Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1822 din 27.10.2020

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 998 din 28 octombrie 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 11.378 din 27.10.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.170 din 26.10.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale; Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul 1Pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă: a)drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale, prevăzute în anexa nr. 1; b)modelul de contract care urmează să fie încheiat între furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2; c)modelul formularelor de raportare a activităţii, prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile medicale ori structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum şi personalul medical implicat în asigurarea activităţii prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii, Nelu TătaruPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Adela CojanANEXA Nr. 1DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale Articolul 1
(1) Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.
(2) Se consideră medic nou-venit într-o localitate medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă pentru furnizarea de servicii medicale acordate în asistenţa medicală primară.
Articolul 2
(1) Serviciile medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt furnizate la distanţă; condiţiile şi modalitatea de acordare a acestora sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) De serviciile de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României care se izolează la domiciliu sau la o locaţie declarată până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare.
Articolul 3Serviciile prevăzute la art. 2 se acordă în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care se prelungeşte în mod corespunzător în funcţie de volumul de activitate pentru monitorizarea stării de sănătate. Articolul 4
(1) Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor desfăşurată în cabinetele medicilor de familie se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"; în anul 2020 Ministerul Sănătăţii asigură fondurile necesare prin virări de credite de angajament, respectiv credite bugetare.
(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor.
Articolul 5Documentele necesare desfăşurării activităţii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor sunt următoarele: a)registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna şi serviciile furnizate la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor; b)fişa de monitorizare a persoanei izolate, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii; c)prescripţii medicale şi alte documente medicale necesare, după caz; d)certificate de concediu medical. Articolul 6
(1) Pentru activitatea desfăşurată medicii de familie ţin evidenţe distincte; raportarea activităţii în vederea decontării se face până la termenul prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
(2) Validarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor se face pentru persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Articolul 7În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele drepturi: a)să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activităţii specifice, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate; b)să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică; c)să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Articolul 8În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele obligaţii: a)să acorde necondiţionat serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor prevăzuţi la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice; c)să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal; d)să afişeze la sediul cabinetului numărul de telefon al furnizorului/medicilor de familie disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii; e)să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de formularele de raportare a activităţii specifice; f)să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe; g)să transmită direcţiei de sănătate publică fişele de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020, cu modificările şi completările ulterioare; h)să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate sau comisiilor mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor de monitorizare furnizate conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, documentele justificative privind sumele decontate din fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control. Articolul 9În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii: a)să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii; b)să deconteze furnizorilor cu care au încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia; c)să efectueze controlul activităţii, după caz, împreună cu direcţiile de sănătate publică, în limita competenţelor; d)să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; e)să posteze pe site-ul propriu numărul de telefon al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară/medicilor de familie - disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii. Articolul 10Modalitatea de plată a serviciilor medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin tarif pe caz.
ANEXA Nr. 2CONTRACT DE FURNIZARE a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic model -I. Părţile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ........ ........ ............., cu sediul în municipiul/oraşul ........ ........ .............., str. ........ ............ nr. ......, judeţul/sectorul ........ .........., tel./fax ........ ........, adresă de e-mail ........ ................ ........ .........., reprezentată prin director general ........ ................ ........., şi Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ........ ........ ............, organizat astfel: cabinet individual ........ ................ ........ .............., cu sau fără punct secundar de lucru ........ ................ ............, reprezentat prin medicul titular ........ ........ ...............; cabinet asociat sau grupat ........ .............., cu sau fără punct secundar de lucru ........ ..............., reprezentat prin medicul delegat ........ ........ ...............; societate civilă medicală ........ ................, cu sau fără punct secundar de lucru ........ ..............., reprezentată prin administratorul ........ ........ .............; unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ........ ........ ............., reprezentată prin ........ ................ ..........; cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ........ ................ ............., cu sau fără punct secundar de lucru ........ ................ .............., reprezentat prin ........ ........ .............,având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ........ ................ ............, str. ........ ................ nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ........ .............., telefon fix/mobil ........ ........ ........., adresă e-mail ........ ................ ............., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ............... nr. ...., telefon fix/mobil ........ ........ ........, adresă de e-mail ........ ........ ............... II. Obiectul contractului Articolul 1Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. III. Serviciile furnizate Articolul 2Furnizarea serviciilor medicale ce fac obiectul prezentului contract se face de către următorii medici de familie: a)Medic de familieNumele ........ ........ .........., prenumele ........ ................ ........ Cod numeric personal ........ ................ ................ ................ Codul de parafă al medicului ........ ................ ........ .............. b)Medic de familie ........ ................ ................ ........ ............Numele ........ ........ .........., prenumele ........ ................ ........ Cod numeric personal ........ ................ ................ ........ ......... Codul de parafă al medicului ........ ................ ........ ............. c)........ ................ ................ ................ ................ .............IV. Durata contractului Articolul 3Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de .......... V. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate Articolul 4Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii: a)să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii; b)să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia; c)să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, în limita competenţelor; d)să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului; e)să posteze pe site-ul propriu numărul de telefon al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară/medicilor de familie - disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii.B. Obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale Articolul 5
(1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:a)să acorde necondiţionat serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice; c)să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal; d)să afişeze la sediul cabinetului numărul de telefon al furnizorului/medicilor de familie disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii; e)să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de formularele de raportare a activităţii specifice; f)să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe; g)să transmită direcţiei de sănătate publică fişele de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020, cu modificările şi completările ulterioare; h)să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor de monitorizare furnizate conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, documentele justificative privind sumele decontate din fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.
(2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele drepturi:a)să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activităţii specifice, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate; b)să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică; c)să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.VI. Modalităţi de plată
Articolul 6
(1) Modalitatea de plată este tarif pe caz. Tariful pe caz este de 105 lei, în conformitate cu reglementările art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.
(2) Decontarea activităţii se face lunar în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării, la data de .............VII. Controlul activităţii de monitorizare a stării de sănătate
Articolul 7
(1) Controlul privind activitatea de monitorizare a stării de sănătate se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a)respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract; b)verificarea concordanţei dintre serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.VIII. Clauză specială
Articolul 8
(1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
(3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.IX. Sancţiuni, condiţii de suspendare şi încetare a contractului
Articolul 9
(1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii.
(2) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
(3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
(4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.
Articolul 10
(1) Contractul de furnizare de servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
(2) Contractul de furnizare de servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz. X. Corespondenţa
Articolul 11
(1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor.
(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte.XI. Modificarea contractului
Articolul 12În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Articolul 13Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului. Articolul 14
(1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
(2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt deduse instanţelor de judecată.XII. Alte clauze*)*) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare. ........ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ........ ......... Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Director general, ........ ................ ................ ........... Director executiv al Direcţiei economice, ........ ................ ................ ........ ........... Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale, ........ ................ ................ ........ ........... Vizat Juridic, contencios ........ ................ ............ FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE Reprezentant legal, ........ ................ ................ ........ ........
ANEXA Nr. 3Modelul formularelor de raportare a activităţii 1. Centralizatorul lunar al serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare LUNA ........ ........... ANUL ........ .......... Casa de asigurări de sănătate ........ ................ .............. Furnizorul de servicii medicale ........ ................ ............... Localitatea ........ ........ ........... Judeţul ........ ................ ......... Reprezentantul legal al furnizorului ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Medic de familie ........ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele) CNP medic de familie ........ ............... Tabelul 1. Centralizatorul serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Numărul de cazuri care au beneficiat de serviciul de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor cu manifestări clinice sugestive pentru COVID-19 până la confirmare/diagnosticaţi cu boala COVID-19 Tarif pe caz* Sumă
c0 c1 c2 c3 = c1xc2
TOTAL X

*Tariful se acordă o singură dată/pacient - pentru luna în care a fost încheiată monitorizarea; raportarea în vederea decontării se face în luna următoare încheierii monitorizării. Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, ........ ................ ................ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) 2. Desfăşurător pe CNP al pacienţilor cărora le-au fost acordate servicii de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (31) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare LUNA ............... ANUL ............ Casa de asigurări de sănătate ........ ................ ............... Furnizorul de servicii medicale ........ ................ ............... Localitatea ........ ........ ............ Judeţul ........ ................ ......... Reprezentantul legal al furnizorului ........ ................ ................ ........ .............. Medic de familie ........ ................ .............. (numele şi prenumele) CNP medic de familie ........ ........ .......... Tabelul 2.

Nr. crt. Numele şi prenumele pacientului Cod numeric personal/ Număr de identificare personal/Cod unic de identificare Număr înregistrare în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului medical (registrul de consultaţii) - data la care a fost luat în evidenţă pentru monitorizare Număr zile de monitorizare pentru fiecare caz raportat Data confirmării/ infirmării diagnosticului
c0 c1 c2 c3 c4 c5
1
2
3
...
TOTAL x x x x x

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, ........ ................ ................ ................ ................ ........... (numele şi prenumele)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1822/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1822 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1822/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu