXA Nr. 2 la schemă Model - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate“ (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.) DECLARAŢIE 1. Date de identificare a solicitantului Numele sau denumirea întreprinderii ........ ................ .............. Adresa (domiciliul sau sediul social) ........ ................ .............., cod poştal .............. Telefon ........ ................, fax ........ ............. E-mail ........ ................ ........ ............ Data înregistrării întreprinderii ........ .......... Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ........ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ ............... Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ................, deschis la Trezoreria ........ ............ Forma juridică ........ ........ ......... Capitalul social ........ ................ lei, deţinut de: persoane fizice: .......%;

IMM1: ........%.Obiectul principal de activitate ........ ................ ............ Cod CAEN ........ .............. Obiectul secundar de activitate2 ........ ................ ......... Cod CAEN ........ .............. Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ........ ........ ............... Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) ........ ........ ............... lei Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare aprobate)3 ........ ........ ........... lei 1 Din categoria IMM sunt eligibile microîntreprinderi şi întreprinderi mici definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.2 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate. 3 Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. 2. O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul din cazurile de mai jos. (În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanţare, cu exerciţiu financiar complet). A. 1. Pentru societăţile cu răspundere limitată: capitalul social (CS) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CSN-2-CSN>50%xCSN-2) din tabel şi în anul N faţă de anul N-1 cu mai mult de 25% (CSN-1-CSN>25%*CSN-1) - pct. 1 din tabel; 2. pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care acestea se află în procedură de insolvenţă. B. Chiar dacă niciuna din condiţiile de mai sus nu se îndeplineşte, o firmă este considerată în dificultate dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile de mai jos: 1. cifra de afaceri (CA) scade în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (CAN-2-CAN>50%xCAN-2) - pct. 3 din tabel; 2. datoriile (D) cresc în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (DN-DN-2>50%xDN-2) - pct. 4 din tabel; 3. rezultatul net (pierderea netă) creşte în anul N faţă de anul N-2 cu mai mult de 50% (PN-PN-2>50%xPN-2) - pct. 5 din tabel. Date economico-financiare ale solicitantului

Indicator 31 decembrie N-2 (lei) 31 decembrie N-1 (lei) 31 decembrie N (lei) Indicator 1 Indicator 2 Indicator Indicator Indicator final
A B C D=A-C E=B-C F=50%xA G=25%xB D>F? E>G?
1. Capital social subscris şi vărsat (simultan D>F şi E>G) Rând 20, col. 1 din bilanţ Rând 20, col. 2 din bilanţ Rând 20 col. 2 din bilanţ Da/Nu Da/Nu
2. Total capitaluri Rând 34, col. 1 din bilanţ Rând 34, col. 2 din bilanţ Rând 34, col. 2 din bilanţ Da/Nu Da/Nu
3. Cifra de afaceri Rând 01, col. 1 din CPP Rând 01, col. 2 din CPP Rând 01, col. 2 din CPP x Da/Nu
D=C–A E=C–B F=50%xA G=25%xB
4. Total datorii Rând 11 + Rând 14, col. 1 din bilanţ Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ x Da/Nu
5. Rezultatul (pierderea) net(ă) Rând 65, col. 1 din CPP pentru pierdere Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere x Da/Nu

Explicaţii: a)„Bilanţ“ reprezintă formularul de bilanţ prescurtat - formularul 10 din Situaţiile financiare anuale; b)„CPP“ reprezintă contul de profit şi pierdere - formularul 20 din Situaţiile financiare anuale; c)dacă pentru indicatorii de la pct. 3, 4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloanele „Indicator final“ sunt afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate; pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. D>F şi E>G trebuie să fie afirmative simultan pentru a considera că întreprinderea este în dificultate; d)pentru societăţile care raportează pe bilanţ detaliat, pentru indicatorul „Total capitaluri“ se va avea în vedere rândul 85 col. 1 (2) din bilanţ, pentru indicatorul „Total datorii“ se vor avea în vedere rândurile 45 + 56 col. 1 (2) din bilanţ.În cazul societăţilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi start-upuri şi totodată nu au trei exerciţii financiare încheiate, se completează tabelul de mai jos:

Indicator 31 decembrie N-1 (lei) 31 decembrie N (lei) Indicator 2 Indicator Indicator Indicator final
B C E=B-C F=50%xB G=25%xB E>F? E>G?
1. Capital social subscris şi vărsat (E>G) Rând 20, col. 2 din bilanţ X X Da/Nu
2. Total capitaluri Rând 34, col. 2 din bilanţ Rând 34, col. 2 din bilanţ X X Da/Nu
3. Cifra de afaceri Rând 01, col. 2 din CPP Rând 01, col. 2 din CPP X Da/Nu
E = C-B F = 50%xB -
4. Total datorii Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ Rând 11 + Rând 14, col. 2 din bilanţ X Da/Nu
5. Rezultatul (pierderea) net/ă Rând 65, col. 2 din CPP pentru pierdere X Da/Nu

Explicaţii: a)pentru indicatorii de la poziţiile 1 şi 2 răspunsurile din col. E>G trebuie să fie afirmative pentru a considera că întreprinderea este în dificultate; b)dacă pentru indicatorii de la punctele 3, 4 şi 5 din tabel răspunsurile la întrebările din coloana „Indicator final“ (E>F) sunt simultan afirmative, atunci întreprinderea este în dificultate.De asemenea se declară pe propria răspundere următoarele: 3.1. Nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare. 3.2. Nu se află în procedură de reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege. 3.3. Nu se află în procedură de insolvenţă şi nici nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor. 3.4. La data depunerii cererii de finanţare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate. Subsemnatul(a), ........ ................ ................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ........ nr. ................, eliberat(ă) de ........ ......... la data de ................, cu domiciliul în localitatea ........ ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ............., funcţia ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ................ ........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele ........ ........ ............ Funcţia ........ ........ ............. Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului4 ........ ........ ......... Data semnării ........ ................ 4 Toate declaraţiile depuse pentru această măsură vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea. ANEXA Nr. 3la schemă Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis (Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.) DECLARAŢIE 1. Datele de identificare a solicitantului Numele sau denumirea întreprinderii ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Adresa (domiciliul sau sediul social) ........ ................ ................ ................ ........., cod poştal .............. Telefon ........ ................, fax ........ ............... E-mail ........ ................ ................ ................ Data înregistrării întreprinderii ........ .......... Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .............. Codul de identificare fiscală ........ ........... Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ........ ................ ........ ........., deschis la Trezoreria ........ ........ ........... Forma juridică ........ ........ ......... Capitalul social ........ ................ lei, deţinut de: persoane fizice: ....... %;

microîntreprindere: ........ %.Obiectul principal de activitate ........ ................ ........ ............ Cod CAEN ........ .............. Obiectul secundar de activitate1 ........ ................ ........ ........ Cod CAEN ........ .............. Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ........ ........ ............... Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale) ........ ........ ............ lei Valoare active totale (conform ultimei situaţii financiare anuale)2 ........ ................ lei 1 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate. 2 Active totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare. 2. Datele privind ajutoarele de stat |_| 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse şi nici de ajutor de minimis. |_| 2. A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează: a)alte ajutoare de minimis, primite în ultimii 3 ani:

lei -

Nr. crt. Data acordării ajutorului de minimis (an/lună/zi) Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis Forma ajutorului de minimis Furnizorul ajutorului de minimis Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare Suma acordată

b)ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în schema de ajutor de minimis:lei -

Nr. crt. Data acordării ajutorului de stat (an/lună/zi) Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de stat Forma ajutorului de stat Furnizorul ajutorului de stat Sursa şi actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare Suma acordată

Societatea declară că prin cumulul ajutoarelor de stat prevăzute la lit. a) şi b) cu cele acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depăşesc plafoanele de intensitate, prevăzute la art. 21 din anexa la schema de ajutor de minimis pentru regiunea în care se realizează investiţia. Beneficiarul declară că va notifica Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) dacă, în perioada de la depunerea proiectului până la publicarea pe site a Raportului de selecţie, a obţinut un ajutor de minimis, în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise. Beneficiarul declară că va notifica AFIR dacă, pentru realizarea investiţiei, pe întreaga perioadă de derulare a implementării proiectului, va beneficia de alte ajutoare de stat (garanţii, dobânzi subvenţionate etc.) în vederea corectării sprijinului primit, în sensul încadrării acestuia în suma şi intensitatea maxime admise. Solicitantul/Beneficiarul declară că nu este o întreprindere împotriva căreia a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată. 3. Datele de identificare a reprezentantului legal Subsemnatul(a), ........ ................ ................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ ........, eliberat(ă) de ............ la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........, str. ........ .............. nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ............, funcţia ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ........ ........ .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Numele ........ ................ ........... Funcţia ........ ................ ............ Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului3 ........ ........ .......... Data semnării ........ ................ 3 Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea. ANEXA Nr. 4la schemă Model -ANTET Datele de identificare - adresă CUI Cont bancar Sediu social etc. Declaraţie pe propria răspundere privind cofinanţarea1 Subsemnatul(a), ................, legitimat(ă) cu BI/CI/PASS seria ....... nr. .........., eliberat(ă) de ............... la data de ........ ........., CNP ........ ............., domiciliat(ă) în localitatea ........ ........ .........., str. ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......, judeţul ........ ................ ................ ..........., în calitate de reprezentant legal ........ ................ ........ .........., cu datele de identificare din antet, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că în cazul în care cererea de finanţare depusă pentru proiectul ........ ........ ........... finanţat prin submăsura ........ ............ este selectată, mă oblig să asigur cofinanţarea proiectului. Reprezentant legal Data ........ ................ ............. Semnătura ........ .............. Ştampilă 1 În cazul în care prezenta declaraţie va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file, fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată de reprezentantul legal. Obligatoriu această declaraţie va fi redactată în format tipărit. ANEXA Nr. 5la schemă Model -Declaraţie privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.) I. Datele de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Adresa sediului social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Numele şi prenumele reprezentantului legal (administrator, preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent): ........ ................ II. Tipul întreprinderii Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii: a)IMM: Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe.  Întreprindere parteneră Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate“, anexa A „Întreprinderi partenere“, precum şi fişele de parteneriat aferente.  Întreprindere legată Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate“, anexa B „Întreprinderi legate“, precum şi fişele de legătură aferente. b)Alte întreprinderi (întreprinderi mari):III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exerciţiul financiar de referinţă2: .....
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
00 000.000,00 000.000,00

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. Pentru o cerere de finanţare depusă în cursul anului 2009, exerciţiul financiar de referinţă este 2008. Datele se vor regăsi şi la pct. 1.1 din formularul cererii de finanţare. Important! Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).  Nu  Da (În acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.) Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Numele şi funcţia reprezentantului legal, autorizat să reprezinte întreprinderea: ........ ........ .............. Semnătura:........ ................ ................ .......... Ştampilă Data întocmirii DD. LL.AAAA

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate Se vor ataşa, după caz: • anexa A „Întreprinderi partenere“, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); • anexa B „Întreprinderi legate“, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

Exerciţiul financiar de referinţă: .....
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
1. Datele3 întreprinderii solicitante sau cele din situaţiile financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din anexa B4 - tabelul B1.)
2. Datele cumulate în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din anexa A - tabel A.)
3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce datele din anexa B - tabelul B2.)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

Datele incluse pe linia „Total“ de mai sus trebuie introduse în tabelul din secţiunea III „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii“ a declaraţiei. 3 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 4 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Anexa A - Întreprinderi partenere Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fişa de parteneriat“ (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. Tabelul A

Întreprinderea parteneră (denumire, adresă, CUI) Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
1.
2.
3.
4.
...
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

NOTE: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat“, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secţiunea „Total“ vor fi preluate la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate“ (referitor la întreprinderile partenere) din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere. Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi“ pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Fişa de parteneriat 1. Datele de identificare a întreprinderii partenere ........ ................ ................ ................ ............ Denumirea întreprinderii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Adresa sediului social: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent: ........ ................ ................ .............. 2. Datele referitoare la întreprinderea parteneră

Exerciţiul financiar de referinţă: ........ .............
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate“ pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 3. Calculul proporţional a)Indicaţi exact proporţia deţinută de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: 00,00%Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată): 00,00% b)Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.Tabelul de parteneriat

Procent: ...% Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2 00 000.000,00 000.000,00

Aceste date se vor introduce în tabelul A. Anexa B - Întreprinderi legate A. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii solicitante  Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi. (Se va completa tabelul B1.)  Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/nu întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. (Se va completa tabelul B2.) NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare. B. Metode de calcul pe fiecare caz Cazul 1 - Situaţiile consolidate reprezintă baza de calcul. Tabelul B1

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

Datele introduse pe linia „Total“ din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate“ din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
Întreprinderea legată (denumirea) Adresa sediului social Codul unic de înregistrare Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
A.
B.
C.
D.
E.

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora, precum şi o „fişă de parteneriat“ vor fi adăugate în anexa A la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere. Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă de legătură“ şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2. Tabelul B2

Întreprinderea nr. Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
1.
2.
3.
4.
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

NOTE: Ataşaţi câte o „fişă de legătură „pentru fiecare întreprindere de mai sus. Datele rezultate la linia „Total“ se vor prelua la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate“ din declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere (privind întreprinderile legate). Fişa de legătură (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 1. Datele de identificare a întreprinderii partenere Denumirea întreprinderii: ........ ........ ............ Adresa sediului social: ........ ........ ............ Codul de identificare fiscală: ........ ........ ............ Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent: 2. Datele referitoare la întreprinderea legată

Exerciţiul financiar de referinţă: ........ .............
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (lei) Active totale (lei)
TOTAL: 00 000.000,00 000.000,00

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din anexa B la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere. NOTE: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat“ trebuie introduse în anexa A la declaraţia privind încadrarea în funcţie de tipul de întreprindere.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2112/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2112 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2112/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu