Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 185 din 27 august 2010

privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din 6 septembrie 2010Văzând Raportul Comitetului Comunitar de Inspecţie cu privire la aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, transmis după vizita efectuată în octombrie 2009, Adresa nr. 79 din 16 august 2010, transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 74.074 din 27 august 2010,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora,

având în vedere prevederile art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.1 litera b), a doua liniuţă va avea următorul cuprins:

„- din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul, acesta fiind preţul mediu plătit de abator, în săptămâna precedentă, pentru bovinele sacrificate, provenite din tranzacţiile comerciale şi ale căror carcase au fost de categorie şi clasă echivalente cu cele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului. Pentru cazurile în care în abator nu există tranzacţii comerciale cu bovine pentru sacrificare, preţul înregistrat pe avizul de însoţire a mărfii, pentru bovinele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, este preţul mediu al carcaselor de categorie şi clasă echivalente din ultima comunicare săptămânală de pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»;".

2.  La punctul 3 subpunctul 3.1, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

,,d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru toate carcasele de bovine clasificate, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- document care atestă efectuarea plăţii bovinelor, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- aviz de însoţire a mărfii, în cazul animalelor care provin din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului şi din prestări de servicii;

-  copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii despre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform anexei la prezenta metodologie;".

3.  La punctul 3 subpunctul 3.2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 70 kg;

d) de a introduce în Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activităţii de Clasificare (SIGRAC) fişierul conţinând toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, şi de a-l transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12,00, pentru perioada de referinţă cuprinsă între ziua de luni şi ziua de duminică din săptămâna precedentă. In cazul în care în perioada de referinţă nu s-au efectuat activităţi de clasificare, se va notifica acest lucru prin SIGRAC. In cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicită explicit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, se va transmite prin e-mail fişierul sau notificarea sus­menţionate, după caz."

4.  La punctul 3 subpunctul 3.3, literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:

,,b) de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru carcasele de bovine adulte pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, care va cuprinde numai preţurile individuale, fiabile, ale carcaselor de bovine adulte care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor, precum şi preţurile fiabile ale carcaselor de bovine adulte provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, preţuri care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte sacrificate în România;

h) de a comunica săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»."

5. La punctul 4, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea înregistrării şi transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unui fişier ale cărui structură şi format sunt stabilite de aceasta. Fişierul menţionat poate fi generat prin aplicaţia informatică SIGRAC, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizează şi aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi să respecte structura şi formatul fişierului stabilite de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine prin aplicaţia informatică SIGRAC."

6.  La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 şi la nota de după punctul 6, sintagma „Regulamentului (CE) nr. 295/1996" se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora."

7. Anexa la metodologie „Raport privind cheltuielile de transport*)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA (Anexă la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 445/2008)

Denumire abator......................................

Nr.............din.............

RAPORT

privind cheltuielile de transport*)

pe anul.................

Cheltuieli de transport care nu sunt facturate direct furnizorilor de bovine

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli medii de transport

Procentul   animalelor  pentru  care  abatorul  înregistrează cheltuieli de transport (aproximativ)

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în tabelul de mai sus sunt reale, complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

NOTĂ:    

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, „Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1) documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.[...]"

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul.............................

Semnătura şi ştampila abatorului...............................................................................

*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine până la 31 ianuarie, pentru anul precedent.

1) Conform art. 16 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 185/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 185 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu