Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1959 din 24.07.2015

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 07 august 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 228 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale subordonate, prevăzute în anexele nr. 1a-6a, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează: 1. Ordin de control - anexa nr. 1a; 2. Proces-verbal - anexa nr. 2a; 3. Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri - anexa nr. 3a; 4. Proces-verbal de sigilare/desigilare - anexa nr. 4a; 5. Invitaţie - anexa nr. 5a; 6. Notă explicativă - anexa nr. 6a. Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1b-6b, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Caracteristicile de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexele nr. 1c-6c, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Direcţia generală a vămilor, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu
ANEXA Nr. 1a AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Direcţia1) ........ ................ ................ ........ ........ Siglă ORDIN DE CONTROL Nr. .............../........ ......... Lucrătorii vamali2): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. sunt autorizaţi să efectueze3): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ la: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea şi adresa) în perioada ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Echipa de control se deplasează cu4) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (semnătura şi ştampila autorizată) 1) Se va menţiona direcţia regională vamală/biroul vamal din care fac parte lucrătorii vamali care efectuează controlul. 2) Se înscriu funcţia, numele, prenumele şi numărul legitimaţiei de control. 3) Se înscriu temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul, precum şi obiectivele controlului sau misiunii. 4) În cazul în care pe timpul executării controlului sau al îndeplinirii misiunii se utilizează mijloace de transport, acestea vor fi menţionate în ordinul de control. ANEXA Nr. 1bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Ordin de control“ 1. Ordinul de control se întocmeşte în vederea desfăşurării unui control curent, operativ, inopinat sau tematic, în domeniul produselor accizabile, în baza planului de control, a unei note de fundamentare sau a unei solicitări transmise de alte instituţii. Prin excepţie, în situaţia în care controlul se efectuează în baza analizei de risc locale (exemplu: criterii de risc stabilite prin aplicaţia EMCS-RO-Riscuri) ori a unei solicitări transmise de un operator economic potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se întocmeşte notă de fundamentare. 2. Ordinul de control este semnat de către directorul Direcţiei supraveghere şi control vamal sau de directorul executiv al direcţiei regionale vamale/şeful biroului vamal, după caz. 3. La începerea oricărei acţiuni de control în domeniul produselor accizabile, membrii echipei de control sunt obligaţi să prezinte persoanei controlate legitimaţia de control sau ordinul de control. Începerea controlului trebuie consemnată în Registrul unic de control, potrivit legii. ANEXA Nr. 1cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Ordin de control“ 1. Denumire: Ordin de control 2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini) 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali pentru aprobarea controlului/misiunii. 6. Se întocmeşte într-un exemplar şi se înregistrează în evidenţele direcţiei/direcţiei regionale vamale/biroului vamal. 7. Circulă:

exemplarul 1, la lucrătorii vamali care efectuează controlul.8. Se arhivează:

exemplarul 1, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal, la dosarul de control, alături de nota de fundamentare/planul de control/solicitarea/ informaţia/ cererea în baza căreia/căruia a fost stabilit controlul. ANEXA Nr. 2aAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Direcţia1) ........ ................ .............. Siglă PROCES-VERBAL încheiat ..... în ziua ...... luna ..... anul..... Subsemnaţii2), ........ ................ ..............., având funcţia de ........ ................ ............... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ........ ........ .........../Biroul vamal ........ ........ ............, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinului de control nr. ........ ........./........ ........... şi a legitimaţiilor de control nr. ........ .............., am efectuat, în perioada ........ ........ ........, un control la ........ ........ .............., având codul de înregistrare fiscală ........ ........ ............, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ............, cu sediul social în localitatea ........ ................, bd./str. ........ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ........ ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............, bd./str. ........ .............. nr. .............., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ........ ........ ........, având următoarele obiective: ........ ................ ................ ................ ........ ...............Contribuabilul are ca obiect principal de activitate declarat3) ........ ............. şi desfăşoară efectiv activitate constând în ........ ................ .............. . Controlul s-a desfăşurat4) ........ .........., unde contribuabilul sus-menţionat are5) ........ ................ ........ ............... . În timpul controlului contribuabilul a fost reprezentat de6) ........ ........ .............., având calitatea de ........ ................ ............... . 1) Se va menţiona direcţia regională vamală/biroul vamal din care fac parte lucrătorii vamali care efectuează controlul. 2) Numele şi prenumele complet ale lucrătorilor vamali. 3) Denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat. 4) Adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care se desfăşoară controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior. 5) Menţionarea tipului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă. 6) Numele, prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanei care a reprezentat contribuabilul în timpul controlului. Capitolul IConstatări ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Capitolul IIPrevederile legale încălcate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Capitolul IIIConsecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia organelor de control, cu excepţia celor reţinute, pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri. Faţă de constatările înscrise în prezentul proces-verbal contribuabilul a formulat/nu a formulat punct de vedere.7) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ............ exemplare, din care un exemplar a fost înmânat contribuabilului şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia nr. ............. Lucrători vamali, ........ ........ ........ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Contribuabil, ........ ........ ............. (denumirea) Reprezentant, ........ ........ ......... (numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz) 7) Se va înscrie, după caz, punctul de vedere al contribuabilului. ANEXA Nr. 2bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal“ I. Reguli generale referitoare la întocmirea procesului-verbal 1. Procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmeşte de către lucrătorii vamali cu ocazia controlului curent, operativ şi inopinat sau controlului tematic în domeniul produselor accizabile, în conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora.2. Constatările controlului vor fi prezentate clar, concis şi lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia, în funcţie de natura şi obiectivele controlului. 3. În cazul în care în timpul controlului au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, în procesul-verbal se vor menţiona toate informaţiile, datele, documentele şi înscrisurile relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost săvârşite faptele, precum şi explicaţiile scrise ale administratorilor şi/sau ale oricăror persoane implicate. În situaţia în care administratorii şi/sau persoanele implicate refuză să ofere explicaţii scrise, se va menţiona acest aspect în procesul-verbal. 4. În cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicaţii fiscale ale faptelor care prezintă indiciile săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală în domeniul produselor accizabile se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pentru accizele datorate bugetului general consolidat. 5. Constatările vor fi susţinute de înscrisuri, în copie certificată sau în original, după caz, precum şi de alte mijloace materiale de probă. 6. În cazul în care acţiunea de control a fost efectuată simultan ori succesiv în mai multe locaţii unde îşi desfăşoară activitatea acelaşi contribuabil, se vor întocmi, de regulă, pentru fiecare caz, procese-verbale în care se vor descrie faptele constatate. Constatările cuprinse în procesele-verbale încheiate în condiţiile menţionate mai sus pot fi valorificate printr-un proces-verbal care va cuprinde descrierea faptelor în ansamblul lor, a legăturilor dintre ele şi a eventualelor implicaţii fiscale ale acestora. Procesele-verbale în care sunt descrise fapte valorificate, ulterior, printr-un alt proces-verbal fac parte integrantă din acesta din urmă. 7. În cazul în care nu există informaţii referitoare la unul sau mai multe capitole din modelul procesului-verbal, se menţionează pe scurt motivul pentru care nu poate fi completat. 8. Procesul-verbal, semnat de organul de control şi de persoanele controlate sau de reprezentanţii legali ai acestora ori numai de organul de control, se înregistrează la registratura organului de control, la încheierea controlului. Prin excepţie, atunci când procesul-verbal este încheiat şi comunicat operatorului economic la sediul acestuia, vor fi înregistrate la registratura unităţii exemplarele 1, 2 şi 4, după caz. 9. Constatările lucrătorilor vamali rezultate în urma unei acţiuni de control curent, operativ şi inopinat sau control tematic, în conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor valorifica în funcţie de natura constatărilor şi obiectivul controlului.10. Procesul-verbal se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.II. Modul de completare a procesului-verbal Partea introductivă a procesului-verbal Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează: 1. localitatea şi judeţul, data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal; 2. numele şi prenumele complet ale lucrătorilor vamali care efectuează controlul; 3. se vor preciza obiectivele controlului individualizate corespunzător şi perioada supusă verificării, după caz; 4. în situaţia în care adresa sediului social este diferită de adresa domiciliului fiscal, se va face referire la acest aspect, iar adresele se vor menţiona în mod corespunzător; 5. denumirea şi clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate declarat şi descrierea activităţii efectiv desfăşurate; 6. se vor preciza adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate) sau adresa locului în care s-a desfăşurat controlul, în situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior, precum şi modul de deţinere a spaţiului unde se desfăşoară activitatea; 7. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate). În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care controlul se desfăşoară la adresa respectivă; 8. se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanelor care au reprezentat contribuabilul în timpul controlului. În procesul-verbal se menţionează expres, la partea generală referitoare la reprezentanţii contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora şi din ce punct de vedere asigură reprezentarea contribuabilului (reprezentantul societăţii care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societăţii care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acţionar etc.). În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. Capitolul IConstatări 1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate fiind raportate la specificul şi obiectivele controlului. În cazul constatării unor aspecte care vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind săvârşirea unor fapte de natură penală în domeniul financiar-fiscal, se va descrie clar şi concis fapta săvârşită, cu indicarea datei sau a perioadei şi locului în care a fost săvârşită. 2. Constatările lucrătorilor vamali vor fi susţinute de înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă analizate, identificate la contribuabilul verificat sau obţinute de la terţi. Înscrisurile necesare susţinerii constatărilor vor fi ridicate în original sau copie certificată de organul de control, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri, pentru cele ridicate în original. Înscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele expertizelor tehnice şi analizelor de laborator, se ataşează procesului-verbal şi constituie mijloace de probă. 3. De asemenea, vor fi menţionate explicaţiile scrise solicitate reprezentantului sau oricărui angajat al contribuabilului ori altor persoane prezente la locul de desfăşurare a controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările sau clarifica anumite cauze şi/sau împrejurări. Notele explicative se pot lua în orice etapă a controlului, de regulă, după ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea ce necesită explicaţii, astfel încât lucrătorii vamali să fie în măsură să pună întrebări precise şi să combată eventualele răspunsuri necorespunzătoare. Lucrătorii vamali vor analiza răspunsurile primite şi, în funcţie de concluzii, vor înscrie constatarea în procesul-verbal. 4. Dacă cei în cauză refuză să completeze nota explicativă sau să răspundă la unele întrebări, lucrătorii vamali vor formula întrebările printr-o solicitare scrisă comunicată contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice ori juridice, stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal (anexând copia solicitării scrise) şi se vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege. Capitolul IIPrevederile legale încălcate 1. Se vor înscrie prevederile legale încălcate, cu indicarea actului normativ încălcat, a articolului, alineatului, punctului, după caz. 2. În cazul constatării unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, în procesul-verbal trebuie menţionate prevederile legale încălcate, fără a se face încadrarea penală a faptei. Capitolul IIIConsecinţe şi măsuri dispuse în timpul controlului 1. În procesul-verbal se vor/va menţiona consecinţele fiscale/suma reprezentând accize cu care a fost prejudiciat bugetul general consolidat, evidenţiindu-se metoda de estimare şi modalitatea de calcul al acestora. 2. În procesul-verbal lucrătorii vamali vor menţiona măsurile operative dispuse contribuabilului, cu precizarea dispoziţiilor din actele normative care trebuie să fie puse astfel în aplicare şi a termenului de realizare, în condiţiile legii. Punctul de vedere al contribuabilului 1. Se va prezenta în sinteză punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului faţă de constatările înscrise în procesul-verbal, numai atunci când acesta are o opinie contrară şi o prezintă în timpul controlului. 2. Semnarea procesului-verbal Procesul-verbal se semnează de către lucrătorii vamali şi de către reprezentantul contribuabilului, pe fiecare pagină completată. În cazul în care se refuză semnarea procesului-verbal, lucrătorii vamali vor consemna despre aceasta în cadrul procesului-verbal. ANEXA Nr. 2cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal“ 1. Denumire: Proces-verbal 2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini) 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali cu ocazia controlului, pentru constatarea unor situaţii faptice şi documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum şi pentru constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, precum şi pentru stabilirea implicaţiilor fiscale ale acestora. 6. Se întocmeşte în 3 sau 4 exemplare, după caz. 7. Circulă: a)exemplarul 1, la lucrătorii vamali care au efectuat controlul; b)exemplarul 2, la organul fiscal competent cu atribuţii de gestiune a dosarului fiscal; c)exemplarul 3, la contribuabil; d)exemplarul 4 (după caz), la organele de cercetare penală sau la instituţiile care au solicitat verificarea, în cazul în care au fost constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal sau în cazul în care a fost încheiat pentru consemnarea unor fapte a căror verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului.8. Se arhivează: a)exemplarul 1, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal; b)exemplarul 2, la dosarul fiscal al contribuabilului; c)exemplarul 3, la contribuabil; d)exemplarul 4, la organul de urmărire penală, după caz. ANEXA Nr. 3aAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Direcţia1) ........ ................ ............... Siglă PROCES-VERBAL de ridicare/restituire de înscrisuri, încheiat în ..... ziua ........ luna ...... anul ...... Subsemnaţii, ........ ........ .............., având funcţia de ........ ........ ............... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regionala Vamală ........ ................/Biroul vamal ........ ............, în baza prevederilor art. 7 lit. D.a) pct. 7 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi ale art. 56 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ordinului de control nr. ........./.......... şi a legitimaţiilor de control nr. .............., am ridicat/restituit de la2)/la ........ ................ ..............., în prezenţa3) ........ ................ ........., următoarele documente, înscrisuri etc.: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate. Documentele/Înscrisurile au fost ridicate din4) ........ ........ ............... . Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care unul a fost înmânat contribuabilului. Lucrători vamali, ........ ................ ......... ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Contribuabil, ........ ........ ............ (denumirea) Reprezentant, ........ ................ (numele, prenumele şi semnătura, ştampila, după caz) 1) Se va menţiona direcţia regională vamală/biroul vamal din care fac parte lucrătorii vamali care efectuează controlul. 2) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. 3) Numele, prenumele, funcţia/calitatea reprezentantului contribuabilului, adresa, datele de identitate, CNP. 4) Adresa locului din care au fost ridicate înscrisurile/documentele. Se va menţiona tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie. ANEXA Nr. 3bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“ 1. Se completează de către lucrătorii vamali cu ocazia ridicării/restituirii de documente şi/sau înscrisuri, în condiţiile legii. Se înscriu numele şi prenumele lucrătorilor vamali, funcţia şi numărul legitimaţiei de control. 2. Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează: a)localitatea şi judeţul, data (ziua, luna, anul) la care s-a întocmit procesul-verbal; b)numele şi prenumele lucrătorilor vamali care efectuează controlul; c)se vor preciza denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului; d)se vor înscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate, CNP, precum şi calitatea persoanei care reprezintă societatea în timpul controlului; e)„Documente/Înscrisuri“: documentele şi/sau înscrisurile ridicate/restituite în cadrul unui opis unde se vor numerota şi se vor descrie pe scurt prin prezentarea unor date, precum: tipul, seria, numărul, conţinutul, numărul de file, registre, carnete, bucăţi sau orice element care permite individualizarea acestora; f)se va preciza tipul locaţiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursală, subunitate etc. În situaţia în care nu este niciuna dintre locaţiile menţionate anterior se vor preciza toate informaţiile disponibile referitoare la această locaţie, respectiv cele referitoare la proprietar/deţinător şi motivele pentru care documentele/înscrisurile au fost ridicate din acea locaţie.3. În situaţia în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciunul dintre reprezentanţii contribuabilului verificat, acest lucru se va menţiona în procesul-verbal. În acest caz vor fi menţionate împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal în absenţa reprezentantului contribuabilului. 4. Procesul-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 3cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri“ 1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri 2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini) 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică, iar în situaţia în care nu se editează pe ambele feţe, paginile/feţele necompletate vor fi barate. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali pentru ridicarea/ restituirea de documente/înscrisuri. 6. Se întocmeşte în două exemplare de lucrătorii vamali. 7. Circulă:

exemplarul 1, la lucrătorii vamali;

exemplarul 2, la contribuabil.8. Se arhivează:

exemplarul 1, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal;

exemplarul 2, la contribuabil. ANEXA Nr. 4aAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Direcţia1) ........ ................ ........ .......... Siglă PROCES-VERBAL de sigilare/desigilare, încheiat în .............. ziua ..... luna ...... anul ........ Subsemnaţii, ........ ................ ........, având funcţia de ........ ................ .............. în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ........../Biroul vamal ..............., în baza prevederilor art. 7 lit. D.a) pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, a ordinului de control nr. ....../......... şi a legitimaţiilor de control nr. .........., astăzi, ........, ora ...., în prezenţa2)........ ................ ........ .........., având funcţia de ........ ................ ............... la3) ........ ................ ................ ................ .........., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ......... nr. ........., eliberat(ă) de ........ ........ la data de .............., cu domiciliul în localitatea ............., bd./str.. ................ nr. ......, bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., CNP ................, am procedat la sigilarea următoarelor4): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... .Cele sigilate aparţin5) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . Sigilarea a fost determinată de 6) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . A fost aplicat sigiliul7) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... . În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat8) ........ ................ ................ ........ ............, domiciliat(ă) în9) ........ ................ ........, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaportului seria ........... nr. ........., CNP ........ ................, având calitatea de ........ ................ ................ la ........ ................ ................ .......... . Lucrători vamali, ........ ........ ............ ........ ........ ............ (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentantul contribuabilului, ........ ........ ............... (numele şi prenumele, CNP, funcţia, semnătura) Martori, ........ ........ .............. [numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./paşaport seria/nr. ........ ........, eliberat(ă) de/la data de .........] Subsemnaţii,........ ................ ............., având funcţia de lucrători vamali în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ............../Biroul vamal ........., în baza art. 7 lit. D.a) pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, a ordinului de control nr. ........./........ şi a legitimaţiilor de control nr. ........ ............., astăzi ............, ora ....., în prezenţa2) ........ ........ ............, având funcţia de ........ ................ ................ ................ ................ la3) ........ ................ ................ .........., posesor al B.I./C.I./paşaportului seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) de ........ ........ la data de ........ ..............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............, bd./str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ....., sc. ......., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ .........., CNP ................, am procedat la desigilarea următoarelor4): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat care a fost găsit intact. (În orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului.)Lucrători vamali, ........ ........ ............... ........ ................ ........ (numele, prenumele şi semnătura) Reprezentantul contribuabilului, ........ ................ .......... (numele şi prenumele, CNP, funcţia, semnătura) Martori, ........ ................ ............ [numele şi prenumele, adresa, semnătura, CNP, B.I./C.I./paşaport seria/nr. ..............., eliberat(ă) de/la data de ....] 1) Se va menţiona direcţia regională vamală/biroul vamal din care fac parte lucrătorii vamali care efectuează controlul. 2) Numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului. 3) Denumirea contribuabilului, sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. 4) Se vor menţiona spaţiile, imobilele, bunurile, valorile, mărfurile, documentele, mijloacele de transport etc., precum şi adresele sau locaţia unde se află acestea la momentul sigilării/desigilării. 5) Denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare la registrul comerţului. În cazul persoanelor fizice se vor menţiona numele şi prenumele acestora, domiciliul, CNP. 6) Se invocă motivul sigilării. 7) Seria şi caracteristicile sigiliului aplicat. 8) Numele şi prenumele persoanei cu care a fost încheiat procesul-verbal. 9) Adresa completă. ANEXA Nr. 4bINSTRUCŢIUNI pentru completarea şi utilizarea formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare“ 1. Se întocmeşte de către lucrătorii vamali, în următoarele situaţii: a)când există indicii că în locurile de producţie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri ori produse a căror provenienţă nu este legală sau a căror fabricaţie este interzisă de lege ori se produce fără autorizaţie, iar acţiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior; b)există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reţinerii acestora; c)în activităţile de monitorizare a transporturilor de bunuri; d)în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condiţiile legii.2. În situaţia în care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului, sigilarea/desigilarea se efectuează în prezenţa cel puţin a unui martor asistent. De asemenea, vor fi înscrise toate informaţiile referitoare la calitatea persoanelor care reprezintă contribuabilul (angajat/împuternicit etc.), iar în cazul în care reprezentantul contribuabilului la momentul sigilării este diferit de cel de la momentul desigilării vor fi înscrise toate datele de identificare ale acestuia. 3. În situaţia în care se sigilează mijloace de transport, iar locul sigilării este diferit de locul desigilării, în mod obligatoriu se vor înscrie toate informaţiile referitoare la locul la care are loc desigilarea. 4. Procesul-verbal de sigilare/desigilare se comunică contribuabilului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.ANEXA Nr. 4cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Proces-verbal de sigilare/desigilare“ 1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare 2. Format: A4/t2 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali pentru sigilare/ desigilare. 6. Se întocmeşte în două exemplare de lucrătorii vamali. 7. Circulă: exemplarul 1, la lucrătorii vamali;

exemplarul 2, la contribuabilul supus controlului sau la deţinătorul legal al incintei sigilate.8. Se arhivează: exemplarul 1, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal;

exemplarul 2, la contribuabil. ANEXA Nr. 5aAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Direcţia1) ........ ........ ........... Siglă INVITAŢIE Întocmită în ........ .............., astăzi, ............... luna .......... anul ......... Domnului (Doamnei) ........ ................ ........ .............., în calitate de ........ ................ .......... al ........ ................ ........ ......... În vederea clarificării unor aspecte din activitate ........ ................ ................ ........ ............., subsemnaţii, ........ ................ ................ ................, lucrători vamali în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ........ .........../Biroul vamal ........ .........., în baza art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ........ ........ ..............., ora ..............., la sediul Direcţiei generale a vămilor/Direcţiei Regionale Vamale ......./Biroului vamal ........ ................ ........., adresa ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............., în vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... .Neprezentarea, în condiţiile de mai sus, constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform art. 219 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.Semnătura de primire ........ ........ ........... Lucrători vamali, ........ ................ ........ ........ ................ ........ 1) Se va menţiona direcţia regională vamală/biroul vamal din care fac parte lucrătorii vamali care efectuează controlul. ANEXA Nr. 5bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie“ 1. Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat şi îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către lucrătorii vamali, la sediul acestora, în situaţiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. 2. Odată cu solicitarea prezenţei la sediul Direcţiei generale a vămilor/direcţiei regionale vamale/biroului vamal, pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale reale, prin formularul „Invitaţie“ sunt solicitate registre, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. 3. Se întocmeşte de către lucrătorii vamali, în două exemplare:

exemplarul 1 va fi comunicat contribuabilului/ împuternicitului, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

exemplarul 2 va fi anexat la procesul-verbal. ANEXA Nr. 5cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Invitaţie“ 1. Denumire: Invitaţie 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe o faţă şi cu ajutorul tehnicii de calcul, cu excepţia situaţiilor în care nu este posibilă editarea informatică. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali pentru a solicita prezenţa contribuabilului şi punerea la dispoziţie de înscrisuri la sediul Direcţiei generale a vămilor/direcţiei regionale vamale/ biroului vamal. 6. Se întocmeşte în două exemplare de către lucrătorii vamali. 7. Circulă: a)exemplarul 1, la contribuabil; b)exemplarul 2, la lucrătorii vamali.8. Se arhivează:

exemplarul 1, la contribuabil;

exemplarul 2, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal. ANEXA Nr. 6aNOTĂ EXPLICATIVĂ Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ................ ................ ........, având calitatea de ........ ................ ........ .......... la ........ ................ ................ ................ ............. de la data de ....../....../....., domiciliat(ă) în ........ ................ ................,judeţul/sectorul ........ ........ ..............., bd./str. ........ ................ ................ ................ ........ ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ........ ................ .............., legitimat(ă) cu B.I./C.I./paşaport seria ......... nr. ........ ............., eliberat(ă) de ........ ........ ......... la data de ...../...../........., CNP ........ ................ ........ ............., la întrebările puse de ........ ................ ................ ................ ........ .............., având funcţia de ........ ................ ......... în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală a vămilor/Direcţia Regională Vamală ......./Biroul vamal ..........., în baza prevederilor art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:1. Întrebare:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 1. Răspuns:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 2. Întrebare:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 2. Răspuns:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 3. Dacă faţă de cele de mai sus mai aveţi ceva de declarat sau documente de prezentat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 3. Răspuns: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Data şi semnătura ........ ................ ........ ........ Dată în faţa noastră. Lucrători vamali, ........ ................ ............ ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 6bINSTRUCŢIUNI de completare şi utilizare a formularului „Notă explicativă“ 1. Reprezintă documentul prin care lucrătorii vamali solicită explicaţii scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenţa constatările ori pentru clarificarea unor cauze şi/sau împrejurări. 2. Solicitarea de explicaţii scrise se va face în timpul controlului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor. 3. Întrebările vor fi formulate în mod clar şi concis, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect. 4. În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de lucrătorii vamali se vor da în scris prin „notă explicativă“. 5. Se semnează pe fiecare pagină de către lucrătorii vamali şi de persoana care a dat explicaţii. 6. În cazul în care nu se primeşte răspuns, refuzul va fi consemnat în procesul-verbal. ANEXA Nr. 6cCARACTERISTICILE de tipărire şi editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului „Notă explicativă“ 1. Denumire: Notă explicativă 2. Format: A4/t2 (poate avea un număr variabil de pagini) 3. Caracteristici de tipărire şi editare: de regulă, se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se difuzează gratuit. 5. Se utilizează de către lucrătorii vamali pentru a solicita explicaţii scrise. 6. Se întocmeşte în două exemplare de persoana nominalizată de lucrătorii vamali pentru a răspunde la întrebări. 7. Circulă: exemplarul 1, la lucrătorii vamali;

exemplarul 2, la persoana nominalizată să răspundă la întrebări.8. Se arhivează: exemplarul 1, la Direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/biroul vamal;

exemplarul 2, la contribuabil sau persoana nominalizată pentru a răspunde la întrebări.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1959/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1959 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1959/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu