Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 193 din 8 martie 2007

privind modificarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din 12 martie 2007Având în vedere prevederile lit. f) pct. 2 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 274.006/2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului,   precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

ANEXĂ

(Anexa F la Ordinul nr. 850/2006)

NORME   METODOLOGICE

privind subvenţionarea motorinei pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare a culturilor din primăvara anului 2007

Art. 1. - Se acordă sprijin financiar pentru achiziţionarea motorinei în vederea executării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare a culturilor în primăvara anului 2007.

Art. 2. - Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului.

Art. 3. - Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să facă dovada exploatării suprafeţei de teren agricol, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar sau alte forme de asociere.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul agricol în exploatare şi pe care se execută lucrări agricole mecanizate, însoţite de următoarele documente:

a)  copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

b)  copie de pe actul de proprietate şi/sau concesionare şi/sau arendă şi/sau alte acte doveditoare ale dreptului de folosinţă şi/sau proprietăţii asupra suprafeţei de teren pe care se înfiinţează culturi în primăvara anului 2007, după caz;

c)  în situaţia suprafeţelor arendate, tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul consiliului local şi de primar, cuprinzând numărul şi data contractelor, numele şi prenumele arendatorului şi suprafaţa de teren arendată;

d)   adeverinţă eliberată de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol;

e)   în cazul moştenitorilor care deţin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbătut succesiunea, împuternicirea celorlalţi moştenitori, pentru acela care solicită sprijinul financiar;

f)  în situaţia suprafeţelor arendate, dovada achitării de către arendaş sau concesionar a obligaţiilor contractuale privind plata arendei, a redevenţei sau a altor obligaţii contractuale, după caz, legate de folosinţa suprafeţelor, aferente anului precedent;

g) certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale, aferente anului precedent.

(2)  Cererile se verifică de către reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin decizie de către directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de consilierii agricoli ori de agenţii agricoli din cadrul primăriilor, se înregistrează şi se aprobă de către primar.

(3)   Cererile aprobate se depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti:

a)  personal, de către beneficiari;

b)   prin reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau prin consilierii agricoli ori agenţii agricoli din cadrul primăriilor, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c)   prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care deţin tractoare, maşini şi utilaje agricole şi/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciţi de primării, denumiţi în continuare prestatori de servicii, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(4)   Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează cererile, le aprobă şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

(5)   In funcţie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 5 adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobată.

(6)  După primirea adeverinţei (adeverinţelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei din judeţ ori din judeţele limitrofe aparţinătoare agenţilor economici producători, importatori şi/sau distribuitori de motorină, denumiţi în continuare furnizori, şi achiziţionează motorină, în baza adeverinţei în original, achitând un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Art. 5. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achiziţionării motorinei datorită distanţelor mari până la depozitele sau staţiile de distribuţie a acesteia pot solicita, în scris, primăriilor ca ridicarea adeverinţelor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii întocmite de primărie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, a cererilor aprobate şi a listelor cu beneficiarii alocaţiei pentru motorină.

(2)  In baza documentelor prevăzute la alin. (1), direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, eliberează adeverinţe prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3)   Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achiziţionează motorină de la furnizorii din judeţ sau din judeţele limitrofe şi au obligaţia să o păstreze la dispoziţia beneficiarilor ori să o predea acestora, în funcţie de solicitări.

Art. 6. - (1) Specialiştii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală sau consilierii agricoli ori agenţii   agricoli  din  cadrul   primăriilor,   după  caz,   au următoarele atribuţii:

a)  verifică cererile solicitanţilor, urmărind corectitudinea datelor înscrise de aceştia;

b)  stabilesc necesarul de motorină, conform solicitărilor din cerere, în baza gamei de lucrări şi a consumurilor specifice prevăzute   în anexa nr. 5;

c)   întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform opţiunilor acestora;

d)   depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cererile pe baza listei întocmite conform opţiunii beneficiarilor şi ridică adeverinţele în numele beneficiarilor;

e)   predau prestatorilor de servicii listele şi cererile în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei, conform opţiunii beneficiarilor;

f)    predau beneficiarilor adeverinţele pe care le centralizează într-un registru, conform anexei nr. 6;

g)  verifică în teren situaţia lucrărilor prevăzute în cererile de solicitare a motorinei;

h) verifică justificarea lucrărilor executate corespunzător cantităţilor de motorină aprobate şi achiziţionate şi semnează procesul-verbal de recepţie;

i) întocmesc situaţii privind cantităţile de motorină pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 7.

(2)  Primarii au următoarele atribuţii:

a)  asigură înregistrarea cererilor;

b)  aprobă şi ştampilează cererile;

c)  aprobă şi eliberează împuternicirile şi listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(3)   Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii:

a)   analizează cererile şi eliberează beneficiarilor, conform opţiunilor acestora, adeverinţe pe care le centralizează, separat pe comune, şi le înregistrează într-un registru conform anexei nr. 8, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverinţelor, precum şi pentru înregistrarea şi centralizarea acestora;

b)  verifică modul de acordare şi de utilizare a motorinei pe baza proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor efectuate cu motorina achiziţionată cu sprijin financiar;

c)    transmit Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Direcţiei buget-finanţe, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare şi situaţia justificativă a sumelor reprezentând utilizarea sprijinului financiar pentru motorina acordată la perioadă, conform anexelor nr. 9 şi 10;

d)  aprobă şi achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 11.

Art. 7. - (1) Furnizorii, prin depozitele şi staţiile de distribuţie a motorinei din judeţe, livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciţi, pe baza adeverinţelor eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cantităţile de motorină necesare efectuării lucrărilor agricole mecanizate, la un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar instituit prin hotărâre a Guvernului, şi au următoarele atribuţii:

a) dispun ca personalul din depozitele sau staţiile de distribuţie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identităţii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinţe sau în împuterniciri;

b)  ţin evidenţa beneficiarilor şi a cantităţilor de motorină achiziţionate şi păstrează adeverinţele în original, precum şi împuternicirile;

c)  întocmesc, decadal sau ori de câte ori este nevoie, situaţia cantităţilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinţe şi deconturi justificative, conform anexei nr. 11, pe care le transmit direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru decontare.

(2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, virează în contul furnizorilor sumele aferente sprijinului financiar după primirea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art. 8. - (1) Pe baza necesarului cantităţilor de motorină comunicat de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare aferente.

(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este însoţită de situaţia centralizatoare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

Art. 9. - (1) Data limită de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar este 1 mai 2007 inclusiv, iar cea de eliberare a adeverinţelor este 15 mai inclusiv.

(2)   Data limită de livrare de către furnizori a motorinei către beneficiari este 31 mai 2007 inclusiv, după această dată adeverinţele pierzându-şi  valabilitatea.

(3)   Data limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este 15 iunie 2007 inclusiv.

(4)  După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alimentează cu sumele necesare conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele aprobate în conturile furnizorilor de motorină.

Art. 10. - Utilizarea în alte scopuri a motorinei, de către beneficiarii sprijinului financiar, sau neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a aprobat sprijinul financiar se sancţionează conform prevederilor art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006.

Art. 11. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la anexa F

Verificat

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/

Consilier agricol/Agent agricol

Nume, prenume .....................

Semnătura ..............................

Se aprobă cantitatea de motorină ....... litri.

Primăria Comunei  ...........................

Nr. de înregistrare ....... data ............

Primar (nume, prenume) ...................

Semnătura

..........................

Ştampila

CERERE

Subsemnatul:

a)  persoana juridică ..........................., cu sediul în localitatea ............................., judeţul .........................., înscrisă la registrul comerţului sub nr....................., reprezentată de director/preşedinte ............................, contabil-şef/director economic .........................., cod numeric personal (CNP) .........................................;

sau

b)  persoană fizică ......................., domiciliată în localitatea ...................., judeţul ................., str.................. nr........,deţinătoare a B.I./CI seria ........ nr................., eliberat/ eliberată la data de ................ de ................., CNP ...........................................................,

solicit sprijin financiar pentru cantitatea de ........... litri motorină, fundamentată astfel:

Cultura

Suprafaţa

- ha -

Lucrări agricole

mecanizate

Consum de motorină*) litri/ha

Cantitate

- litri -

1

2

3

4

5=2x4

      …

TOTAL:

                  X

*) Conform anexei nr. 5 la anexa F.

Solicit eliberarea unui număr de ........ adeverinţe pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate şi mă oblig să respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 193/2007.

Mă oblig să justific cantitatea de motorină aprobată prin prezenta cerere.

Solicit ca adeverinţa (adeverinţele) să fie ridicată (ridicate) de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti, astfel:

a)  personal;

b)   de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/consilierul agricol/agentul agricol din comuna ....................;

c)  de către prestatorul de servicii .................. împuternicit de Primăria ..................

Prezenta cerere s-a întocmit în 3 (trei) exemplare şi după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar, unul la primărie şi un exemplar la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ..............................................

Beneficiar,

......................................................

(Semnătura şi ştampila, după caz)

ANEXA Nr. 2 la anexa F

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

...........................................................................

Nr.................... din ....................*)

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că:

a)  persoana juridică ................................, cu sediul în localitatea ........................., judeţul ...................., înscrisă la registrul comerţului sub nr......................., reprezentată de director/preşedinte .........................., contabil-şef/director economic ..............................., cod numeric personal (CNP) ..................................;

sau

b)  persoana fizică ...................................., domiciliată în localitatea ....................., judeţul ........................, str.........................nr............................., deţinătoare a B.I./C.I. seria .................... nr...................., eliberat/eliberată la data de ....................de .................., CNP ..............................,

beneficiază de prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 193/2007 pentru a achiziţiona o cantitate de .................... litri motorină.

Director executiv,

..................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Director executiv adjunct,

..................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

*) Reprezintă numărul curent si data din registrul prevăzut în anexa nr. 8 la anexa F.

ANEXA Nr. 3 la anexa F

Aprobat

Primăria Comunei ..................................

Nr...................... din .............................

Primar

.............................

(semnătura şi ştampila)

LISTA*)

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

Nr. crt.

Beneficiarul

(numele, prenumele,

domiciliul, seria şi numărul

actului de identitate)

Cererea avizată

de primărie (nr./data)

Cantitatea de motorină

(mii litri)

Semnătura

beneficiarului

1.

2.

3.

4.

TOTAL:

*) Lista se întocmeşte separat pentru prestatorii de servicii, ca anexă la Imputernicirea nr..................... din ........................... sau pentru reprezentantul Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală în teritoriu/consilierul agricol/agentul agricol în vederea ridicării adeverinţelor.

Prezenta listă s-a întocmit în ...... (......) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor şi un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

Reprezentantul Direcţiei pentru agricultură

şi dezvoltare rurală/Consilier agricol/Agent agricol,

..................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

Imputernicit,

..................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila, după caz)

ANEXA Nr. 4 la anexa F

Primăria Comunei .......................................

ÎMPUTERNICIRE

Nr.................. din .........................

Primăria Comunei ............................, reprezentată de ................................, în calitate de primar, şi ........................,în calitate de secretar de primărie, împuterniceşte prestatorul de servicii:

a)   persoana juridică ................., cu sediul în localitatea ................., judeţul ......................, înscrisă la registrul comerţului sub nr................, reprezentată de director/ preşedinte ...................., contabil-şef/director economic .................., cod numeric personal (CNP) ..................................; sau

b)  persoana fizică ......................, domiciliată în localitatea ......................, judeţul ......................, str....................... nr......., deţinătoare a B.I./C.I. seria ......... nr....................., eliberat/eliberată la data de ...................... de .....................,CNP ...................................,

pentru a ridica adeverinţele de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ......................, în numele beneficiarilor prevăzuţi în Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină, care face parte integrantă din prezenta împuternicire, şi pentru a achiziţiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuţi în listă.

Prestatorul de servicii  ...................... se obligă să ridice adeverinţele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze şi/sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achiziţiona în numele beneficiarului motorină la un preţ redus cu contravaloarea sprijinului financiar.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor şi un exemplar la prestatorul de servicii.

Primar,

...................................

(semnătura şi ştampila)

Secretarul primăriei,

...................................

(semnătura)

Prestator de servicii,

...................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

Inregistrare Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ………...................... nr................, data ......................

ANEXA Nr. 5 la anexa F

CONSUMURI   SPECIFICE   DE   MOTORINA   PENTRU   LUCRĂRI   MECANIZATE

                                                                                                                                                        - litri/ha -

Specificare

Arat

Pregătitul terenului

Semănat

Fertilizat/Erbicidat

Consum specific/operaţiune

21

5,7

5

1,6

Nr. operaţiuni

1

2

1

1

ANEXA Nr. 6  la anexa F

Primăria Comunei ...................................

Reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Consilier agricol/Agent agricol ...........................................

REGISTRU

privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar

Nr. crt.

Data

Beneficiar

Nr./Data adeverinţei

Motorina

aprobată

(litri)

Valoarea sprijinului financiar

(mii lei)

Semnătura beneficiarului

ANEXA Nr. 7 la anexa F

SITUAŢIA

privind cantităţile de motorină pentru fiecare beneficiar

Beneficiar ..........                                                          Primăria Comunei .........

Suprafaţa ...........

                                                                                                                                                                       - litri -

Nr. crt.

Cererea

(nr./data)

Total motorină necesară

Total

motorină

Cantitatea de motorină normată pentru lucrările agricole

Arat

Pregătire terenuri

Semănat

Fertilizat/ Erbicidat

1.

X

aprobată

justificată

2.

X

aprobată

justificată

X

aprobată

justificată

TOTAL

GENERAL:

aprobată

justificată

ANEXA Nr. 8  la anexa F

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .................

REGISTRU

privind eliberarea adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar pentru beneficiarii din judeţul........................

Nr. crt.

Data

Beneficiarul

Cererea

avizată de

primărie

(nr./data)

Motorina

aprobată

(litri)

Valoarea

sprijinului

financiar

(mii lei)

Datele de

identificare a

persoanei care

preia adeverinţele

Semnătura

persoanei

care preia

adeverinţele

ANEXA Nr. 9 la anexa F

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .................

SITUAŢIA

cantităţilor de motorină estimate şi volumul sprijinului financiar necesar pe luna........2007

Cantitatea de motorină estimată ................................... mii litri

Volumul sprijinului financiar estimat .............................. mii lei

Director executiv,

...................................

Director executiv adjunct,

...................................

ANEXA Nr. 10 la anexa F

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală .................

SITUAŢIA   JUSTIFICATIVĂ

a sumelor reprezentând sprijinul financiar pentru motorina acordată în luna.................2007

Volumul sprijinului financiar estimat ......................... mii lei

Volumul sprijinului financiar acordat ......................... mii lei

Plăţile efectuate .................... mii lei

Rest de acoperit ................... mii lei

Director executiv,

...................................

Director executiv adjunct,

...................................

ANEXA Nr. 11 la anexa F

Furnizorul ........................................*)

Nr................... din ...........................

DECONT   JUSTIFICAŢIV

privind cantităţile de motorină livrate în condiţiile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 193/2007 şi volumul sprijinului financiar în decada...........

Nr. crt.

Factura fiscală/

chitanţa

fiscală

(nr. şi data)

Adeverinţa de la

direcţia pentru agricultură

şi dezvoltare rurală

(nr. şi data)

Cantitatea de motorină

- litri -

Valoarea sprijinului

financiar

de recuperat

- mii lei -

Aprobată

Efectiv

livrată

0

1

2

3

4

5

Director executiv,

...................................

Director economic (Contabil-şef),

.......................................................

*) Antetul trebuie să conţină cel puţin denumirea completă, adresa, codul fiscal, numărul de înregistrare la registrul comerţului, banca şi numărul de cont.

ANEXA Nr. 12 la anexa F

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAŢIA   CENTRALIZATOARE

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând sprijinul financiar pentru cantitatea de motorină utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 193/2007 pe luna..............

1.  Cantitatea de motorină estimată .......................................................... mii litri

2.  Volumul sprijinului financiar estimat ..................................................... mii lei

3.  Volumul sprijinului financiar acordat .................................................... mii lei

4.   Plăţile efectuate.................................................................................. mii lei

5.  Suma acordată şi nedecontată (pct. 3 - pct. 4) .................................... mii lei

6.  Suma necesară a fi acordată în luna ......... (pct.2 - pct.5)..................... mii lei

Aprobat

Ordonator principal de credite,

.................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 193/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 193 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu