Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 185 din 27 august 2010

privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din 6 septembrie 2010Văzând Raportul Comitetului Comunitar de Inspecţie cu privire la aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, transmis după vizita efectuată în octombrie 2009, Adresa nr. 79 din 16 august 2010, transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 74.074 din 27 august 2010,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora,

având în vedere prevederile art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.1 litera b), a doua liniuţă va avea următorul cuprins:

„- din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul, acesta fiind preţul mediu plătit de abator, în săptămâna precedentă, pentru bovinele sacrificate, provenite din tranzacţiile comerciale şi ale căror carcase au fost de categorie şi clasă echivalente cu cele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului. Pentru cazurile în care în abator nu există tranzacţii comerciale cu bovine pentru sacrificare, preţul înregistrat pe avizul de însoţire a mărfii, pentru bovinele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, este preţul mediu al carcaselor de categorie şi clasă echivalente din ultima comunicare săptămânală de pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»;".

2.  La punctul 3 subpunctul 3.1, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

,,d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru toate carcasele de bovine clasificate, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- document care atestă efectuarea plăţii bovinelor, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- aviz de însoţire a mărfii, în cazul animalelor care provin din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului şi din prestări de servicii;

-  copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii despre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform anexei la prezenta metodologie;".

3.  La punctul 3 subpunctul 3.2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 70 kg;

d) de a introduce în Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activităţii de Clasificare (SIGRAC) fişierul conţinând toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, şi de a-l transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12,00, pentru perioada de referinţă cuprinsă între ziua de luni şi ziua de duminică din săptămâna precedentă. In cazul în care în perioada de referinţă nu s-au efectuat activităţi de clasificare, se va notifica acest lucru prin SIGRAC. In cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicită explicit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, se va transmite prin e-mail fişierul sau notificarea sus­menţionate, după caz."

4.  La punctul 3 subpunctul 3.3, literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:

,,b) de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru carcasele de bovine adulte pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, care va cuprinde numai preţurile individuale, fiabile, ale carcaselor de bovine adulte care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor, precum şi preţurile fiabile ale carcaselor de bovine adulte provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, preţuri care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte sacrificate în România;

h) de a comunica săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»."

5. La punctul 4, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea înregistrării şi transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unui fişier ale cărui structură şi format sunt stabilite de aceasta. Fişierul menţionat poate fi generat prin aplicaţia informatică SIGRAC, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizează şi aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi să respecte structura şi formatul fişierului stabilite de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine prin aplicaţia informatică SIGRAC."

6.  La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 şi la nota de după punctul 6, sintagma „Regulamentului (CE) nr. 295/1996" se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora."

7. Anexa la metodologie „Raport privind cheltuielile de transport*)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA (Anexă la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 445/2008)

Denumire abator......................................

Nr.............din.............

RAPORT

privind cheltuielile de transport*)

pe anul.................

Cheltuieli de transport care nu sunt facturate direct furnizorilor de bovine

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli medii de transport

Procentul   animalelor  pentru  care  abatorul  înregistrează cheltuieli de transport (aproximativ)

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în tabelul de mai sus sunt reale, complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

NOTĂ:    

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, „Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1) documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.[...]"

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul.............................

Semnătura şi ştampila abatorului...............................................................................

*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine până la 31 ianuarie, pentru anul precedent.

1) Conform art. 16 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 185/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 185 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu