Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.209 din 07.03.2012

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 316 din 11 mai 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. 1.943 din 7 martie 2012 din cadrul Ministerului Sănătăţii,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin. Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins: Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2011/66/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include substanţa 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/67/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include abamectinul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/69/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include imidaclopridul ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, şi ale Directivei 2011/71/UE a Comisiei din 26 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii creozotului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195 din 27 iulie 2011. 2. La anexa nr. I „Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide“, după poziţia 41 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 42-45, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II(1) Prevederile poziţiei 45 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/ 280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 mai 2013.(2) Prevederile poziţiilor 42, 43 şi 44 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/ 280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau Ministrul mediului şi pădurilor, Attila Korodi Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Cheţan Roatiş Radu ANEXĂCompletarea Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide
Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen-limită pentru punerea în conformitate cu art. 16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
42. Imidacloprid (2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il) metil]-N-nitro imidazolidin-2- imină Nr. CE: 428-040-8 Nr. CAS: 138261-41-3 970 g/kg 1.07.2013 30.06.2015 30.06.2023 18 În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de imidacloprid, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie umană şi pentru compartimentele de mediu care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. Nu se autorizează produsele pentru utilizarea în adăposturile pentru animale unde nu poate fi împiedicată difuzarea într-o staţie de epurare a apelor uzate sau deversarea directă în apele de suprafaţă, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru a reduce la minimum expunerea sugarilor şi a copiilor la produsul în cauză.
În cazul produselor care conţin imidacloprid, ale cărui reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, statele membre trebuie să verifice dacă este necesară stabilirea de noi limite maxime de reziduuri (LMR) sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, şi să adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor care să garanteze că nu se depăşesc limitele maxime de reziduuri.
43. Abamectin Abamectinul este un amestec de avermectin B1a şi avermectin B1b Abamectin: Denumire IUPAC: n.a. Nr. CE: n.a. Nr. CAS: 71751-41-2 Avermectină B1a: Denumire IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)-secbutil]-21,24-dihidroxi-5’,11,13,22- tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihidro-2’H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L- arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozidă Nr. CE: 265-610-3 Nr. CAS: 65195-55-3 Avermectină B1b: Denumire IUPAC: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,2 4S)-21,24 -dihidroxi-6’-izopropil-5’,11,13, 22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihidro-2’H-piran)-12-yl 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L- arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozidă Nr. CE:265-611-9 Nr. CAS: 65195-56-4 Substanţa activă trebuie să respecte toate criteriile de puritate de mai jos: Abamectin: minimum 900 g/kg Avermectină B1a: minimum 830 g/kg Avermectină B1b : maximum 80 g/kg 1.07.2013 30.06.2015 30.06.2023 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de abamenctin, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru grupele de populaţie şi compartimentele de mediu care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/8/CE. Produsele aplicate astfel încât difuzarea acestora într-o staţie de epurare a apelor uzate nu poate fi împiedicată nu se autorizează pentru ratele de aplicare în privinţa cărora evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene a indicat existenţa unor riscuri inacceptabile, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special trebuie luate măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor pentru a reduce la minimum expunerea sugarilor şi a copiilor la produsul în cauză.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44. 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 4,5-Dicloro-2-octilizotiazol-3(2H) -onă Nr. CE: 264-843-8 Nr. CAS: 64359-81-5 950 g/kg 1.07.2013 30.06.2015 30.06.2023 8 În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conţinut de 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includere în anexa I la Directiva 98/8/CE. Nu se autorizează utilizarea produselor pentru tratarea lemnului expus în permanenţă intemperiilor sau care este protejat de intemperii, însă este udat în mod frecvent sau se află în contact cu apa dulce, cu excepţia cazului în care sunt prezentate date care demonstrează că produsul respectă cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, dacă este necesar prin aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. În cazul produselor autorizate pentru utilizarea industrială sau profesională trebuie prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar produsele trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate dovedi în cererea de autorizare a produselor că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă aflată sub un acoperiş, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol sau în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare.
45. Creozot Creozot Nr. CE:232-287-5 Nr. CAS:8001-58-9 Creozot de tip B sau de tip C, astfel cum este specificat în standardul european EN 13991:2003 1.05.2013 30.04.2015 30.04.2018 8 Produsele biocide cu conţinut de creozot pot fi autorizate numai pentru utilizări în cazul cărora autoritatea competentă care acordă autorizarea concluzionează, pe baza unei analize privind fezabilitatea tehnică şi economică a substituirii, pe care o cere solicitantului, precum şi pe baza oricăror altor informaţii pe care le deţine, că nu sunt disponibile alternative corespunzătoare. Autoritatea competentă, când autorizează asemenea produse pe teritoriul României, trebuie să transmită Comisiei, cel târziu până la 31 iulie 2016, un raport în care să îşi justifice concluzia că nu există alternative corespunzătoare şi să indice modul în care se promovează dezvoltarea de alternative. Comisia va pune aceste rapoarte la dispoziţia publicului. Substanţa activă trebuie supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i), al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor este supusă următoarelor condiţii: 1. Creozotul poate fi utilizat doar în condiţiile menţionate la pct. 2 din coloana a doua a intrării nr. 31 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea,
1 2 3 4 5 6 7 8 9
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1.999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (publicat în JO seria L nr. 396 din 30 decembrie 2006, p. 1). 2. Este interzisă folosirea creozotului la tratarea lemnului destinat utilizărilor menţionate la pct. 3 din coloana a doua a intrării nr. 31 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006. 3. Trebuie luate măsuri adecvate de reducere a riscurilor în vederea protejării lucrătorilor, inclusiv a utilizatorilor din aval, împotriva expunerii în cursul tratării lemnului şi al manipulării lemnului tratat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 şi cu Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (publicată în JO seria L nr. 158 din 30 aprilie 2004, p. 50). 4. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru protejarea solului şi a mediului acvatic. În special etichetele şi, acolo unde există, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie depozitat după tratare într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, pentru a împiedica pierderile directe în sol sau în apă, şi că eventualele pierderi trebuie recuperate pentru a fi reutilizate sau eliminate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 209/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 209 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu