Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1823 din 29 octombrie 2007

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 770 din 14 noiembrie 2007In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 128 alin. (10) şi ale art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, şi Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 2. - Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăşoară operaţiuni pluripartite în cadrul Comunităţii şi în cazul retururilor de bunuri în spaţiul comunitar.

Art. 3. - (1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) contractorul principal:

1. este înregistrat în statul său membru în scopuri de TVA;

2.  nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale;

3.  transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părţii/părţilor cocontractante;

b) ceilalţi operatori economici implicaţi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;

c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al contractorului principal.

(2) In scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. In acest sens, în toate situaţiile în care prin instrucţiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri sau neimpozitarea în România a serviciilor conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care sunt condiţionate de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.

(3) In sensul prezentului ordin, prin prelucrare se înţelege orice expertiză sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

Art. 4. - (1) Aplicarea măsurilor de simplificare este opţională pentru operatorii economici implicaţi în operaţiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spaţiul comunitar. Instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 stabilesc şi tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.

(2) Situaţiile prezentate în instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică şi în cazul în care există mai mult de două părţi cocontractante, atât timp cât sunt respectate condiţiile generale prevăzute la art. 3 alin.(1). Dacă partea/părţile cocontractantă/cocontractante din România realizează expertize sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale în conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal, se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat reprezintă livrări accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată".

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate, prevăzute la art. 128 alin. (10) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

Cazuri în care se aplică măsurile de simplificare

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractorul principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare C, în vederea prelucrării. Ambalajele, accesoriile pentru confecţii, părţile componente ale unui motor şi orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt livrate de B către A şi dacă sunt în legătură directă cu bunurile prelucrate de C.

(3) După prelucrare, bunurile sunt expediate de C din statul membru 1 către A din statul membru 2.

(4) A furnizează lui B şi lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

Schemă:

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă direct în statul membru 2.

(2)  Executarea lucrărilor asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(3) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:

a) A efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru;

b) A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în statul membru 1 către A, în condiţiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, care este scutită de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(3) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată realizată de A în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 4

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, prevăzută la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitară de bunuri, B trebuie să demonstreze că produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3)  Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 5

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România, în condiţiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispoziţia lui A de către B în statul membru 1 şi se supune aceloraşi reguli şi formalităţi ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Atrebuie să înregistreze mişcarea bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România, precum şi primirea bunurilor prelucrate de la C.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, are loc în România conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

ARTICOLUL 6

Cazul doi: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2)  A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 3, denumită în continuare C, în vederea prelucrării.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A, aflată în statul membru 2.

(4) A furnizează lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

Schemă:

ARTICOLUL 7

Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Livrarea de bunuri de la B către A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare intracomunitară este scutită de taxă, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) A efectuează o achiziţie intracomunitară ce are loc în statul membru 3, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de  către  C în   beneficiul lui A, bunurile  prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate se transportă din statul membru 3 în statul membru 2:

a) A efectuează un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru acesta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru;

b) A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 8

Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1 către A din statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare este scutită de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 9

Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B, trebuie să demonstreze, printre altele, că bunurile au părăsit România.

(2) Expedierea bunurilor de către A în statul membru 3 se consideră un nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 10

Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

(1)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din România în statul membru 2, are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către Adin România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 11

Cazul doi: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România în condiţiile art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal. Achiziţia intracomunitară efectuată de A are loc la data la care bunurile se transportă în statul membru 3 şi se supune aceloraşi reguli ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită. A trebuie să înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C pentru A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 3 în România, reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 12

Cazul trei: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractorul principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1 în vederea prelucrării suplimentare.

(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate se expediază de la C din statul membru 1 lui A în statul membru 2.

(5) A le comunică lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

Schemă:

ARTICOLUL 13

Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru şi beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B, bunurile prelucrate nefiind transportate din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care lucrările sunt efectuate conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 1 în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru şi care beneficiază de scutire de taxă conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această operaţiune A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 2 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 14

Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, caz în care bunurile nu sunt transportate în afara statului membru 1, se consideră prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Oprirea temporară la locaţia lui C nu împiedică îndeplinirea condiţiei ca transportul să fie efectuat către altă ţară, cu condiţia ca B să poată demonstra că produsele prelucrate sunt transportate în afara statului membru 1.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 15

Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B din România în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate la sediul lui C din România, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Oprirea temporară la locaţia lui C nu împiedică îndeplinirea condiţiei ca transportul să fie efectuat către altă ţară decât cea în care bunurile sunt prelucrate, cu condiţia ca B să poată demonstra că produsele prelucrate sunt transportate în afara României. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Aplicarea măsurilor de simplificare este condiţionată în acest caz de ţinerea registrului de bunuri primite de către C

(4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 16

Cazul trei: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină o evidenţă a nontransferurilor, prin ţinerea unui registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B la locaţia lui C.

(2)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, bunurile prelucrate nefiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, ci după o prelucrare ulterioară care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(3)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, bunurile prelucrate fiind transportate din statul membru 1 în România, reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(4)  Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 17

Cazul patru: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi numită în continuare A sau contractor principal furnizează bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează servicii ce constau în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.

(3) După prelucrare de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate către C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentară.

(4) După prelucrare de către C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A din statul membru 2.

(5) A le comunică lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

Schemă:

ARTICOLUL 18

Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 1 conform art. 1301 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această operaţiune, A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune este scutită de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată impozabilă în statul membru 3, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezintă o livrare intracomunitară asimilată (transfer) în statul membru 3, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată taxabilă în statul membru 2 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 19

Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, prin care produsele semiprelucrate se transportă în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C, bunurile prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (12) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 20

Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara României, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 3, se consideră nontransfer în România în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 21

Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2 după prelucrare, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 22

Cazul patru: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină evidenţa nontransferurilor într-un registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B din statul membru 1 la locaţia lui C din statul membru 3.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele semiprelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A I-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 23

Cazul cinci: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontracteaza, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare C.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

(5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

Schemă:

ARTICOLUL 24

Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1, ulterior prelucrării realizate de C, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Condiţia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinită chiar dacă bunurile se opresc temporar la locaţia lui C.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care serviciile sunt prestate efectiv, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 25

Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României ulterior prelucrării realizate de C, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Condiţia privind transportul produselor prelucrate în afara României este îndeplinită chiar dacă bunurile se opresc temporar la locaţia lui C. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, acolo unde serviciile sunt efectiv prestate în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

ARTICOLUL 26

Cazul cinci: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune ce trebuie evidenţiată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 ulterior prelucrării realizate de C, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Condiţia privind transportul produselor prelucrate în afara statului membru 1 este îndeplinită chiar dacă bunurile se opresc temporar la locaţia lui C

(3)  Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

ARTICOLUL 27

Cazul şase: Prezentare

(1) O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontracteaza, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 3, denumită în continuare C. In acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediază din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrării sau prelucrării suplimentare de către C

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază din statul membru 3 lui A din statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

(5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

Schemă:

ARTICOLUL 28

Cazul şase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată din perspectiva lui A în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. (d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 3, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(8) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată, taxabilă în statul membru 2 conform art. 130 1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 29

Cazul şase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, înregistrarea acestei operaţiuni în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2 fiind opţională.

(5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3 în condiţiile art. 128 alin. (12) şi art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(6)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în statul membru 3 în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2.

(8) Transportul produselor prelucrate efectuat, de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 30

Cazul şase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara României după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A l-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal. Pentru aplicarea măsurilor de simplificare, B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

(4)  Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

ARTICOLUL 31

Cazul şase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

(1) Transportul produselor semiprelucrate sau bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui B, cod pe care B l-a transmis lui C, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal, C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

ARTICOLUL 32

Cazul şase: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A, produsele prelucrate fiind transportate în afara statului membru 1 după prelucrare, reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru care a acordat codul de înregistrare în scopuri de TVA lui A, cod pe care A I-a transmis lui B, conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligaţia de a ţine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidenţiate expedierea bunurilor în statul membru 1 şi recepţia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

CAPITOLUL I

Măsuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

(1)  Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

Schemă:

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Atunci când B refuză bunurile cumpărate, de exemplu, pentru că acestea sunt deterioarate sau pentru că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de către A, iar B nu realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri.

(2) Intrucât A rămâne proprietarul bunurilor, în principiu se consideră că A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat şi returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

ARTICOLUL 4

Cazul 2: Prezentare

(1)  Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

Schemă:

ARTICOLUL 5

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 de sosire a bunurilor şi de livrarea locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1.

ARTICOLUL 6

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.

(2) Se consideră livrarea de bunuri realizată de A către C ca livrare locală în statul membru 1, chiar dacă bunurile au fost iniţial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.

(3)  Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

ARTICOLUL 7

Cazul 3: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

Schemă:

ARTICOLUL 8

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1.

ARTICOLUL 9

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relaţia cu primul cumpărător B, dar A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 2.

(2)  Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A către C nefiind considerată drept o livrare locală.

(3) C, al doilea cumpărător din statul membru 2, va declara o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.

ARTICOLUL 10

Cazul 4: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate către C în statul membru 3.

Schemă:

ARTICOLUL 11

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpărător din statul membru 3, realizează o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate de A din statul membru 2.

ARTICOLUL 12

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 3.

(2)  Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 şi nici nu se consideră că a realizat o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3.

ARTICOLUL 13

Cazul 5: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare, părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare şi să returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

Schemă:

ARTICOLUL 14

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Atunci când B cumpără bunuri de la Aşi acceptă bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânzătorul A realizează o livrare intracomunitară de bunuri în sensul art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, iar cumpărătorul B realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri în sensul 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru.

(2) In cazul în care cumpărătorul B, ulterior acceptării bunurilor, observă că bunurile sunt deteriorate sau că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului din orice motiv, iar cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra anulării contractului de vânzare-cumpărare, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. In caz contrar, trebuie efectuată o corecţie în următoarea declaraţie recapitulativă şi în decontul de TVA.

(3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintă un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

ARTICOLUL 15

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. In caz contrar, trebuie efectuată o corecţie în următoarea declaraţie recapitulativă şi în decontul de TVA.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

ARTICOLUL 16

Cazul 6: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de cumpărare, bunurile se transportă în statul membru 1 la al doilea cumpărător, C, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

Schemă:

ARTICOLUL 17

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară asimilată din statul membru 2 în care se află bunurile, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 şi o livrare locală realizată către C în statul membru 2.

ARTICOLUL 18

Cazul 6 : Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. In caz contrar, trebuie efectuată o corecţie în următoarea declaraţie recapitulativă şi în decontul de TVA.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(3) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o vânzare locală în statul membru 1.

ARTICOLUL19

Cazul 7: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2)  După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispoziţia cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

Schemă:

ARTICOLUL 20

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare locală în statul membru 2 către al doilea cumpărător care acceptă bunurile, C.

ARTICOLUL 21

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. In caz contrar, trebuie efectuată o corecţie în următoarea declaraţie recapitulativă şi în decontul de TVA.

(2)  Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară din statul membru 1. A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consideră că C a efectuat o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

ARTICOLUL 22

Cazul 8: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2)  După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

Schemă:

ARTICOLUL 23

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3, urmată de achiziţia intracomunitară realizată de al doilea cumpărător, C, în statul membru 3.

ARTICOLUL 24

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. In caz contrar, trebuie efectuată o corecţie în următoarea declaraţie recapitulativă şi în decontul de TVA.

(2)  Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1.

(3) C realizează achiziţia intracomunitară de bunuri în statul membru 3.

CAPITOLUL II

Regimul aferent reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

ARTICOLUL 25

Cazul 9: Prezentare

(1)  Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2)  In perioada de garanţie, B îi returneaza bunurile furnizorului A pentru reparaţii.

(3)  După efectuarea reparaţiilor, care poate fi însoţită şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returneaza bunurile lui B fără a percepe vreo plată.

Schemă:

ARTICOLUL 26

Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Atunci când B transferă bunuri din statul membru 2 în scopul efectuării de reparaţii în perioada de garanţie în statul membru 1 de sosire al bunurilor expediate sau transportate, operaţiunea nu se consideră ca fiind o livrare intracomunitară, ci un nontransfer în sensul art. 128 alin.(12) din Codul fiscal sau echivalentul acestuia din legislaţia altui stat membru, cu condiţia ca bunurile, după ce au făcut obiectul unor lucrări, să fie reexpediate de către A în statul membru 2, din care au fost iniţial expediate sau transportate.

(2) Reparaţia în timpul perioadei de garanţie, realizată de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizată cu plată, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.

ARTICOLUL 27

Cazul 10: Prezentare

(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După expirarea perioadei de garanţie, B îi returneaza bunurile furnizorului A pentru reparaţii.

(3) După efectuarea reparaţiilor, care pot fi însoţite şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returneaza bunurile lui B.

Schemă:

ARTICOLUL 28

Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Pentru reparaţiile postgaranţie, dacă se percepe plată pentru reparaţii şi pentru părţile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 şi nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. B are obligaţia înregistrării bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri şi A are obligaţia înregistrării bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacă bunurile se reîntorc după reparaţii în statul membru 2.

(2) Inlocuirea părţilor componente de către A nu este o livrare intracomunitară de bunuri realizată de A în statul membru 1, fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.

(3) Pentru serviciile de reparaţii realizate de A, inclusiv valoarea părţilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 133 alin.(2) lit. h) pct. 2 din Codul fiscal sau corespondentul acestuia din legislaţia altui stat membru.

ARTICOLUL 29

Cazul 11: Prezentare

(1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.

(2) B trimite pentru reparaţii bunurile sau numai unele părţi componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau producătorul bunurilor.

(3) A nu repară bunurile sau părţile componente, ci trimite în loc alte bunuri/părţi componente şi păstrează bunurile/părţile componente defecte trimise de B. In funcţie de circumstanţe, respectiv dacă reparaţiile se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe sau nu o plată.

Schemă:

ARTICOLUL 30

Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Indiferent dacă B ştie sau ar trebui să ştie despre bunurile/părţile componente înlocuite şi indiferent dacă se percepe o plată, respectiv indiferent dacă bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garanţie, din punctul de vedere al circulaţiei bunurilor se consideră că livrarea de către Aa bunurilor/părţilor componente în locul celor defecte, în schimbul păstrării bunurilor/părţilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Inlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte, efectuată de A în locul reparării acestora, este considerată o prestare de servicii de reparaţii al cărei regim fiscal se stabileşte conform art. 133 alin. (2) lit. h) pct. 2 prima liniuţă din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

(2) B are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmată de o radiere, după primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.

ARTICOLUL 31

Cazul 12: Prezentare

(1) Bunurile ce fac parte din activele firmei B din statul membru 2 sunt defecte.

(2) B nu trimite pentru reparaţii bunurile sau părţile componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul sau producătorul bunurilor, dar îi solicită lui A înlocuirea acestora.

(3) A trimite din statul membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/părţi componente pentru înlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte. In funcţie de circumstanţe, respectiv dacă înlocuirea bunurilor/părţilor componente se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe sau nu o plată.

ARTICOLUL 32

Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

(1) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea nu este considerată livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal şi, în consecinţă, nu va fi declarată drept livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

(2) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte după expirarea perioadei de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.

(3)  Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fără a se cunoaşte cu exactitate în momentul livrării cantitatea bunurilor/părţilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară efectuată de A în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară efectuată de B în statul membru 2.

(4) Pentru recuperarea de către B a contravalorii bunurilor/părţilor componente provenite din achiziţia intracomunitară realizată conform alin. (3), utilizate pentru reparaţii în perioada de garanţie, prin facturarea acestora către A, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată, această operaţiune nefiind considerată o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/părţilor componente pe care A trebuie să le pună la dispoziţie în mod gratuit în perioada de garanţie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1823/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1823 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu