Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1875 din 13 iunie 2008

pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative" 2007-2013

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 9 iulie 2008Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul „Convergenţă", în regiunile din România, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

ANEXA

DOCUMENT-CADRU

de implementare a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative"

Listă de acronime

ACIS

Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

AM

Autoritate de management

AM PODCA

Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ASG

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

B

Beneficiar

CE

Comisia Europeană

CSNR

cadrul strategic naţional de referinţă

DCI

Documentul-cadru de implementare (a PO DCA)

DMI

Domeniu major de intervenţie

DPP

Direcţia de politici publice

FEDR

Fondul European de Dezvoltare Regională

FSE

Fondul Social European

INS

Institutul Naţional de Statistică

MDLPL

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

MEF

Ministerul Economiei şi Finanţelor

MIRA

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

MSP

Ministerul Sănătăţii Publice

PO

Program operaţional

PODCA

Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative"

SGG

Secretariatul General al Guvernului

SMIS

Single Management Information System (Sistemul unic de management al informaţiei)

UCRAP

Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice

UE

Uniunea Europeană

UPP

Unitatea de politici publice

ECDL

Permisul european de conducere a calculatorului

SWOT

Puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări

I. INTRODUCERE

Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente", stabilită în Cadrul strategic naţional de referinţă (CSNR).

Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările strategice comunitare privind coeziunea, în acele state membre unde performanţa socioeconomică şi buna guvernare constituie câteva dintre principalele provocări ale perioadei de programare 2007- 20131). Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.

Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor obiective.

Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socioeconomică prin exercitarea următoarelor funcţii:

îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feedback);

• asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;

• îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;

asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);

• îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;

• asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;

• creşterea numărului de funcţionari publici cu calificare profesională în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept.

Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT a administraţiei publice din România, Guvernul a identificat următoarele arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:

• consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei publice româneşti;

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare.

S-a convenit asupra faptului că eficienţa şi impactul PO DCA pot fi îmbunătăţite prin concentrarea sprijinului asupra anumitor sectoare-cheie. Pentru a identifica sectoarele prioritare pentru PO DCA a avut loc o consultare preliminară la nivel decizional, pe baza stadiului actual de dezvoltare a strategiilor de descentralizare, pe baza responsabilităţilor din ce în ce mai mari ale administraţiei publice şi pe baza contribuţiei generale la dezvoltarea socioeconomică la nivel naţional (avându-se în vedere alocarea bugetară pentru aceste sectoare, numărul funcţionarilor publici care lucrează în aceste domenii, numărul instituţiilor subordonate şi dimensiunea grupului-ţintă - procent din populaţie care beneficiază de aceste servicii publice).

Conform Programului de guvernare, cap. 11 - Reforma în administraţia publică, precum şi pe baza criteriilor menţionate mai sus, Guvernul României se va concentra pe 3 sectoare principale pentru continuarea procesului de descentralizare şi creşterea calităţii serviciilor publice: sănătate, educaţie şi asistenţă socială. Este prevăzut faptul că şi alte sectoare pot primi suport pe durata implementării PO DCA, în funcţie de evoluţia condiţiilor socioeconomice şi de situaţia existentă în administraţia publică.

PO DCA va fi implementat prin 3 axe prioritare. Acestea sunt legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA:

I. Axa prioritară 1: îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice;

II. Axa prioritară 2: îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare;

III. Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică.

Obiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socioeconomic al societăţii româneşti.

Documentul de faţă reprezintă Documentul-cadru de implementare (DCI) a Programului operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative" (PO DCA) pentru perioada 2007- 2013 în România. Acesta este un document elaborat de Autoritatea de management pentru PO DCA. Scopul DCI este de a prezenta:

descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare axă prioritară din PO DCA;

defalcarea fondurilor alocate pentru fiecare dintre aceste domenii majore de intervenţie;

• câteva aspecte legate de procesul de implementare. Acest tip de document nu este solicitat în mod formal prin

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, ci prin cadrul metodologic naţional. Astfel, PO DCA este completat de documentul-cadru de implementare pentru a oferi îndrumare în ceea ce priveşte implementarea practică a asistenţei financiare. DCI oferă o imagine mai detaliată a scopului PO DCA şi a modului în care acesta va sprijini administraţia din România pentru a deveni mai eficace şi mai eficientă. Documentul subliniază obiectivele la nivelul fiecărui domeniu major de intervenţie şi specifică operaţiunile eligibile care pot fi sprijinite prin PO DCA. DCI oferă, în special, informaţii legate de aspectele instituţionale, beneficiari, proceduri, criterii de selecţie a proiectelor şi detalii cu privire la alocările financiare, natura asistenţei financiare disponibile (acolo unde este cazul), precum şi indicatori privind realizările imediate şi rezultatele operaţionale. Tabelele financiare oferă o prezentare generală a alocării orientative de fonduri la nivel de axă prioritară şi de domeniu major de intervenţie.

II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIE

II.1 Axa prioritară 1 -Imbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013 (CSNR) urmăreşte îmbunătăţirea abordării strategice a politicilor regionale şi de coeziune economică şi socială din România şi realizarea unei coordonări cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă. Consolidarea capacităţii administrative este una dintre principalele priorităţi din CSNR, contribuind la dezvoltarea socioeconomica. Intervenţiile din această prioritate tematică se vor concentra pe rezolvarea blocajelor din sectorul public care împiedică dezvoltarea socioeconomica şi pe cele mai importante elemente ale reformei administraţiei publice.

Conform CSNR, obiectivul general al PO DCAeste acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socioeconomic al societăţii româneşti.

Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.

1) Intărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice în următoarea perioadă de programare (2007-2013) - DG Ocupare, afaceri sociale şi şanse egale.

II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Imbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

II.1.1.1. Descriere

Nevoia de a moderniza prevederile vizând elaborarea de politici publice a fost recunoscută de administraţia din România prin strategii succesive de reformă a administraţiei publice încă din anul 2001. Operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie caută să răspundă următoarelor probleme:

• deficienţe semnificative în formularea de politici publice - mai ales pentru consultarea cu factorii interesaţi, întârzieri în planificarea şi pregătirea legislaţiei, ceea ce afectează implementarea politicilor sectoriale;

subestimarea eforturilor şi capacităţii necesare pentru a elabora propuneri de reformă bine documentate;

• imperfecţiuni ale cadrului legislativ - numărul mare de legi şi nevoia frecventă de modificare a acestora;

• numărul mare de reglementări pentru cetăţeni şi lipsa unui model standardizat de măsurare a barierelor administrative impuse prin legislaţie;

slaba coordonare interinstituţională pentru rezolvarea problemelor comune.

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele interinstituţionale.

Acest domeniu major va folosi asistenţa FSE pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor în formularea de politici publice şi planificare strategică drept punct de plecare pentru mai bune alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate şi analiză îmbunătăţite a informaţiilor. Pregătirile pentru formularea de politici publice şi planificarea strategică au fost deja realizate, astfel încât operaţiunile se vor concentra pe instruirea personalului din unităţile de politici publice nou-create în ministere şi unităţile echivalente din administraţia locală. Se va acorda de asemenea sprijin pentru crearea de UPP în alte domenii. România a colaborat cu Grupul de lucru al UE pentru o mai bună reglementare şi va lansa anumite iniţiative prin acest domeniu major de intervenţie, inclusiv evaluarea impactului reglementărilor, reducerea costurilor administrative şi simplificarea administrativă etc.

Astfel, se recunoaşte contribuţia importantă pe care o mai bună reglementare o poate avea în îmbunătăţirea cadrului de politici şi strategii, ceea ce ar trebui să ducă la o îmbunătăţire directă în performanţa administrativă. Deoarece majoritatea domeniilor complexe de politici publice necesită răspunsuri interinstituţionale, acest domeniu major de intervenţie va sprijini de asemenea activitatea consiliilor interministeriale. In acelaşi timp, se vor urmări şi aspecte legate de planificarea strategică vizând îmbunătăţirea coerenţei politicilor la nivel instituţional şi a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe bază de performanţă (bugetare pe programe).

II.1.1.2. Operaţiuni orientative

• elaborarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategică şi bugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publică;

• instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală;

• implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv training pentru consiliile interministeriale şi un program de formare formatori;

• dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice.

II.1.1.3. Activităţi eligibile orientative

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri şi a unui cadru instituţional specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizarea de curricule şi materiale didactice) pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizarea de curricule şi materiale didactice) în domeniul planificării strategice pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv instruire pentru consiliile interministeriale, precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare formatori;

• consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea şi/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile;

schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe, acordarea de premii în domeniul planificării strategice, politicilor publice şi implementării parteneriatelor;

studii/cercetări, consultanţă şi instruire în domeniul planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetarii pe programe.

II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie;

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

• cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli aferente garanţiilor bancare.

II.1.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.1.1.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                       - euro -

An

TOTAL

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

3.985.147

3.387.375

573.861

23.911

597.772

2008

5.562.427

4.728.063

800.989

33.375

834.364

2009

8.074.078

6.862.966

1.162.667

48.444

1.211.112

2010

8.235.560

7.000.226

1.185.921

49.413

1.235.334

2011

5.902.893

5.017.459

850.017

35.417

885.434

2012

4.863.075

4.133.614

700.283

29.178

729.461

2013

4.487.925

3.814.736

646.261

26.928

673.189

TOTAL:

41.111.105

34.944.439

5.919.999

246.667

6.166.666

II.1.1.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor* (lei)

220.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectului

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

98%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

2%

Contribuţia comunitară din finanţarea acordată

85,51%

Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată

14,49% (buget de stat)

* Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a modifica aceste limite în funcţie de specificul fiecărei cereri de proiecte sau cereri de idei de proiecte.

II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-ţintă şi tipuri de cereri de propuneri de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Elaborarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategică şi cugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publică

•SGG - DPP •MIRA

• Ministere •Agenţii

• ONG-uri*

• Universităţi

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

•Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară2)

Administraţia centrală şi locală

- Dezvoltarea de proiecte

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

• Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală

•SGG - DPP

• Instituţiile publice din sectoarele prioritare

• Ministere •Agenţii •MIRA

• ONG-uri*

• Universităţi

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

Administraţia centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

2) Stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane etc).

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv training pentru consiliile interministeriale şi un program de formare formatori

•SGG - DPP

• Instituţiile publice din sectoarele prioritare

• Ministere •MIRA •Agenţii

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• ONG-uri*

• Universităţi

•Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

Administraţia centrală şi locală ONG-uri'

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice

•SGG - DPP

• Instituţiile publice din sectoarele prioritare

•MIRA

•Autorităţi ale administraţiei

publice locale**

• ONG-uri*

• Universităţi

•Administraţia centrală şi locală

• Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate;

• Serviciile descentralizate din sectoarele prioritare

• ONG-uri

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere) - Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

* ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).

** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

NOTA: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).

II.1.1.9. Grupuri-ţintă

Vezi mai sus (II.1.1.8)

II.1.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor

2008-2015

II.1.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Vezi mai sus (II.1.1.8)

II.1.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Criterii de eligibilitate

A. Eligibilitatea beneficiarilor

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.

• Solicitantul nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002.

B. Eligibilitatea proiectului

• Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

• Grupul-ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

• Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.

Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.

• Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

Criterii de evaluare/selecţie

Relevanţa proiectului: Se urmăresc şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.

Coerenţa şi sustenabilitatea: Se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.

Capacitatea de management: Proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.

Eficienţa cheltuielilor: Evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.

Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).

II.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatori de realizare imediată

(„output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ghiduri/metodologii/proceduri de lucru (număr)

3

2007

3

6

9

11

11

11

11

11

11

Număr de zile de instruire efectuate

(de participanţi) (număr)

1.000

2006

1.000

5.000

12.000

24.000

44.000

74.000

99.000

117.000

130.250

Indicatori de rezultat („result")

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Documente de politici publice şi proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate iniţiatorilor de către SGG (%)

44

2006

44

44

41

37

34

30

26

23

20

Reducere a costurilor

administrative (%)

De determinat

2007

0

0

3

6

9

12

15

17

20

Indicatori suplimentari

Număr de participanţi la cursuri, din care:

• femei/bărbaţi;

• în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

funcţionari publici/personal contractual/alţii;

funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

• personal contractual: de conducere/de execuţie;

angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

• angajaţi în instituţii din: urban/rural;

• absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

• persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

• din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/ altele.

Număr de cursuri:

• cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

• cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/managementul resurselor umane/tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/altele;

• susţinute de traineri: străini/români/străini şi români.

Număr de ghiduri, metodologii sau proceduri de lucru rezultate în urma proiectelor cu aplicabilitate:

în administraţia publică centrală/în administraţia publică locală;

• pe ansamblul administraţiei publice/pe sectoare.

II.1.1.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire să acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.1.1.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Intărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local

81

Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.1.1.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice

II.1.2.1. Descriere

Acest domeniu major de intervenţie răspunde următoarelor probleme majore existente în administraţia publică din România: lipsa unor informaţii credibile în ceea ce priveşte activitatea pentru a sprijini planificarea, monitorizarea şi responsabilizarea, precum şi lipsa recunoscută a capacităţii de evaluare, de folosire a feedback-ului şi a lecţiilor învăţate din experienţele anterioare. Aceste aspecte sunt prezentate în analiza SWOT a PO DCA.

Cele două domenii orientative sprijinite sunt raportarea performanţelor şi dezvoltarea unei culturi de monitorizare şi evaluare de programe. Raportarea performanţelor vizează îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor (financiare şi nonfinanciare) prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în colectarea şi analiza informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte, precum şi instruirea funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. Acest fapt va îmbunătăţi transparenţa prin furnizarea către publicul larg a unor informaţii de mai bună calitate asupra activităţii administraţiei publice.

Introducerea evaluării de programe şi politici, bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului, are ca scop creşterea calităţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice, precum şi o mai mare responsabilizare faţă de rezultatele obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice.

Aceste intervenţii sunt considerate relevante pentru a fi sprijinite din FSE, deoarece există nevoia unor schimbări culturale şi comportamentale la nivelurile de management din administraţia centrală, precum şi din administraţia locală.

Obiectivul specific este îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.

In acest domeniu major de intervenţie se pune accent pe implementarea şi evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice. Indicatorii de rezultat aleşi anticipează disponibilitatea rapoartelor de activitate şi de evaluare pentru a întări responsabilizarea administraţiei publice şi a furniza o bază mai bine fundamentată care să se reflecte în implementarea alegerilor strategice.

II.1.2.2. Operaţiuni orientative:

dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice, luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor);

• training pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni;

• training în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare, inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţă, în monitorizare si evaluare;

• dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale;

elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale.

II.1.2.3. Activităţi eligibile orientative:

consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de monitorizare şi evaluare de programe;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare;

consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, actualizarea şi/sau managementul unei baze de date naţionale în vederea colectării, furnizării, analizei şi publicării de statistici relevante privind performanţele administraţiei publice locale;

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional necesar extinderii evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale;

instruirea personalului implicat în procesul de colectare şi analiză a informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte, precum şi instruirea personalului de conducere, care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate;

realizarea de studii/analize în vederea evaluării de programe de politici, bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului;

organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea furnizării de informaţii către publicul larg în legătură cu activitatea administraţiei publice;

organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea creşterii responsabilizării administraţiei publice prin schimburi de bune practici şi aplicarea acestora pe scară largă.

II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie;

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

• cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli aferente garanţiilor bancare.

II.1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR va fi limitată la 10% din fondurile comunitare alocate unei axe prioritare.

II.1.2.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                        - euro -

An

TOTAL

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

2.656.766

2.258.251

371.416

27.099

398.515

2008

3.708.286

3.152.043

518.418

37.825

556.243

2009

5.382.719

4.575.311

752.504

54.904

807.408

2010

5.490.373

4.666.817

767.554

56.002

823.556

2011

3.935.262

3.344.973

550.150

40.140

590.289

2012

3.242.051

2.755.743

453.239

33.069

486.308

2013

2.991.948

2.543.156

418.274

30.518

448.792

TOTAL:

27.407.405

23.296.294

3.831.555

279.556

4.111.111

II.1.2.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor* (lei)

220.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectului

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

98%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

2%

Contribuţia comunitară din finanţarea acordată

85,88%

Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată

14,12% (buget de stat)

* Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a modifica aceste limite în funcţie de specificul fiecărei cereri de proiecte sau cereri de idei de proiecte.

II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice, luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor)

•SGG - DPP

•MIRA

•MEF

• Ministere

• ONG-uri*

•Universităţi

• Personalul implicat în raportarea performanţelor, monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Training pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni

•SGG - DPP

•MIRA

•MEF

• Ministere

• ONG-uri*

• Universităţi

• Personalul implicat în raportarea performanţelor, monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Training în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare, inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţă, în monitorizare şi evaluare

•SGG - DPP

•MIRA

•MEF

• Ministere

• ONG-uri*

• Universităţi

• Personalul implicat în raportarea performanţelor, monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale

•SGG - DPP

•MIRA

•MEF

• MDLPL

•INS

• Personalul implicat în raportarea performanţelor, monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale

•SGG - DPP

•MIRA

•MEF

• Personalul implicat în raportarea performanţelor, monitorizare şi evaluare din administraţia centrală şi locală

- Dezvoltare de proiecte

* ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).

NOTA: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).

II.1.2.9. Grupuri-ţintă

Vezi mai sus (II.1.2.8)

II.1.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor

2008-2015

II.1.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Vezi mai sus (II.1.2.8)

II.1.2.12.Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Criterii de eligibilitate

A. Eligibilitatea beneficiarilor

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.

• Solicitantul nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002.

B. Eligibilitatea proiectului

• Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

• Grupul-ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

• Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.

Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.

• Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

Criterii de evaluare/selecţie

Relevanţa proiectului: Se urmăresc şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.

Coerenţa şi sustenabilitatea: Se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.

Capacitatea de management: Proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.

Eficienţa cheltuielilor: Evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.

Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).

II.1.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare

Indicatori de realizare imediată

(„output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Manuale/metodologii/ghiduri adoptate (număr)

0

2007

0

0

1

3

5

7

8

8

8

Module de formare elaborate

(număr)

0

2007

0

0

1

2

3

3

3

3

3

Număr de zile de instruire efectuate

(de participanţi) (număr)

0

2007

0

1.000

3.000

7.000

15.000

25.000

37.000

43.000

45.000

Indicatori de rezultat („result")

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Instituţii publice care realizează un raport anual de activitate, conform

Legii nr. 544/2001 (%)

81,33)

2007

81,3

81,3

83

84

86

88

90

93

95

Rapoarte de monitorizare şi evaluare redactate/solicitate de instituţii publice centrale (număr)

0

2007

0

0

10

23

40

61

87

117

150

3) Estimare bazată pe studii ale Societăţii Academice din România (2007) Ghid practic: Raportul anual al instituţiilor publice.

Indicatori suplimentari

Număr de participanţi la cursuri, din care:

• femei/bărbaţi;

• în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

• funcţionari publici/personal contractual/alţii;

• funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

• personal contractual: de conducere/de execuţie;

angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

• angajaţi în instituţii din: urban/rural;

• absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

• din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/ altele. Număr de cursuri:

• cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

• cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/managementul resurselor umane/tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/altele;

• susţinute de traineri: străini/români/străini şi români. Număr de manuale, metodologii, ghiduri sau module de instruire rezultate în urma proiectelor cu aplicabilitate:

• în administraţia publică centrală/în administraţia publică locală;

• pe ansamblul administraţiei publice/pe sectoare.

II.1.2.14. Teme orizontale

Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de training să acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.1.2.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Intărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local

81

Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.1.2.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.1.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

II.1.3.1. Descriere

In ultimii 10 ani au avut loc schimbări semnificative în structurile administraţiei centrale şi locale - mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri, introducerea tehnologiei informaţiei şi a câtorva elemente de reformă a funcţiei publice. Aceste schimbări au necesitat revizuiri structurale pentru a se asigura că structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt adecvate. O consecinţă a implementării strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structurală.

Obiectivul specific este acela de a sprijini îmbunătăţirile de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională.

Acest domeniu major de intervenţie pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de instruire pentru administraţia publică. Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. O investiţie în capacitatea administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta calităţile de leadership şi de management în administraţia publică.

Se prefigurează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui domeniu major de intervenţie să fie direcţionate către cele 3 sectoare prioritare (sănătate, învăţământul preuniversitar, asistenţă socială).

II.1.3.2. Operaţiuni orientative:

revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală etc;

• introducerea unor reforme privind managementul calităţii;

• implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;

• dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică;

elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică;

• module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.

II.1.3.3. Activităţi eligibile orientative:

consultanţă, studii şi instruire pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate;

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea unor instrumente moderne de management;

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea reformelor privind managementul calităţii;

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;

consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică;

consultanţă şi studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc;

studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme de măsurare a performanţelor organizaţionale (indicatori de performanţă);

schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din administraţia publică de creştere a eficienţei organizaţionale;

• stagii de practică pentru dezvoltarea capacităţilor viitorilor angajaţi din administraţia publică în vederea creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea activităţilor de mentorat).

II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie;

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

• cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli aferente garanţiilor bancare.

II.1.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.1.3.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                          - euro -

An

TOTAL

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

6.641.914

5.645.627

931.196

65.091

996.287

2008

9.270.714

7.880.107

1.299.754

90.853

1.390.607

2009

13.456.796

11.438.277

1.886.643

131.877

2.018.519

2010

13.725.933

11.667.043

1.924.376

134.514

2.058.890

2011

9.838.155

8.362.432

1.379.309

96.414

1.475.723

2012

8.105.126

6.889.357

1.136.339

79.430

1.215.769

2013

7.479.874

6.357.893

1.048.678

73.303

1.121.981

TOTAL:

68.518.513

58.240.736

9.606.296

671.481

10.277.777

II.1.3.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor* (lei)

220.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectului

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

98%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

2%

Contribuţia comunitară din finanţarea acordată

85,84%

Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată

14,16% (buget de stat)

* Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a modifica aceste limite în funcţie de specificul fiecărei cereri de proiecte sau cereri de idei de proiecte.

II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală etc.

• SGG-DPP •MIRA

• Ministere •Agenţii

• Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Universităţi

• ONG-uri*

•Asociaţiile de dezvoltare inter-comunitară

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

Introducerea unor reforme privind managementul calităţii

• SGG-DPP

• Ministere •Agenţii

• Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• ONG-uri*

• Universităţi

•Asociaţiile de dezvoltare inter-comunitară

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

• Funcţionari publici de conducere

- Cerere de proiecte fără termen-limită de depunere

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane

• SGG-DPP

• Ministere •Agenţii

• Autorităţi ale administraţiei publice locale**

•ANFP

• Universităţi

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică

• Ministere •MIRA

• Universităţi

• ONG-uri*

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

- Dezvoltare de proiecte

• Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică

• Universităţi

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

• Funcţionari publici de conducere

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.

• Ministere •Agenţii

• Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• ONG-uri*

• Universităţi

•Asociaţiile de dezvoltare inter-comunitară

• Ministere, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

* ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).

** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

NOTA: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului) (excepţie: pentru operaţiunea „Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică").

II.1.3.9. Grupuri-ţintă

Vezi mai sus (II.1.3.8).

II.1.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor

2008-2015

II.1.3.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Vezi mai sus (II.1.3.8).

II.1.3.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Criterii de eligibilitate

A. Eligibilitatea beneficiarilor

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.

• Solicitantul nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002.

B. Eligibilitatea proiectului

• Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

• Grupul-ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

• Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.

Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.

• Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

Criterii de evaluare/selecţie

Relevanţa proiectului: Se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.

Coerenţa şi sustenabilitatea: Se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.

Capacitatea de management: Proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.

Eficienţa cheltuielilor: Evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.

Contribuţia la politicile UE: Modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).

II.1.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatori de realizare imediată („output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Revizuiri structurale, inclusiv revizuiri structurale sectoriale (număr)

0

2007

0

0

0

2

3

3

3

3

34)

0

0

5

13

24

37

53

71

905)

0

0

2

5

9

15

22

30

406)

4) In sectoarele prioritare.

5) La nivel central.

6) La nivel local.

Număr de zile de instruire efectuate (de participanţi) (număr)

0

2007

0

5.000

15.000

30.000

55.000

90.000

130.000

170.000

207.200

Module de formare (număr)

0

2007

0

1

2

3

4

6

7

7

7

Indicatori de rezultat („result")

Valoare de bază

An de bază

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Structuri nou-create şi reorganizate operaţionale (număr)

0

2007

0

0

15

40

75

117

167

222

287

Personal cu certificate de calificare finanţate prin FSE (număr)

0

2007

0

1.810

4.430

10.865

19.925

32.605

47.095

61.585

75.000

Indicatori suplimentari:

Număr de participanţi la cursuri, din care:

• femei/bărbaţi;

• în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

• funcţionari publici/personal contractual/alţii;

• funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

• personal contractual: de conducere/de execuţie;

angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

• angajaţi în instituţii din: urban/rural;

• absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

• din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/altele.

Număr de cursuri:

• cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/managementul resurselor umane/tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/altele;

• susţinute de traineri: străini/români/străini şi români.

Număr de module de training sau de revizuiri rezultate în urma proiectelor cu aplicabilitate:

în administraţia publică centrală/în administraţia publică locală;

• pe ansamblul administraţiei publice/pe sectoare.

II.1.3.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legaturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.1.3.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Intărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local

81

Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.1.3.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.1.3.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.2. Axa prioritară 2 -Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Obiectivele principale ale CSNR 2007-2013 sunt îmbunătăţirea abordării strategice a politicii de coeziune socială şi economică şi a politicii regionale din România, precum şi coordonarea cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă. Dezvoltarea unei capacităţi administrative eficiente este una dintre principalele priorităţi ale CSNR, contribuind la dezvoltarea socioeconomică. Intervenţiile acestei priorităţi tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din sectorul public, care împiedică dezvoltarea socioeconomică, cât şi pe elementele esenţiale ale reformei administraţiei publice.

Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socioeconomic al societăţii româneşti.

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de către administraţia publică (centrală şi locală).

II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

II.2.1.1. Descriere

Necesitatea procesului de descentralizare se reflectă prin importanţa deosebită acordată furnizării de servicii publice descentralizate în strategia de reformă a administraţiei publice. Majoritatea ministerelor se află în diverse stadii de pregătire a strategiilor de descentralizare. Analiza sectorială pentru PO DCA a identificat sănătatea, învăţământul (preuniversitar) şi asistenţa socială, ca fiind sectoare prioritare. De asemenea, analiza sectorială scoate în evidenţă următoarele probleme legate de descentralizare în cele 3 sectoare prioritare:

• centralizare instituţională excesivă;

• suprapuneri între structurile existente;

disfuncţii legislative în ceea ce priveşte distribuirea competenţelor;

• prezentarea neclară a nivelurilor de luare a deciziilor;

rezistenţa structurilor administrative la descentralizare la toate nivelurile.

Intervenţiile FSE vor viza impactul semnificativ al descentralizării asupra posturilor atât din administraţia publică centrală, cât şi din cea locală, care preia noi responsabilităţi operaţionale. Sprijinul FSE este necesar pentru instruire şi schimbări procedurale, acestea reprezentând o parte integrantă a procesului de descentralizare. In acelaşi timp, dezvoltarea unor noi competenţe de management şi standardele mai înalte în relaţiile cu clienţii sunt necesare pentru a creşte calitatea serviciilor. Mai mult, trebuie să se acorde atenţie deosebită folosirii fondurilor publice şi responsabilizării în ceea ce priveşte cheltuirea acestora pentru a creşte satisfacţia cetăţenilor faţă de eficienţa serviciilor publice.

Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbările de structură şi proces care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorială.

Se va acorda finanţare pentru instruire şi asistenţă tehnică în sprijinul procesului de descentralizare, atât la nivelul elaborării de politici publice, cât şi la nivelul furnizării de servicii.

Se va acorda atenţie deosebită sprijinirii mecanismelor de coordonare a strategiilor în fiecare sector. De asemenea, în alegerea grupurilor-ţintă pentru a obţine finanţare, o atenţie deosebită se va acorda atât diferenţelor între zonele urbane şi rurale, cât şi instituţiilor locale mai slab dezvoltate.

Se estimează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui DMI să fie absorbite de cele 3 sectoare prioritare.

II.2.1.2. Operaţiuni orientative:

• training şi asistenţă tehnică pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic interministerial, UCRAP, ministerele de linie);

• elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia centrală şi locală şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;

• training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală, mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor) şi din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;

• training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);

sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învăţământul preuniversitarşi implementarea recomandărilor evaluărilor;

• optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele 3 sectoare prioritare;

• elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare.

II.2.1.3. Activităţi eligibile orientative:

instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare;

studii şi consultanţă pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea procedurilor de cooperare între administraţia centrală şi locală şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;

studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizarea de curricule şi materiale didactice) pentru funcţionarii publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;

• dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizarea de curricule şi materiale didactice) pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);

studii şi consultanţă pentru evaluarea fazelor-pilot ale procesului de descentralizare şi implementarea recomandărilor evaluărilor;

• studii, consultanţă şi instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate;

studii şi consultanţă pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare şi pentru a îmbunătăţi serviciile descentralizate;

schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practice.

II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie;

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

• cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli aferente garanţiilor bancare.

II.2.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.2.1.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                        - euro -

An

Total

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

6.262.375

5.323.019

864.208

75.149

939.356

2008

8.740.958

7.429.814

1.206.252

104.891

1.311.144

2009

12.687.836

10.784.661

1.750.921

152.254

1.903.175

2010

12.941.594

11.000.355

1.785.940

155.299

1.941.239

2011

9.275.974

7.884.578

1.280.084

111.312

1.391.396

2012

7.641.976

6.495.680

1.054.593

91.704

1.146.296

2013

7.052.453

5.994.585

973.239

84.629

1.057.868

TOTAL:

64.603.167

54.912.692

8.915.237

775.238

9.690.475

II.2.1.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor* (lei)

220.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectului

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

98%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

2%

Contribuţia comunitară din finanţarea acordată

86,03%

Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată

13,97% (buget de stat)

* Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a modifica aceste limite în funcţie de specificul fiecărei cereri de proiecte sau cereri de idei de proiecte.

II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Training şi asistenţă tehnică pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic interministerial, UCRAP, ministerele de linie)

•MIRA

• Ministere prioritare

• Ministere

• Organismele responsabile de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare

• Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare

•Administraţia publică locală

- Dezvoltare de proiecte

• Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia publică centrală şi locală şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare

•MIRA

• Ministerele prioritare

• Ministere •Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• ONG-uri*

• Organismele responsabile de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare

• Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare descentralizate •Administraţia publică locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală, mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor) şi din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate

• Ministerele prioritare •MIRA •Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie)

• Ministerul Sănătăţii Publice

• Ministerul Sănătăţii Publice şi membrii comitetelor directoare ale spitalelor

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învăţământul preuniversitarşi implementarea recomandărilor evaluărilor

• Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

• Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi instituţiile acestuia de la nivel local

- Dezvoltare de proiecte

• Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele 3 sectoare prioritare

•MIRA

• Ministerele

prioritare

•Autorităţi ale

administraţiei

publice locale**

• Organismele responsabile de planificarea şi coordonarea iniţiativelor de descentralizare

• Ministerele prioritare cu unităţile lor deconcentrate; serviciile descentralizate din sectoarele prioritare

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

,• Elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare

•MIRA

• Ministere

• ONG-uri*

•Autorităţile administraţiei publice centrale

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

* ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).

** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

NOTA: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).

II.2.1.9. Grupuri-ţintă

Vezi mai sus (II.2.1.8)

II.2.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor

2008-2015

II.2.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Vezi mai sus (II.2.1.8)

II.2.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Criterii de eligibilitate

A. Eligibilitatea beneficiarilor

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.

• Solicitantul nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002.

B. Eligibilitatea proiectului

• Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

• Grupul-ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

• Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.

• Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

Criterii de evaluare/selecţie

- Relevanţa proiectului: Se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intevenţiei.

- Coerenţa şi sustenabilitatea: Se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementul de noutate pe care proiectul îl propune.

- Capacitatea de management: Proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.

- Eficienţa cheltuielilor. Evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.

- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).

II.2.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatori de realizare imediată („output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Revizuiri structurale (număr)

0

2007

0

0

5

15

30

46

63

81

100

(munici­ palităţi)

0

0

2

6

11

18

26

34

42

(judeţe)

Ghiduri/studii/rapoarte de sprijinire a procesului de descentralizare (număr)

0

2007

0

0

3

6

11

16

21

23

25

Numărul de zile de instruire efectuate (de participanţi) (număr)

0

2007

0

1.000

3.000

6.500

11.000

16.500

22.500

27.000

31.300

Indicatori de rezultat („result")

Valoare de bază

An de bază

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Structuri nou-descentralizate operaţionale (număr)

0

2007

0

0

5

15

30

46

63

81

100

(munici­ palităţi)

0

0

2

6

11

18

26

34

42

(judeţe)

Indicatori suplimentari:

Număr de participanţi la cursuri, din care:

- femei/bărbaţi;

- în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

- funcţionari publici/personal contractual/alţii;

- funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

- personal contractual: de conducere/de execuţie;

- angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

- angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

- angajaţi în instituţii din: urban/rural;

- absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

- persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

- din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/altele.

Număr de cursuri:

- cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

- cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/managementul resurselor umane/tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/altele;

- susţinute de traineri: străini/români/străini şi români.

Număr de ghiduri, revizuiri structurale, studii sau rapoarte rezultate în urma proiectelor cu aplicabilitate:

- în administraţia publică centrală/în administraţia publică locală;

- pe ansamblul administraţiei publice/pe sectoare.

II.2.1.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire să acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.2.1.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.2.1.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Intărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local

81

Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.2.1.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.2.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

II.2.2.1. Descriere

Analiza situaţiei curente a identificat existenţa unei preocupări a cetăţenilor atât în privinţa promptitudinii şi calităţii în furnizarea serviciilor publice, cât şi în privinţa lipsei orientării către cetăţean a autorităţilor publice. Nu există informaţii credibile despre calitatea şi eficienţa serviciilor publice, iar această problemă trebuie rezolvată pentru a îmbunătăţi considerabil furnizarea de servicii către cetăţeni. Necesitatea acestor intervenţii este prezentată mai jos:

• abordarea complexităţii proceselor şi reglementărilor din perspectiva cetăţenilor şi a mediului de afaceri, în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative;

• monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor (cu o reducere corespunzătoare a costurilor);

introducerea unui sistem de calitate care să includă obiective măsurabile şi standarde de comparare pentru serviciile destinate cetăţenilor.

Obiectivul specific este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice.

Din punctul de vedere al logicii PO DCA, acest domeniu major de intervenţie se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. Consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul calităţii, promptitudinea şi evaluarea serviciilor sunt considerate elemente-cheie în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice.

Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. Eficienţa furnizării de servicii va fi monitorizată prin indicatori de eficacitate. Acest domeniu major va sprijini atât activităţi de instruire şi asistenţă tehnică pentru iniţiativele locale de simplificare administrativă, cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice.

Serviciile publice trebuie să fie furnizate conform unui set de principii generale (de exemplu, egalitate, imparţialitate, continuitate, regularitate, transparenţă, libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare'şi „value for money"). Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective măsurabile în raport cu performanţa reală. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local.

II.2.2.2. Operaţiuni orientative:

• dezvoltarea, testarea şi implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;

dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative;

elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;

• implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni şi în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite etc);

training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice;

• analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni;

• introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS7';

• folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date;

• implementarea unordocumente-cadru privind furnizarea de servicii publice (charters - documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizării de servicii către cetăţeni).

II.2.2.3. Activităţi eligibile orientative:

- consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, testarea, implementarea,'revizuirea şi/sau evaluarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;

- consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, revizuirea, implementarea şi/sau integrarea de instrumente, metode de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;

- studii şi consultanţă pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri pentru îmbunătăţirea managementului financiar al instituţiilor publice, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;

- studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;

- consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice;

- studii/analize privind performanţele administraţiei publice în furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea satisfacţiei cetăţenilor şi benchmarking;

- studii şi consultanţă pentru analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni;

- consultanţă, studii şi instruire pentru introducerea, dezvoltarea, certificarea, implementarea şi/sau menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;

- consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea şi/sau folosirea mecanismelor electronice;

- consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor documente-cadru privind furnizarea de servicii publice;

- schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii de practică în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor;

- revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care gestionează serviciile publice.

II.2.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie;

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

• cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli aferente garanţiilor bancare.

II.2.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.2.2.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                      - euro -

An

TOTAL

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

3.226.073

2.742.162

435.520

48.391

483.911

2008

4.502.918

3.827.480

607.894

67.544

675.438

2009

6.536.159

5.555.735

882.381

98.042

980.424

2010

6.666.881

5.666.849

900.029

100.003

1.000.032

2011

4.778.533

4.061.753

645.102

71.678

716.780

2012

3.936.775

3.346.259

531.465

59.052

590.516

2013

3.633.081

3.088.119

490.466

54.496

544.962

TOTAL:

33.280.420

28.288.357

4.492.857

499.206

4.992.063

7) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul Uniunii Europene adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbogăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.

I.2.2.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor* (lei)

220.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectului

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

98%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

2%

Contribuţia comunitară din finanţarea acordată

86,29%

Contribuţia publică naţională din finanţarea acordată

13,71% (buget de stat)

* Autoritatea de management îşi rezervă dreptul de a modifica aceste limite în funcţie de specificul fiecărei cereri de proiecte sau cereri de idei de proiecte.

I.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri-ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Operaţiuni

Beneficiari

Grupuri-ţintă

Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

• Dezvoltarea, testarea şi implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice

•MIRA

• Ministere

•Agenţii

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare inter-comunitară8)

Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• ONG-uri*

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative

•MIRA

• SGG-DPP

• Ministere

• ONG-uri*

• Universităţi

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Dezvoltare de proiecte

• Elaborarea de mecanisme/instrumente/ proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente

•MIRA

•MEF

•ANAF

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei

publice locale

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni, şi în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite etc.)

• Ministere

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare inter-comunitară

•Administraţia publică centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

•Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice

•MIRA

• Ministere

•Agenţii

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

8) Stabilite conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane, etc).

•Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni

•MIRA

• Ministere

•Agenţii

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

• Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS9)

•MIRA

• Ministere

•Agenţii

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

- Dezvoltare de proiecte

• Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date

•MIRA

• Ministere •Agenţii

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

•Administraţia publică centrală (inclusiv serviciile deconcentrate) •Administraţia publică locală (instituţii şi personalul acestora)

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

• Implementarea unor documente-cadru privind furnizarea de servicii publice (charters - documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizării de servicii către cetăţeni)

•MIRA

• Ministere

•Agenţii

•Autorităţi ale administraţiei publice locale**

• Structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

•Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

•Administraţia publică centrală şi locală

- Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

- Cerere de proiecte cu termen-limită de depunere

9) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunătăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.

* ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).

** Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

NOTA: ONG-urile şi universităţile trebuie să aplice în parteneriat cu cel puţin o autoritate a administraţiei publice (pentru asigurarea implementării proiectului).

II.2.2.9. Grupuri-ţintă

Vezi mai sus (II.2.2.8)

II.2.2.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor

2008-2015

II.2.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte

Vezi mai sus (II.2.2.8)

II.2.2.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Criterii de eligibilitate

A. Eligibilitatea beneficiarilor

• Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.

• Solicitantul nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.605/2002.

B. Eligibilitatea proiectului

• Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

• Grupul-ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.

Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

• Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.

• Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.

Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.

• Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

Criterii de evaluare/selecţie

Relevanţa proiectului: Se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.

Coerenţa şi sustenabilitatea: Se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.

Capacitatea de management: Proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.

Eficienţa cheltuielilor: Evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.

Contribuţia la politicile UE: Modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).

II.2.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatori de realizare imediată („output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sectoare în care sunt elaborate standardele de cost şi calitate (număr)

0

2007

0

0

2

3

3

3

3

3

3 sectoare prioritare

Ghiduri de îmbunătăţire a colectării veniturilor (număr)

0

2007

0

0

1

1

2

2

2

2

2

Numărul de zile de instruire efectuate (de participanţi) (număr)

0

2007

0

400

1.200

2.400

3.900

5.500

7.200

9.000

10.500

Analize de simplificare administrativă (număr)

7

2006

7

10

30

60

95

135

180

220

250

Sectoare în care s-au introdus standarde de calitate şi cost (număr)

0

2007

0

0

2

3

3

3

3

3

3 sectoare prioritare

Gradul de colectare a veniturilor proprii ale administraţiei publice locale (%)

84

2006

84

84

85

86

88

90

92

93

95

Indicatori suplimentari

Număr de participanţi la cursuri, din care:

• femei/bărbaţi;

• în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

• funcţionari publici/personal contractual/alţii;

• funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

• personal contractual: de conducere/de execuţie;

• angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

• angajaţi în instituţii din: urban/rural;

absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

• persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

• din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/ altele.

Număr de cursuri:

• cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

• cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/ managementul resurselor umane/tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/altele;

• susţinute de traineri: străini/români/străini şi români.

Număr de ghiduri sau de analize rezultate în urma proiectelor cu aplicabilitate:

în administraţia publică centrală/în administraţia publică locală;

• pe ansamblul administraţiei publice/pe sectoare.

II.2.2.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.2.2.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.2.2.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Intărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi local

81

Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.2.2.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.2.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.3 Axa prioritară 3 -Asistenţă tehnică

II.3.1. Domeniul major de intervenţie 3.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare

II.3.1.1. Descriere

Acest domeniu major de intervenţie îşi propune să sprijine managementul, monitorizarea şi controlul eficient al implementării PO DCA şi sprijinirea AM în îndeplinirea sarcinii sale de a pregăti şi de a coordona regulile procedurale pentru management, monitorizare şi control în cadrul sistemelor instituţionale, legale şi financiare existente.

In acelaşi timp, procesul complex de pregătire pentru intervenţiile din perioada următoare de programare a fondurilor structurale este, de asemenea, prevăzut prin acest domeniu major de intervenţie. Principalele obiective sunt asigurarea implementării şi a managementului general al PO DCA, pregătirea intervenţiilor viitoarelor fonduri structurale şi evaluarea activităţilor PO DCA.

II.3.1.2. Operaţiuni orientative:

• sprijinirea managementului general al PO DCA. Acesta include activităţi precum asigurarea de expertiză externă, contractarea unor studii pentru a îmbunătăţi datele referitoare la administraţia publică, asigurarea cursurilor de formare pentru personal, sprijinirea întâlnirilor Comitetului de monitorizare etc;

sprijinirea activităţilor de evaluare a PO pentru a asigura implementarea eficace a PO DCA;

sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale.

Aceasta include activităţi precum asigurarea de expertiză externă, elaborarea de evaluări ale nevoilor pentru viitoarea perioadă de programare etc.

II.3.1.3. Activităţi eligibile orientative:

• consultanţă pentru asigurarea unui management şi a unei implementări eficiente a PO DCA;

consultanţă pentru identificarea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor;

• studii şi analize pentru furnizarea de date pentru valorile de bază ale indicatorilor, pentru îmbunătăţirea datelor statistice din domeniul administraţiei publice şi pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea PO DCA;

• instruire pentru personalul AM PO DCAşi pentru personalul direcţiilor din MIRA implicate în gestionarea PO DCA în domeniile relevante pentru această activitate;

• achiziţionarea de echipamente de tehnică de calcul (altele decât cele legate de SMIS) şi de echipamente de birotică;

consultanţă, instruire şi studii pentru activităţile privind funcţionarea Comitetului de monitorizare;

consultanţă, instruire şi achiziţionarea de materiale relevante privind evaluarea PO DCA;

• consultanţă, instruire şi studii pentru elaborarea documentelor programatice necesare următoarei perioade de programare:

II.3.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

• cheltuieli generale de administraţie (eligibile în cadrul proiectelor privind în exclusivitate funcţionarea Autorităţii de management pentru PO DCA);

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

• cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

• cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru program;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

• cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari ai PODCA.

II.3.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.3.1.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                      - euro -

An

Total

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

2007

806.517

604.888

201.629

201.629

2008

1.125.729

844.297

281.432

281.432

2009

1.634.040

1.225.530

408.510

408.510

2010

1.666.720

1.250.040

416.680

416.680

2011

1.194.633

895.975

298.658

298.658

2012

984.193

738.145

246.048

246.048

2013

908.269

681.202

227.067

227.067

TOTAL:

8.320.103

6.240.077

2.080.026

2.080.026

II.3.1.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor (lei)

17.000-17.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectelor

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

75%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

25%

Contribuţia comunitară la finanţarea acordată

100%

Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată

0%

II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibili

AM PODCA

II.3.1.9. Grupuri-ţintă:

- AM PODCA;

- Comitetul de monitorizare al PO DCA;

- personalul din alte direcţii ale MIRA implicat în gestionarea PODCA

II.3.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015

II.3.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecte Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

II.3.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punctul de vedere al beneficiarilor eligibili -Autoritatea de management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie.

Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform documentului-cadru de implementare, şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.

II.3.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatori de realizare imediată („output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Număr de zile de instruire efectuate (de participanţi) (număr)

0

2006

0

150

250

300

350

400

450

550

700

Număr de reuniuni organizate de AM PO DCA (inclusiv reuniunile Comitetului de Monitorizare) (număr)

0

2007

0

3

5

7

9

11

13

15

18

Indicator de rezultat („result")

Valoare de   bază

An de bază

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Respectarea procentajului de contractare stabilit (%)

0

2007

0

25

50

60

70

80

85

90

100

Indicatori suplimentari:

Număr de participanţi la cursuri/evenimente organizate de AM din care:

• femei/bărbaţi;

• în categoria de vârstă: 19-24 ani/25-54 ani/peste 55 ani;

funcţionari publici/personal contractual/alţii;

funcţionari publici: înalţi funcţionari publici/funcţionari publici de conducere/funcţionari publici de execuţie;

• personal contractual: de conducere/de execuţie;

angajaţi în: administraţia publică centrală/administraţia publică locală/alta;

angajaţi în: ministere/agenţii/consilii judeţene/consilii locale/altele;

• angajaţi în instituţii din: urban/rural;

• absolvenţi de: liceu/învăţământ superior/postuniversitar;

persoane cu dizabilităţi/membri ai minorităţilor/membri ai altor categorii defavorizate;

• din sectorul: educaţie/asistenţă socială/sănătate/altele. Număr de cursuri:

• cu durata de: 1 zi/2-5 zile/peste 5 zile;

• cu tema: formulare a politicilor publice/planificarea strategică/dezvoltare de parteneriate/îmbunătăţire a reglementărilor/ managementul resurselor umane/ tehnologia informaţiei, ECDL/achiziţii publice/management financiar/ comunicare/altele;

• susţinute de traineri: străini/români/străini şi români;

numărul de cursuri/evenimente10/întâlniri ale CM/altele, organizate de AM;

numărul evenimentelor organizate de AM cu: beneficiarii/potenţialii beneficiari/membrii AM/membri CM/alţii;

numărul participanţilor la cursuri/evenimente/întâlniri ale CM/altele organizate de AM.

II.3.1.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire să acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.3.1.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.3.1.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Asistentă tehnică

85

Pregătirea, implementarea, monitorizarea şi inspecţia

86

Evaluare şi studii; informare şi comunicare

• Forma de finanţare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

• Dimensiunea teritorială

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

II.3.1.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.3.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar

II.3.2. Domeniul major de intervenţie 3.2 - Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCA

II.3.2.1. Descriere

Acest domeniu major de intervenţie are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informaţiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor. Pentru atingerea acestui scop, vor fi întreprinse anumite acţiuni, precum dezvoltarea unui plan de comunicare pentru PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publică referitor la programul operaţional, realizarea de materiale informative şi stabilirea unui sistem de schimb informaţional cu beneficiarii şi cu alte părţi interesate.

II.3.2.2. Operaţiuni orientative

Sprijinirea activităţilor de comunicare şi promovare ale PO DCA. Această operaţiune include activităţi precum dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publică cu privire la PO DCA etc.

II.3.2.3. Activităţi eligibile orientative:

• instruire pentru personalul AM PODCA implicat în activităţile de promovare şi comunicare;

instruire şi consultanţă pentru crearea şi administrarea website-ului AM PODCA;

• elaborarea şi diseminarea de materiale promoţionale şi de informare referitoare la PO DCA;

• instruire pentru beneficiarii PO DCA în domenii specifice legate de PO DCA;

actualizarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA;

organizarea de seminarii, evenimente şi campanii de informare şi publicitate privind PO DCA.

II.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile:

• cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;

• cheltuieli cu personalul;

• cheltuieli cu deplasarea;

• cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;

• cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;

• cheltuieli pentru închirieri şi leasing;

• cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;

cheltuieli generale de administraţie (eligibile în cadrul proiectelor privind în exclusivitate funcţionarea Autorităţii de management pentru PO DCA);

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

• cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;

cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;

• taxe;

cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru program;

cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente;

cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;

cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari ai PO DCA.

I.3.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDR

Folosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

II.3.2.6. Alocarea financiară orientativă

                                                                                                                      - euro -

An

Total

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

Contribuţia privată

2007

268.840

201.630

67.210

67.210

2008

375.243

281.432

93.811

93.811

2009

544.680

408.510

136.170

136.170

2010

555.573

416.680

138.893

138.893

2011

398.211

298.658

99.553

99.553

2012

328.065

246.049

82.016

82.016

2013

302.757

227.068

75.689

75.689

TOTAL:

2.773.369

2.080.027

693.342

693.342

I.3.2.7. Dimensiunea finanţării acordate

Valoarea totală a proiectelor (lei)

3.500 - 5.000.000

Valoarea maximă a finanţării acordate

Nu se aplică

Valoarea eligibilă a proiectelor

Nu se aplică

Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total eligibil

75%

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului

25%

Contribuţia comunitară la finanţarea acordată

100%

Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată

0%

II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibili

AM PODCA

II.3.2.9. Grupuri-ţintă

AM PODCA, potenţialii beneficiari şi publicul larg

II.3.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor 2008-2015

II.3.2.11. Tipuri de cereri de propunere de proiecte

Cerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen-limită de depunere)

II.3.2.13. Indicatori de monitorizare si evaluare

II.3.2.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie

Având în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punctul de vedere al beneficiarilor eligibili -Autoritatea de management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie.

Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform documentului-cadru de implementare, şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.

Indicatori de realizare imediată („output")

Valoare de bază

An de bază

Ţinte cumulative orientative

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Numărul de sesiuni de comunicare organizate (număr)

0

-

0

10

13

15

17

19

21

23

30

Indicator de rezultat („result")

Valoare de bază

An de bază

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Potenţiali aplicanţi care au participat la evenimentele de comunicare (număr)

0

2007

0

150

250

320

380

430

470

500

500

II.3.2.14. Teme orizontale

• Dezvoltarea durabilă

PO DCA urmăreşte dezvoltarea durabilă prin obiectivele propuse, contribuind astfel la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a UE. Drept rezultat al intervenţiilor PO DCA, se aşteaptă ca o cultură durabilă de management să apară şi să se dezvolte în administraţia publică din România. De asemenea, se are în vedere ca legăturile strânse dintre sectorul public şi cetăţeni să asigure o dezvoltare durabilă.

Activităţile propuse în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări principiul dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător. Mai mult, se are în vedere ca fiecare modul de instruire acorde atenţie deosebită atât conştientizării în ceea ce priveşte importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, cât şi instruirii în domeniul problemelor de mediu. Luând în considerare importanţa acestui domeniu, criteriile de selecţie a proiectelor vor include aspecte privind dezvoltarea durabilă.

• Egalitatea de şanse

Legislaţia românească aliniată celei europene garantează drepturi egale pentru cetăţeni, în scopul participării fără discriminare la viaţa economică şi socială. Acest DMI respectă principiul egalităţii de şanse prin asigurarea accesibilităţii nediscriminatorii a beneficiarilor.

II.3.2.15. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

II.3.2.16. Clasificarea intervenţiilor

• Tema prioritară

Cod

Tema prioritară

Asistentă tehnică

86

Evaluare şi studii; informare şi comunicare

Cod

Forma de finanţare

01

Asistenţă nerambursabilă

Cod

Tipul teritoriului

00

Nu se aplică

• Dimensiunea teritorială

II.3.2.17. Organisme intermediare

Nu se aplică.

II.3.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

AM PODCA- Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Biroului de management financiar.

III. PLANUL FINANCIAR

Alocarea financiară pentru fiecare axă prioritară şi domeniu major de intervenţie este indicată in tabelul de mai jos. Tabelele financiare prezentate în DCI au fost elaborate pe baza alocărilor financiare aprobate de Comisia Europeană, la nivel de axă prioritară în Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative".

                                                                                                                               - euro -

An

Total

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

TOTAL PO DCA

2007

23.847.633

20.162.952

3.445.040

239.640

3.684.681

2008

33.286.274

28.143.236

4.808.551

334.487

5.143.038

2009

48.316.308

40.850.990

6.979.797

485.521

7.465.318

2010

49.282.635

41.668.010

7.119.393

495.232

7.614.625

2011

35.323.662

29.865.828

5.102.873

354.961

5.457.834

2012

29.101.262

24.604.847

4.203.982

292.433

4.496.415

2013

26.856.308

22.706.759

3.879.675

269.874

4.149.549

TOTAL:

246.014.081

208.002.622

35.539.312

2.472.148

38.011.459

AXA PRIORITARĂ 1 - ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE

2007

13.283.827

11.291.253

1.876.473

116.101

1.992.574

2008

18.541.427

15.760.213

2.619.162

162.052

2.781.214

2009

26.913.593

22.876.554

3.801.814

235.225

4.037.039

2010

27.451.866

23.334.086

3.877.851

239.929

4.117.780

2011

19.676.311

16.724.864

2.779.476

171.971

2.951.447

2012

16.210.252

13.778.714

2.289.860

141.678

2.431.538

2013

14.959.747

12.715.785

2.113.214

130.748

2.243.962

TOTAL:

137.037.022

116.481.469

19.357.850

1.197.704

20.555.553

An

Total

Contribuţia UE

(FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

DM1 1.1 - Imbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

2007

3.985.147

3.387.375

573.861

23.911

597.772

2008

5.562.427

4.728.063

800.989

33.375

834.364

2009

8.074.078

6.862.966

1.162.667

48.444

1.211.112

2010

8.235.560

7.000.226

1.185.921

49.413

1.235.334

2011

5.902.893

5.017.459

850.017

35.417

885.434

2012

4.863.075

4.133.614

700.283

29.178

729.461

2013

4.487.925

3.814.736

646.261

26.928

673.189

TOTAL:

41.111.105

34.944.439

5.919.999

246.667

6.166.666

DMI 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice

2007

2.656.766

2.258.251

371.416

27.099

398.515

2008

3.708.286

3.152.043

518.418

37.825

556.243

2009

5.382.719

4.575.311

752.504

54.904

807.408

2010

5.490.373

4.666.817

767.554

56.002

823.556

2011

3.935.262

3.344.973

550.150

40.140

590.289

2012

3.242.051

2.755.743

453.239

33.069

486.308

2013

2.991.948

2.543.156

418.274

30.518

448.792

TOTAL:

27.407.405

23.296.294

3.831.555

279.556

4.111.111

DM1 1.3 -Imbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

2007

6.641.914

5.645.627

931.196

65.091

996.287

2008

9.270.714

7.880.107

1.299.754

90.853

1.390.607

2009

13.456.796

11.438.277

1.886.643

131.877

2.018.519

2010

13.725.933

11.667.043

1.924.376

134.514

2.058.890

2011

9.838.155

8.362.432

1.379.309

96.414

1.475.723

2012

8.105.126

6.889.357

1.136.339

79.430

1.215.769

2013

7.479.874

6.357.893

1.048.678

73.303

1.121.981

TOTAL:

68.518.513

58.240.736

9.606.296

671.481

10.277.777

AXA PRIORITARA 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE

2007

9.488.448

8.065.181

1.299.728

123.540

1.423.267

2008

13.243.875

11.257.294

1.814.146

172.435

1.986.581

2009

19.223.995

16.340.396

2.633.303

250.296

2.883.599

2010

19.608.475

16.667.204

2.685.969

255.302

2.941.271

2011

14.054.507

11.946.331

1.925.186

182.990

2.108.176

2012

11.578.752

9.841.939

1.586.057

150.755

1.736.813

2013

10.685.534

9.082.704

1.463.704

139.126

1.602.830

TOTAL:

97.883.587

83.201.049

13.408.094

1.274.444

14.682.538

DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

2007

6.262.375

5.323.019

864.208

75.149

939.356

2008

8.740.958

7.429.814

1.206.252

104.891

1.311.144

2009

12.687.836

10.784.661

1.750.921

152.254

1.903.175

2010

12.941.594

11.000.355

1.785.940

155.299

1.941.239

2011

9.275.974

7.884.578

1.280.084

111.312

1.391.396

2012

7.641.976

6.495.680

1.054.593

91.704

1.146.296

2013

7.052.453

5.994.585

973.239

84.629

1.057.868

TOTAL:

64.603.167

54.912.692

8.915.237

775.238

9.690.475

DMI 2.2 - Imbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice

2007

3.226.073

2.742.162

435.520

48.391

483.911

2008

4.502.918

3.827.480

607.894

67.544

675.438

2009

6.536.159

5.555.735

882.381

98.042

980.424

2010

6.666.881

5.666.849

900.029

100.003

1.000.032

2011

4.778.533

4.061.753

645.102

71.678

716.780

2012

3.936.775

3.346.259

531.465

59.052

590.516

2013

3.633.081

3.088.119

490.466

54.496

544.962

TOTAL:

33.280.420

28.288.357

4.492.857

499.206

4.992.063

An

Total

Contribuţia UE (FSE)

Contribuţia publică naţională

Contribuţia privată

Bugetul de stat

Bugetul local

Alte surse publice

Total

AXA PRIORITARĂ 3 - ASISTENŢĂ TEHNICĂ

2007

1.075.357

806.518

268.839

268.839

2008

1.500.972

1.125.729

375.243

375.243

2009

2.178.720

1.634.040

544.680

544.680

2010

2.222.293

1.666.720

555.573

555.573

2011

1.592.844

1.194.633

398.211

398.211

2012

1.312.259