Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2068 din 26.06.2020

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 586 din 02 iulie 2020SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)beneficiarul programului - întreprindere mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 2. La articolul 1.1, literele v) şi w) se abrogă. 3. La articolul 3.1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019; 4. La articolul 3.1 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare. În cazul în care instituţia de credit finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 110/2017. 5. La articolul 3.4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3.4
(1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare.
(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
6. Articolul 4.3 se abrogă. 7. La articolul 7.1 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)certificatul de atestare fiscală şi acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a M.F.P. prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017. 8. La articolul 7.2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)rezultatul consultării bazei de date a M.F.P. de către finanţator. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de finanţator a expirat până la data aprobării garanţiei, F.N.G.C.I.M.M. realizează consultarea bazei de date a M.F.P. utilizând documentul transmis de finanţator conform prevederilor art. 3 lit. e) teza finală din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului. 9. La articolul 7.3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7.3
(1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) şi art. 7.2 alin. (1) şi, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Convenţie.
10. La articolul 7.3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii. 11. La articolul 7.3, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 12. Articolul 7.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7.4În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, în vederea semnării, în cel puţin 4 (patru) exemplare originale în funcţie de numărul semnatarilor. În situaţia în care toate părţile semnatare dispun de semnătură electronică calificată, documentele vor fi transmise prin mijloace electronice de Fond în vederea semnării. 13. La articolul 7.8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite şi Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5, completată la pct. A lit. a), b), c). 14. La articolul 7.10 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. 15. La articolul 7.10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) F.N.G.C.I.M.M. confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului. 16. La articolul 7.12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:a)extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată; b)contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare; c)extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. 17. La articolul 7.13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Lunar, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor, precum şi componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F.P., utilizând formatul de raportare prezentat în anexa nr. 4. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei nr. 4, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4, care face parte integrantă din aceasta. 18. Articolul 7.15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7.15
(1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică instituţiilor de credit, până la data de 10 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Instituţiile de credit vor transmite, până la data de 20 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza OUG nr. 110/2017.
(2) Instituţia de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit:a)credit de investiţii: achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/ mijloace de transport/alte mijloace fixe etc. (inclusiv TVA); achiziţie de active necorporale aferente investiţiei (software/licenţe programe/brevete etc.) - (inclusiv TVA); achiziţie de spaţiu producţie/servicii/comercial/terenuri pentru construcţie/agricultură (inclusiv TVA): construcţie de spaţii producţie/servicii/spaţii comerciale; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiţie - (inclusiv TVA); b)credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/ valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plata impozite/taxe/ contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.
(3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
(4) F.N.G.C.I.M.M. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului, de la un furnizor de date financiare integrate, cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
(5) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) din OUG nr. 110/2017 trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
(6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
(7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
(8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia, F.N.G.C.I.M.M. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
19. La articolul 8.2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, ale asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017, ale asumării obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi ale respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017. 20. La articolul 8.2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017, ale neasumării obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017. 21. Articolul 9.11 se renumerotează ca articolul 9.10. 22. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 23. În anexa nr. 3, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017 şi la art. 1 alin. (16), art. 6 alin. (8), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 24. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 25. Anexele nr. 4a şi 4b se abrogă. 26. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. 27. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin. 28. În anexa nr. 8, la articolul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)beneficiarul programului - întreprinderea mică şi mijlocie care desfăşoară activitate economică, autorizată potrivit dispoziţiilor legale să realizeze activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă loială, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale, asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 29. În anexa nr. 8, la articolul 4.2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/ radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (17) si (18) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017. 30. În anexa nr. 8, la articolul 4.3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată, în condiţiile asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi ale respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din normele metodologice 31. În anexa nr. 8, la articolul 4.3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către Finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei, neasumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 110/2017, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi ale nerespectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din normele metodologice; 32. În anexa nr. 8, la articolul 5.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5.1
(1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin M.F.P., în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:a)ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat); b)ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului); c)alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).
33. Anexele nr. 12, 13 şi 14 se abrogă.
Articolul II
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data publicării.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) acele prevederi care reprezintă completări şi modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod automat de la data publicării respectivelor acte normative, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale.
(3) Prevederile menţionate la alin. (2) se aplică şi solicitărilor de garantare aflate în curs de soluţionare la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., la data publicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextual crizei economice generate de pandemia COVID-19, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020.
Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la convenţie) SOLICITARE DE GARANTARE/PRELUNGIRE A GARANŢIEI Nr. ............... din data ........ .............. emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor .............../........ ......... Finanţatorul ........ ........ ............, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ........ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ ............., strada ........ ................ ................ nr. ......., bloc ........, scara ....., etaj ......, apartament ......., judeţul/sectorul ........ ........ ..............., telefon ........ ..........., fax ........ ............, e-mail ........ ................ ........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........ ........ ............ şi în Registrul bancar cu nr. ........ ........ ........., cod unic de înregistrare ........ ........ ........, telefon ........ ............, fax ........ ............, e-mail ........ ................ ..............., reprezentat prin dl/dna ........ ................ ........ ........, în calitate de ........ ................ .............., şi dl/dna ........ ................ ........ .........., în calitate de ........ ................ ..........., având contul bancar nr. ........ ........ ............... deschis la ........ ........ ............., solicită o garanţie pentru contractul de credit nr.1 ........ ......... din data ........ .............. încheiat între Finanţator, în calitate de creditor, şi Beneficiarul ........ ................ .........., cu sediul social în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ........ nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, sectorul/judeţul ........ ........ .............., telefon ........ ..........., fax ........ ........., email ........ ................ ........ ........, înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........ ........ ........, cod unic de înregistrare ........ ................ CAEN activitate principală .........., reprezentat de ........ ................ ........ ........, CNP/CUI ........ ........ .........., în calitate de ........ .........., cont bancar nr. ........... deschis la ........ ............, având următorul acţionariat ........ ................ ................ ................ ........ .............. 1 Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/linii de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Informaţii despre beneficiar: 1. Obiectul principal de activitate ........ ................ ........ ............ Cod CAEN ........ .............. Cod CAEN activitate finanţată ........ ................ ................ ........ 2. Valoarea finanţării aprobate: ........ ................ ........... lei. 3. Destinaţia finanţării: ........ ................ ................ ............ 4. Data rambursării finale ........ ......... (zz/ll/aa). Durata finanţării ......... (luni) 5. Data expirării garanţiei ........ ......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ......... (luni) 6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

Nr. crt. Descrierea garanţiilor (inclusiv rangul ipotecii) Valoarea de piaţă Valoarea acceptată în garanţie - lei -
Total garanţii

În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate. 7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ........ ........ ......... (zz/ll/aa) 8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului: Procentul de garantare a finanţării este de ........% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate. Valoarea garanţiei este de ........ .............. lei. 9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, este:  întreprindere mijlocie  întreprindere mică  microîntreprindere 10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019, iar dacă figurează acestea sunt încadrate în categoria A, B sau C. 11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi. 12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de ............. lei * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ] 13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FNGCIMM a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii: valoarea maximă estimată a dobânzii până la data de 31 decembrie 2020, aferentă valorii creditului aprobat ........ valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală):14. Număr de personal existent la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat ....... Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1886/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţator Persoane autorizate ........ ................ ........ ........ ................ ........ ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la convenţie)

Nr. crt. Contract ID Banca Unitatea teritorială a băncii Beneficiar garanţie CUI Tip întreprindere: Micro/Mică/Mijlocie Număr contract de credit Data de emitere a contractului de credit Tip credit (investiţii, linie de credit) Credit acordat Scadenţă credit garantat Număr contract de garantare Data emiterii contractului de garantare Garanţie maximă % Garantare Acordat în luna de raportare/Repunere în vigoare în luna de raportare Valoare garanţie acordată în luna de raportare/ Valoare sold garanţie repus în vigoare în luna de raportare Valoare garanţie diminuată în luna de raportare Valoare angajament anulat (garanţie anulată) Credit utilizat Sold credit curent Sold credit restant Sold angajament (credit neutilizat, disponibil) Sold angajament neutilizat (garanţie neutilizată) În luna de raportare Total rambursări de rate de capital în an Total rambursări de rate de capital Sold garanţie în luna curentă Sold garanţie luna precedentă Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU) Tip ieşire luna de raportare: Renunţare; Rambursare rată (finanţare garantată în derulare); Rambursare integrală anticipată; Rambursare integrală la termen; Plată garanţie; Refuz plată; Înlocuire garanţie Valoare de ieşire în luna de raportare a garanţiei Verificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă - ieşiri luna curentă = sold curent) Iniţiere procedura de insolvenţă (DA/NU) Grant dobândă solicitat de bancă Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 = 15-19-20-25-28 30 31 32 33 34 = 30+17-33=29 35 36 37
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4

1 Nr. crt. Se va completa numărul curent.
2 ContractID Se va completa cu numărul „ContractIDului" atribuit de către Fond.
3 Banca Se va completa cu numele Băncii.
4 Unitatea teritorială a băncii Se va completa cu Unitatea Teritorială a Băncii.
5 Beneficiar garanţie Se va completa cu numele IMM-ului.
6 CUI Se va completa CUI-ul IMM-ului.
7 Tip întreprindere: Micro, Mică, Mijlocie Se va completa cu tipul întreprinderii în funcţie de dimensiunea acesteia: Micro/Mică/Mijlocie.
8 Număr contract de credit Se va completa cu numărul contractului de credit.
9 Data de emitere a contractului de credit Se va completa cu numărul contractului de credit.
10 Tip credit (investiţii, linie de credit) Se va completa cu tipul de credit (investiţii/linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanţiei. Soldul garanţiei pentru liniile de credit = valoarea garanţiei emise de către Fond.
11 Credit acordat Se va completa cu valoarea creditului acordat.
12 Scadenţă credit garantat Se va completa cu data de sfârşit a creditului acordat.
13 Număr contract garantare Se va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond.
14 Data emiterii contractului de garantare Se va completa cu data acordării contractului de garantare emis de către Fond.
15 Valoare garanţie acordată Se va completa cu valoarea garanţiei emisă de către Fond din contractul de garantare.
16 % Garantare Se va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat.
17 Acordat în luna de raportare/Repunere în vigoare în luna de raportare Se va completa cu „Acordat în luna de raportare" pentru toate contractele de garantare emise de către Fond în luna de raportare (garanţiile noi, garanţiile majorate, garanţiile prelungite cu majorarea valorii garanţiei; garanţiile prelungite cu menţinerea valorii garanţiei; garanţiile prelungite cu diminuarea valorii garanţiei; garanţiile al căror procent de garantare s-a majorat). Se va completa cu „Repunere în vigoare în luna de raportare" pentru garanţiile repuse în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare.
18 Valoare garanţie acordată în luna de raportare/Valoare sold garanţie repus în vigoare în luna de raportare Se va completa cu: Valoarea garanţiei „Acordată în luna de raportare" sau valoarea soldului garanţiei repus în vigoare în luna de raportare („Repunere în vigoare în luna de raportare"), conform descrierii de la punctul 17.
19 Valoare garanţie diminuată în luna de raportare Se va completa cu valoarea garanţiei diminuate conform Adresei de informare transmise de către Finanţator cu privire la diminuarea garanţiei.
20 Valoare angajament anulat (garanţie anulată) Se va completa cu valoarea garanţiei anulate/neutilizate pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza, conform Adresei de informare transmise de către Finanţator.
21 Credit utilizat Se va completa cu soldul creditului utilizat.
22 Sold credit curent Se va completa cu soldul creditului curent.
23 Sold credit restant Se va completa cu soldul creditului restant.
24 Sold angajament (credit neutilizat, disponibil) Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil).
25 Sold angajament neutilizat (garanţie neutilizată) Se va completa cu valoarea garanţiei neutilizate ce mai poate fi utilizată.
26 În luna de raportare Se va completa cu valoarea rambursării de rate din garanţie în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
27 Total rambursări de rate de capital în an Se va completa cu valoarea rambursării de rate din garanţie în an, în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
28 Total rambursări de rate de capital Se va completa cu valoarea totală a rambursărilor de rate din garanţie în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare).
29 Sold garanţie curentă Se va completa şi se va verifica: Soldul garanţiei (29) = Valoare garanţie acordată (15) - Valoarea garanţiei diminuată din luna de raportare (19) - Valoare angajament anulat (garanţie anulată) (20) - Sold angajament neutilizat (garanţie neutilizată) (25) - Total rambursări rate de capital (28).
30 Sold garanţie luna precedentă Se va completa cu soldul raportat de către Bancă în luna precedentă.
31 Credit închis în luna de raportare (DA/NU) Se va completa cu DA/NU în funcţie de status-ul creditului.
32 Tip ieşire luna de raportare: Renunţare, Rambursare rată (finanţare garantată în derulare), Rambursare integrală anticipată, Rambursare integrală la termen, Plată garanţie, Refuz plată, Înlocuirea garanţei Se va completa tipul de ieşire în lună pentru finanţările garantate, astfel: pentru finanţările garantate pentru care s-a renunţat în luna de raportare cu „Renunţare"; pentru rambursări de rate în luna de raportare aferente finanţărilor garantate în derulare cu „Rambursare rată", pentru finanţările garantate rambursate integral anticipat în luna de raportare cu „Rambursare integrală anticipată"; pentru finanţările garantate rambursate integral la termen în luna de raportare cu „Rambursare integrală la termen", pentru finanţările garantate pentru care Ministerul de Finanţe a efectuat plata garanţiei în luna de raportare cu „Plată garanţie", pentru finanţările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plată în luna de raportare cu „Refuz de plată garanţie", Închiderea garanţiei prin înlocuire se va completa cu „Înlocuire garanţie", pentru Majorare garanţie/Prelungire cu majorare garanţie/Prelungire cu menţinerea valorii garanţiei acesteia/Prelungire cu diminuarea valorii garanţiei acesteia/Majorare a procentului de garantare.
33 Valoare de ieşire în luna de raportare a garanţiei Se va completa cu valoarea de ieşire în luna de raportare a garanţiei, astfel: cu valoarea soldului precedent raportat pentru finanţările garantate pentru care s-a solicitat renunţarea în luna de raportare; cu valoarea rambursării de rată în lună pentru: finanţările în derulare/finanţările rambursate integral la termen/finanţările rambursate integral anticipat; cu valoarea plăţii garanţiei efectuate de către Ministerul de Finanţe în luna de raportare; cu valoarea soldului din decizia de refuz plată garanţie emisă de către Fond în luna de raportare.
34 Verificare valori raportate (sold precedent + intrări în luna curentă - ieşiri luna curentă = sold curent) Se va completa şi se va verifica: sold garanţie luna precedentă (30) + intrări luna curentă (17) - ieşiri în luna de raportare a garanţiei (33) = Sold garanţie luna curentă (29).
35 Iniţiere procedură de insolvenţă (DA/NU) Se va completa DA/NU în funcţie de iniţierea procedurii de insolvenţă.
36 Grant dobândă solicitat de bancă Se va completa valoarea dobânzii aferente lunii de raportare.
37 Observaţii Se va completa cu observaţiile semnificative.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la convenţie) Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ........ ........, eliberat de ........ ................ la data de ........ ........., cu domiciliul în localitatea ........ ................ ........ ..............., str. ........ ................ ........ .............. nr. ............, bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ........ ........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal: a)  nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;  a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

Nr. crt. Anul acordării ajutorului de stat Forma ajutorului de stat Furnizorul ajutorului de stat Actul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţare Cuantumul ajutorului acordat (moneda)
TOTAL

b)nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; c)nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile; d)nu a disponibilizat/nu va disponibiliza personalul existent, de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextual crizei economice generate de pandemia de COVID-19, până la 31.12.2020.B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal: nu se află în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019; nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor; nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră; nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C1 în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.; nu se află în interdicţie de a emite cecuri la 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.; nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul programului; nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor credite în derulare şi/sau pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene; respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.Semnătura autorizată2 Numele........ ........ ............... Semnătura ........ ................ ............. Data semnării ........ ................ ......... 1 Categoria A semnifică o întârziere la plata ratelor de maximum 15 zile, categoria B o întârziere cuprinsă între 16 şi 30 de zile, categoria C o întârziere între 31 şi 60 de zile. 2 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 7 la convenţie) ACORD DE FINANŢARE Nr. ............... din .............. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar .............., telefon ............., fax ..........., e-mail ........ ........ ........., reprezentat de ........ ................ .............., în calitate de ........ ................ .............., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, denumită în continuare OUG nr. 42/2020, Instituţia de credit ........ ..........., cu sediul social în ..........., str. ............ nr. ........, telefon/fax .............., cod unic de înregistrare ............., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ........ .........şi în Registrul bancar cu nr. ................, reprezentată de ............, în calitate de ................, şi de ........ ........., în calitate de ..............., denumită în continuare finanţator, şi IMM-ul ........ ................ ................, cu sediul în ........ ........ .............., telefon ............, fax ........ ..........., înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ..............., reprezentată legal prin ........ ............, având funcţia de ........ ............., în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar. Articolul 1Obiectul acordului Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat acordat sub forma de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020. Articolul 2Tipul creditului Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv: credit de investiţii în suma de ........ ............. lei, acordat pe o perioadă de ........ ........ .............;sau credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat pe o perioadă de ........ . Articolul 3Plafonul maxim al grantului
(1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.3.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul nu depăşeşte 120.000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:comision de risc, în valoare de maximum ........ ........... lei; comision de administrare, în valoare de maximum ........ ........ ......... lei; dobândă1, în valoare de maximum ........ ........... lei.1 Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.
(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă de la acordarea creditului până la data de 31 decembrie 2020.
(5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
(7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături şi 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.
Articolul 4Drepturile şi obligaţiile părţilor 4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat: a)va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei; b)va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene; c)are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat; d)pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat; e)va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.4.2. Beneficiarul: a)se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora; b)se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate; c)în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil; d)nu va disponibiliza personalul existent, de la data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2020 până la 31.12.2020, respectiv un număr de.... salariaţi.4.3. Finanţatorul: a)va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare; b)nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului; c)nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene; d)se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Articolul 5Răspunderea contractuală În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere. Articolul 6Răspundere Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi. Articolul 7Clauza de confidenţialitate 7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse. 7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte. 7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. Articolul 8Modificarea acordului 8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord. 8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 decembrie 2020 poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Articolul 9Revocarea acordului de finanţare 9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă. 9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul: a)nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat; b)este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate; c)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1. şi 9.2., F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin OUG nr. 42/2020, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. 9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat. 9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Articolul 10Cesiune Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi. Articolul 11Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
(1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
Articolul 12Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
(2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
Articolul 13Dispoziţii Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data ultimei semnături, ce nu poate fi ulterioară datei de 31.12.2020. Articolul 14Dispoziţii finale
(1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin OUG nr. 42/2020 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului. Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ............... F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanţator, ........ ........ ........... Beneficiar, ........ ........ ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2068/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2068 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2068/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu