Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 17 din 28 iunie 2007

privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 500 din 26 iulie 2007In temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 28 iunie 2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile standardului de performanţă menţionat la art. 1 se aplică operatorului de transport şi de sistem şi utilizatorilor reţelei electrice de transport.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opriş

ANEXA

STANDARD   DE   PERFORMANŢA

pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice

Cod ANRE: 17.1.012.0.00.28.06.2007

CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezentul standard stabileşte indicatorii de performanţă privind asigurarea serviciilor de transport şi de sistem ale energiei electrice, precum şi modul de urmărire şi înregistrare a indicatorilorde performanţă.

Art. 2. - Prezentul standard este emis în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) şi ale art. 37 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul standard se corelează cu Codul RET

CAPITOLULII

Domeniu de aplicare

Art. 4. - Prevederile prezentulului standard de performanţă se aplică operatorului de transport şi de sistem (OTS) şi relaţiei dintre acesta şi utilizatorii RET

Art. 5. - Prin prezentul standard de performanţă se stabilesc indicatorii de performanţă privind:

a) gestionarea şi exploatarea instalaţiilor ce compun RET;

b) asigurarea continuităţii în alimentare şi a calităţii energiei electrice în RET/SEN;

c) întreruperile programate ca urmare a lucrărilor planificate în cadrul RET;

d) întreruperile neplanificate în cadrul RET;

e) racordarea utilizatorilor la RET;

f)   reclamaţiile utilizatorilor RET referitoare la calitatea energiei electrice în RET/SEN;

g) reclamaţiile referitoare la calitatea şi continuitatea serviciului de transport;

h) asigurarea comunicării cu utilizatorii RET/SEN şi informarea acestora de către OTS.

Art. 6. - Prevederile prezentului standard nu se aplică, după caz, în situaţii de:

a)  forţă majoră, inclusiv condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole eto), confirmată prin certificat emis de instituţiile abilitate;

b)   evenimente determinate de alţi operatori, utilizatori, producători, inclusiv lipsa puterii generate, avarii extinse în UCTE.

CAPITOLUL III

Termeni şi abrevieri

Art. 7. - (1) Termenii utilizaţi au semnificaţia definită în Codul RET

(2) In cuprinsul prezentului standard se utilizează următoarele abrevieri:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- Codul RET- Codul tehnic al reţelei electrice de transport;

- OD - operator de distribuţie;

- OTS - operatorul de transport şi de sistem;

- RET- reţeaua electrică de transport din cadrul SEN;

- SEN - Sistemul electroenergetic naţional;

UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului de Energie Electrică;

- UNO- DEN- Unitatea Operaţională Dispecerul Energetic National.

CAPITOLUL IV

Documente de referinţă

Art. 8. - (1) Prezentul standard are la bază următoarele documente de referinţă:

a) Legea energiei electrice;

b)  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

c) Codul comercial al pieţei angro de energie electrică;

d) Codul tehnic al reţelei electrice de transport;

e) Codul de măsurare a energiei electrice;

f)  Licenţa nr. 161 pentru transportul de energie electrică şi furnizarea serviciului de sistem, Revizia 2.

(2) Prin actele normative menţionate la alin. (1) se înţeleg cele în vigoare sau înlocuitoarele acestora.

CAPITOLULV

Indicatori generali privind activitatea OTS

SECŢIUNEA 1

Serviciul de transport. Gestionarea şi exploatarea RET

Art. 9. - Indicatorii anuali de performanţă pentru activitatea de gestionare/exploatare a RET sunt:

a) capacitatea de transport prin secţiunile caracteristice ale SEN (MW);

b)   energia electrică transportată (GWh) şi coeficientul procentual al pierderilor de energie în reţeaua electrică de transport (tabelul 1), valori realizate;

Tabelul nr. 1

Volumul de activitate

Energie electrică transportată:

U.M.

Total anual

primită(brută) în RET

GWh

livrată(netă) din RET

GWh

coeficient de pierderi *)

%

*) Coeficientul pierderilor de energie în reţeaua electrică de transport = (Energia electrică primită - Energia electrică livrată)/Energia electrică primită x 100

c) indisponibilitatea medie în timp a instalaţiilor, determinată de evenimentele programate sau neprogramate (accidentale), raportată la km pentru linii, sau MVApentru transformatoare şi autotransformatoare

   

unde:

n - numărul total de evenimente;

Li - lungimea (km) liniei indisponibile la evenimentul i;

Si - puterea aparentă nominală (MVA) a transformatorului/autotransformatorului indisponibil la evenimentul i;

Di - durata (timpul în ore) de indisponibilitate la evenimentul i;

Lt - lungimea totală a liniilor (km);

St - puterea aparentă nominală totală (MVA) a transformatoarelor şi autotransformatoarelor.

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul de sistem. Coordonarea funcţionării SEN

Art. 10. - Indicatorii anuali referitori la serviciul de sistem prestat de OTS:

a) ajutorde avarie solicitat/acordat (ore, MWh);

b) abaterea soldului SEN (MWh/h) cu corecţia de frecvenţă (valoare medie, maximă, minimă, deviaţia standard).

Art. 11. - Indicatorii anuali de performanţă referitori la restricţiile de reţea sunt:

a) cantitatea de energie electrică de echilibrare solicitată din cauza congestiilor de reţea (MWh);

b) costul anual al congestiilorde reţea (lei).

CAPITOLULVI

Continuitatea serviciului

Art. 12. - (1) Intreruperile de tensiune pentru utilizatorii racordaţi la RET se clasifică după durată în:

a) întreruperi tranzitorii: cu durate de maximum 1 secundă;

b) întreruperi scurte: cu durate între 1 secundă şi maximum 3 minute;

c) întreruperi lungi: cu durate mai mari de 3 minute.

(2) Intreruperile se consideră planificate dacă sunt necesare pentru lucrările de dezvoltare, exploatare şi mentenanţă şi au fost anunţate cu minimum 17 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.

(3)In situaţii deosebite, întreruperile se consideră planificate dacă sunt anunţate cu minimum 24 de ore înainte.

(4) Intreruperile se consideră anunţate dacă utilizatorii afectaţi au fost anunţaţi în prealabil.

Art. 13. - OTS are ca obligaţie reluarea serviciului de transport în cel mai scurt timp posibil pentru utilizatorii RET afectaţi de evenimentele neplanificate şi/sau planificate din RET care au ca efect întreruperea alimentării, respectiv a tensiunii în instalaţiile utilizatorilor RET Reluarea serviciului de transport se va realiza după maximum 12 ore în cazul întreruperilor neplanificate, respectiv 24 de ore în cazul întreruperilor planificate.

Art. 14. - (1) OTS are obligaţia să anunţe utilizatorii RET cu privire la întreruperile planificate necesare pentru lucrările de dezvoltare, exploatare şi mentenanţă. Programul anual de retrageri din exploatare va fi publicat pe site-ul OTS şi anunţat utilizatorilor care pot fi afectaţi.

(2) Modificarea programului de retrageri din exploatare va fi publicată pe site-ul OTS şi anunţată utilizatorilor care pot fi afectaţi.

(3)  OTS va face anunţul cu minimum 17 zile lucrătoare înainte, indicând data, intervalul de întrerupere şi zona sau instalaţiile afectate. OTS va conveni cu utilizatorii, când situaţia prilejuită de întrerupere o impune, soluţii tehnice cu caracter temporar pentru minimizarea consecinţelorîntreruperilor asupra acestora. OTS va căuta, împreună cu utilizatorii, o programare convenabilă pentru ambele părţi.

(4)  Dacă nu se poate ajunge la o înţelegere, OTS poate reprograma întreruperile planificate, dar trebuie anunţate cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de producere.

Art. 15. - (1) Pentru remedierea instalaţiilor RET care necesită o intervenţie imediată, în urma unor evenimente accidentale şi care au consecinţe asupra utilizatorilor RET, OTS depune toate diligenţele pentru a preveni utilizatorii pe orice cale şi în timpul cel mai scurt, indicându-se data, intervalul de întrerupere şi zona sau instalaţiile afectate.

(2) Dacă remedierea instalaţiilor RET nu necesită o intervenţie imediată, OTS va preveni utilizatorii cu minimum 24 de ore înainte de întrerupere, iar aceasta se consideră planificată (la modul de înregistrare, respectiv la calculul indicatorilorde continuitate).

Art. 16. - (1) OTS realizează înregistrarea tuturor întreruperilor de lungă durată.

(2) In cazul întreruperilor anunţate se consideră o singură întrerupere chiardacă în perioada lucrărilor utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri sub tensiune provizorii. Durata acestei întreruperi va fi egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor lungi de la începutul până la sfârşitul lucrării.

(3) In cazul întreruperilor neanunţate, dacă două sau mai multe întreruperi lungi, cu aceeaşi cauză, se succedă la un timp scurt, de maximum 3 minute, se consideră o singură întrerupere cu durata egală cu suma duratelor întreruperilor produse separate.

Intreruperile scurte produse cu maximum 3 minute înainte sau după o întrerupere lungă nu se contorizează.

(4) Pentru fiecare întrerupere se va înregistra cel puţin:

a) tensiunea la care s-a produs evenimentul;

b)  caracterul planificat sau neplanificat (pentru calculul indicatorilor de continuitate), respectiv anunţat sau neanunţat al întreruperii (pentru modul de înregistrare a întreruperii);

c) cauza întreruperii;

d) durata întreruperii (până la restabilirea alimentării);

e)  puterea electrică întreruptă, respectiv energia electrică nelivrată consumatorilordin cauza întreruperii;

f)  puterea electrică întreruptă, respectiv energia electrică neprodusă în centrale din cauza întreruperii.

(5)  Fiecare eveniment din reţeaua de transport care are ca efect întreruperea de lungă durată a alimentării la utilizatori va fi prezentat individual în cadrul unei raportări anuale.

Art. 17. - Datele prevăzute la art. 16 alin. (4) lit. d), e) şi f) vor fi solicitate de OTS, după caz, de la OD ale căror instalaţii sunt racordate la elementele de reţea la care a avut loc întreruperea, de la furnizorii consumatorilor a căror alimentare a fost întreruptă sau de la producătorii care deţin centralele electrice afectate.

Art. 18. - OTS înregistrează/calculează anual următorii indicatori:

a) numărul de întreruperi lungi;

b) durata totală, exprimată în minute, a întreruperilor lungi;

c) energia nelivrată - ENS (Energy Not Supplied) - definită ca energia nelivrată consumatorilordin cauza întreruperilor;

d) timpul mediu de întrerupere - AIT (Average Interruption Time) - reprezintă perioada medie echivalentă de timp, exprimată în minute, în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică:

                                 ENS

AIT = 8.760 x 60 x   AD   [min/an],

unde, în ambele formule de mai sus:

n = numărul total de întreruperi;

Pi = puterea electrică întreruptă (MW) la întreruperea i (ultima putere măsurată înainte de întrerupere);

Di = durata (timpul în minute) de întrerupere (din momentul dispariţiei tensiunii până la restabilire) a consumatorilor la întreruperea i;

AD = cererea anuală (Annual Demand) de consum de energie electrică (fără pierderile din reţeaua electrică de transport şi distribuţie), inclusiv exportul (MWh).

Art. 19. - Indicatorii prevăzuţi la art. 18 lit. c) şi d) reprezintă indicatorii de continuitate şi se calculează pentru întreruperile planificate şi, separat, pentru cele neplanificate (accidentale). Pentru întreruperile neplanificate indicatorii se vor diferenţia în continuare după următoarele cauze: forţa majoră (inclusiv condiţii meteorologice deosebite), cauze externe, respectiv din cauza OTS (motive interne), conform anexei nr. 1.

CAPITOLULVII

Calitatea tehnică a energiei electrice

Art. 20. - (1) OTS asigură calitatea energiei electrice potrivit prevederilor cap. 3 din Codul RET referitor la frecvenţa în SEN, tensiunea în RET şi reţeaua de 110 kV şi calitatea curbelor de tensiune, siguranţa în funcţionare şi respectarea criteriului N-1 în conducerea prin dispecer a RET şi a SEN.

(2) Parametrii de calitate a energiei electrice sunt garantaţi de OTS în relaţia cu utilizatorii RET, în punctele de delimitare cu aceştia.

Art. 21. - (1) Frecvenţa nominală a SEN este de 50 Hz.

(2)  Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare sunt:

a) 47,00-52,00 Hz timp de 100% din an;

b) 49,50-50,50 Hz timp de 99,5% din an;

c) 49,75-50,25 Hz timp de 95% din săptămână;

d) 49,90-50,10 Hz timp de 90% din săptămână.

(3)  Monitorizarea frecvenţei se realizează permanent prin înregistrarea valorilor acesteia, pe baza cărora se determină procentele de timp din săptămână, lună şi an în care frecvenţa s-a încadrat în domeniile normate.

Art. 22. - (1) Valorile nominale ale tensiunii din RET sunt de 750 kV, 400 kV, 220 kV şi 110 kV

(2) Limitele normale de variaţie a tensiunii în funcţionare sunt:

a)  în orice punct al reţelei electrice de 750 kV banda admisibilă de 735-765 kV;

b)  în orice punct al reţelei electrice de 400 kV banda admisibilă de 380-420 kV;

c)  în orice punct al reţelei electrice de 220 kV banda admisibilă de 198-242 kV;

d)  în orice punct al reţelei electrice de 110 kV banda admisibilăde 99-121 kV

Art. 23. - Calitatea curbelor de tensiune şi curent este caracterizată prin:

a) factorul de distorsiune armonică de maximum 3% [la înaltă tensiune*)]

b) factorul de nesimetrie de secvenţă inversă de maximum 1% [la înaltă tensiune*)].

Art. 24. - Raportarea încadrării în valorile indicate la art. 23 se va realiza conform art. 36.

CAPITOLULVIII

Calitatea comercială a serviciului

SECŢIUNEA 1

Racordarea utilizatorilor la RET

Art. 25. - OTS asigură accesul solicitanţilor în vederea racordării instalaţiilor acestora la RET, respectând termenele şi procedurile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 26. - Indicatori anuali de performanţă:

a) timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare;

b)  numărul de solicitări la care nu s-a emis aviz tehnic de racordare;

c) numărul de racordări realizate.

*) Inalta tensiune  >=110 kV.

SECŢIUNEA a 2-a

Contractare, facturare, încasare servicii

Art. 27. - Pentru desfăşurarea activităţilor sale, OTS încheie contracte cu utilizatorii RET sau alte persoane, în acord cu reglementările în vigoare.

Art. 28. - Indicatori anuali de performanţă:

a)  timpul mediu de încheiere a contractelor de la înregistrarea cererii de racordare (însoţită de documentaţia completă);

b)  timpul mediu de transmitere a ofertei de contractare a serviciului de transport.

SECŢIUNEA a 3-a

Schimburi de date şi informaţii, reclamaţii, informarea clienţilor

Art. 29. - OTS publică datele şi informaţiile de interes public pe site-ul OTS. Actualizarea informaţiilor cuprinse pe site se va face ori de câte ori este necesar, dar minimum o dată pe lună.

Art. 30. - OTS realizează schimburi de date şi informaţii cu utilizatorii RET, în conformitate cu prevederile reglementărilorîn vigoare, respectând termenele şi procedurile cuprinse în aceste reglementări.

Art. 31. - OTS înregistrează toate sesizările, reclamaţiile şi solicitările (cererile), iar solicitanţii sunt informaţi cu privire la numărul de înregistrare al documentelor depuse. Orice reclamaţie ulterioară se va referi la numărul de înregistrare. Personalul OTS va indica solicitanţilor termenul legal de răspuns atunci când un asemenea termen este prevăzut de legislaţia în vigoare.

Art. 32. - In cazul reclamaţiilor cu privire la întreruperi ale serviciului de transport, personalul va furniza, dacă este posibil, informaţii estimative despre momentul reluării serviciului de transport.

Art. 33. - (1) La reclamaţia scrisă privind calitatea tensiunii, OTS va efectua verificări în punctul de delimitare cu utilizatorul RET, va analiza şi va comunica utilizatorului rezultatele analizei efectuate şi măsurile luate.

(2) Termenul maxim de răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru alţi parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

Art. 34. - Dacă altă reglementare sau normă nu prevede un alt termen, termenul de răspuns pentru orice sesizare, reclamaţie sau solicitare (cerere) depusă la OTS este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

Art. 35. - (1) Indicatorii de performanţă ai activităţilor de informare şi soluţionare a reclamaţiilor sunt:

a) timpul mediu de răspuns la sesizări/reclamaţii/solicitări;

b)  numărul de sesizări/reclamaţii/solicitări nerezolvate, pe categorii.

(2) In anexa nr. 2 sunt prezentaţi indicatorii sintetici de calitate comercială.

(3) In anexa nr. 3 sunt prezentate compensaţiile care vor fi plătite de către OTS utilizatorilor, la cererea acestora, în cazul depăşirii termenelor contractuale.

CAPITOLUL IX

Monitorizarea continuităţii şi calităţii energiei electrice

Art. 36. - (1) Continuitatea şi calitatea energiei electrice se vor monitoriza permanentîntr-un numărsemnificativstatisticde staţii ale OTS, cu ajutorul unor aparate specializate. Monitorizarea se va realiza conform unei proceduri elaborate de OTS şi avizate de ANRE. Principalii indicatori de calitate a energiei electrice sunt prezentaţi în tabelul 2. în procedura care se va elabora va fi precizat numărul de puncte în care monitorizarea se face permanent şi vor fi menţionate staţiile în care sunt amplasate aceste puncte de monitorizare.

(2)   Pentru monitorizarea continuităţii la utilizatori este necesară instalarea, în punctele de racordare a utilizatorilor la RET, a unor contoare de întreruperi, care să poată înregistra şi stoca în memorie toate tipurile de întreruperi (tranzitorii, scurte şi lungi).

(3) Aparatele de monitorizare a calităţii trebuie să permită, minimum, măsurarea, înregistrarea şi analizarea următoarelor mărimi referitoare la tensiune: frecvenţa, modulul tensiunii, armonicile, nesimetria sistemului trifazat de tensiuni. De asemenea, aparatele trebuie să permită măsurarea şi înregistrarea curenţilor, unda fundamentală şi armonicile. Aparatele trebuie să fie fie suficient de precise, cu respectarea standardelor internaţionale de măsurare (CEI 61000-4-30), pentru a se putea utiliza înregistrările şi în relaţiile comerciale şi juridice ale OTS cu alte entităţi, ţinând cont de prevederile din contracte.

(4)  Monitorizarea frecvenţei se realizează permanent prin înregistrarea valorilorfrecvenţei (la două secunde, cu o precizie de 1 mHz), pe baza cărora se determină procentele de timp din săptămână, lună şi an în care frecvenţa s-a încadrat în domeniile normate.

(5)  Calitatea curbelor de tensiune se determină în staţiile desemnate anual de OTS conform procedurii de monitorizare. Se prezintă valorile: factorul de distorsiune armonică (cu valoarea normată de maximum 3%), valoarea armonicilor dominante de rang 3 şi rang 5 (cu valoare normată de maximum 2%), factorul de nesimetrie (cu valoarea normată de maximum 1%). De asemenea, se vor măsura şi înregistra şi valorile curenţilor, pe unda fundamentală şi pe armonici. Monitorizarea curenţilor se va efectua în primul rând în staţiile în care, din informaţiile prealabile, există probleme.

(6)  Suplimentar prevederilor alin. (5), OTS trebuie să se doteze cu un număr suficient de aparate de monitorizare portabile, suficient de precise, pentru rezolvarea reclamaţiilor referitoare la calitatea energiei electrice, respectiv pentru depistarea utilizatorilor care introduc perturbaţii.

Tabelul 2

Principalii indicatori de calitate a energiei electrice în SEN

Parametri

Valoare (număr)

Durată

Comentarii

Parametri tehnici de calitate:

Frecventa

Valoarea medie anuală [Hz]

Valoarea maximă anuală [Hz] Valoarea minimă anuală [Hz]

Deviaţia standard [mHz]

Parametri

Valoare (număr)

Durată

Comentarii

Abaterea medie pătratică a timpului sincron [s]

a) Incadrare în intervalul 47,00-52,00 Hz (% din an)

b) Incadrare în intervalul 49,50-50,50 Hz (% din an)

c) Incadrare în intervalul 49,75-50,25 Hz (% din an)

d) încadrare în intervalul 49,90-50,10 Hz (% din an)

Depăşiri ale limitelor normale de variaţie a tensiunii pe niveluri de tensiune (număr, durată):

750 kV

400 kV

220 kV

110 kV

Depăşiri ale factorului de distorsiune armonică pe niveluri de tensiune (număr, durată):

750 kV

400 kV

220 kV

110 kV

Depăşiri ale factorului de nesimetrie de secvenţă inversă pe niveluri de tensiune (număr, durată):

750 kV

400 kV

220 kV

110 kV

CAPITOLULX

Dispoziţii finale

Art. 37. - (1) OTS va asigura la fiecare subunitate teritorială preluarea sesizărilorşi reclamaţiilor utilizatorilor RET

(2) Pentru indicatorii prevăzuţi în prezentul standard, OTS va asigura urmărirea lor prin compartimentele sale specializate, pe baza unor proceduri interne.

Art. 38. - Valorile indicatorilor de performanţă prevăzuţi în prezentul standard vor fi transmise anual pentru analiză la ANRE, ca anexă la raportul anual întocmit potrivit condiţiilor licenţei deţinute de OTS. în raport se vor introduce şi rezultatele monitorizărilor, însoţite de comentarii cu privire la performanţe şi detalii despre acţiunile de remediere întreprinse. în primul an de aplicare a prezentului standard, datele vor fi transmise trimestrial.

Art. 39. - (1) Indicatorii anuali de performanţă determinaţi conform prezentului standard reprezintă informaţii publice, OTS având obligaţia de a le publica pe site-ul propriu şi de a le menţine pe site pe o perioadă de minimum 5 ani.

(2)  OTS va asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de performanţă pe o durată de minimum 10 ani.

Art. 40. - (1) Prezentul standard se va aplica experimental în perioada 1 octombrie 2007-30 septembrie 2008, perioadă în care ANRE va monitoriza indicatorii de performanţă.

(2)In perioada aplicării experimentale, OTS va identifica şi va propune modul de soluţionare a problemelor care trebuie rezolvate (proceduri, dotări, investiţii etc.) pentru a se putea aplica şi respecta prevederile prezentului standard în totalitate.

(3) Compensaţiile se vor plăti începând cu anul 2008. Pentru anul 2007, ANRE realizează numai o monitorizare a situaţiilor respective, pe baza înregistrărilorfăcute de OTS.

Art. 41. - Până la data de 15 septembrie 2007, OTS va elabora şi va transmite la ANRE procedura de calcul şi machetele de raportare a indicatorilor de peformanţă prevăzuţi în prezentul standard.

ANEXA Nr. 1

Indicatori de continuitate

Nr. crt.

Indicator

Cauza întreruperii

Categoria clientului

1

ENS

a) Intreruperi planificate

toate

2

ENS

b) Intreruperi neplanificate determinate de forta maioră

toate

3

ENS

c) Intreruperi neplanificate determinate de alti operatori, utilizatori, producători

toate

4

ENS

d) Intreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) si c) (datorate OTS)

toate

5

AIT

a) Intreruperi planificate

toate

6

AIT

b) Intreruperi neplanificate determinate de forta maioră

toate

7

AIT

c) Intreruperi neplanificate determinate de alti operatori, utilizatori, producători

toate

8

AIT

d) Intreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) şi c) (datorate OTS)

toate

ANEXA Nr. 2

Indicatori sintetici de calitate comercială

Nr crt.

Indicator

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Anual

1

Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare

2

Numărul de solicitări la care nu s-a emis aviz de racordare

3

Numărul de racorduri realizate

4

Numărul de cereri de contracte de racordare

5

Timpul mediu de emitere a ofertelor de contracte de racordare

6

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate

7

Numărul de cereri de contractare a serviciului de transport

8

Timpul mediu de emitere a ofertei

de contractare a serviciului de transport

9

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare

10

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la racordare

11

Numarul de reclamaţii referitoare la nivelul de tensiune

12

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nivelul de tensiune

13

Numărul de reclamaţii referitoare la nivelul de tensiune care nu s-au putut rezolva

14

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune

15

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la calitatea curbei de tensiune

16

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

17

Numărul de reclamaţii referitoare la facturare sau încasare

18

Numărul de reclamaţii nefondate referitoare la facturare sau încasare

19

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor justificate (îndreptăţite) referitoare la facturare sau încasare

20

Numărul de reclamatii scrise pe alte teme

21

Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile scrise justificate (îndreptăţite)

ANEXA Nr. 3

CUANTUMUL

compensaţiilor acordate de OTS utilizatorilor RET pentru depăşirea termenelor

Nr. crt.

Serviciu

Termenul stabilit

Compensaţii acordate/eveniment

1

Restabilirea alimentării cu energie electrică, după o întrerupere neprogramată

12ore

400 lei

2

Emiterea avizului tehnic de racordare (de la depunerea documentaţiei complete)

30 de zile calendaristice

150 lei

3

Transmiterea ofertei de contract de racordare

30 de zile calendaristice

150 lei

4

Transmiterea ofertei de contractare a serviciului de transport

15 zile lucrătoare

150 lei

Nr.

crt.

Serviciu

Termenul

stabilit

Compensaţii

acordate/eveniment

5

Răspuns la reclamaţiile scrise privind parametrii tensiunii

15 zile calendaristice -nivelul tensiunii;

30 de zile calendaristice -alte probleme de calitate a tensiunii

500 lei

6

Răspuns la alte reclamatii scrise

30 de zile calendaristice

100 lei

7

Reconectarea unui consumator deconectat, din momentul anuntării OTS de către consumator despre efectuarea plătii facturii

2 zile lucrătoare

70 lei


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 17/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 17 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 17/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu