Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2067 din 16 noiembrie 2007

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), i) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 810 din 28 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) şi m) şi alin. (3), precum şi ale art. 147 3 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit.j), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 616/2007 îşi păstrează valabilitatea.

Art. 3. -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 616/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 17 august 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare datei publicării.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

1. Precizări generale

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate. Cetăţenii străini din România având statut diplomatic sau consular trebuie să fie notificaţi la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

(2) In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi în conformitate cu condiţiile precizate în convenţiile de înfiinţare a acestor organizaţii.

(3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. j) şi k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate într-un alt stat membru. Sunt asimilate organizaţiilor internaţionale instituţiile şi alte organisme ale Comunităţilor Europene/Uniunii Europene care activează în alte state membre.

(4) Sunt asimilate organizaţiilor internaţionale acreditate în România, în scopul aplicării scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, instituţiile Comunităţilor Europene care activează în România. Aceste instituţii beneficiază de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai pentru achiziţiile de bunuri şi servicii a căror valoare totală depăşeşte plafonul de 700 lei.

(5) Potrivit art. X din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, şi înţelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, şi livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractanţi către forţele Statelor Unite ale Americii, precum şi cele pentru uzul personal al membrilor forţei, personalului civil care însoţeşte forţele şi membrilor lor de familie. Potrivit art. XI din acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoţeşte forţa, precum şi membrilor de familie ai acestora.

(6) Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m)din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri transportate sau expediate către alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al forţelor armate ale unui stat, altul decât statul membru de destinaţie, sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă forţele iau parte la efortul de apărare comun.

(7) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. I) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al forţelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori aprovizionării popotelor sau cantinelor, dacă forţele iau parte la efortul de apărare comun.

(8)  Sunt asimilate taxei pe valoarea adăugată şi intră sub incidenţa reciprocităţii impozitele şi taxele generale pe consum aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare române.

(9)  Se consideră îndeplinite condiţiile de reciprocitate şi în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoaşterea acestei reciprocităţi de fapt va fi condiţionată de încheierea unor acorduri bilaterale pentru acordarea, în contrapartidă, de facilităţi.

(10) Instituţiile/persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt numite în continuare persoane scutite. Persoanele scutite se consideră stabilite într-un stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv, denumit ţară gazdă.

(11)  Prin aplicarea prezentelor norme se reglementează procedura de aplicare a scutirilor de TVA pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite prevăzute la alin. (10) şi se evită situaţia în care, în urma dispariţiei frontierelor dintre statele membre ale Uniunii Europene, ar dispărea şi posibilitatea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la efectuarea de achiziţii într-un alt stat membru. In cadrul scutirii de taxă pe valoarea adăugată menţionate mai sus se vor aplica restricţiile pe care le-a stabilit ţara gazdă pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pe piaţa locală din acea ţară. Prin ţară gazdă se înţelege statul în care sunt stabilite persoanele scutite menţionate la alin. (10). Ţara gazdă va trebui să facă cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile efectuate pe teritoriul său ori în alt stat membru, poate fi acordată această scutire, prin autentificarea unui certificat de scutire pe care persoana scutită trebuie să o solicite ţării gazdă. Pentru fiecare achiziţie efectuată în alt stat membru se va solicita autentificarea unui astfel de certificat, cu excepţia instituţiilor Comunităţilor Europene şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Ţara gazdă poate stabili totodată ca persoanele scutite menţionate la alin. (10) să autentifice independent certificatele de scutire pentru achiziţiile destinate uzului oficial. Pentru achiziţiile destinate uzului personal, acest lucru nu este posibil. Din cele de mai sus rezultă că organele fiscale şi operatorii economici se pot confrunta cu certificatele respective în 3 moduri:

a)   persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru achiziţiile din România, conform prevederilor pct. 2;

b)   persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea certificatelor de scutire pentru efectuarea de achiziţii în alte state membre sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri efectuate în România, conform prevederilor pct. 3;

c)  persoanele scutite stabilite în alte state membre se pot prezenta în România cu certificate de scutire autentificate de alte state membre, conform prevederilor pct. 4.

(12)  Referirile la organele fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite din cuprinsul prezentelor norme reprezintă direcţia generală a finanţelor publice judeţeană/a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

2. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de persoanele scutite stabilite în România

2.1. Scutirea directă

Art. 2. - (1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxă pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5).

(2) Pentru aplicarea scutirii directe, persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (5), trebuie să prezinte furnizorilor/prestatorilor originalul certificatului valabil de scutire în momentul emiterii facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii. Prin excepţie, în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum şi pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta sau în formularul de comandă anexat. In cazul depăşirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferenţa respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/prestatorul are obligaţia să păstreze originalul certificatului şi, după caz, al formularului de comandă, pentru justificarea scutirii de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului.

(3)  Instituţiile Comunităţilor Europene prevăzute la art. 1 alin. (4) beneficiază de scutire directă pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul României a căror valoare este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită, pe baza unui formular de comandă în care vor certifica faptul că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire, pe care îl transmit furnizorului/prestatorului. Furnizorii/prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în formularul de comandă şi efectiv livrate/prestate, înscrise în factură, este mai mică de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită. In cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu şi al serviciilor de închiriere sau leasing, scutirea este aplicabilă dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa care ar fi datorată dacă respectiva operaţiune nu ar fi scutită. Exemplarul original al formularului de comandă se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată.

(4)   Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului valabil de scutire prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (5) şi, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4), indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operaţiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile şi nu primesc un certificat valabil de scutire de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (5) şi, respectiv, un formular de comandă de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

(5)   Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) şi (5) va fi solicitat de la autorităţile fiscale teritoriale care le deservesc. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se reţine de furnizor/prestator, un exemplar se reţine de forţele Statelor Unite ale Americii în cazul contractanţilor acestora, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deserveşte. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) este prezentat în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prezentat în anexa nr. 2.

(6)   Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România. Autorităţile fiscale teritoriale vor aplica certificatului un număr de ordine. Autorităţile competente din România să autentifice certificatele de scutire şi, după caz, formularele de comandă sunt:

a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), autoritatea fiscală teritorială din România care le deserveşte;

b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forţele Statelor Unite ale Americii şi autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte.

(7)   In vederea autentificării certificatelor de scutire, persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) vor solicita avizul în scris privind condiţiile de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. Avizul va fi prezentat autorităţii fiscale teritoriale competente.

(8)  Incepând cu 1 ianuarie 2008, răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate revine autorităţilor fiscale teritoriale care deservesc persoanele scutite, în baza avizului prezentat de persoanele scutite, conform prevederilor alin. (7). In cursul anului 2007, răspunderea pentru verificarea respectării condiţiilor de reciprocitate revine Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(9)  Scutirea directă nu se poate aplica pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente în care persoanele scutite ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, precum şi pentru livrările de carburanţi auto efectuate de staţiile de distribuţie, pentru care se emit bonuri fiscale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(10)  Incepând cu data de 1 ianuarie 2008, procedura de aplicare a scutirii directe valabilă pentru persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (1) şi (2) se va aplica şi pentru persoanele menţionate la art. 1 alin. (7), modelul certificatului de scutire fiind cel prevăzut în anexa nr. 1.

2.2. Scutirea prin restituire

Art. 3. - (1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă.

(2)  In anul 2007, persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) beneficiază, potrivit legii, de scutirea de taxă pe valoarea adăugată numai prin restituire.

(3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite. In vederea restituirii taxei, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:

a)  o cerere de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi avizul în scris privind condiţiile de reciprocitate din partea Direcţiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

b)  un borderou care să cuprindă pentru fiecare achiziţie următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată;

c)  copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;

d)  copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ştampilate şi având înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto de la staţiile de distribuţie;

e) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;

f) pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate în mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, în care instituţiile/persoanele eligibile prevăzute la art. 1 ocupă o parte cu titlu de proprietar sau de chiriaş, în locul documentelor prevăzute la lit. c), se va prezenta decontul cuprinzând cheltuielile comune şi taxa pe valoarea adăugată, întocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-părţi pe care colocatarul este obligat să o plătească, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari.

(4)  Persoanele scutite pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată facturate şi achitate de acestea pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se solicită restituirea, începând cu data de 1 ianuarie 2008.

(5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor în care exerciţiul bugetar se încheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru trimestrul III în două tranşe, prin depunerea cererii de restituire şi a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie şi august, până la finele lunii septembrie, şi separat pentru luna septembrie, până cel târziu la finele lunii octombrie.

(6) Nedepunerea în termenul prevăzut la alin. (4) a cererilor de restituire şi/sau a documentaţiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7), ministrul economiei şi finanţelor poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care cererea de restituire şi/sau documentaţia aferentă nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (4).

(8)  Pentru cumpărările din anul 2007, pentru care nu s-a solicitat restituirea taxei pe valoarea adăugată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (1), (2), (5) şi (7) vor depune, în vederea restituirii taxei, documentaţia prevăzută la alin. (3) până la data de 31 ianuarie 2008 inclusiv.

(9)  Instituţiile Comunităţilor Europene stabilite în România pot solicita până pe data de 31 ianuarie 2008 inclusiv restituirea taxei pentru cumpărările efectuate în anul 2007, pentru care taxa a fost plătită furnizorilor/prestatorilor, pe baza documentaţiei prevăzute la alin. (3), dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. In cazul cumpărărilor pentru care furnizorii/prestatorii au emis facturi cu TVA în cursul anului 2007 către instituţiile Comunităţilor Europene stabilite în România şi taxa nu a fost achitată de beneficiar, dacă valoarea fiecărei facturi este egală sau mai mare de 700 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, este permisă aplicarea scutirii directe prin corectarea facturilor emise cu TVA în baza formularului de comandă prezentat de beneficiar. Corectarea se realizează conform prevederilor art. 159 din Codul fiscal.

3. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în alte state membre de persoanele scutite stabilite în România şi pentru achiziţiile intracomunitare realizate în România de către aceste persoane scutite

Art. 4. - (1) Pentru fiecare achiziţie din alt stat membru, persoanele scutite stabilite în România pot solicita autentificarea unui certificat de scutire la autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Certificatul serveşte de asemenea şi pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru achiziţia intracomunitară realizată în România, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, de către persoanele scutite stabilite în România.

(2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul Comisiei nr. 36/1996, modelul în limba româna fiind prezentat în anexa nr. 4.

(3) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă se completează în 3 exemplare, pe fiecare furnizor/prestator din alt stat membru de la care persoanele scutite efectuează cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se predau furnizorului/ prestatorului, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care deserveşte persoanele scutite.

(4) Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă vor fi autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România care vor aplica un număr de ordine. Certificatul poate fi autentificat dacă se respectă condiţiile valabile pentru persoanele scutite respective în cazul scutirii interne, cu excepţia condiţiilor de reciprocitate.

(5) In cazul în care pentru persoana scutită este valabilă o limită exprimată în lei şi preţul este menţionat în valută, la convertire se va lua în considerare ultimul curs de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data solicitării autentificării certificatului.

(6)  Indiferent de sistemul ales de statul membru din care se efectuează cumpărările, cu certificatul respectiv se poate obţine scutire directă în momentul achiziţiei sau se poate solicita la autorităţile fiscale din străinătate restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în respectivul stat membru. In primul caz, certificatul va fi păstrat de către furnizorul/prestatorul străin în contabilitatea sa, în cel de-al doilea caz, certificatul va fi reţinut de către autoritatea fiscală străină.

(7) Autoritatea fiscală teritorială din România va păstra o copie a fiecărui certificat emis, în vederea soluţionării unor eventuale cereri de transmitere de informaţii venite din partea statului în care a avut loc achiziţia.

4. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane scutite stabilite în alte state membre

4.1. Scutirea directă

Art. 5. - (1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate din România de către persoanele scutite, menţionate la art. 1 alin. (3) şi (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori.

(2) In cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (6), scutirea se aplică numai pentru bunurile transportate sau expediate către alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al forţelor armate ale unui stat, altul decât statul membru de destinaţie, sau al personalului civil care însoţeşte forţele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă forţele iau parte la efortul de apărare comun.

(3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele condiţii:

a) persoana scutită va pune la dispoziţia furnizorului/ prestatorului un certificat în original autentificat de ţara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE. Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Versiunea în limba româna a acestui certificat de scutire este prezentată în anexa nr. 4. In cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

b) furnizorul/prestatorul va menţiona pe factură o declaraţie semnată de el cu privire la faptul că plata percepută nu conţine taxa pe valoarea adăugată.

(4)  In cazul instituţiilor Comunităţilor Europene furnizorii/ prestatorii nu vor aplica scutirea de TVA dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mică de 700 lei.

(5)  Dacă o ţară gazdă a stabilit că anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Această copie va trebui să fie păstrată, alături de certificat, de către furnizorul/prestatorul respectiv. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei.

(6) Certificatele autentificate independent de către organizaţii internaţionale, inclusiv de bazele NATO, care se referă la bunuri sau servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate şi serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staţionate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce priveşte autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. In ceea ce priveşte acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizaţiilor internaţionale sau bazelor NATO în nume personal nu sunt valabile.

Art. 6. - Prin derogare de la prevederile art. 5, NATO beneficiază de scutire directă pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate din România, pe baza unui formular de comandă în care va certifica faptul că este îndreptăţită să beneficieze de scutire, pe care îl transmite furnizorului/ prestatorului.

4.2. Scutirea prin restituire

Art. 7. - (1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la pct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3) şi (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu menţionarea denumirii băncii şi a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.

(2) Pentru restituirea taxei plătite în România, solicitanţii vor depune următoarele documente:

a) cererea de restituire prevăzută în anexa nr. 3;

b)  certificatul de scutire în original, completat corect şi integral, eliberat de ţara gazdă; documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; versiunea în limba română a acestui certificat este prezentată în anexa nr. 4; în cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română se va anexa o traducere în limba română a rubricilor completate;

c)  facturi în care sunt consemnate bunurile şi serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea şi copii de pe acestea;

d) documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor, şi copii de pe acestea.

(3) Restituirea taxei pe valoarea adăugată va fi posibilă dacă datele de pe factură şi dovada de plată corespund cu datele de pe certificat.

(4) In cazul instituţiilor Comunităţilor Europene restituirea taxei se efectuează numai dacă valoarea bunurilor şi serviciilor înscrise în certificatul de scutire sau în formularul de comandă anexat şi efectiv livrate/prestate este mai mare sau egală cu 700 lei.

(5) Factura şi dovada de plată vor fi reexpediate, după restituire, persoanei scutite, după ce au fost marcate pentru a nu fi utilizate şi pentru altă restituire, iar certificatul va fi păstrat de autoritatea fiscală.

(6) Dacă o ţară gazdă a stabilit că anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, pot autentifica ele însele certificatele cu privire la serviciile destinate uzului oficial, aceste documente vor fi asimilate certificatelor valabile dacă se anexează o copie a deciziei ţării gazdă în baza căreia instituţia respectivă poate autentifica certificatele în mod independent. Atâta vreme cât decizia respectivă îşi păstrează valabilitatea, în cazul comenzilor ulterioare va fi necesară doar menţionarea datei şi a numărului deciziei.

(7) Certificatele autentificate independent de către anumite organizaţii internaţionale, inclusiv bazele NATO, care se referă la servicii destinate uzului personal, nu pot fi acceptate ca certificate de scutire. Aceste certificate trebuie autentificate de ţara gazdă înainte ca scutirea să fie posibilă. Bunurile livrate şi serviciile prestate în România personalului bazelor NATO staţionate în alte state membre vor fi considerate, în ceea ce priveşte autentificarea independentă a certificatelor, bunuri/servicii destinate uzului oficial pentru baza NATO respectivă. In ceea ce priveşte acest personal NATO, pot fi acceptate certificate care sunt autentificate de baza NATO. Certificatele autentificate de către membrii personalului organizaţiilor internaţionale sau bazelor NATO, în nume personal, nu sunt valabile.

Art. 8. -In cazul în care nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la art. 6, NATO poate solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate din România, conform procedurii prevăzute la art. 7, cu excepţia certificatului de scutire, în locul căruia va prezenta un formular de comandă în care va certifica în mod independent că este îndreptăţită să beneficieze de scutire.

5. Dispoziţii finale

Art. 9. - (1) Soluţionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

COMUNITATEA EUROPEANĂ

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA (RO)

Nr........................................................................................................................................................................ ....

1.  INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/numele.....................................................................................................................................................

Strada şi numărul.......................................................................................................................................................

Codul poştal, locul.....................................................................................................................................................

(Gazda) Statul membru, locul.....................................................................................................................................

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA

(Nume, adresă şi număr de telefon)

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

3.  DECLARAŢIA BENEFICIARULUI

Instituţia sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta

(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):

|_| pentru utilizare oficială                                                |_| pentru utilizare personală

|_| unei misiuni diplomatice străine                                   |_| unui membru al unei misiuni diplomatice străine

|_| unei reprezentanţe consulare străine                            |_| unui membru al unei reprezentanţe consulare străine

|_| unei organizaţii internaţionale                                      |_| unui membru de conducere al unei organizaţii internaţionale

|_| forţei armate a unui stat care face parte

din Tratatul Atlanticului de Nord (forţele NATO)

                                                                                         ........................................................................................

                                                                                                     (denumirea instituţiei) (vezi rubrica 4)

(b) că bunurile şi/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1; şi

(c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită, în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

                    Locul, data                                                                                       Numele si calitatea semnatarului

                    .............................                                                                           .....................................................

                                                                                                    Semnătura

                                                                                                    .....................................................

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)                                   

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA DE LA PLATA TVA

A.  Informaţii privind prestatorul/furnizorul

(1) Numele si adresa..................................................................................................................................................

(2) Statul membru......................................................................................................................................................

(3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA

B.  Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor(3) şi/sau a serviciilor (sau referinţa la

formularul de comandă ataşat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

Valoare totală

6. CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă

|_| în totalitate

|_|  până la cantitatea de.............................................................. (numărul)(4) cu condiţiile de scutire de TVA

                                

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

7. PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)

Prin documentul nr .............................................................................. din ..............................................................

                                                    (referinţa la dosar)                                                             (data)

lui  ........................................................................................................................i se acordă permisiunea de către

                                           (denumirea instituţiei eligibile)

 .................................................................................................. să se dispenseze de ştampila prevăzută la rubrica 6

(denumirea autorităţiicompetente din statul membru gazdă)

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

(1) Tăiaţi dacă este cazul.

(2) Bifaţi rubrica potrivită.

(3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l)şi m)din Codul fiscal. In acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/prestatorul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunile 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.

b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene,.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin declaraţia de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 (a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul instituţiei.

5.  a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deserveşte beneficiarul.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

6.  Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare menţionată anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura şi ştampila autorităţii fiscale teritoriale din România.

ANEXA Nr. 2 la norme

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE TVA

Nr........................................................................................................................................................................ ....

1.  INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/numele.....................................................................................................................................................

Strada şi numărul.......................................................................................................................................................

Codul poştal, locul.....................................................................................................................................................

(Gazda) Statul membru, locul.....................................................................................................................................

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA

(Nume, adresă şi număr de telefon)

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ ........

3.  DECLARAŢIA BENEFICIARULUI

Instituţia sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta

(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):

|_| pentru utilizare oficială                                                                 |_| pentru utilizare personală

                                                                                                       ...............................................................

                                                                                                      (denumirea instituţiei) (vezi rubrica 4)

(b) că bunurile şi/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1; şi

(c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA cuvenită, în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

Locul, data                                                                                       Numele si calitatea semnatarului

............................                                                                           .....................................................

                                                                                Semnătura

                                                                               .....................................................

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATA TVA

A.  Informaţii privind prestatorul/furnizorul

(1) Numele si adresa...................................................................................................................................................

(2) Statul membru.......................................................................................................................................................

(3) Codul de înregistrare în scopuri de TVA

B.  Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor(3) şi/sau a serviciilor (sau referinţa la

formularul de comandă ataşat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

Valoare totală

    

6.  CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ

Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă

|_| în totalitate

|_|  până la cantitatea de................................................................................................................................(numărul)(4) cu condiţiile de scutire de TVA

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

7.  CERTIFICAT DE FORŢELE STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN ROMÂNIA

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

(1) Tăiaţi dacă este cazul.

(2) Bifaţi rubrica potrivită.

(3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA

1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru:

a)  furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii şi contractanţii acestora, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii;

b) contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, atunci când acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate către forţele Statelor Unite ale Americii, pentru uzul personal al membrilor forţei, al personalului civil care însoţeşte forţele şi al membrilor lor de familie;

c) furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, personalului civil care însoţeşte forţa, precum şi membrilor de familie ai acestora.

In acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/contractant. Furnizorul/prestatorul/contractantul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.

2.  a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunile de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.

b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene.

d)  Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română.

e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B.

3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.

4. Prin declaraţia de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 (a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din membrii forţei SUA, personalul civil al acesteia sau membrii lor de familie.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă trebuie vizate de forţele Statelor Unite ale Americii în România şi de autoritatea fiscală teritorială. Pentru bunurile şi serviciile achiziţionate de contractanţii care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, se va certifica de către forţe faptul că bunurile şi serviciile sunt achiziţionate pentru sau în numele forţelor.

b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare se autentifică la rubrica 7 prin semnătura şi ştampila forţelor Statelor Unite ale Americii în România si a autorităţii fiscale teritoriale, la rubrica 6.

ANEXA Nr. 3 la norme

Nr. de înregistrare...............

Din data de.................

(loc rezervat pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor)

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată

1.  Denumirea instituţiei/persoanei eligibile:

a) Misiunea diplomatică........................................................................................................................................................................ .....................

b) Oficiul consular.....................................................................................................................................................................................................

c) Reprezentanţa organizaţiei internaţionale şi interguvernamentale................................................................................................................................

d) Instituţia Comunităţii Europene........................................................................................................................................................................ .......

e) Forţele Statelor Unite ale Americii dislocate în România...........................................................................................................................................

f) Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România.......................................................................................................................

g)  Membrii forţei Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia şi membrii lor de familie.................................................

h) Forţele armate ale statelor membre NATO..............................................................................................................................................................

2. Adresa:

Localitatea............................................................, str.........................nr............., sectorul...................., codul poştal.................................................

Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de..........................................lei.

Solicităm restituirea în contul nr......................, deschis la..........................., Sucursala..................

Conducătorul instituţiei/Persoana eligibilă(semnătura şi, după caz, ştampila)...........................................................................................

 

(verso)

CADRUL REZERVAT MINISTERULUI ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

Aprobăm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de...............lei.

Directorul executiv al autorităţii fiscale teritoriale..............

Semnătura.....................................                                             

Ştampila

Data........................

ANEXA Nr. 4 la norme

COMUNITATEA EUROPEANA

CERTIFICAT DE SCUTIRE DE ACCIZE ŞI TVA (RO)

[Directiva 77/388/CEE - art. 15 alin. (10) şi  Directiva 92/12/CEE -art. 23 alin. (1)]

Seria nr. (opţional) ..................................................................................................................................

1.  INSTITUŢIA/PERSOANA ELIGIBILĂ

Denumirea/numele....................................................................................................................................

Strada şi numărul.....................................................................................................................................

Codul poştal, locul...................................................................................................................................

(Gazda) Statul membru, locul...................................................................................................................

2. AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU A ŞTAMPILA

(Nume, adresă şi număr de telefon)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.  DECLARAŢIA INSTITUŢIEI SAU A PERSOANEI ELIGIBILE

Instituţia sau persoana eligibilă(1) declară prin prezenta

(a) că bunurile prezentate în rubrica 5 sunt destinate(2):

|_| pentru utilizare oficială                             |_| pentru utilizare personală

|_| unei misiuni diplomatice străine                |_| unui membru al unei misiuni diplomatice străine

|_| unei reprezentanţe consulare străine         |_| unui membru al unei reprezentanţe consulare străine

|_| unei organizaţii internaţionale                    |_| unui membru de conducere al unei organizaţii internaţionale

|_| forţei armate a unui stat care face parte

din Tratatul Atlanticului de Nord (forţele NATO)

                                                                                                  ...........................................................

                                                                                                  (denumirea instituţiei) (vezi rubrica 4)

(b)  că bunurile şi/sau serviciile descrise în rubrica 5 respectă condiţiile şi limitele aplicabile scutirii de accize şi TVA în statul membru gazdă menţionat la rubrica 1; şi

(c) că informaţiile menţionate anterior sunt furnizate cu bună-credinţă. Instituţia sau persoana eligibilă se obligă prin prezenta să achite statului membru din care au fost expediate produsele sau bunurile au fost livrate şi/sau serviciile au fost prestate valoarea TVA şi accizele cuvenite, în cazul în care bunurile şi/sau serviciile nu sunt în conformitate cu condiţiile scutirii sau în cazul în care acestea nu au fost utilizate în maniera prevăzută.

...................................................                                       ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

4. ŞTAMPILA INSTITUŢIEI (dacă scutirea a fost acordată pentru uzul personal)

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

5. DESCRIEREA BUNURILOR SI/ SAU SERVICIILOR EXPEDIATE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCUTIREA DE LA PLATAACCIZELOR ŞI A VALORII TVA

A.  Informaţii privind prestatorul/furnizorul/antrepozitarul autorizat

(1) Numele si adresa.......................................................................................................................................................

(2) Statul membru.............................................................................................................................................................

(3) TVA/Acciza nr.

B.  Informaţii privind bunurile şi/sau serviciile

Nr.

Descrierea detaliată a bunurilor(3) şi/sau a serviciilor (sau referinţa la

formularul de comandă ataşat)

Cantitatea sau numărul

Valoarea fără accize/TVA

Moneda

Valoarea unitară

Valoarea totală

Valoare totală

6.  CERTIFICAT DE AUTORITATEA COMPETENTĂ A STATULUI MEMBRU GAZDĂ

Destinaţia bunurilor şi/sau serviciilor descrise în rubrica 5 este conformă

|_| în totalitate

|_|  până la cantitatea de...........................................................................(numărul)(4) cu condiţiile de scutire de TVA şi/sau de accize

                                     

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

7.  PERMISIUNEA DE A SE DISPENSA DE ŞTAMPILĂ (numai în cazul scutirii pentru uz oficial)

Prin documentul nr(referinţa la dosar)........................................... din(data).............................................. lui(denumirea instituţiei eligibile)................................................................................................................. i se acordă permisiunea de către(denumirea autorităţii competente din statul membru gazdă) ......................................................................................................să se dispenseze de ştampila menţionată la rubrica 6.

...................................................                 Ştampila         ..................................................

Locul, data                                                                         Numele si calitatea semnatarului

                                                                                          .................................................

                                                                                          Semnătura

(1) Tăiaţi dacă este cazul.

(2) Bifaţi rubrica potrivită.

(3) Tăiaţi spaţiul care nu este utilizat. Această obligaţie se aplică şi dacă este anexat formularul de comandă.

(4) Bunurile şi/sau serviciile care nu sunt eligibile se elimină din rubrica 5.

Note explicative

1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator/antrepozitar autorizat pentru scutirea de la plata accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile conform art. 15 alin. (10) din Directiva 77/388/CEE şi art. 23 alin. (1) din Directiva 92/12/CEE. In acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat are obligaţia de a păstra în înregistrările sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află. In cazul în care un stat membru nu a acordat scutire directă pentru furnizarea de servicii şi, prin urmare, procedează la scutirea furnizării prin rambursarea taxei în favoarea beneficiarului menţionat la rubrica 1, acest certificat este ataşat la cererea de rambursare.

2.  a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii'Europene nr. C 164 din 1.07.1989, p. 3.

Hârtia trebuie să fie albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunile 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea. Certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare:

- unul pentru expeditor;

- unul se ataşează la documentul administrativ de însoţire.

b) Orice spaţiu neutilizat în căsuţa 5.B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.

c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.

d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5.B a certificatului) se referă la un ordin de cumpărare întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere.

e)  Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5.B de către instituţia/persoana eligibilă.

f) Limba recunoscută înseamnă una dintre limbile oficiale utilizate în statele membre sau orice altă limbă oficială din Comunitate pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.

3.  Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana eligibilă furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.

4.  Prin declaraţia de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. (a) ale documentului şi certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituţiei.

5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5.B din certificat) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie ştampilat de autorităţile competente ale statului membru gazdă, se ştampilează şi formularul de comandă.

b)  Indicaţia privind numărul accizei, conform art. 15 (a) alin. (2) din Directiva 92/12/CEE a antrepozitarului autorizat este opţională; indicaţia privind numărul TVA este obligatorie.

c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISOIDIS 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

6. Declaraţia instituţiei/persoanei eligibile menţionate anterior se autentifică la rubrica 6 prin ştampila autorităţii competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiţiona aprobarea de acordul unei alte autorităţi din statul membru în care se găseşte. Obţinerea acestui acord depinde de autoritatea fiscală competentă.

7.  Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2067/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2067 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu