Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.182 din 30.08.2011

privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 618 din 31 august 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 163/2011 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul INormele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1Serviciul de transport public local trebuie să asigure cerinţele de deplasare a cetăţenilor în interiorul comunei, oraşului/municipiului, asociaţiei de dezvoltare intercomunitare sau judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă. 2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:(6) Adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să înfiinţeze, prin hotărâre, un compartiment sau un serviciu prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfăşurat pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre.(7) Compartimentul sau serviciul din cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară reprezintă autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local, desfăşurate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4Consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, au următoarele atribuţii cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale: a)să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerinţelor de transport public local în prezent şi pentru o perioadă de minimum 5 ani; b)să stabilească traseele principale şi secundare, precum şi autogările şi staţiile publice aferente acestora; c)să stabilească şi să aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum şi capacităţile de transport necesare; d)să stabilească modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local sau judeţean de persoane, după caz; e)să actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval; f)să organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a localităţilor; g)să asigure înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor paritare, care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene în baza rezultatelor atribuirii electronice; h)să aprobe, prin hotărâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Programul de transport local prevăzut în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexă la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se întocmeşte şi se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale, asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz, pentru o perioadă de maximum 6 ani. 5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini aferent acestora. 6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9În perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat prin hotărâre a consiliului local, a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, astfel: a)prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu; b)prin introducerea de noi trasee; c)prin modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport; d)prin modificarea orelor din graficele de circulaţie; e)prin introducerea de staţii noi; f)prin eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier; g)prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire. 7. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în gestiune delegată.(2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se întocmeşte de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale, asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, ca autorităţi de autorizare, pe baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Licenţa de traseu însoţită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează de către autoritatea de autorizare, pe baza hotărârii consiliului local sau a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de dare în administrare ori a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fără licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor. 9. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) În cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfăşurat pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, licenţa de traseu se eliberează de către compartimentul sau serviciul specializat, cu avizul consiliului judeţean. 10. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51) În cazul transportului public local de persoane desfăşurat pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 7. 11. La articolul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Modelul caietului de sarcini, aferent licenţei de traseu prevăzute la alin. (51), este prezentat în anexa nr. 8. 12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de către autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, precum şi în contractul de delegare a gestiunii. 13. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În intervalul prevăzut la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţia de dezvoltare intercomunitară va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier. 14. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. 15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române, denumite în continuare agenţii A.R.R., eliberează pentru traseele cuprinse în programele judeţene de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini, pe baza hotărârii de atribuire emise de consiliul judeţean. 16. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins: Articolul 161 (1) Programul de transport realizat prin curse regulate între judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti este considerat judeţean şi va fi preluat pe bază de protocol de către Consiliul Judeţean Ilfov de la Autoritatea Rutieră Română.(2) Procedura de eliberare a licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport Ilfov se face în conformitate cu prevederile prezentei norme.(3) Eliberarea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene dintre judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti se face de către agenţia A.R.R. Ilfov, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov. 17. La articolul 17, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier şi numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean. 18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din judeţul respectiv, pentru care au obţinut licenţe de traseu.(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului judeţean şi a agenţiei A.R.R. 19 . La articolul 19, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 19(1) Licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei paritare, şi se emit/se eliberează de către agenţia ARR respectivă.(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite.(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al consiliului judeţean şi un reprezentant al agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv.(4) În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeţeană de transport convoacă comisia paritară în maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor privind traseele atribuite. 20. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii curselor în trafic judeţean sunt prevăzute în anexele nr. 7 şi 8. 21. La articolul 27 , alineatele (2)-(4) se abrogă. 22. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271 În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, renunţarea la licenţă se face numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier. 23. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins: Articolul 291 (1) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un traseu, conform art. 17 lit. h), acesta are obligaţia de a presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară.(2) Prevederile art. 27 şi ale art. 29 nu se aplică pentru situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 17 lit. h) din prezentul ordin. 24. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene. 25. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54Serviciile de transport public local se pot atribui prin: a)gestiune directă, care se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind atribuirea şi darea în administrare a serviciului; b)gestiune delegată, care se realizează prin concesionare de către autoritatea administraţiei publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 26. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au faţă de operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi obligaţiile prevăzute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi de contractele de atribuire a gestiunii. 27. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 56Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot să acorde operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (staţii de întreţinere, salubrizare, spaţii de parcare, capete de traseu etc.). 28. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58Pe durata contractului de dare în administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite. În cazul în care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport rutier/transportatori autorizaţi, fără ca această situaţie să fi fost prevăzută în contractul iniţial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul să solicite daune-interese de la autoritatea publică locală ori de la asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz, care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobare. 29. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 59În conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protecţiei sociale şi ţinând seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea şi dezvoltarea reţelelor de transport public local de persoane, infrastructură şi vehicule, prin următoarele mijloace: a)diferenţă de tarif pentru protecţia socială; b)alocaţie bugetară pentru cheltuieli de capital; c)garanţii pentru credite interne şi externe. 30. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, acordă subvenţii, neprimirea diferenţei de tarif şi/sau a alocaţiei bugetare stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, în cuantumurile şi la termenele prevăzute, dă dreptul operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat să ceară renegocierea unor prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzată de autoritatea publică locală fără un motiv întemeiat. 31. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele (lei/călători x km) stabilite prin hotărâre a consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, calculate în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. 32. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 62În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, a autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean sau a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii ori pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră. 33. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 63În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier va edita, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii, cu autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, hărţi şi pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate şi speciale şi va afişa în fiecare staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin staţia respectivă. 34. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 64Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, au obligaţia să informeze operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport deservite de acesta. 35. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 65Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, asigură starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga reţea de trasee cuprinse în programele de transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de călători, semnalizarea rutieră, iluminarea zonelor staţiilor şi a trecerilor de pietoni. 36. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 66Autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, şi/sau operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, după caz, vor asigura tipărirea, distribuţia, precum şi vânzarea legitimaţiilor de călătorie. 37. Articolul 67 se abrogă. 38. Articolul 68 se abrogă. 39. Articolul 69 se abrogă. 40. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 70Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme de aplicare. 41. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe , anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, publicat în Monotorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşANEXA Nr. 1*)____*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 7 la norme) Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României (faţă) (verso) ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 8 la norme) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ........ ................ ................ ........ .......... Operatorul de transport rutier ........ ................ ................ ......... CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU Seria .......... nr. ............*) Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate A. Denumirea traseului ........ ................ ................ ................ ........ ...............

Linia/lungimea traseului Nr. staţiei Denumirea staţiei
Zilele în care circulă Intervalul de succedare a curselor Nr. mijloacelor de transport Capacitatea (nr. de locuri) Plecări de la capetele de traseu
Prima Ultima

B. Amenajările şi dotările autovehiculului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Operatorul de transport ........ ................ ................ (semnătura şi ştampila) ........ ................ ................ ............... Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ........ ................ ........ ............. (semnătura şi ştampila) ........ ................ ................ ........... ____*) Se înscriu seria şi numărul licenţei de traseu. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 9 la norme) METODOLOGIA DE PUNCTARE Atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean se face în conformitate cu următoarelor prevederi: 1. La criteriul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 10 la norme se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an. 2. La criteriul nr. 2 prevăzut în anexa nr. 10 la norme se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 3. La criteriul nr. 3 prevăzut în anexa nr. 10 la norme se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică. 4. Punctajul obţinut la criteriile nr. 1, 2, 3 şi 5 prevăzute în anexa nr. 10 la norme se cumulează. Din suma astfel obţinută se scade punctajul rezultat la criteriul nr. 4 prevăzut în anexa nr. 10 la norme, obţinându-se punctajul general. 5. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 prevăzut în anexa nr. 10 la norme, iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 10 la norme sau, în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 prevăzut în anexa nr. 10 la norme. În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor. 6. La criteriul nr. 5 prevăzut în anexa nr. 10 la norme se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv. 7. La criteriul nr. 5 prevăzut în anexa nr. 10 la norme se acordă puncte pentru vechimea pe fiecare traseu, în situaţia în care atribuirea se face pe grupe de trasee, vechimea calculându-se ca medie aritmetică a vechimii pe fiecare traseu. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 10 la norme) CRITERIILE DE EVALUARE ŞI PUNCTAJELE care se acordă în cazul atribuirii curselor în trafic judeţean 1. Vechimea parcului de vehicule: anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA): 20 de puncte; AF = AA – 1: 20 de puncte; AF = AA – 2: 19 puncte; AF = AA – 3: 18 puncte; AF = AA – 4: 16 puncte; AF = AA – 5: 14 puncte; AF = AA – 6: 11 puncte; AF = AA – 7: 6 puncte; AF = AA – 8: două puncte.2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau acelui traseu, se acordă: 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing.3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele: 4 stele: 13 puncte; 3 stele: 11 puncte; categoria I: 9 puncte; două stele: 8 puncte; o stea: 7 puncte; categoria II: 6 puncte; categoria III: 5 puncte; categoria IV: două puncte.4. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu câte un punct pentru fiecare copie conformă a licenţei de transport prin curse regulate suspendate în perioada de valabilitate a programului de transport judeţean. 5. Vechimea neîntreruptă pe traseu: 6 ani şi mai mult: 10 puncte; 5 ani: 8 puncte; 4 ani: 6 puncte; 3 ani: 4 puncte; 2 ani: două puncte; un an, mai mult de 6 luni: un punct.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 182/2011

 
22.11.2012 23:17:43  Anonim  a scris :
Nu știți cumva, nu se poate cere de la ARR ca sa deie înapoi vechimea traseului mai înainte. Deoarece este un traseu care am făcut de 8 ani de la 2000 pana la 2008 și prin cazul coordonatorului am pierdut traseul, acuma în anexa 18 alin.5 scrie ca vechimea neîntrerupta, deci nu pot sa cer înapoi vechimea pentru traseul care am efectuat?
   
 
11.12.2011 19:59:00  Rotila valentin  a scris :
un operator de transport care a avut licenta de traseu din anul 2003 pana in anul 2008 fara nici-o zi de intrerupere, se considera vechime neintrerupta la o eventuala licitatie in 2011 sau 2012?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu