Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 185 din 27 august 2010

privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 627 din 6 septembrie 2010Văzând Raportul Comitetului Comunitar de Inspecţie cu privire la aplicarea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, transmis după vizita efectuată în octombrie 2009, Adresa nr. 79 din 16 august 2010, transmisă de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 74.074 din 27 august 2010,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora,

având în vedere prevederile art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.1 litera b), a doua liniuţă va avea următorul cuprins:

„- din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul, acesta fiind preţul mediu plătit de abator, în săptămâna precedentă, pentru bovinele sacrificate, provenite din tranzacţiile comerciale şi ale căror carcase au fost de categorie şi clasă echivalente cu cele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului. Pentru cazurile în care în abator nu există tranzacţii comerciale cu bovine pentru sacrificare, preţul înregistrat pe avizul de însoţire a mărfii, pentru bovinele provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, este preţul mediu al carcaselor de categorie şi clasă echivalente din ultima comunicare săptămânală de pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»;".

2.  La punctul 3 subpunctul 3.1, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

,,d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru toate carcasele de bovine clasificate, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- document care atestă efectuarea plăţii bovinelor, în cazul animalelor care provin din tranzacţii comerciale;

- aviz de însoţire a mărfii, în cazul animalelor care provin din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului şi din prestări de servicii;

-  copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii despre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform anexei la prezenta metodologie;".

3.  La punctul 3 subpunctul 3.2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 70 kg;

d) de a introduce în Sistemul Informatic de Gestiune a Rezultatelor Activităţii de Clasificare (SIGRAC) fişierul conţinând toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, şi de a-l transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12,00, pentru perioada de referinţă cuprinsă între ziua de luni şi ziua de duminică din săptămâna precedentă. In cazul în care în perioada de referinţă nu s-au efectuat activităţi de clasificare, se va notifica acest lucru prin SIGRAC. In cazuri excepţionale, atunci când nu este posibil accesul la SIGRAC sau atunci când se solicită explicit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, se va transmite prin e-mail fişierul sau notificarea sus­menţionate, după caz."

4.  La punctul 3 subpunctul 3.3, literele b) şi h) vor avea următorul cuprins:

,,b) de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru carcasele de bovine adulte pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, care va cuprinde numai preţurile individuale, fiabile, ale carcaselor de bovine adulte care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor, precum şi preţurile fiabile ale carcaselor de bovine adulte provenite din ferma sau fermele proprie/proprii a/ale abatorului, preţuri care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte sacrificate în România;

h) de a comunica săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina «Rezultate operative clasificare», secţiunea «Informaţii de piaţă»."

5. La punctul 4, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

,,c) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea înregistrării şi transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unui fişier ale cărui structură şi format sunt stabilite de aceasta. Fişierul menţionat poate fi generat prin aplicaţia informatică SIGRAC, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizează şi aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi să respecte structura şi formatul fişierului stabilite de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine prin aplicaţia informatică SIGRAC."

6.  La punctul 1, la litera d) a subpunctului 3.3 de la punctul 3 şi la nota de după punctul 6, sintagma „Regulamentului (CE) nr. 295/1996" se înlocuieşte cu sintagma „Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine şi privind raportarea preţurilor acestora."

7. Anexa la metodologie „Raport privind cheltuielile de transport*)" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA (Anexă la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 445/2008)

Denumire abator......................................

Nr.............din.............

RAPORT

privind cheltuielile de transport*)

pe anul.................

Cheltuieli de transport care nu sunt facturate direct furnizorilor de bovine

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli medii de transport

Procentul   animalelor  pentru  care  abatorul  înregistrează cheltuieli de transport (aproximativ)

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai sus. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în tabelul de mai sus sunt reale, complete, corecte şi valabile, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

NOTĂ:    

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, „Declararea de către unităţile de raportare de date şi informaţii neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1) documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor şi informaţiilor de piaţă, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor şi informaţiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.[...]"

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul.............................

Semnătura şi ştampila abatorului...............................................................................

*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine până la 31 ianuarie, pentru anul precedent.

1) Conform art. 16 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 185/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 185 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu