Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2001 din 22 noiembrie 2006

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 994 din 13 decembrie 2006In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - După articolul 8 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 şi 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată."

Art. II. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La alineatul (2) al punctului 1, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;".

2.  Punctul 15 va avea următorul cuprins:

„15. Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. In cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o."

3.  După alineatul (1) al punctului 90 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare. Entităţile care aplică principiul prevalentei economicului asupra juridicului vor ţine cont şi de cerinţele acestuia, Inregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare.

(3) In înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită;

b)   leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului;

c)  leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar.

(4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)   leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing;

b)  locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată;

c)   durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;

d)   valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;

e)  bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore."

4.   După alineatul (3) al punctului 207 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) In înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor;

b)   cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari."

5.   După alineatul (1) al punctului 231 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Notele explicative prezintă natura şi scopul comercial ale angajamentelor entităţii, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra entităţii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii."

6.   După alineatul (1) al punctului 232 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Se prezintă tranzacţiile încheiate cu entităţile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii raportoare, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu   au   fost  încheiate   în   condiţii   normale   de   piaţă.

Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legată, asupra poziţiei financiare a entităţii raportoare. Entităţile legate au semnificaţia prevăzută de Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene."

7.   Alineatul (2) al punctului 245 va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii."

8.   După alineatul (1) al punctului 261 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Informaţiile de mai sus vor fi prezentate într-o secţiune distinctă a raportului administratorilor, referitoare la guvernanta corporativă. De asemenea, o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, va include în cadrul aceleiaşi secţiuni referitoare la guvernanta corporativă o declaraţie care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)  o trimitere la:

-   codul de guvernantă corporativă care se aplică entităţii şi/sau codul de guvernantă corporativă pe care entitatea a decis să îl aplice voluntar. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau

-    toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernantă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. In acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernantă corporativă;

b)   în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, entitatea se îndepărtează de la codul de guvernantă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să îl aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării;

c)  o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi a sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară;

d)    modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor şi atribuţiile-cheie ale acesteia, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modului cum acestea pot fi exercitate;

e)   structura şi modul de operare ale organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora.

(3) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţii au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională."

Art. III. - Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al punctului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Ele transpun, de asemenea, prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L224 din 16 august 2006, referitoare la modificarea Directivei 83/349/CEE."

2.  După alineatul (1) al punctului 6 se introduc şase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu următorul cuprins:

„(2) In înţelesul prezentelor reglementări, o entitate este legată cu o altă entitate dacă:

a)   direct sau indirect, prin una sau mai multe entităţi:

-   controlează sau este controlată de cealaltă entitate ori se află sub controlul comun al celeilalte entităţi (aceasta include societăţile-mamă, filialele sau filialele membre);

-   are un interes în respectiva entitate, care îi oferă influenţă semnificativă asupra acesteia; sau

-   deţine controlul comun asupra celeilalte entităţi;

b)  reprezintă o entitate asociată a celeilalte entităţi;

c)   reprezintă o asociere în participaţie în care cealaltă entitate este asociat;

d)   reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entităţii sau al societăţii-mamă a acesteia;

e)   reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menţionate la lit. a) sau d);

f)  reprezintă o entitate care este controlată, controlată în comun sau influenţată semnificativ ori pentru care puterea semnificativă de vot într-o asemenea entitate este dată, direct sau indirect, de orice persoană menţionată la lit. d) sau e); sau

g)  entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajaţilor celeilalte entităţi sau al oricărei entităţi care este entitate legată cu cealaltă entitate.

(3)  O tranzacţie cu o entitate legată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între entităţile legate, indiferent dacă se percepe sau nu se percepe un preţ.

(4)   Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entităţii.

(5)   Membrii apropiaţi ai familiei unei persoane reprezintă acei membri ai familiei care ar putea să influenţeze sau să fie influenţaţi de acea persoană în raport cu entitatea. Aceştia pot include:

a)  partenerul de viaţă şi copiii persoanei;

b)  copiii partenerului de viaţă al persoanei; şi

c)  dependenţi ai persoanei sau ai partenerului de viaţă al acesteia.

(6)  Beneficiile postangajare includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare.

(7)   In înţelesul prezentelor reglementări, următoarele categorii nu sunt în mod necesar entităţi legate:

a)  două entităţi, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din conducere;

b)  2 asociaţi, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participaţie;

c)  finanţatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele şi agenţiile guvernamentale, doar în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea pot să afecteze libertatea de acţiune a entităţii sau să participe la luarea deciziilor acesteia);

d)  un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăşoară un volum semnificativ de activitate, numai în virtutea dependenţei economice rezultate."

3.  Punctul 48 va avea următorul cuprins:

„48. Dacă activele şi datoriile care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entităţile incluse în consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu excepţia cazului în care rezultatele acestei noi evaluări nu sunt semnificative în înţelesul pct. 24. Abateri de la acest principiu sunt permise în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri şi motivele care le-au determinat se prezintă în notele explicative."

4.   După alineatul (1) al punctului 88 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate prezintă natura şi scopul comercial ale oricăror angajamente care nu sunt incluse în bilanţul consolidat, precum şi impactul financiar al acelor angajamente, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot.

(3) Tranzacţiile cu entităţile legate, cu excepţia celor în interiorul grupului, încheiate de societatea-mamă sau de alte entităţi incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţie, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţii referitoare la tranzacţiile individuale se pot combina plecând de la natura lor, cu excepţia situaţiei în care informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legată, asupra poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot."

5.   După alineatul (1) al punctului 104 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Raportul consolidat al administratorilor prezintă o descriere a principalelor trăsături a controlului intern al grupului şi ale sistemelor de gestionare a riscurilor, în legătură cu procesul întocmirii de situaţii financiare anuale consolidate, atunci când o entitate are valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aşa cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. In cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informaţii trebuie incluse în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia asupra guvernantei corporative.

(3) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile respective şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională."

Art. IV. - Entităţile care, în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006, au obligaţia să aplice Standardele internaţionale de raportare financiară la întocmirea situaţiilor financiare consolidate începând cu exerciţiul financiar al anului 2007 pot întocmi situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar al anului 2006 conform aceloraşi standarde.

Art. V. - Ministerul Finanţelor Publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2001/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2001 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2001/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu