Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1874 din 05.10.2020

privind aprobarea Procedurii operaţionale pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor, cod: PO-19-01, ediţia I, revizia 0
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 09 octombrie 2020SmartCity1

În baza articolului unic alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou-înfiinţate,având în vedere Memorandumul privind desemnarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea derulării procedurii pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intenţie sau închiriere a unei clădiri, în vederea participării României la procesul de desemnare a sediului Centrului european de competenţe industriale, tehnologice şi de cercetare în domeniul securităţii cibernetice şi a depunerii dosarului de candidatură aferent, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura operaţională pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor, cod: PO-19-01, ediţia I, revizia 0, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeANEXĂPROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor, cod: PO-19-01, ediţia I, revizia 0 1. Scopul procedurii operaţionale Procedura operaţională elaborată în vederea reglementării modalităţii de identificare, selectare şi rezervare prin promisiune de închiriere a imobilelor stabileşte modul de iniţiere, elaborare, avizare, aprobare a acestui tip de achiziţie la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi prezintă etapele care trebuie parcurse. 2. Domeniul de aplicare Aplicarea prezentei proceduri proprii se va face numai în cazul în care nu s-au putut identifica imobile proprietate publică sau privată a statului care să corespundă cerinţelor solicitate. Aplicarea prezentei proceduri proprii se va face în scopul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice în procesul de atribuire, al promovării transparenţei, proporţionalităţii şi concurenţei dintre ofertanţi, al asumării răspunderii, al garantării nediscriminării, recunoaşterii reciproce şi tratamentul egal al ofertanţilor care participă la atribuirea contractului. 3. Documente de referinţă 3.1. Reglementări internaţionale Bunele practici internaţionale, specificate în Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, INTOSAI GOV 91003.2. Legislaţie primară Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern, managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; Legea nr. 98/2016*) privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare*) Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, „prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;".3.3. Legislaţie secundară Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor Ghidul pentru realizarea procedurilor de sistem şi operaţionale, elaborat de Secretariatul General al Guvernului orice alte prevederi din acte normative emise de către MTIC 4. Definiţii şi abrevieri 4.1. Definiţii

Nr. crt. Termen Definiţie
0 1 2
1. Autoritate contractantă Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
2. Ofertant Orice persoană fizică sau juridică care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul/invitaţia de participare
3. Ofertă Documentaţia care cuprinde propunerea tehnică, propunerea financiară şi orice formulare sau documente solicitate în documentaţia de atribuire
4. Procedură Prezentare formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru (reglementate sau bazate pe buna practică) şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor, în vederea asumării responsabilităţilor
5. Referat de necesitate Documentul întocmit de către GL în care se justifică necesitatea/oportunitatea pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor
6. Caiet de sarcini Caietul de sarcini va conţine informaţii cu privire la obiectul contractului, specificaţii tehnice etc., obligaţiile achizitorului şi prestatorului, factori de evaluare, precum şi orice alte informaţii relevante pentru încheierea şi derularea contractului.
7. Propunere tehnică Document al ofertei elaborate pe baza cerinţelor din caietul de sarcini stabilite de către autoritatea contractantă
8. Zile Zile calendaristice, în afara cazului când se menţionează că sunt zile lucrătoare
9. Promisiune de închiriere Angajament irevocabil pentru rezervarea imobilului câştigător al selecţiei de oferte până la data de ...

4.2. Abrevieri

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
0 1 2
1. MTIC Ministerul Transporturilor, infrastructurii şi Comunicaţiilor
2. M Ministru
3. SGA Secretar general adjunct
4. DAPADP Direcţia achiziţii publice şi administrarea domeniului public
5. DAERI Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale
6. DEAS Direcţia economică şi ajutor de stat
7. DA Direcţia avizare
8. CPV Vocabular comun al achiziţiilor publice
9. AP Anunţ de publicitate
10. CS Caiet de sarcini
11. RP Raportul procedurii
12. A Aprobă
13. AV Avizează
14. V Verifică
15. An Analizează
16. Md Modifică
17. El Elaborează
18. Î Înregistrează
19. T Transmite
20. S Semnează
21. Ah Arhivează
22. GL Grupul de lucru

5. Descrierea procedurii operaţionale 5.1. Generalităţi
(1) Această procedură operaţională reglementează identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor destinate ca sediu potenţial al unei entităţi române sau străine de interes naţional.
(2) Principiile care stau la bază pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor:a)nediscriminarea; b)tratamentul egal; c)recunoaşterea reciprocă; d)transparenţa; e)proporţionalitatea; f)asumarea răspunderii.5.2. Documente utilizate 5.2.1. Lista, provenienţa, conţinutul şi rolul documentelor În cazul PO-19-01, sunt utilizate următoarele formulare specifice:

Codul Denumirea documentului Emitent
F-PO-19-01-01 Referat de necesitate GL
F-PO-19-01-02 Caiet de sarcini DAPADP şi GL
F-PO-19-01-03 Proces-verbal de evaluare a ofertelor Comisia de evaluare
F-PO–19-01-04 Raportul procedurii Comisia de evaluare
F-PO-19-01-05 Promisiune de închiriere DAPADP

a)Referat de necesitate - prezintă necesitatea şi oportunitatea aplicării procedurii; b)Specificaţii tehnice - vor cuprinde, în mod obligatoriu: cerinţe, prescripţii, caracteristici, condiţii de participare şi factori de evaluare, semnate de conducătorul structurii organizatorice care derulează contractul; c)Caiet de sarcini - caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minimale obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică; d)Procesul-verbal de evaluare a ofertelor depuse şi selecţia ofertei/ofertelor câştigătoare; e)Raportul procedurii - va conţine denumirea ofertantului/ofertanţilor declarat/declaraţi câştigător/câştigători; f)Promisiune de rezervare - angajamentul ferm al ofertantului de a rezerva imobilul în vederea închirierii până la data convenită între ofertant şi MTIC.5.2.2. Circuitul documentelor

Nr. crt. Responsabilitate Documentul Acţiunea/Operaţiunea Termen: zile lucrătoare Formular
1. GL Specificaţii tehnice Sunt acele descrieri calificative ale obiectului procedurii de achiziţie publică şi cuprind, în mod obligatoriu: cerinţe, prescripţii, caracteristici, condiţii de participare, factori de evaluare, descrise în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesitaţii autorităţii contractante.
2. GL Referat de necesitate DAPADP este informat despre achiziţie printr-un Referat de necesitate întocmit şi transmis de GL, conţinând necesitatea/oportunitatea achiziţiei. F-PO-19-01-01
3. Responsabil lucrare DAPADP Elaborare caiet de sarcini Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. El va fi semnat de către directorii GL şi DAPADP. 1 F-PO-19-01-02
4. Responsabil lucrare DAPADP Elaborare anunţ de publicitate pe site-ul MTIC, într-un cotidian central Are rolul de a invita potenţialii ofertanţi pentru depunerea ofertelor, respectându-se principiile din lege. 1 zi
Nr. crt. Responsabilitate Documentul Acţiunea/Operaţiunea Termen: zile lucrătoare Formular
5. Responsabil lucrare DAPADP Ordin comisie de evaluare Întocmeşte şi promovează ordinul privind componenţa comisiei de evaluare a ofertelor. Comisia va fi formată din 7 membri de la direcţiile: DAERI (1), DAPADP (1), DEAS (1), DA (1), DRPSPC (1), DRTACM (2 persoane)
6. Responsabil lucrare DAPADP Oferte Primeşte şi înregistrează ofertele. 1 zi
7. Comisia de evaluare Proces-verbal de evaluare oferte Întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor depuse şi selecţia ofertei/ofertelor câştigătoare 5 zile F-PO-19-01-03
8. Comisia de evaluare Raportul procedurii Raportul procedurii stabileşte oferta/ofertele câştigătoare, respectiv numele ofertantului/ ofertanţilor 1 zi F-PO-19-01-04
9. Responsabil lucrare DAPADP Promisiune de rezervare Întocmire 1 zi F-PO-19-01-05
10. DAPADP Promisiune de rezervare Avizare 1 zi
11. GL Promisiune de rezervare Avizare 1 zi
12. DA Promisiune de rezervare Avizare 2 zile
13. Ministru Promisiune de rezervare Aprobă. 2 zile
14. Ofertant/Ofertanţi Promisiune de rezervare Semnează. 2 zile

5.3. Resurse necesare a)Resurse financiareNu au fost necesare resurse financiare suplimentare pentru elaborarea acestei proceduri operaţionale. b)Resurse materiale:echipamente IT; internet, intranet; birotică, consumabile. c)Resurse umane: consilieri din cadrul compartimentului de achiziţii publice.5.4. Modul de lucru 5.4.1. Planificarea activităţii Se respectă termenele indicate la circuitul documentelor. 5.4.2. Derularea activităţii Procesul de identificare, selectare şi rezervare a unui imobil se iniţiază prin elaborarea „Referatului de necesitate". Referatul de necesitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi întocmit de către Grupul de lucru numit prin ordin al MTIC. El va fi aprobat de ministru. Referatul de necesitate şi specificaţiile tehnice se înaintează Direcţiei achiziţii publice şi administrarea domeniului public (DAPADP) pentru iniţierea procedurii. Directorul DAPADP repartizează documentele unui responsabil de lucrare pentru derularea şi finalizarea procedurii. Caietul de sarcini, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, este întocmit de către responsabilul de lucrare în baza Specificaţiilor tehnice elaborate şi însuşite de către GL şi conţine cerinţe, prescripţii, caracteristici ce sunt descrise în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante, astfel: a)condiţii de participare a ofertanţilor; b)factorii de evaluare a ofertelor; c)cerinţele şi condiţiile definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă; d)cerinţele şi condiţiile de participare trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la achiziţie şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între ofertanţi; e)se interzice definirea unor cerinţe şi condiţii care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.Caietul de sarcini va fi semnat de către DAPADP şi GL. 5.4.2.1. Efectuarea procesului de identificare, selectare şi rezervare a unui imobil: se iniţiază prin publicarea pe site-ul MTIC, precum şi minimum într-un ziar cotidian central a unui „Anunţ de publicitate", în care documentaţia de atribuire conţine cerinţele de calificare, condiţiile de participare şi criteriile de evaluare a ofertelor. Procesul de atribuire se desfăşoară astfel: a)în termen de 3 zile lucrătoare, responsabilul de lucrare procedează la elaborarea documentaţiei de atribuire (cerinţele de calificare, condiţiile de participare şi criteriile de evaluare) şi postează anunţul. Răspunsurile la clarificări sunt transmise pe adresa de e-mail a ofertanţilor, dar şi publicate pe site-ul MTIC. În urma anunţului de publicitate se procedează la primirea şi înregistrarea ofertelor depuse; b)în vederea evaluării ofertelor depuse se constituie prin ordin al ministrului o comisie de evaluare alcătuită din câte un specialist din partea DAPADP, DAERI, DA, DEAS, Direcţia reglementare, politici, strategii şi proiecte în comunicaţii şi 2 de la Direcţia reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu; c)Comisia de evaluare analizează ofertele depuse, condiţiile de participare şi face calculul punctajului ofertanţilor în baza algoritmului de evaluare; d)Comisia de evaluare întocmeşte procesul-verbal de evaluare a ofertelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în care stabileşte ofertele admisibile, ofertele respinse ca neconforme sau inacceptabile; e)Comisia de evaluare întocmeşte clasamentul ofertanţilor în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut; f)în baza procesului-verbal de evaluare a ofertelor se întocmeşte raportul procedurii, prin care se stabileşte/se stabilesc oferta/ofertele câştigătoare şi se înaintează spre aprobare ministrului; g)deciziile Comisiei de evaluare privind procesul de evaluare a ofertelor depuse se iau cu votul majorităţii din numărul membrilor săi cu drept de vot.5.4.2.2. Etape finale ale procedurii: a)după aprobarea Raportului procedurii, responsabilul de lucrare comunică ofertanţilor rezultatul evaluării şi decizia privind oferta câştigătoare; b)responsabilul de lucrare întocmeşte proiectul de promisiune de închiriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, cu ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători; c)înaintarea promisiunii de închiriere, în copie, în vederea derulării, către GL; d)schema logică a operaţiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul elaborării PO-19-01 este prevăzută în anexa nr. 1. Activitatea se derulează în conformitate cu prevederile şi termenii legali de către persoanele desemnate de directorul direcţiei, care are obligaţia de a utiliza toate resursele umane.6. Responsabilităţi

Nr. crt. Structura organizatorică (postul)/acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI VII VIII IX X
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ministrul A
2. Directorul DAPADP An V S Av
3. Preşedintele GL E An V S Av T
4. Directorul DA V Av
5. Responsabilul de lucrare E I An M S T Ah

6.1. Ministrul aprobă documentaţia aferentă etapelor specifice procedurii. 6.2. Directorul DAPADP analizează, verifică, semnează şi avizează documentele utilizate în cadrul achiziţiei. 6.3. Preşedintele GL elaborează, analizează, verifică, semnează referatul de necesitate, specificaţiile tehnice şi caietul de sarcini, avizează promisiunea de închiriere şi transmite documentele care stau la baza realizării achiziţiei din bugetul de stat. 6.4. Directorul DA verifică şi avizează promisiunea de închiriere din punctul de vedere al legalităţii clauzelor contractuale. 6.5. Persoana responsabilă de lucrare de la DAPADP: a)elaborează şi semnează documentele în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale PO-19-01 la termenele stabilite; b)formulează observaţii în legătură cu cerinţele, prescripţiile şi condiţiile prevăzute în specificaţiile tehnice; c)transmite documentele pentru avizare şi aprobare; d)arhivează dosarul original al procedurii de identificare, selectare şi rezervare a unui imobil. ANEXA Nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la procedură Diagrama de proces pentru realizarea achiziţiilor de servicii ANEXA Nr. 2la procedură Aprobat. Ordonator de credite REFERAT DE NECESITATE Datorită necesităţii ........ ................ ........... este nevoie de „identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor". În acest sens, propunem efectuarea procedurii potrivit specificaţiilor tehnice anexate. Justificarea necesităţii: Menţionăm că procesul de identificare, selectare şi rezervare a unui imobil este necesar pentru ......... . Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi demararea procedurii conform legislaţiei în vigoare. La prezentul referat anexăm Specificaţiile tehnice şi alte cerinţe care cuprind descrierea serviciilor menţionate mai sus. GL Preşedinte, ........ ................ ........... (persoana care întocmeşte) Funcţia, numele şi prenumele, semnătura ........ ................ ................ ANEXA Nr. 3la procedură CAIET DE SARCINI (model) 1. Introducere Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţie şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant proprietar de imobil propunerea tehnică şi cea financiară. Cerinţele caietului de sarcini conţin în mod obligatoriu indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător necesităţilor autorităţii contractante. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 2. Generalităţi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu sediul in Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, tel.: ........ .............., e-mail: ........ ........, cod de identificare fiscală (CIF) 13633330, achiziţionează ........ ........ ........ la adresa mai sus menţionată. 3. Obiectul achiziţiei Identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor. 4. Cerinţe minime Se vor specifica, detaliat, cerinţele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 5. Condiţii de participare 6. Factori de evaluare GL DAPADP ANEXA Nr. 4 la procedură Nr. ..../........ PROCES-VERBAL de evaluare a ofertelor depuse pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor Încheiat astăzi, ................, cu ocazia analizării ofertelor depuse pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor Modul de organizare şi derulare a procedurii: Comisia de evaluare numită prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. ....... din .............., compusă din: 1. ........ ................ ........ preşedinte cu drept de vot 2. ........ ................ ........ membru 3. ........ ................ ........ membru În data de ........ ............ s-a publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi în cotidianul ........ anunţul de publicitate nr. ...., prin care invităm potenţialii ofertanţi proprietari de imobile să participe la ofertarea „pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor", prin depunerea unei oferte, conform caietului de sarcini care a fost anexat documentaţiei de atribuire. Termenul de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de ........ .......... ora ................ . Până la data-limită de depunere a ofertelor ............... ora ............ ,00, specificată în adresa de participare, s-au depus un număr de ............... oferte după cum urmează: 1. ........ ................ ........ 2. ........ ................ ........ Nu au existat oferte depuse după data-limită de depunere a ofertelor. Punctual, etapele care se vor parcurge în cadrul procesului de evaluare a ofertelor depuse la procedură sunt următoarele: verificarea modalităţii de îndeplinire a criteriilor de calificare de către ofertanţi pe baza documentelor depuse în cadrul ofertei, stabilirea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea modalităţii de îndeplinire a criteriilor de calificare, stabilirea ofertelor care îndeplinesc criteriile de calificare şi respingerea ofertelor care nu îndeplinesc criteriile de calificare; verificarea propunerilor depuse de ofertanţii admişi în etapa de calificare, în ceea ce priveşte conformitatea propunerilor tehnice prezentate cu cerinţele caietului de sarcini. Verificarea conformităţii imobilelor ofertate se va realiza prin analizarea documentelor prezentate în cadrul propunerii tehnice şi prin vizionarea la faţa locului.Vor fi considerate admisibile numai acele oferte care, în urma evaluării documentelor de calificare şi a propunerii tehnice, îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire. În urma verificării condiţiilor de participare s-a stabilit că ofertele care se încadrează conform celor solicitate prin caietul de sarcini privind achiziţia „pentru identificarea, selectarea şi rezervarea prin promisiune de închiriere a imobilelor" sunt: 1. ........ ................ ........ 2. ........ ................ ........ În continuare, s-a procedat la analiza ofertelor tehnice. Clasamentul pe baza punctajului total se prezintă astfel: 1. ........ ................ ........ 2. ........ ................ ........ Conform prevederilor legale în vigoare, autoritatea contractantă va anunţa în scris ofertantul/ofertanţii câştigători. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de evaluare a ofertelor într-un exemplar original, astăzi, ........ .............., care conţine ........ (........) pagini. Comisia de evaluare:

Nr. crt. Numele şi prenumele Direcţia Funcţia Semnătura
1. ........ ................ ..........
2. ........ ................ ..........
3. ........ ................ ..........

ANEXA Nr. 5 la procedură PROMISIUNE DE ÎNCHIRIERE Între subsemnaţii: 1. ........ ................ ........ ........ domiciliat(ă) în ........ ................ ........... str. ........ ........ ............ nr. ....., bl. ......, ap. ......, identificat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ........ ............, în calitate de promitent locator, pe de o parte, şi 2. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 021.319.61.56, fax: 021.319.61.99, cod fiscal 13633330, cont nr. RO78TREZ23A840100710102X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin domnul Lucian Nicolae Bode, ministru, în calitate de promitent locatar, pe de altă parte, a intervenit următoarea promisiune de închiriere în următoarele condiţii: În baza prezentei, promitentul locator îşi ia angajamentul ca, în condiţiile menţionate în prezenta promisiune de închiriere, să încheie contract de închiriere cu promitentul locatar cu privire la imobilul compus din ........ ................ ................ ........ ........., ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ situat în ........ ........, str. ........ ........ ............ nr. ......, cu destinaţia ........ ................ , în termen de ........ ......... zile de la data prezentului înscris şi având preţul de... euro/mp, pe care îl deţine în proprietate în baza următoarelor acte (în original) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., în condiţiile şi la preţul convenit de părţi, dacă promitentul locatar îşi manifestă opţiunea să închirieze bunul în termenul stipulat în prezenta promisiune. În perioada cuprinsă între data semnării promisiunii de închiriere şi data încheierii contractului de închiriere, promitentul locator va permite accesul promitentului locatar, în vederea vizionării spaţiului. Imobilul supus închirierii va servi intereselor promitentului locatar. Promitentul locatar va închiria imobilul în condiţiile îndeplinirii clauzelor suspensive, în termenul de valabilitate al prezentei promisiuni de închiriere. Clauze suspensive - se vor menţiona distinct şi particular, de la caz la caz. Această promisiune de închiriere, precum şi datele şi informaţiile conţinute în cuprinsul său constituie informaţii confidenţiale şi niciuna dintre părţi nu va dezvălui, direct ori indirect, conţinutul său către niciun terţ fără acordul prealabil scris al celeilalte părţi, cu excepţia acelor terţi implicaţi în implementarea tranzacţiei (angajaţi, colaboratori, consultanţi, acţionari, bănci etc.) Dacă în cadrul termenului stipulat promitentul locatar a optat pentru închirierea bunului, părţile vor încheia contractul de închiriere final, în care se vor stipula în concret toate datele şi condiţiile de închiriere, fără ca preţul stipulat în prezenta promisiune de închiriere să fie modificat. Promitentul locatar devine locatar al bunului prin contractul de închiriere şi nu retroactiv de la data semnării prezentei promisiuni. Prezenta promisiune de închiriere nu este şi nu trebuie înţeleasă a constitui vreun angajament ferm şi/sau propunere fermă de contractare din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ministerul fiind liber să decidă asupra oportunităţii încheierii contractului de locaţiune cu privire la imobil. Totuşi, această promisiune de închiriere reprezintă un angajament ferm al părţilor cu privire la prevederile aferente confidenţialităţii şi exclusivităţii. Prezenta promisiune de închiriere nu ţine loc de contract de închiriere. Încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, ........ ............... . Promitent locator, .......... Promitent locatar, .......SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1874/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1874 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1874/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu