Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.201 din 27.07.2017

pentru aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004 pe anul 2017
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 23 august 2017SmartCity1

În conformitate cu:anexa 3/39 la Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017 privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;

prevederile art. 4 ale Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările şi completările ulterioare, subsecretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emite prezentul ordin. Articolul 1Prin prezentul ordin se aprobă Protocolul încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,Octav Bjoza MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI Nr. 9.905/25.07.2017SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989 Nr. 18/5.238/25.07.2017 PROTOCOL pentru trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. nr. 341/2004 Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,denumit in continuare S.S.R.M., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, tel. 021.3198626, fax 021.3198628, CUI 4266499, cont RO03TREZ23A680100570201X deschis la ATCPMB, reprezentat prin domnul Octav Bjoza - subsecretar de stat, cu atribuţii de secretar de stat, şi Ministerul Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MTS, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax. 021.3076418, CUI 26604620, cont IBAN RO24TREZ7005003XXX004585, reprezentat prin domnul Marius-Alexandru Dunca - ministru, au convenit următoarele: Articolul 1(1) În vacanţa şcolară şi universitară din vara anului 2017, cele două părţi vor colabora pentru realizarea programului de trimitere în centrele de agrement, respectiv bazele turistice proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului sau în locaţiile private acreditate de Ministerul Tineretului şi Sportului. (2) Beneficiarii acestui program sunt preşcolari, elevi şi studenţi care urmează la zi cursurile universitare şi de master în instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform legii, ai căror părinţi deţin certificate doveditoare a calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Vârsta maximă a beneficiarilor acestui program pentru participare în tabără este de 26 de ani. Articolul 2(1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii, va pune la dispoziţia S.S.R.M. ofertele centrelor de agrement şi va publica pe site-ul MTS oferta operatorilor economici privaţi acreditaţi din partea Ministerului Tineretului şi Sportului.(2) Pentru a selecta centrul de agrement, respectiv baza turistică, perioada şi oferta de preţ, părinţii beneficiarilor sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri se vor prezenta pentru informare la direcţii. Rezervarea locurilor în tabăra se face direct de către S.S.R.M. Articolul 3(1) S.S.R.M. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa beneficiarilor prevăzuţi la art. 1, în baza Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, achitând contravaloarea cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de tabără, direct, prestatorilor de servicii (direcţii sau operatori economici privaţi acreditaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1).(2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de cazarea şi masa participanţilor se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.R.M., astfel încât plata către direcţiile/operatorii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 să se realizeze în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea taberei. Pentru efectuarea plăţilor, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/operatorii economici trebuie să aibă conturi deschise la Trezoreria Statului. Articolul 4Direcţiile/Operatorii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus vor transmite la S.S.R.M., în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă, factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.R.M. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.R.M., confirmate de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/însoţitorii legal/legali al/ai grupului (reprezentant - conducător/conducători grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre didactice), avizaţi pentru participarea în tabără de către S.S.R.M. (nume, prenume, BI/CI, semnătura, calitate) că au participat efectiv la tabără. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între prestatorul de servicii (direcţiile, respectiv operatorul economic privat, în a căror locaţii s-au desfăşurat taberele) şi S.S.R.M. Articolul 5Direcţiile răspund de primirea grupurilor în cazul în care taberele se desfăşoară în centrele de agrement, respectiv bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului. Articolul 6 Ministerul Tineretului şi Sportului va publica pe site-ul propriu oferta operatorilor economici acreditaţi şi tarifele practicate de aceştia. Direcţiile prin care se vor face rezervările vor solicita ofertele de preţ de la direcţiile care primesc beneficiarii programului şi le vor pune la dispoziţia părinţilor sau asociaţiilor de revoluţionari. Articolul 7Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.R.M., aprobat pe anul 2017 în cuantum de până la 650 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile. Articolul 8Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 270. Articolul 9Sumele facturate de către direcţii/operatorii economici privaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus se vor vira de către S.S.R.M. în termen de 15 zile de la finalizarea taberei, conform facturii şi documentelor prevăzute la art. 4, în conturile deschise la Trezoreria Statului şi comunicate de către aceştia. Articolul 10Pentru copiii care nu au avizul S.S.R.M. şi care beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.R.M. şi se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup. Articolul 11În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 650 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.R.M., aceştia vor plăti diferenţa. Articolul 12Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi. Articolul 13Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Articolul 14Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Articolul 15Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Ministerul Tineretului şi Sportului Marius-Alexandru Dunca, ministru Octav Bjoza, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 201/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 201 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu