Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1724 din 21 septembrie 2006

pentru desemnarea personalului cu atributii de control al respectarii prevederilor reglementarilor aplicabile in domeniul investigatiei tehnice a evenimentelor de aviatie civila si pentru imputernicirea persoanelor cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 822 din 5 octombrie 2006Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 97 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează persoanele prevăzute în anexa nr. 1, angajate la Inspectoratul Aviaţiei Civile, denumit în continuare IAvC, din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru controlul respectării de către agenţii aeronautici civili şi toate părţile implicate a prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă.

(2) Angajaţii IAvC desemnaţi să efectueze controlul menţionat la alin. (1) se vor identifica cu legitimaţia de serviciu emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Art. 2. - (1) Se împuternicesc angajaţii IAvC prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să acţioneze ca agenţi constatatori pentru constatarea   contravenţiilor   şi   aplicarea   sancţiunilor prevăzute de reglementările aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă, calitatea de angajat IAvC demonstrându-se, la cerere, cu legitimaţia de serviciu emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor, al cărui specimen este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - IAvC va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

ANEXA Nr. 1

PERSONALUL

angajat la Inspectoratul Aviaţiei Civile cu atribuţii de control al respectării prevederilor reglementărilor aplicabile în domeniul investigaţiei tehnice a evenimentelor de aviaţie civilă

1.  Cătălin Gheorghe Radu

2.  Ciprian Laurenţiu Drumea

3.  Evelina Kozma

4.  Nicolae Octavian Stoica

5.  Ştefan Laurenţiu Martinescu.

ANEXA Nr. 2*)

PROCES-VERBAL

de constatare a contravenţiilor si aplicare a sancţiunilor

Nr....................

Incheiat in ziua...........luna................anul..........în localitatea.......................,.............judeţul............................

Subsemnatul,    .............................................................,    agent    constatator    împuternicit    de    către    Ministerul Transporturilor,       Construcţiilor       şi       Turismului,       cu       sediul       în       Bucureşti,       Bd.        Dinicu       Golescu nr. 38, Sectorul 1, având legitimaţia nr............, eliberată de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu ocazia controlului efectuat la..............................................................................,localitatea ................................, str........................................................... nr......., judeţul ....................., am constatat următoarele:........................................................................................................................................................................ ............ .

Cele      arătate      constituie      contravenţie/contravenţii      prevăzută/prevăzute      de      ............................................, savârşită/savârşite     de     persoana     fizică/juridică     ....................................................,     cu     domiciliul/sediul     în localitatea ........................, str........................................ nr....., bl. ,.., sc......ap. ....judeţul/sectorul ........................., identificată cu B.I./C.I. seria ............ nr............, eliberat/eliberată de ...................................... la data de ...................., CNP ..............................................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu nr..............................................cod unic de înregistrare/cod fiscal...........................reprezentată de .....................................................................

Faţă de cele constatate contravenientul se sancţionează cu amenda de.......................................lei, (cifre şi litere)

conform ...........................................................................................

Agent constatator,

.....................................

(Semnătura)

Alte menţiuni:

Obiecţiile contravenientului:...........................................................................................................................................................

Contravenientul, semnând procesul-verbal, recunoaşte fapta care constituie obiectul contravenţiei constatate prin prezentul proces-verbal.

Contravenient,

...................................

(Semnătura)

Contravenientul      refuzând      sa      semneze      procesui-verbal/nefiind      prezent,      cele      constatate      sunt confirmate de martorii: ..........................................................................., domiciliaţi în.........................., identificaţi cu...............................................................

Martor,

.................................

(Semnătura)

Inştiinţarea de plata

Amenda      se      achită      în      contul      nr....................................................,      deschis      la .................................în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă sau de la comunicarea procesului-verbal. Confirmarea plăţii amenzii va fi depusă la Inspectoratul Aviaţiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de 48 de ore de la efectuarea plăţii.

Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa sau a comunicării procesului-verbal  atrage executarea silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind  regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

In aceiaşi interval de timp contravenientul poate depune plângere la M.T.C.T., însoţită de copia procesului-verbal.

Prezentul proces-verbal şi înştiinţarea de plată au fost încheiate în două exemplare, un exemplar fiind înmânat contravenientului.

Agent constatator,

........................

(Semnătura)                                                                                         

Contravenient,

(Am    primit   copia    procesului-verbal    şi    înştiinţarea    de    plată)

.........................

(Semnătura)                                                                                                       

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1724/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1724 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1724/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu