Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 200 din 3 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 13 aprilie 2009Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 129.163 din 10 martie 2009,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 5, alineatele (2) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea producţiei comercializate se calculează pe baza producţiei membrilor organizaţiei de producători sau grupului de producători recunoscut preliminar predată de către aceştia în vederea comercializării, numai în perioada în care deţin calitatea de membri ai organizaţiei sau ai grupului de producători respectiv.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(9) In cazul în care producţia se confruntă cu o diminuare provocată de fenomene meteorologice, dezastre naturale şi/sau organisme dăunătoare, orice despăgubire acordată în acest sens în temeiul măsurilor de asigurare a recoltei prevăzute la art. 41 sau al măsurilor echivalente gestionate de organizaţia de producători ca urmare a acestor cauze este inclusă în valoarea producţiei comercializate."

2.  La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

3.  La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In situaţia în care organizaţia de producători nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea producţiei comercializate, pentru acordarea recunoaşterii se va lua în calcul valoarea medie a producţiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toţi producătorii care sunt membri ai organizaţiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoaştere."

4.  La articolul 18 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) asigurarea recoltei."

5. La articolul 28 alineatul (1), sintagma „până la data de 30 iunie inclusiv" se elimină.

6.  La articolul 28 alineatul (2), sintagma „dar nu mai târziu de termenul menţionat la alin. (2)" se elimină.

7.  La articolul 30 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) o estimare privind valoarea producţiei comercializate;".

8. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar menţionat la art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008, MAPDR transmite o cerere către Comisia Europeană pentru autorizarea acordării sprijinului financiar naţional pentru programele operaţionale care urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este însoţită de dovada că gradul de organizare a producătorilor în regiunea în cauză este deosebit de scăzut, conform definiţiei prevăzute la art. 93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007, precum şi de informaţii detaliate privind organizaţia de producători în cauză, valoarea ajutorului în cauză şi procentul contribuţiilor financiare efectuate în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a).

(2)  Organizaţiile de producători solicită sprijinul financiar şi APIA efectuează plata acestuia în conformitate cu secţiunea a 11-a «Depunerea şi verificarea cererilor de plată».

(3)  O organizaţie de producători care intenţionează să depună o cerere pentru sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) va solicita modificarea programului său operaţional dacă este necesar, în conformitate cu art. 28.

(4) In condiţiile alin. (1)-(3), procentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi mărit."

9.  La articolul 41, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate să depăşească:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de organizaţia de producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile; şi

(ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestări cu paraziţi.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(7) In sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural se înţelege condiţii meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile sau seceta, care distrug peste 30% din producţia anuală medie a unui fermier în cei 3 ani precedenţi sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenţi, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori."

10.  La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Planul de recunoaştere se derulează pe o perioadă maximă de 5 ani, cu execuţie anuală/semestrială, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se emite avizul de recunoaştere sau din ziua următoare emiterii avizului de recunoaştere preliminară, are ca obiectiv general obţinerea statutului de organizaţie de producători şi cuprinde cel puţin următoarele:

a) descrierea situaţiei persoanei juridice în cauză, în special detalii despre membri, producţia acestora, valoarea producţiei comercializate şi a modalităţii de comercializare, infrastructura deţinută de membri, în cazul în care aceasta este destinată utilizării de către grupul de producători;

b) estimarea semestrială/anuală a valorii producţiei comercializate pentru întreaga perioadă de implementare a planului de recunoaştere;

c) data propusă pentru începerea punerii în aplicare a planului şi durata estimată pentru implementarea acestuia, care nu trebuie să depăşească 5 ani;

d)  măsurile ce vor fi implementate în vederea obţinerii recunoaşterii ca organizaţie de producători, defalcate pe acţiuni şi termene în cadrul unui plan anual/semestrial de execuţie."

11.  La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul în care se constată că planul de recunoaştere este incomplet, APIA transmite o notă de completare solicitantului, acesta având obligaţia transmiterii documentelor solicitate în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. In caz contrar, planul de recunoaştere este respins."

12.  La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Pe parcursul punerii în aplicare a planului de recunoaştere, grupurile de producători recunoscute preliminar pot solicita la APIA, o singură dată pentru fiecare perioadă semestrială/anuală de execuţie, modificarea planului de recunoaştere, avându-se în vedere ca:

a) modificarea solicitată să nu afecteze obiectivul general al planului de recunoaştere; şi

b) solicitarea de modificare a planului de recunoaştere să fie justificată în scris şi să se realizeze cu minimum 30 de zile înainte de:

(i) termenul final de implementare a măsurii/măsurilor pentru care se solicită modificarea, aşa cum a fost prevăzut în planul de recunoaştere, dacă implementarea acestora a început; sau

(ii) termenul de începere a măsurii/măsurilor pentru care se solicită modificarea."

13. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Sprijinul financiar menţionat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008:

a) se stabileşte individual, pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar, în conformitate cu art. 5 alin. (2), (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008;

b) se acordă şi se calculează pe baza valorii producţiei comercializate aferente perioadei corespunzătoare unui semestru, respectiv unui an de implementare a planului de recunoaştere;

c) se acordă după implementarea semestrială/anuală a planului de recunoaştere.

(2)  In cazul în care o perioadă de implementare nu corespunde unui an calendaristic complet, plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se reduce corespunzător perioadei de implementare."

14.  La articolul 54, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Acordarea sprijinului menţionat la alin. (1) este condiţionată de realizarea a minimum 80% din valoarea producţiei comercializate, aşa cum este precizată la art. 46 alin. (1) lit. b), cu excepţia cazului în care producţia a fost afectată de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural, asa cum au fost definite la art. 41 alin. (7).

(3)  In orice situaţie, grupurile de producători recunoscute preliminar vor depune o cerere de plată conform secţiunii a 4-a «Depunerea şi verificarea cererilor de plată»."

15. La articolul 55 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) centralizatoarele privind producţiile obţinute de membri, suprafeţele aferente şi cantităţile de produse livrate către grupul de producători recunoscut preliminar în vederea comercializării."

16. La articolul 62 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) conformitatea implementării sau a intenţiei de implementare a acţiunii cu descrierea din programul operaţional sau din planul de recunoaştere aprobat."

17. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.  70. - In situaţia în  care grupul de  producători recunoscut preliminar nu implementează una sau mai multe dintre măsurile prevăzute în planul de recunoaştere, care afectează obiectivul general al acestuia, nu va beneficia de sprijinul aferent măsurilor prevăzute în planul anual sau semestrial de execuţie."

18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Organizaţiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar care beneficiază de recunoaştere pentru un produs sau o categorie de produse pot solicita recunoaşterea şi pentru un alt produs ori o altă categorie de produse, urmând procedura de recunoaştere conform legislaţiei în vigoare, şi vor modifica în consecinţă programul operaţional sau planul de recunoaştere."

19.   După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu următorul cuprins:

„Art. 781. - Pentru primul an de implementare a planurilor de recunoaştere aprobate în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007 nu se aplică prevederile art. 54 alin. (2), iar sprijinul menţionat la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se acordă în condiţiile prevăzute la art. 52."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 200/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 200 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu