Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1760 din 24.05.2013

pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 317 din 31 mai 2013SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc
ANEXĂMETODOLOGIE privind stabilirea răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt obligaţi să gestioneze, să păstreze şi să folosească patrimoniul sistemului administraţiei penitenciare în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. Articolul 2Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în situaţiile prevăzute de
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare. Articolul 3În sensul prezentei metodologii, următoarele cuvinte şi expresii se definesc sau au următorul înţeles: a)pagubă - orice lipsuri de bunuri materiale, mijloace băneşti sau alte valori, ale căror mişcări în calitate sau cantitate nu se justifică în evidenţa contabilă prin operaţiuni care au la bază acte legale; b)cercetare administrativă - activitatea desfăşurată de comisii, stabilite în condiţiile prezentei metodologii, pentru determinarea valorii pagubei şi stabilirea, după caz, a răspunderii patrimoniale în sarcina persoanelor vinovate sau a persoanelor care, în mod necuvenit, au primit sume de bani, bunuri ori cărora le-au fost prestate servicii; c)dispoziţie de imputare - act administrativ unilateral emis de directorul instituţiei, prin care se angajează răspunderea patrimonială în sarcina persoanelor vinovate de producerea unei pagube sau a persoanelor care, în mod necuvenit, au primit sume de bani, bunuri ori cărora le-au fost prestate servicii; d)angajament de plată - act juridic prin care o persoană recunoaşte că datorează instituţiei suma de plată înscrisă în conţinutul acestuia şi se obligă să o plătească; e)pierderi inerente produse în executarea atribuţiilor de serviciu sau pregătirii de specialitate - perisabilităţi, scăzăminte, toleranţe la bunurile perisabile sau friabile (sfărâmicioase), pierderi normale în procesul manipulării, prelucrării, transformării, depozitării sau transportului bunurilor, precum şi pierderile pentru care nu s-au stabilit ori nu s-au putut stabili, prin acte normative, limitele lor; f)gestionar - funcţionar public cu statut special care prin natura atribuţiilor gestionează efectiv bunuri materiale, mijloace băneşti sau orice alte valori. Capitolul IIRăspunderea patrimonială Articolul 4 (1) Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici cu statut special se angajează dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii:a)există o pagubă reală şi certă, determinată cantitativ şi valoric; b)paguba s-a produs printr-o faptă cu caracter ilicit săvârşită de către un funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, constând în încălcarea ori neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu ce îi reveneau prin actele normative în vigoare, regulamente sau fişa postului; c)încălcarea ori neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu stabilite prin actele normative în vigoare, regulamente sau fişa postului s-a produs cu vinovăţie; d)între fapta cu caracter ilicit şi paguba materială produsă există un raport de cauzalitate; e)cel vinovat avea calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare la data săvârşirii faptei cu caracter ilicit. (2) În situaţia în care funcţionarii publici cu statut special au primit sume ori bunuri în mod necuvenit sau le-au fost prestate servicii nedatorate, angajarea răspunderii patrimoniale se realizează fără dovedirea vinovăţiei. Articolul 5(1) Funcţionarii publici cu statut special nu răspund patrimonial:a)pentru pierderile inerente, generate de riscul normal al serviciului, produse în executarea atribuţiilor de serviciu, instruirii sau pregătirii de specialitate, care se încadrează în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; b)pentru pagubele produse din cauze de forţă majoră, caz fortuit ori în stare de necesitate; c)pentru pagubele produse ca urmare a executării dispoziţiilor superiorilor ierarhici; d)pentru pagubele produse în situaţii de legitimă apărare. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) funcţionarii publici cu statut special care au executat dispoziţii vădit ilegale şi care, având posibilitatea de a înlătura parţial sau total urmările păgubitoare ale dispoziţiei primite, nu au informat în scris şi nu au luat, din neglijenţă sau rea-credinţă, măsuri pentru evitarea pagubei, cazuri în care răspund împreună cu cel care a dat dispoziţia. Articolul 6În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), cel în cauză trebuie să facă dovada împrejurărilor în care s-au provocat pierderile, iar instituţia are obligaţia să asigure sau să solicite, după caz, efectuarea de analize, probe de laborator, expertize. Articolul 7(1) Funcţionarul public cu statut special răspunde patrimonial integral pentru paguba produsă instituţiei.(2) Suma stabilită pentru acoperirea prejudiciului se reţine de către instituţia la care funcţionarul public cu statut special este încadrat în muncă din drepturile salariale care se cuvin acestuia, integral sau în rate lunare, în funcţie de valoarea sumei.(3) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul lunar net al persoanei respective.(4) În cazul în care raporturile de serviciu încetează înainte ca salariatul să fi despăgubit unitatea şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului transmis în acest scop de către unitatea păgubită. Articolul 8(1) Când paguba a fost produsă de mai multe persoane, cuantumul răspunderii fiecăreia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată cu certitudine, răspunderea se stabileşte proporţional cu salariul lunar net la data constatării pagubei al fiecărei persoane pentru care s-a stabilit răspunderea şi, atunci când este cazul, în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar. Articolul 9(1) Funcţionarul public cu statut special care a încasat sume nedatorate este obligat să le restituie.(2) Funcţionarul public cu statut special care a primit bunuri ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau căruia iau fost prestate servicii la care nu era îndreptăţit este obligat să plătească contravaloarea lor.(3) Sumele acordate necuvenit, contravaloarea bunurilor distribuite peste drepturile legale ori a serviciilor prestate în mod necuvenit salariaţilor, cursanţilor din instituţiile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare, minorilor din centrele de reeducare şi persoanelor private de libertate se recuperează de la cei din vina cărora s-a produs paguba, numai dacă sumele, bunurile, respectiv contravaloarea acestora nu pot fi recuperate de la cei care au beneficiat de acestea. Capitolul IIICercetarea administrativă Articolul 10(1) Conducătorii instituţiilor din sistemul administraţiei penitenciare pot lua cunoştinţă despre existenţa pagubei nemijlocit sau pe baza rapoartelor, sesizărilor, proceselor-verbale sau a oricăror altor documente echivalente.(2) Existenţa faptei, a pagubei produse, a vinovăţiei persoanei, a legăturii de cauzalitate şi a celorlalte elemente care angajează răspunderea patrimonială se stabileşte în urma cercetării administrative. Articolul 11Sesizarea cu privire la producerea unei pagube se poate face de către orice persoane care au cunoştinţă de faptul că s-au produs pagube unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. Articolul 12Data constatării pagubei este data la care comisia de cercetare administrativă înregistrează procesul-verbal de constatare a existenţei pagubei, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 13(1) Cercetarea administrativă se efectuează de o comisie formată din cel puţin 3 membri, numită prin dispoziţie scrisă a conducătorului instituţiei păgubite; atunci când conducătorul instituţiei păgubite are legătură cu paguba produsă, numirea comisiei se face de conducătorul ierarhic superior acestuia.(2) În cazul în care conducătorul instituţiei păgubite sau, după caz, conducătorul ierarhic superior acestuia cunoaşte sau este sesizat cu privire la faptul că vreuna din persoanele numite în comisia de cercetare administrativă are legătură cu paguba produsă, este obligat să o înlocuiască.(3) Termenul pentru efectuarea cercetării administrative şi înregistrarea actului de cercetare este de 30 de zile lucrătoare de la data numirii comisiei de cercetare administrativă. Termenul poate fi prelungit pentru efectuarea unor cercetări complexe; prelungirea termenului se dispune prin dispoziţie a persoanei care a numit comisia de cercetare administrativă, la solicitarea membrilor acesteia. Articolul 14Comisia de cercetare administrativă are obligaţia să stabilească următoarele elemente: a)existenţa/inexistenţa pagubei; b)valoarea pagubei, în cuantum determinat; c)cauzele şi împrejurările producerii pagubei; d)persoana sau persoanele vinovate de producerea pagubei; e)îndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru stabilirea răspunderii patrimoniale şi a cauzelor exoneratoare de răspundere; f)vinovăţia fiecărui coautor şi contribuţia fiecăruia la producerea pagubei; g)probele pe care se bazează concluziile comisiei de cercetare administrativă; h)concluziile şi propunerile comisiei de cercetare administrativă. Articolul 15(1) Cercetarea împrejurărilor în care s-a produs paguba se face cu chemarea şi ascultarea celor în cauză, care pot da explicaţii scrise.(2) Chemarea persoanelor cercetate în legătură cu producerea pagubei se face prin procedură de comunicare sub luare de dovadă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; în caz de refuz de semnare, dovada de chemare se comunică prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire.(3) În situaţia în care comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, instituţia păgubită va proceda la afişarea dovezii de chemare la domiciliul persoanei cercetate în legătură cu producerea pagubei.(4) Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului din anexa nr. 7, care va fi semnat şi de un martor ce nu poate avea calitatea de angajat în sistemul administraţiei penitenciare. La solicitarea instituţiei păgubite, procedura de afişare se poate realiza şi prin intermediul unei instituţii din sistemul administraţiei penitenciare mai apropiate din punct de vedere teritorial de domiciliul persoanei cercetate în legătură cu producerea pagubei decât unitatea păgubită.(5) Neprezentarea în faţa comisiei a persoanei cercetate în legătură cu producerea pagubei ori refuzul de a da explicaţii scrise nu împiedică finalizarea cercetării. Neprezentarea sau refuzul de a da explicaţii scrise se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de cercetare administrativă. Articolul 16Membrii comisiilor de inspecţii şi controale, în situaţia luării la cunoştinţă de producerea unor pagube, au obligaţia să sesizeze de îndată conducătorul instituţiei sau, după caz, conducătorul eşalonului superior, în vederea declanşării cercetării administrative. Articolul 17(1) Rezultatul cercetării administrative se consemnează într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) În cazul efectuării cercetării administrative pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor acordate în mod necuvenit, a unor bunuri primite care nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a contravalorii unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit funcţionarului public cu statut special, elementele componente ale procesului-verbal se particularizează în funcţie de obiectul şi specificul cercetării. Articolul 18(1) Procesul-verbal de cercetare administrativă va fi însoţit de anexe care să susţină constatările, precum: note scrise ale persoanelor vinovate de producerea pagubei, declaraţii, tabele, situaţii şi documente justificative, în copie sau original dacă sunt îndoielnice, orice alte documente doveditoare. Documentele în copie vor fi certificate, pentru conformitate cu originalul, de comisia de cercetare administrativă.(2) Anexele menţionate la alin. (1) se numerotează, purtând, după caz, data întocmirii lor, şi vor fi ataşate la fiecare exemplar al procesului-verbal.(3) Procesul-verbal se înregistrează la instituţia în care s-a efectuat cercetarea şi se prezintă conducătorului instituţiei sau, după caz, conducătorului ierarhic superior acestuia, pentru a lua măsurile care se impun. Articolul 19Pe baza dosarului cercetării administrative, conducătorul instituţiei sau, după caz, conducătorul ierarhic superior acestuia poate hotărî: a)obligarea la acoperirea pagubei; b)sesizarea organelor de urmărire penală când paguba s-a produs prin fapte ce pot constitui infracţiuni; c)înaintarea dosarului cercetării administrative la compartimentul juridic, când pagubele s-au produs de către terţe persoane, în vederea promovării acţiunii civile la instanţa de judecată competentă; d)scăderea din evidenţa financiar-contabilă, în baza calităţii de ordonator de credite, a valorii pagubei produse prin fapte sau împrejurări pentru care nu se stabileşte răspunderea patrimonială, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. Capitolul IVDispoziţia de imputare Articolul 20(1) Obligarea la plata despăgubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor şi serviciilor nedatorate, precum şi obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept se fac prin dispoziţie de imputare motivată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Dispoziţiile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) Dispoziţia de imputare se emite de către conducătorul instituţiei păgubite în termen de maximum 30 de zile de la data constatării pagubei şi constituie titlu executoriu de la data comunicării.(3) Atunci când imputarea se face în sarcina conducătorului instituţiei, singur sau împreună cu alte persoane, dispoziţia de imputare se emite de conducătorul ierarhic superior acestuia.(4) Dispoziţia de imputare se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere, cu respectarea procedurii de comunicare sub luare de dovadă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Dispoziţiile art. 15 alin. (2)-(4) rămân aplicabile.(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), paguba se impută celor vinovaţi de neemiterea dispoziţiei de imputare.(6) Dovada privind îndeplinirea procedurii de comunicare a dispoziţiei de imputare se anexează la dosarul de cercetare administrativă existent la instituţia păgubită. Articolul 21(1) Înregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a debitului se realizează astfel:a)în cazurile în care dispoziţia de imputare a fost emisă de conducătorul instituţiei care o pune în executare, contabilul-şef menţionează, sub semnătură, pe toate exemplarele numărul şi data notei contabile prin care s-a înregistrat debitul; b)în cazurile în care dispoziţia de imputare a fost emisă de conducătorul altei instituţii decât cea care o pune în executare, instituţia care a pus în executare dispoziţia de imputare este obligată să confirme, de îndată, instituţiei emitente preluarea în evidenţa financiar-contabilă a debitului cu dovada prevăzută în anexa nr. 4. (2) Dispoziţia de imputare, fără menţiunea prevăzută la alin. (1) lit. a) sau neconfirmată cu dovada prevăzută la alin. (1) lit. b), nu constituie temei legal pentru regularizarea soldurilor evidenţei contabile sau pentru scăderea din evidenţa contabilă a debitului respectiv. Articolul 22Dacă constatarea pagubei are loc după expirarea a 3 ani de la data producerii pagubei, dreptul instituţiei de a emite dispoziţie de imputare se prescrie, urmând ca paguba să fie scăzută din evidenţă potrivit competenţelor, dacă fapta neconstatată în termen nu constituie infracţiune. Capitolul VAngajamentul de plată Articolul 23Recuperarea pagubelor, precum şi restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite în natură ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, se pot face prin „angajament de plată“, în scris, al celui în cauză. Articolul 24 (1) Angajamentul de plată scris este actul juridic unilateral prin care o persoană recunoaşte că datorează suma prevăzută în cuprinsul său şi îşi asumă obligaţia de a o plăti; angajamentul de plată constituie titlu executoriu şi pe baza lui se fac reţinerile din salariul celui în cauză.(2) Angajamentul de plată se poate face pentru pagube de orice natură şi de orice valoare şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(3) În cazul în care cel în cauză consimte să depună la casierie, integral şi de îndată, contravaloarea pagubei, îşi poate lua angajamentul de plată, în scris, pe versoul duplicatului chitanţei de încasare a sumei, folosind formula: „Recunosc că datorez instituţiei ............. suma de lei ............., pe care consimt să o depun la casierie“, după care semnează şi menţionează data depunerii; un exemplar al chitanţei se anexează la dosarul cercetării administrative.(4) Angajamentul de plată care nu cuprinde în mod clar şi cert toate elementele nu are efect legal, urmând ca în termenele şi în condiţiile legii să se emită dispoziţia de imputare.(5) Existenţa angajamentului de plată în scris nu exclude efectuarea cercetării administrative. Capitolul VIDispoziţii speciale Articolul 25Evaluarea pagubelor produse se face la valoarea de înlocuire la data constatării. Articolul 26Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor produse instituţiilor din sistemul administraţiei penitenciare se reţin în rate lunare începând cu primul salariu lunar de la data aducerii la cunoştinţă a titlului executoriu. Articolul 27Reţinerile pot fi întrerupte sau suspendate în următoarele cazuri: a)când debitul nu poate fi urmărit datorită reţinerilor efectuate în limita a jumătate din drepturile băneşti ale debitorului şi în ordinea de preferinţă prevăzută de lege; b)când instanţa de contencios administrativ hotărăşte suspendarea reţinerilor până la soluţionarea cauzei; c)când există alte cauze legale de întrerupere sau de suspendare. Articolul 28Acoperirea pagubelor se poate face prin depunerea în natură a bunurilor ori de câte ori paguba nu este urmarea unei infracţiuni, în următoarele condiţii: a)bunurile să fie identice şi să corespundă calitativ; b)să fie procurate licit; c)să fie predate unităţii la care s-a constatat paguba. Articolul 29Procedura acoperirii în natură a pagubei, prevăzută la art. 28, nu o înlătură pe cea a constatării, cercetării şi emiterii dispoziţiei de imputare sau a asumării unui angajament de plată în scris, în termenele şi în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie. Articolul 30În cazul recuperării în natură a pagubei, cel în cauză predă bunul instituţiei păgubite, iar personalul instituţiei întocmeşte actele de gestiune, efectuează operaţiunile de evidenţă financiar-contabilă şi regularizează soldurile din evidenţa financiar-contabilă. Articolul 31Dacă comisia de cercetare administrativă constată că faptele prin care s-au pricinuit pagubele pot constitui infracţiuni, are următoarele obligaţii: a)să propună sesizarea organului de urmărire penală competent de îndată ce a fost descoperită fapta ce poate constitui infracţiune; b)să continue cercetarea administrativă în termenul stabilit şi să întocmească procesul-verbal respectiv, la care va ataşa toate documentele pe care se sprijină constatările şi propunerile din procesul-verbal. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 32Prevederile prezentei metodologii se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din unităţile subordonate acestuia. Articolul 33Dispoziţiile prezentei metodologii se completează în mod corespunzător cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii. Articolul 34Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ........ ................ ............ (instituţia) (Hotărârea conducătorului instituţiei) Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ......... PROCES-VERBAL de cercetare administrativă Încheiat la ........ .............. la data de ........ .............. (localitatea) (ziua, luna, anul) Subsemnatul (subsemnaţii), ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (gradul profesional, numele de familie, prenumele şi funcţia) din cadrul ........ ................ ................ ........ .............., în baza ........ ................ ............... nr. ........ .............. (instituţiei de care aparţin) (decizie etc.) din ........ ........ .............., am efectuat în perioada de la ........ ........ .............. până la ........ ........ .............. (ziua, luna, anul) (ziua, luna, anul) (ziua, luna, anul) cercetarea administrativă privind pe ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... din cadrul ........ ................ ................ ........ ......... . (instituţia) În urma ........ ................ ................ ..........., am constatat următoarele: ........ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ . Prezentul proces-verbal din care fac parte integrantă documentele şi situaţiile anexe a fost întocmit în ......... exemplare, cu următoarea destinaţie: ........ ................ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... . Comisia de cercetare administrativă ........ ................ ............ ........ ................ ............ NOTĂ: În procesul-verbal de cercetare administrativă se expun următoarele elemente: a)obiectul cercetării administrative; b)valoarea pagubei constatate, operaţiile, documentele, declaraţiile şi explicaţiile din care rezultă aceasta; c)împrejurările în care s-a produs şi cauzele care au determinat-o, precum şi oricare alte elemente necesare elucidării acestor împrejurări şi cauze; d)dispoziţiile legale încălcate (se arată articolul, alineatul, numărul şi data actului normativ); e)numele de familie şi prenumele, prenumele tatălui şi al mamei, data şi locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, precum şi organul care l-a emis - ale persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei; f)vinovăţia autorului pagubei ori vinovăţia fiecărui coautor şi contribuţia acestora la producerea pagubei; g)notele explicative date de persoanele care răspund de paguba produsă, precum şi punctul de vedere fundamentat legal al organului de cercetare administrativă faţă de explicaţiile şi apărările formulate, bazat pe texte legale, documente şi date certe; h)modul de recuperare a pagubei (angajament de plată în scris, angajament de plată în scris şi concomitent depunerea sumei la casierie, dispoziţie de imputare, comunicare de constituire ca parte civilă etc.); i)concluzii şi propuneri. ANEXA Nr. 2la metodologie Dispoziţia de imputare 1. Serveşte ca: document de imputare a valorii pagubelor produse;

titlu executoriu;

document de înregistrare în contabilitate.2. Se întocmeşte în două sau în mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.), şi se semnează de către conducătorul unităţii, cu viza de control financiar preventiv şi viza compartimentului juridic. 3. Circulă: la persoana desemnată pentru acordarea vizei de control financiar preventiv;

la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalităţii;

la conducătorul unităţii, pentru semnare;

la persoana (sau persoanele) răspunzătoare de paguba adusă unităţii pentru semnare de luare la cunoştinţă şi de imputare.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. DISPOZIŢIE DE IMPUTARE NR. ......... DIN DATA DE ............... Având în vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ......... din data de ............., întocmit de ........ ................ ................ .........., în calitate de ........ ................ ........ ........., din care rezultă că sa produs o pagubă în valoare de ........ ........ ......... lei, reprezentând ........ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Paguba s-a produs în perioada ........ ................ ................ .........., fiind adusă la cunoştinţa conducerii prin actul de constatare sus-arătat. Răspunzătoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, în perioada analizată, au lucrat la gestiunea verificată: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Având în vedere temeiurile de drept şi de fapt care determină angajarea răspunderii patrimoniale, valoarea totală a pagubei de ........ ............... lei se suportă de persoanele vinovate, după cum urmează: ........ ................ ........ lei de domnul(a) ........ ................ ................ ...........; ........ ................ ........ lei de domnul(a) ........ ................ ................ ...........; ........ ................ ........ lei de domnul(a) ........ ................ ................ ...........; ........ ................ ........ lei de domnul(a) ........ ................ ................ ...........; ........ ................ ........ lei de domnul(a) ........ ................ ................ ........... . Calculul s-a făcut aşa cum rezultă din actul de constatare. În nota(ele) explicativă(e) dată(e) cu ocazia constatării pagubei, domnul(a) ........ ................ ............ a susţinut că ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate, deoarece: ........ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . În baza prevederilor legale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., DECIDE: În temeiul ........ ........ ............., se impută domnului (doamnei) ........ ................ ................ ........ .........., având funcţia de ........ ................ ........ ........, locul de muncă ........ ................ ........ ..........., domiciliat(ă) în ........ ................ ............., suma de ........ ........ lei, adică ........ ................ ................ ............. . Dispoziţia de imputare poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii. Conducătorul unităţii, ........ ................ ........ Viză de control financiar preventiv, ........ ................ ........ Viză Compartiment juridic, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 3la metodologie DOVADA DE COMUNICARE Subsemnatul, ........ ................ ........ ............., domiciliat în ........ ................ ................ ........ ........, am primit Dispoziţia de imputare nr. ........ ............ din data de ........ ..............., emisă de ........ ........ ..........., în valoare de ........ ................ ................ ................ ................ ......... lei. (în cifre şi litere) Semnătura ........ .......... Data ............... ANEXA Nr. 4la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ........ ................ ............ (Instituţia) DOVADA seria ............ nr. ........... de confirmare a înregistrării în evidenţă a debitului

A Actul confirmat (Denumirea) (Numărul) (Data)
B Instituţia emitentă
C Nota contabilă de înregistrare (Numărul) (Data) (Alte menţiuni)
D Valoarea totală a debitului înregistrat (În cifre) (În litere)
E PERSOANELE RESPONSABILE PATRIMONIAL
Gradul profesional, numele de familie şi prenumele SUMA
În cifre În litere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Directorul unităţii, ........ ........ ......... Şeful compartimentului financiar, ........ ........ ......... ANEXA Nr. 5la metodologie Angajament de plată 1. Serveşte ca: angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii;

titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;

titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.2. Se întocmeşte într-un exemplar de persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care există documente din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente). 3. Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul pentru semnare. 4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. ANGAJAMENT DE PLATĂ Subsemnatul, ........ ................ ............, domiciliat în ........ ........ ..........., str. ........ ........ ......... nr. ......, bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul ........ ........ ............., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ........ ........., emis/emisă de ........ ................ ................ ......... în anul ..............., având funcţia de ........ ................ ........ la instituţia ........ ................ ........ .........., luând cunoştinţă de faptul că prin ........ ................ ........ ........... s-a constatat că din vina mea am produs unităţii ........ ................ ............... o pagubă de ........ ............. lei, provenită din ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite astfel: ........ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Prezentul angajament de plată constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea vreunor formalităţi sau trecerea vreunui termen. Data: astăzi ........ ........ ........., în deplină cunoştinţă de cauză. Semnătura ........ ........ ......... Semnat în faţa noastră Calitatea ........ ................ Semnătura ........ ............... ANEXA Nr. 6la metodologie Am primit un exemplar. ........ ................ ................ ................ ............... (Se menţionează de către persoana chemată data primirii dovezii şi se semnează de primirea acesteia.) DOVADĂ DE CHEMARE Domnului (doamnei) ........ ................ ................ ............. (nume, prenume, după caz, funcţie) Vă facem cunoscut că la ........ ................ ......... sunteţi chemat la ........ ................ ................ ......... (anul, luna, ziua, ora) (locul) în vederea audierii dumneavoastră în legătură cu producerea unei pagube în patrimoniul ........ ............... . (denumirea instituţiei) Comisia de cercetare administrativă ........ ................ ........ .......... ........ ................ ........ .......... ........ ................ ........ .......... Data ........ ........ ........ ANEXA Nr. 7la metodologie MINISTERUL JUSTIŢIEI ........ ................ ............ (instituţia) PROCES-VERBAL DE AFIŞARE nr. ......... din data ............ Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (Se menţionează numele şi prenumele angajatului.) având funcţia de ........ ........ ........, în cadrul ........ ................ ................ ........., am procedat astăzi ........ ........... (Se menţionează (Se menţionează denumirea instituţiei funcţia acestuia.) din sistemul administraţiei penitenciare.) la afişarea dovezii de chemare la domiciliul domnului/doamnei ........ ................ ................ ................ ........ . (Se menţionează numele şi prenumele persoanei cercetate în legătură cu producerea pagubei; funcţia deţinută.) Dovada de chemare s-a afişat la domiciliul din localitatea ........ ................ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ................ ................ ........ ........... nr. ........, bl. ........., sc. ........, et. .........., ap. .........., în prezenţa martorului ........ ................ ................ ........ ........, domiciliat în localitatea ........ ........ ..............., (Se menţionează numele şi prenumele acestuia.) identificat cu BI/CI seria ........ nr. ........ ........ ........, eliberat/eliberată de ........ ........ la data de ............... . Agent procedural Semnătura ........ ......... Martor Semnătura ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1760/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1760 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1760/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu