Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 175 din  5 august 1998

privind interconectarea retelelor de telecomunicatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 24 august 1998


SmartCity3


    Ministrul comunicatiilor,
    avand in vedere:
    - Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, art. 38 alin. (2);
    - Ordonanta Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comertul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997;
    - Programul national pentru adoptarea acquisului comunitar;
    - Acordul european;
    - structura si evolutia pietei de telecomunicatii si, in special, pozitia Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.;
    - nevoia de a crea un cadru reglementar transparent, nediscriminatoriu, care sa stimuleze competitia si cresterea calitatii,
    pe baza Hotararii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor,
    emite urmatorul ordin:

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezentul ordin reglementeaza interconectarea retelelor de telecomunicatii din Romania.
    (2) Prezentul ordin nu se aplica furnizorilor de servicii cu taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 2
    In acceptiunea prezentului ordin se definesc:
    a) interconectare - realizarea unor legaturi fizice si logice intre retele de telecomunicatii operate de acelasi operator sau de operatori diferiti, pentru a permite utilizatorilor unei retele sa comunice cu utilizatorii aceleiasi retele sau ai altei retele ori sa aiba acces la serviciile oferite de alt operator;
    b) servicii de telecomunicatii - servicii a caror furnizare consta partial sau total in transmiterea si rutarea semnalelor pe retele de telecomunicatii, cu exceptia transmisiunilor radio si Tv;
    c) serviciu public de telecomunicatii - serviciu de telecomunicatii care se adreseaza publicului;
    d) operator - persoana fizica sau juridica autorizata sa instaleze si sa opereze o retea de telecomunicatii in scopul furnizarii de servicii de telecomunicatii.
    Art. 3
    Prin prezentul ordin se aplica urmatoarele drepturi si obligatii la interconectare:
    a) Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. are obligatia de a interconecta reteaua fixa cu orice alta retea, cu conditia ca licenta sau autorizatia corespunzatoare celeilalte retele sa prevada acest drept;
    b) orice retea publica mobila celulara are dreptul sa fie interconectata cu reteaua fixa a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. si cu orice alta retea publica mobila celulara din Romania;
    c) orice retea independenta are dreptul sa fie interconectata cu retele publice autorizate;
    d) alte drepturi si obligatii conferite explicit prin licente sau autorizatii.

    CAP. 2
    Acorduri de interconectare

    Art. 4
    Interconectarea se va face pe baza acordului intre parti, cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor fiecarei licente sau autorizatii, dupa caz, luand in considerare recomandarile din anexele nr. 1 si 2. In acest scop, oricare dintre parti poate solicita celuilalt operator o copie de pe licenta sau de pe autorizatie.
    Art. 5
    Operatorii vor incepe negocierea unui acord de interconectare la initiativa oricaruia dintre ei, caz in care acest lucru trebuie notificat autoritatii de reglementare (AR), sau la cererea acesteia. Pentru a fi considerata valabila, notificarea catre AR trebuie semnata de ambele parti.
    Art. 6
    Pe parcursul negocierii unui acord de interconectare operatorii pot stabili de comun acord informatiile care trebuie pastrate confidentiale. AR poate modifica statutul confidential al acestor informatii, cu exceptia celor referitoare la conditiile financiare.
    Art. 7
    Acordurile de interconectare vor fi notificate AR cu cel putin 30 de zile inaintea intrarii lor in vigoare. AR poate modifica unele prevederi, cu consultarea partilor.
    Art. 8
    (1) In cazul in care nu se ajunge la un acord in termen de 3 luni de la initierea negocierilor, oricare dintre parti poate solicita AR sa intervina si sa stabileasca modul de solutionare a divergentelor.
    (2) AR poate interveni si in lipsa cererii uneia dintre parti, daca nu s-a ajuns la un acord in termen de 6 luni de la initierea negocierilor.
    (3) In termen de maximum 3 luni de la solicitare, AR va comunica deciziile luate.
    Art. 9
    In luarea deciziilor, AR va lua in considerare:
    a) interesul utilizatorilor;
    b) obligatiile si drepturile existente ale partilor, prevazute in licente si/sau in autorizatii;
    c) stimularea competitiei si a furnizarii unei game largi de servicii de telecomunicatii;
    d) disponibilitatea alternativelor tehnice si comerciale;
    e) accesul egal la serviciile de telecomunicatii;
    f) respectarea cerintelor esentiale, mentionate la art. 7 lit. i) din Legea nr. 74/1996;
    g) natura cererii in raport cu resursele necesare pentru a o satisface;
    h) pozitia pe piata a partilor;
    i) interesul public;
    j) necesitatea de a asigura serviciul universal;
    k) practica internationala in materie.
    Art. 10
    Deciziile AR privind modul de solutionare a divergentelor vor fi mentionate in rapoartele publice periodice ale acesteia. Partile implicate vor primi justificarea deciziilor luate.
    Art. 11
    In cazul in care operatorii de telecomunicatii autorizati sa furnizeze servicii de telecomunicatii refuza nejustificat interconectarea, AR, in conformitate cu art. 57 lit. g) si art. 58 alin. (4) din Legea nr. 74/1996, poate dispune retragerea licentei sau a autorizatiei.

    CAP. 3
    Interconectarea cu reteaua fixa a Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A.

    Art. 12
    Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va pune la dispozitie oricarui operator care cere si care are dreptul sa se interconecteze cu reteaua fixa informatiile tehnice necesare pentru proiectarea interfetelor si pentru asigurarea comunicatiilor.
    Art. 13
    (1) Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va publica, dupa obtinerea unui aviz favorabil de la AR, criteriile de interconectare. Aceste criterii trebuie sa fie obiective, nediscriminatorii si transparente.
    (2) Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va oferi servicii de interconectare in mod nediscriminatoriu. Conditiile tehnice, tarifele si calitatea serviciului oferite trebuie sa fie similare cu cele pentru uzul propriu, filiale si pentru alti operatori.
    Art. 14
    (1) Tarifele de interconectare vor fi orientate pe costuri (sa acopere costurile plus o marja a profitului, comparabila cu situatii similare), luandu-se in considerare elementele din anexa nr. 2.
    (2) Dupa data de 1 ianuarie 2003, vor fi luate in considerare costurile marginale pe termen lung.
    (3) Pana la data de 1 ianuarie 2001, Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va implementa un sistem contabil care sa permita calculul costurilor serviciilor de interconectare oferite si exprimarea lor intr-o forma suficient de explicita. In acest scop, pana la data de 1 octombrie 1999, Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va supune spre aprobare AR o propunere de sistem de contabilitate adecvat, inclusiv o propunere de separare a conturilor.
    (4) Pana la implementarea sistemului de contabilitate adecvat, prevazut la alin. (3), tarifele vor fi negociate de parti.
    (5) La cererea AR, Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. are obligatia sa demonstreze respectarea prevederilor prezentului articol.
    Art. 15
    Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va interconecta reteaua fixa in toate punctele de acces solicitate in mod rezonabil. Justificarea unui eventual refuz va fi comunicata solicitantului si notificata AR.
    Art. 16
    Societatea Nationala de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A. va furniza, la cerere, operatorilor care au dreptul la interconectare informatiile si specificatiile tehnice necesare pentru realizarea unui acord de interconectare, inclusiv toate schimbarile majore planificate urmatoarele 6 luni, cu exceptia cazului in care AR dispune altfel.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Disputele vor fi rezolvate cu buna-credinta intre parti. La cererea oricarei parti, AR poate arbitra aceste dispute.
    Art. 18
    (1) In cazul schimbarii majore a conditiilor pietei, AR poate diminua obligatiile impuse Societatii Nationale de Telecomunicatii "Romtelecom" - S.A., daca nu mai are putere semnificativa pe piata, si poate impune obligatiile prevazute la cap. 3 altor operatori cu putere semnificativa.
    (2) Puterea semnificativa se prezuma daca un operator controleaza cel putin 25% din piata relevanta. In evaluarea puterii unui operator se va tine seama de posibilitatea acestuia de a influenta conditiile pietei, cifra de afaceri, accesul la resurse financiare si de experienta.
    Art. 19
    Inspectoratul General al Comunicatiilor (IGC), poate verifica respectarea prevederilor acordurilor de interconectare.
    Art. 20
    In caz de incalcare a dispozitiilor prezentului ordin, AR poate suspenda sau anula un acord de interconectare.
    Art. 21
    AR va decide pana la data de 1 ianuarie 2002 extinderea drepturilor si obligatiilor la interconectare, care vor fi aplicate dupa perioada de exclusivitate.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 23
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si va fi pus in aplicare prin grija Ministerului Comunicatiilor - Directia generala reglementari si a IGC.

                      Ministrul comunicatiilor,
                           Sorin Pantis

    ANEXA 1

               CONTINUTUL ACORDURILOR DE INTERCONECTARE

    Se recomanda ca acordurile de interconectare sa contina urmatoarele:
    a) descrierea serviciilor de interconectare furnizate;
    b) modalitatile de plata;
    c) amplasarea punctelor de interconectare;
    d) standardele tehnice, inclusiv definirea interfetelor;
    e) testele de interoperabilitate;
    f) masurile pentru respectarea cerintelor esentiale;
    g) drepturile de proprietate intelectuala;
    h) definirea si limitarea raspunderii si a indemnizatiilor;
    i) definirea tarifelor de interconectare si evolutia lor in timp;
    j) procedura de solutionare a conflictelor intre parti, inainte de a cere interventia Ministerului Comunicatiilor;
    k) durata si modalitatile de renegociere a acordului;
    l) procedura de urmat in cazul modificarii retelei sau a ofertei de servicii;
    m) prevederile legate de egalitatea accesului;
    n) prevederile legate de utilizarea in comun a resurselor;
    o) accesul la serviciile asociate, suplimentare sau avansate;
    p) administrarea retelei;
    r) confidentialitatea anumitor parti ale acordului;
    s) pregatirea personalului;
    t) masuri pentru protectia datelor.

    ANEXA 2

              ELEMENTE PENTRU TARIFELE DE INTERCONECTARE

    Tarifele de interconectare pot contine urmatoarele elemente:
    a) implementarea initiala a interconectarii fizice, pe baza costului realizarii interconectarii specifice, solicitate;
    b) chirii pentru echipamente si alte resurse;
    c) tarife variabile pentru servicii asociate sau suplimentare;
    d) tarife pentru trafic;
    e) componente pentru a acoperi costurile comune, acces egal si portabilitatea numerelor;
    f) componente pentru costuri asociate, cu asigurarea cerintelor esentiale;
    g) componente pentru costuri asociate, cu asigurarea serviciului universal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 175/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 175 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 175/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu