Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 848/1687 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - Nr. 848


SmartCity3

              MINISTERUL SANATATII - Nr. 1.687
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din  7 ianuarie 2005

    Avand in vedere prevederile art. 141 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 17 si al art. 4 lit. K pct. 4 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul comun de aprobare nr. 3.431 din 11 noiembrie 2004 al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si nr. cc 6.438 din 26 noiembrie 2004 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 intra in vigoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                              Dan Mircea Popescu

                             Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice stabilesc modalitatile de reglementare a unor proceduri, metode si mijloace de aplicare unitara a prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) medic curant - orice medic cu autorizatie de libera practica valabila, care isi desfasoara activitatea in unitati prestatoare de servicii medicale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
    b) referat medical - formular care atesta diagnosticul clinic, istoricul bolii, starea prezenta de sanatate, tratamentele urmate si planul de recuperare;
    c) consilier de prevenire - persoana cu atributii de prevenire din cadrul compartimentului de accidente de munca si boli profesionale al casei teritoriale de pensii;
    d) program individual de recuperare - include, pe langa tratamentul balnear, tratament de fizioterapie, precum si protezarea in ambulatoriu, dupa caz;
    e) program de reabilitare medicala - totalitatea serviciilor medicale prescrise de medicul curant al unitatii prestatoare de servicii medicale;
    f) reabilitare medicala - totalitatea serviciilor medicale definite in conformitate cu art. 23 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care se regasesc in pachetul de servicii medicale de baza prevazut in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, destinate in exclusivitate recuperarii capacitatii de munca si inlaturarii deficientelor cauzate de accidente de munca si boli profesionale.

    CAP. 2
    Raporturile de asigurare si riscuri asigurate

    SECTIUNEA 1
    Declaratia pe propria raspundere

    Art. 3
    In vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.
    Art. 4
    (1) Comunicarea datelor prevazute la art. 3 se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a angajatorului, prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (2) Declaratia pe propria raspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia angajatorul isi desfasoara activitatea.
    (3) Declaratia pe propria raspundere se depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (4) Angajatorii care dobandesc personalitate juridica ulterior datei mentionate la alin. (3) vor depune declaratia pe propria raspundere in termen de 30 de zile de la data inceperii raporturilor de munca ori de serviciu.
    Art. 5
    Angajatorii au obligatia sa anunte asiguratorul despre orice modificari aparute in legatura cu datele din declaratia pe propria raspundere, in termen de cel mult 15 zile de cand acestea au survenit.
    Art. 6
    (1) Declaratia pe propria raspundere se depune pe suport electronic, insotit de suportul pe hartie.
    (2) Declaratia pe propria raspundere va purta semnaturile persoanelor autorizate, precum si stampila angajatorului.
    Art. 7
    Nedepunerea la termen a declaratiei pe propria raspundere, precum si nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor survenite in legatura cu datele prevazute de aceasta constituie contraventii si se pedepsesc in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Contractul individual de asigurare

    Art. 8
    (1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot asigura pentru accidente de munca si boli profesionale pe baza de contract individual de asigurare.
    (2) Modelul contractului individual de asigurare este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 9
    Orice modificare a datelor prevazute in contractul individual de asigurare se va comunica in termen de 15 zile de la data cand a survenit.
    Art. 10
    Nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor contractului individual de asigurare este asimilata situatiilor prevazute la art. 7 si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 11
    In termen de 10 zile de la modificarea cadrului legal privind contractul individual de asigurare, casele teritoriale de pensii au obligatia sa comunice in scris asiguratilor natura si data de la care survin modificarile.
    Art. 12
    (1) Contractul individual de asigurare se poate rezilia oricand pe durata derularii acestuia, la initiativa asiguratului.
    (2) Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale neachitata, precum si dobanzile si penalitatile aferente se urmaresc conform legislatiei privind creantele bugetare.

    CAP. 3
    Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

    Art. 13
    In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
    a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
    b) reabilitare si reconversie profesionala;
    c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
    d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
    e) compensatii pentru atingerea integritatii;
    f) despagubiri in caz de deces;
    g) rambursari de cheltuieli.

    SECTIUNEA 1
    Reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca

    Art. 14
    (1) Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzator leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, servicii si produse pentru reabilitare medicala si recuperare a capacitatii de munca, denumite in continuare prestatii medicale.
    (2) Prestatiile medicale prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre furnizorii de servicii medicale si de medicamente care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, denumiti in continuare unitati prestatoare de servicii medicale.
    (3) Dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice vor fi asigurate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca prin personal propriu sau prin terti.
    (4) Dispozitivele medicale prevazute la alin. (3) sunt cele stabilite in lista dispozitivelor medicale prevazuta in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.
    (5) Prestatiile medicale furnizate asiguratilor cuprind serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii si produse din pachetul de servicii de baza, stabilite in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate si care sunt destinate asigurarii reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Conditiile acordarii acestor prestatii medicale si tarifele aferente acestora sunt in conformitate cu Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.
    Art. 15
    (1) Reabilitarea medicala prevazuta pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale are drept scop acordarea unor prestatii si servicii medicale prevazute in pachetul de servicii medicale de baza acordat in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conditiile acordarii acestor servicii medicale si tarifele aferente acestora fiind reglementate de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.
    (2) Unitatile prestatoare de servicii medicale vor inainta, conform legii, caselor de asigurari de sanatate documentele justificative ale prestatiilor medicale pentru fiecare persoana asigurata, in vederea decontarii.
    (3) Prestatiile medicale pentru tratamentul medical ambulatoriu prescris de medicul curant, precum si analizele medicale si medicamentele se vor tarifa in conformitate cu prevederile legale in vigoare din sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    (4) Tarifele medicale aferente prestatiilor medicale pentru reabilitarea medicala sunt cele stabilite in conformitate cu prevederile legislatiei asigurarilor de sanatate aflate in vigoare.
    (5) Decontarea pentru prestatiile medicale acordate asiguratilor se va face numai pentru acele prestatii generate de caracterul de munca al accidentului sau al bolii profesionale.
    (6) In vederea acordarii prestatiei medicale asiguratul are obligatia de a respecta programul de reabilitare medicala stabilit de medicul curant al unitatii prestatoare de servicii medicale.
    (7) Nerespectarea acestui program atrage suspendarea drepturilor la prestatii medicale.
    Art. 16
    (1) Unitatile prestatoare de servicii medicale au obligatia ca in termen de 48 de ore de la acordarea serviciilor medicale sa transmita caselor teritoriale de pensii, printr-un referat medical, starea de sanatate a bolnavului si indicatiile de tratament ulterioare pentru alte unitati medicale, dupa caz.
    (2) Medicul curant este obligat sa completeze referatul medical prevazut la alin. (1) si este raspunzator de veridicitatea si exactitatea informatiilor cuprinse in acesta.
    (3) Modelul referatului medical este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Art. 17
    (1) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, va efectua decontarea serviciilor prevazute la art. 14 catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, pentru fiecare persoana asigurata, in functie de:
    a) confirmarea caracterului de munca al accidentelor si bolilor profesionale prin proces-verbal de cercetare, formularul pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM sau fisa de declarare a cazului de boala profesionala - BP2, elaborate conform prevederilor prezentelor norme metodologice si Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare;
    b) documentele justificative, respectiv factura si desfasuratorul activitatilor realizate de catre furnizorii de servicii si produse medicale pentru asiguratii care au beneficiat de tratament medical pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (2) CNPAS sau casa teritoriala de pensii are dreptul de verificare a documentelor justificative, de monitorizare pe timpul tratamentului si de refuz de plata in conditiile in care prestatiile medicale contravin prevederilor legale in vigoare.
    (3) Decontarea cheltuielilor pentru prestatiile medicale se va face intre CNPAS si CNAS prin intermediul caselor teritoriale.
    (4) In vederea decontarii cheltuielilor pentru serviciile medicale, CNAS, prin casele de asigurari de sanatate, va depune facturile si desfasuratoarele aferente serviciilor realizate de catre unitatile prestatoare de servicii medicale, stabilite la alin. (1) lit. b), la casa teritoriala de pensii pe raza careia a fost inregistrat accidentul de munca sau declarata boala profesionala respectiva.
    (5) Termenul de depunere a documentelor de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a primit de casa de asigurari de sanatate confirmarea caracterului accidentului de munca sau bolii profesionale.
    (6) Decontarea documentelor prevazute la alin. (5) se va face in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora la casa teritoriala de pensii, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute la alin. (1).
    (7) La sfarsitul fiecarei luni casele teritoriale de pensii comunica caselor de asigurari de sanatate codurile numerice personale si numele cazurilor care au primit confirmare de accident de munca sau boala profesionala.
    Art. 18
    (1) Tratamentele de recuperare prevazute la art. 23 lit. c), d) si e) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, necesare ulterior externarii asiguratilor, trebuie analizate si avizate de catre medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii.
    (2) Biletele pentru tratament balnear prevazute la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor acorda in conformitate cu criteriile in baza carora se acorda bilete pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a presedintelui CNPAS.
    Art. 19
    Chirurgia reparatorie este destinata numai cazurilor care presupun refacerea capacitatii de munca a carei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale confirmate.
    Art. 20
    (1) Asiguratul beneficiaza, la cerere, de acordarea ajutoarelor pentru procurarea produselor, potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Cererea se adreseaza casei teritoriale de pensii pe raza careia asiguratul isi are domiciliul si va fi insotita de recomandarea medicului curant.
    (3) Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
    (4) Dupa primirea cererii si a recomandarii medicului curant, fiecarui asigurat i se va intocmi un dosar care va cuprinde pe langa documentele mentionate si copii de pe procesul-verbal de cercetare, FIAM sau fisa BP2.
    (5) In cazul in care unui asigurat ii inceteaza contractul de munca, respectiv contractul de asigurare, dreptul la prestatiile medicale i se acorda doar daca face dovada cu documente medicale, conform legii, ca este victima unei boli profesionale cauzate de factori de risc specifici locului de munca in care a fost angajat.
    Art. 21
    (1) Nivelul de decontare a produselor prevazute la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 100% din nivelul preturilor de referinta stabilite prin reglementarile legale in vigoare.
    (2) Repararea si schimbarea produselor prevazute la art. 24 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate in conditiile legii, se vor suporta din Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    Art. 22
    (1) Cererile se analizeaza si se solutioneaza de catre casa teritoriala de pensii.
    (2) In cazul in care contravaloarea prestatiilor medicale solicitate depaseste preturile de referinta stabilite prin reglementarile legale in vigoare, dar nu mai mult de 30% din valoarea stabilita, CNPAS va analiza si va solutiona cererea.
    (3) Prin decizie motivata cererea se poate admite, total sau partial, ori se poate respinge.
    (4) Termenul de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data inregistrarii la nivelul competent.
    Art. 23
    Casa teritoriala de pensii va comunica asiguratului modalitatea prin care poate intra in posesia acestor prestatii conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.
    Art. 24
    (1) Prestatorul de servicii medicale are obligatia de a informa de indata casa teritoriala de pensii in cazul in care asiguratul nu respecta programul individual de recuperare stabilit.
    (2) Personalul cu atributii din cadrul casei teritoriale de pensii verifica si constata respectarea de catre asigurat a programului individual de recuperare.
    (3) In situatia in care asiguratul nu respecta programul de recuperare stabilit, personalul cu atributii al casei teritoriale de pensii propune suspendarea prestatiilor si serviciilor pentru reabilitarea medicala si recuperarea capacitatii de munca a asiguratului, in conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In cazul in care asiguratul nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare din motive ce ii sunt imputabile, casa teritoriala de pensii este exonerata de orice raspundere in ceea ce priveste deteriorarea starii de sanatate a acestuia.
    (5) Reluarea programului individual de recuperare medicala care a fost suspendat din cauze imputabile asiguratului se poate executa la solicitarea scrisa a acestuia, dar cu conditia suportarii de catre acesta a tuturor costurilor suplimentare generate de intreruperea programului.
    (6) Reluarea programului individual de recuperare medicala va fi aprobata de casa teritoriala de pensii la solicitarea motivata a asiguratului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reabilitare si reconversie profesionala

    Art. 25
    Victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale, care, desi nu si-a pierdut complet capacitatea de munca, nu mai poate desfasura activitatea pentru care s-a calificat, beneficiaza, la cerere, de cursuri de calificare sau de reconversie profesionala.
    Art. 26
    (1) Pentru crearea conditiilor necesare efectuarii cursurilor prevazute la art. 29 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, casele teritoriale de pensii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice, sa incheie contracte cu furnizorii de formare profesionala autorizati, precum si cu furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca autorizati conform reglementarilor in vigoare.
    (2) Contractele dintre casele teritoriale de pensii si furnizorii de formare profesionala autorizati, precum si cu cei de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca autorizati se vor efectua cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (3) Modelul contractelor prevazute la alin. (1) va fi stabilit prin decizie a presedintelui CNPAS.
    Art. 27
    (1) In vederea aprobarii participarii la cursurile de reconversie profesionala asiguratul trebuie sa depuna o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia isi are domiciliul.
    (2) Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    Art. 28
    Dupa primirea cererii, asiguratului i se va intocmi un dosar care va cuprinde pe langa cerere si copii de pe procesul-verbal de cercetare, FIAM sau fisa BP2.
    Art. 29
    (1) In termen de 15 zile de la primirea cererii, asiguratului i se va comunica institutia si data la care va avea loc evaluarea starii fizice, mentale si aptitudinale.
    (2) Comunicarea locului si datei evaluarii starii fizice, mentale si aptitudinale se va face prin invitatie scrisa conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice.
    Art. 30
    (1) Dupa efectuarea aprecierii starii fizice, mentale si aptitudinale a asiguratului, furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca autorizati au obligatia sa transmita casei teritoriale de pensii concluziile examinarii, impreuna cu propunerile legate de activitatile pe care asiguratul le mai poate efectua.
    (2) Comunicarea concluziilor se va face in termen de 5 zile de la data efectuarii expertizei, sub forma unui referat.
    Art. 31
    (1) In termen de 15 zile de la primirea concluziilor, pe baza dosarului, precum si a concluziilor aprecierii starii fizice, mentale si aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivata.
    (2) Decizia va cuprinde propuneri privind unul sau mai multe cursuri de reconversie profesionala, furnizorul acestora, programul de instruire, precum si modalitatea de absolvire.
    Art. 32
    (1) Decizia se comunica asiguratului in termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
    (2) Asiguratul poate accepta sau refuza propunerea casei teritoriale de pensii, in termen de 15 zile de la primirea acesteia.
    Art. 33
    In cazul in care asiguratul accepta propunerile casei teritoriale de pensii, acestuia i se vor comunica furnizorul de formare profesionala, locul si data inceperii cursului, in termen de 5 zile de la stabilirea acestora, prin invitatie scrisa conform anexei nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Art. 34
    Daca asiguratul refuza cursurile propuse de catre casa teritoriala de pensii, acesta isi pierde dreptul la prestatii privind reabilitarea si reconversia profesionala.
    Art. 35
    (1) Asiguratul are obligatia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia.
    (2) Nerespectarea programului de instruire de catre asigurat atrage intreruperea efectuarii acestuia, precum si suspendarea dreptului la indemnizatie.
    Art. 36
    Asiguratul are dreptul la o singura examinare finala gratuita.
    Art. 37
    Furnizorii de formare profesionala au obligatia de a anunta orice incalcare de catre asigurat a programului de instruire profesionala.
    Art. 38
    Pe durata cursurilor asiguratilor li se acorda o indemnizatie in conformitate cu prevederile sectiunii a 3-a din prezentul capitol.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indemnizatiile prevazute de Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

    Art. 39
    In sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se acorda urmatoarele tipuri de indemnizatii:
    a) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
    b) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca;
    c) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
    d) indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si de reconversie profesionala.
    Art. 40
    (1) Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se deduc din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (2) Casele teritoriale de pensii preiau in plata numai persoanele care beneficiaza de una dintre indemnizatiile prevazute la art. 39 si al caror angajator si-a incetat activitatea, in conditiile legii, prin faliment, reorganizare judiciara sau administrativa si persoanele asigurate prin contract individual, precum si persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj.
    Art. 41
    (1) Indemnizatiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si despagubirea de deces se platesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, si a celorlalte acte prevazute de reglementarile legale in vigoare, exclusiv indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, pentru a carei acordare nu este necesara completarea cererii-tip.
    (2) In afara cererii-tip prevazute la alin. (1), pentru obtinerea indemnizatiilor mai sunt necesare urmatoarele documente:
    a) certificat medical;
    b) procesul-verbal de cercetare a accidentului de munca;
    c) FIAM sau, dupa caz, fisa BP2.
    Art. 42
    Cererea-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se depune la casele teritoriale de pensii:
    a) de catre angajatori si institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, o data cu "Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat";
    b) de catre celelalte categorii de asigurati, la data solicitarii prestatiei medicale.
    Art. 43
    Cererea se aproba sau se respinge prin decizia motivata a directorului executiv al casei teritoriale de pensii, in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acesteia. Decizia se comunica atat asiguratului, cat si angajatorului.
    Art. 44
    (1) Sumele reprezentand indemnizatii care se platesc de catre angajator asiguratilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice se retin de acesta din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata pentru luna respectiva.
    (2) Indemnizatiile se platesc pentru numarul de zile lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice ale concediilor medicale sau pentru numarul de zile lucratoare din perioada in care persoana asigurata urmeaza cursuri de reconversie profesionala, beneficiaza de reducerea timpului normal de munca sau de trecerea temporara in alt loc de munca.
    (3) Sumele reprezentand indemnizatii platite de angajator asiguratilor potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, care depasesc cuantumul contributiei datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale de la casa teritoriala de pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul acestuia.
    (4) Indemnizatiile pe care angajatorii le achita fara indeplinirea conditiilor legale si pe care acestia le deconteaza cu sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 45
    In cazul asiguratilor care se regasesc in doua sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 5, 6 si 7 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitate la mai multi angajatori, indemnizatiile prevazute la art. 39 din prezentele norme metodologice se platesc o singura data de catre angajatorul la care a avut loc accidentul de munca sau la care s-a declarat boala profesionala.

    SECTIUNEA a 4-a
    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

    Art. 46
    Asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca datorita unui accident de munca sau datorita unei boli profesionale.
    Art. 47
    (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din baza de calcul.
    (2) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca este:
    a) media veniturilor salariale brute realizate de catre persoanele angajate in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului; in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contributia;
    b) veniturile stipulate de catre asiguratii individuali in contractele pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    c) drepturile acordate in perioada respectiva pentru somerii care urmeaza cursuri de recalificare sau de reconversie profesionala, exclusiv sumele acordate cu titlu de plati compensatorii.
    Art. 48
    Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    Art. 49
    (1) Medicul curant poate propune, in situatii temeinic justificate, prelungirea concediului pentru incapacitate temporara de munca peste 180 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.
    (2) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare, trecerea temporara in alt loc de munca, reducerea timpului de munca, reluarea activitatii in aceeasi profesie sau intr-o alta profesie ori pensionarea de invaliditate.
    (3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Indemnizatia pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatia pentru reducerea timpului de munca

    Art. 50
    Asiguratul care datorita unei boli profesionale sau datorita unui accident de munca nu isi mai poate desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestarii riscului asigurat sau care nu mai poate realiza durata normala de munca poate beneficia, la cerere, de trecerea temporara in alt loc de munca sau de reducerea cu o patrime a timpului normal de lucru.
    Art. 51
    (1) Asiguratul isi poate relua activitatea la vechiul loc de munca sau poate realiza programul normal de lucru inainte de expirarea perioadei maxime de reducere a programului de lucru, prevazuta de legislatia in vigoare, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
    (2) Angajatorul va instiinta casa teritoriala de pensii, in termen de cel mult 5 zile, despre modificarea intervenita in situatia asiguratului.
    Art. 52
    Cuantumul indemnizatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca si pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a se depasi 25% din baza de calcul.
    Art. 53
    Indemnizatiile pentru trecerea temporara in alt loc de munca, precum si cele pentru reducerea timpului de munca se acorda, pentru o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau in mai multe etape.

    SECTIUNEA a 6-a
    Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare si de reconversie profesionala

    Art. 54
    (1) Victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale beneficiaza la cerere, in conditiile legii, de o indemnizatie pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionala.
    (2) Indemnizatia se acorda numai daca asiguratul respecta integral programul de instruire pe toata durata cursurilor.
    (3) In situatia in care asiguratul nu respecta programul de instruire din motive ce ii sunt imputabile, organizatorul cursurilor de calificare sau de reconversie profesionala instiinteaza de indata casa teritoriala de pensii despre aceasta, care sisteaza plata indemnizatiei.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazurile de forta majora. Forta majora se dovedeste cu acte.
    (5) Constatarea cazurilor de forta majora prevazute la alin. (4) se efectueaza de catre personalul imputernicit al casei teritoriale de pensii.
    Art. 55
    Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionala se acorda lunar si reprezinta 70% din salariul de baza brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de munca sau a bolii profesionale.
    Art. 56
    Indemnizatia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie profesionala se acorda doar daca persoana asigurata nu beneficiaza in paralel de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca sau de pensie de invaliditate gradul III, acordata potrivit reglementarilor in vigoare.

    SECTIUNEA a 7-a
    Compensatiile pentru atingerea integritatii

    Art. 57
    Au dreptul la o compensatie pentru atingerea integritatii asiguratii care in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale raman cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20 - 50% .
    Art. 58
    Compensatiile pentru atingerea integritatii se acorda doar daca accidentul de munca a antrenat o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, conform definitiei accidentului de munca.
    Art. 59
    Compensatia pentru atingerea integritatii se acorda doar dupa incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca.
    Art. 60
    In vederea obtinerii compensatiei pentru atingerea integritatii persoana asigurata depune o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, conform anexei nr. 9.
    Art. 61
    (1) In termen de 15 zile de la depunerea cererii, medicul expert al asiguratorului decide asupra acordarii compensatiei pentru atingerea integritatii, precum si asupra cuantumului acesteia.
    (2) In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale considera ca sunt necesare examinari ulterioare, acesta poate dispune efectuarea acestora.
    Art. 62
    Grilele, intervalele si cuantumul pe baza carora se acorda compensatiile pentru atingerea integritatii se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.

    SECTIUNEA a 8-a
    Despagubirile in caz de deces

    Art. 63
    In cazul decesului asiguratului ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, despagubirea in caz de deces se acorda, la cerere, unei singure persoane, care poate fi una dintre persoanele mentionate la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 64
    Despagubirile in caz de deces se acorda pe baza urmatoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 9, certificat de deces - original si copie, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civila ale solicitantului care sa ateste calitatea acestuia sau acte din care sa rezulte ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz.
    Art. 65
    (1) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite sau respinge cererea prin decizie motivata.
    (2) Termenul de solutionare a cererii este de 15 zile de la data depunerii acesteia la casa teritoriala de pensii.
    (3) Plata despagubirii se efectueaza prin casieria casei teritoriale de pensii.
    (4) Decizia se comunica petentului in termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
    (5) Cuantumul despagubirii in caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul National de Statistica.
    Art. 66
    Dupa efectuarea platii despagubirilor in caz de deces, asiguratorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.

    SECTIUNEA a 9-a
    Rambursari de cheltuieli

    Art. 67
    In vederea rambursarii cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenta sau de confectionarea unor dispozitive destinate sa asigure recuperarea functionalitatii organismului victimei accidentului de munca, persoana juridica sau persoana fizica care a suportat cheltuielile se adreseaza casei teritoriale de pensii in raza careia s-a produs accidentul de munca.
    Art. 68
    (1) Cererea de rambursare a cheltuielilor trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare a solicitantului, cum sunt numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau denumirea, imputernicirea reprezentantului persoanei juridice, codul unic de inregistrare, sediul, contul bancar, dupa caz, precum si datele de identificare a accidentatului/accidentatilor: numele, prenumele, varsta, codul numeric personal, cetatenia, domiciliul, locul de munca la care este/sunt incadrat/incadrati.
    (2) Modelul cererii de rambursare a cheltuielilor este prevazut in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
    (3) Cererea se depune la sediul casei teritoriale de pensii, insotita de documente justificative, dupa caz.
    Art. 69
    (1) In cazul in care persoana indreptatita solicita rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenta utilizand alte mijloace decat cele uzuale, aceasta trebuie sa prezinte:
    a) facturi sau alte documente din care sa rezulte tipul cheltuielilor efectuate, precum si cuantumul acestora;
    b) declaratia pe propria raspundere a angajatorului sau a persoanei care a solicitat transportul, dupa caz, din care trebuie sa reiasa caracterul de urgenta al transportului, mijlocul de transport utilizat, precum si descrierea imprejurarilor care au impus utilizarea altor mijloace decat a celor uzuale pentru salvarea victimei accidentului de munca;
    c) dovada, emisa de organele competente, din care sa rezulte faptul ca solicitantul nu inregistreaza obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (2) Pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma solicitata a fi rambursata se determina prin inmultirea numarului de kilometri echivalenti (dus-intors) pentru mediul urban, respectiv a numarului de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural, cu consumul normat de combustibil pe kilometru parcurs si cu pretul mediu al combustibilului utilizat.
    (3) Pentru serviciile de transport aerian si pe apa, suma solicitata a fi rambursata se calculeaza pe baza numarului de ore de zbor, respectiv a numarului de mile marine estimat, inmultit cu costul mediu al unei ore de zbor, respectiv costul mediu pe mila marina.
    (4) Tipurile de transport de urgenta ce pot fi decontate de CNPAS sunt altele decat cele ale unitatilor specializate in efectuarea unor servicii de transport sanitar si care indeplinesc criteriile de autorizare prevazute de reglementarile Ministerului Sanatatii, precum si cele de acreditare.
    Art. 70
    Medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirma sau infirma, prin referat motivat, faptul ca salvarea victimei impunea transportul de urgenta cu alte mijloace decat cele uzuale.
    Art. 71
    (1) In cazul in care persoana indreptatita solicita rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea ochelarilor, aceasta trebuie sa prezinte urmatoarele: dovada, emisa de organele competente, din care sa rezulte faptul ca solicitantul nu inregistreaza obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prescriptia medicului, documente din care sa reiasa ca ochelarii au fost deteriorati in timpul accidentului de munca, de exemplu: declaratia pe propria raspundere a victimei accidentului, declaratiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de munca.
    (2) Cheltuielile ocazionate de confectionarea ochelarilor vor fi decontate integral, fara a se depasi pretul de referinta stabilit prin decizie a presedintelui CNPAS.
    Art. 72
    (1) In cazul in care persoana indreptatita solicita rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea aparatelor acustice, aceasta trebuie sa prezinte urmatoarele: dovada, emisa de organele competente, din care sa rezulte faptul ca solicitantul nu inregistreaza obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prescriptia medicului care trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat, documente din care sa reiasa ca aparatul acustic a fost deteriorat in timpul accidentului de munca, cum ar fi: declaratia pe propria raspundere a victimei accidentului, declaratiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de munca.
    (2) In sensul prezentelor norme metodologice, prin sintagma aparat acustic se intelege proteza auditiva.
    Art. 73
    In cazul in care persoana indreptatita solicita rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea protezelor oculare, aceasta trebuie sa prezinte urmatoarele: dovada, emisa de organele competente, din care sa rezulte faptul ca solicitantul nu inregistreaza obligatii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prescriptia medicului, documente din care sa reiasa ca proteza oculara a fost deteriorata in timpul accidentului de munca, cum ar fi declaratia pe propria raspundere a victimei accidentului, declaratiile martorilor, copie de pe procesul-verbal de cercetare a accidentului de munca.
    Art. 74
    (1) Cererea, insotita de documentele justificative sus-mentionate, se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia s-a produs accidentul de munca.
    (2) Directorul executiv al casei teritoriale de pensii poate solicita orice alte documente necesare in vederea emiterii deciziei de admitere/respingere a cererii de rambursare a cheltuielilor.
    (3) Cererea de rambursare a cheltuielilor poate fi admisa in totalitate, admisa partial sau respinsa.
    (4) Impotriva deciziei de rambursare a cheltuielilor se poate face plangere la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul reclamantului.
    Art. 75
    In situatia in care cererea de rambursare a cheltuielilor este de competenta CNPAS, casa teritoriala de pensii va transmite Directiei generale accidente de munca si boli profesionale urmatoarele documente:
    a) cererea motivata a solicitantului;
    b) referatul compartimentului de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii;
    c) propunerea directorului executiv privind solutionarea cererii.
    Art. 76
    Nivelul maxim cu privire la preturile de referinta la care se acorda rambursarile de cheltuieli prevazute la art. 50 din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste prin decizie a presedintelui CNPAS si se actualizeaza anual cu coeficientul de inflatie.

    CAP. 4
    Comunicarea si constatarea accidentelor de munca

    Art. 77
    Dispozitiile prezentului capitol modifica si completeaza prevederile Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 78
    (1) Comunicarea accidentelor de munca prevazute in cap. V din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, se va face si catre casa teritoriala de pensii in raza careia s-au produs si va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
    b) sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
    c) locul unde s-a produs accidentul;
    d) data si ora la care s-a produs accidentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
    e) datele personale ale victimei: numele si prenumele, ocupatia, varsta, starea civila, vechimea in ocupatie si la locul de munca;
    f) imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive;
    g) consecintele accidentului;
    h) unitatea medicala la care a fost internat accidentatul;
    i) numele si functia persoanei care comunica accidentul;
    j) data comunicarii.
    (2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se va face, dupa caz, de angajator, organele de politie sau de orice persoana care are cunostinta de producerea accidentului.
    (3) Comunicarea incidentelor periculoase va fi transmisa si la casa teritoriala de pensii si va cuprinde informatiile solicitate, prevazute la alin. (1), mai putin datele personale ale victimei.
    Art. 79
    (1) In cazul accidentelor care au antrenat incapacitate temporara de munca, cercetarea se va efectua, imediat dupa comunicare, de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, dupa caz, de catre casa teritoriala de pensii.
    (2) In cazul evenimentelor produse in activitatile nucleare, soldate cu victime, un exemplar al procesului-verbal de cercetare va fi inaintat, in termen de cel mult 5 zile de la data la care accidentul a fost comunicat Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, si la casa teritoriala de pensii.
    Art. 80
    Cercetarea accidentului urmat de incapacitate temporara de munca se va incheia in cel mult 5 zile de la data producerii, cu exceptia cazurilor cand sunt necesare expertize, situatii in care termenul se poate prelungi cu cel mult 5 zile, cu acordul casei teritoriale de pensii.
    Art. 81
    (1) In vederea cercetarii evenimentelor se intocmeste un dosar, care va cuprinde:
    a) opisul actelor aflate in dosar;
    b) procesul-verbal de cercetare;
    c) schite si fotografii referitoare la eveniment;
    d) declaratia accidentatului/accidentatilor, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;
    e) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
    f) declaratiile persoanelor raspunzatoare de nerespectarea reglementarilor legale;
    g) copii de pe actele si documentele necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
    h) orice alte documente si declaratii necesare pentru a determina caracterul accidentului;
    i) formularul pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM;
    j) copie a fisei medicale de examinare la angajare sau a ultimului examen medical periodic.
    (2) In functie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, dupa caz:
    a) copie de pe autorizatie, in cazul in care victima, in momentul accidentului, desfasura o activitate care necesita autorizare;
    b) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
    c) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala, din care sa rezulte diagnosticul provizoriu;
    d) copie de pe certificatul/certificatele de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, care se va atasa la dosar dupa eliberarea de catre unitatea sanitara;
    e) actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala, din care sa rezulte data si ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul, in cazul accidentelor de traseu;
    f) orice acte doveditoare emise de organele autorizate si prezentate de accidentat, din care sa se poata stabili locul, data si ora producerii accidentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data accidentarii;
    g) copie de pe procesul-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice;
    h) documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu.
    Art. 82
    (1) In vederea cercetarii accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, angajatorul are obligatia sa numeasca prin decizie scrisa comisia de cercetare din care va face parte si o persoana din compartimentul de protectie a muncii/cu atributii speciale de protectia muncii.
    (2) Comisia de cercetare a accidentului se recomanda a avea in componenta cel putin 3 persoane.
    (3) Dosarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporara de munca, intocmit de comisia de cercetare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, va fi inaintat, pentru verificare si avizare, la casa teritoriala de pensii din judetul respectiv, in termen de 5 zile de la finalizarea cercetarii.
    (4) Casa teritoriala de pensii va aviza si va restitui dosarul in cel mult 7 zile de la data primirii.
    (5) In cazul in care cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, casa teritoriala de pensii poate dispune completarea dosarului sau, dupa caz, poate efectua o ancheta proprie.
    Art. 83
    (1) Procesul-verbal de cercetare a evenimentelor va contine urmatoarele informatii:
    a) data incheierii procesului-verbal;
    b) numele persoanelor care efectueaza cercetarea accidentului si calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit caruia sunt indreptatite sa efectueze cercetarea, precum si institutia unde lucreaza;
    c) perioada si locul in care s-a efectuat cercetarea;
    d) obiectul cercetarii;
    e) data si ora producerii evenimentului; in cazul in care s-a produs un accident si ulterior a survenit decesul victimei/victimelor implicate in acest accident, se va preciza si data decesului;
    f) locul producerii evenimentului;
    g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, activitatea principala desfasurata de acesta si, daca este cazul, datele de identificare a angajatorului la care este/a fost incadrat accidentatul;
    h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor - numele, prenumele, cetatenia, varsta, starea civila, numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este/sunt incadrat/incadrati, profesia de baza, ocupatia in momentul accidentarii, vechimea in munca, in functie sau in meserie si la locul de munca, iar pentru persoanele care, in momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta;
    i) descrierea detaliata a locului, echipamentului tehnic, a imprejurarilor si modului in care s-a produs evenimentul, reconstituite, in special, in baza constatarilor facute la locul accidentului, declaratiei conducatorului locului de munca, declaratiei accidentatului/accidentatilor, declaratiilor martorilor si verificarii altor acte si documente necesare stabilirii imprejurarilor;
    j) urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de accidentat/accidentati;
    k) cauzele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementarile legale in vigoare incalcate, precizand actele normative nerespectate, cu redarea integrala a textului acestora, dupa caz;
    l) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;
    m) persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, cu trimitere la actele normative si la articolele incalcate, in conditiile precizate la lit. k);
    n) sanctiunile contraventionale aplicate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, si, dupa caz, propuneri pentru cercetare penala si/sau propuneri pentru sanctiuni administrative si/sau disciplinare;
    o) angajatorul care va inregistra si va declara accidentul de munca;
    p) masurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare, precum si termenul de raportare la organele competente sa efectueze cercetarea, dupa caz, privind solutionarea deficientelor;
    r) numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul-verbal de cercetare si repartizarea acestora;
    s) semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
    t) viza autoritatii competente sa decida caracterul accidentului.
    (2) Un exemplar al procesului-verbal de cercetare mentionat la alin. (1) va fi inaintat si casei teritoriale de pensii.
    Art. 84
    (1) In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele competente, angajatorul la care se inregistreaza accidentul va completa FIAM, care va fi tipizat, conform modelului prevazut in anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    (2) FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata si constituie documentul de declarare oficiala a accidentului de munca.
    (3) FIAM va purta semnatura si stampila reprezentantului legal al angajatorului, precum si semnatura si stampila conducatorului autoritatii competente sa decida caracterul accidentului, dupa caz.
    (4) FIAM se completeaza imediat dupa incheierea cercetarii accidentului, conform instructiunilor de completare a FIAM aflate in vigoare.
    (5) Un exemplar al FIAM va fi transmis casei teritoriale de pensii din judetul respectiv, in termen de 5 zile de la finalizarea cercetarii (o data cu dosarul pentru avizare).
    Art. 85
    (1) In baza formularelor de inregistrare a accidentelor de munca si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, casa teritoriala de pensii si inspectoratul teritorial de munca vor inregistra si vor tine evidenta tuturor accidentelor de munca si a incidentelor periculoase inregistrate de angajatorii care au sediul pe teritoriul judetului respectiv.
    (2) Evidenta se tine, de asemenea, in Registrul de evidenta a accidentatilor in munca si, respectiv, in Registrul de evidenta a incidentelor periculoase, care se afla la angajator.
    Art. 86
    In urma cercetarii bolilor profesionale de catre autoritatea competenta sa efectueze cercetarea, un exemplar al fisei BP2 intocmite conform reglementarilor in vigoare se va transmite casei teritoriale de pensii.

    CAP. 5
    Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

    Art. 87
    Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale reprezinta activitatea principala a asiguratorului, destinata imbunatatirii conditiilor de munca.
    Art. 88
    (1) In scopul desfasurarii activitatii de prevenire CNPAS dispune de consilieri de prevenire, cu specializare tehnica sau medicala.
    (2) In situatii temeinic justificate, la propunerea directorilor executivi ai caselor teritoriale de pensii, CNPAS aproba angajarea in functia de consilier de prevenire si personal cu pregatire juridica.
    Art. 89
    In cadrul activitatii de prevenire desfasurate de consilierii de prevenire se identifica urmatoarele actiuni care au drept scop eliminarea sau reducerea riscurilor de accidente de munca si boli profesionale:
    a) stabilirea de programe de prevenire prioritare la nivel national, prin identificarea situatiilor cu riscuri mari de accidente de munca si boli profesionale;
    b) stabilirea de programe de prevenire in baza situatiilor concrete identificate in timpul vizitelor la locurile de munca;
    c) consiliere cu privire la cele mai potrivite metode de evaluare a riscurilor, adaptate specificului locului de munca;
    d) efectuarea de recomandari cu caracter tehnic pentru remedierea situatiilor cu pericol potential;
    e) propunerea efectuarii si finantarii de studii si analize institutelor de cercetare de specialitate, in vederea fundamentarii masurilor de prevenire prioritare la nivel national;
    f) consilierea angajatorilor la intocmirea instructiunilor proprii;
    g) recomandarea de masuri de prevenire si urmarirea aplicarii lor;
    h) elaborarea si propunerea de forme si mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
    i) consilierea angajatorilor cu privire la implementarea managementului securitatii si sanatatii in munca;
    j) cercetarea accidentelor cu incapacitate temporara de munca si stabilirea caracterului de munca al acestora se vor face in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 90
    (1) CNPAS abiliteaza persoane juridice in calitate de servicii de prevenire externe.
    (2) Criteriile privind abilitarea serviciilor de prevenire externe se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 6
    Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

    Criterii de autorizare a asociatiilor profesionale
    Art. 91
    In vederea indeplinirii dispozitiilor art. 84 alin. (4) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, CNPAS stabileste criteriile de autorizare a acestor asociatii profesionale.
    Art. 92
    (1) Criteriile utilizate in vederea autorizarii asociatiilor profesionale sunt structurate dupa cum urmeaza:
    a) statutul juridic;
    b) organizare si functionare;
    c) mijloace si resurse disponibile necesare desfasurarii activitatii specifice;
    d) criterii deontologice pentru personalul implicat in activitatea asociatiilor profesionale.
    (2) In functie de situatia concreta a furnizorilor de servicii de prevenire pot fi adoptate si criterii suplimentare.

    Statutul juridic
    Art. 93
    Asociatiile profesionale care solicita autorizarea trebuie sa fie asociatii profesionale romane, constituite in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Organizare si functionare
    Art. 94
    Asociatiile profesionale care solicita abilitarea trebuie sa dispuna de o conducere si o structura administrativ-organizatorica, care sa confere independenta de decizie in afara oricaror interese si impartialitate in judecarea si instrumentarea solicitarilor.
    Art. 95
    In cazul in care asociatiile profesionale solicita abilitarea pentru mai multe domenii de specialitate, corespunzatoare profilului unor grupe specializate de activitati de prevenire diferite, implicand si un volum mare de activitate de prevenire, in structura lor organizatorica trebuie sa existe un compartiment sau un coordonator de activitate de prevenire, pentru a asigura armonizarea si coordonarea procedurala, precum si lucrarile de secretariat si evidenta aferente acestei activitati.
    Art. 96
    Indeplinirea acestor criterii si conditii se demonstreaza prin documentele care stabilesc functiile de conducere si compartimentele implicate in activitatea de prevenire, atributiile si responsabilitatile aferente, precum si relatiile dintre acestea: organigrama, regulamentul de organizare si functionare (ROF), alte regulamente si proceduri.
    Art. 97
    Astfel, pentru activitati de prevenire asociatiile profesionale trebuie sa demonstreze ca pentru fiecare dintre activitatile solicitate exista unul sau mai multi specialisti care sunt formati pentru aceste domenii.

    Mijloace si resurse disponibile necesare desfasurarii activitatii
    Art. 98
    (1) Asociatiile profesionale au obligatia de a face dovada existentei mijloacelor tehnice si logistice, precum si a resurselor necesare pentru desfasurarea adecvata a activitatii de elaborare a programelor de prevenire in domeniile de specialitate aferente, astfel incat sa se poata fundamenta continutul programului de prevenire si aprecierea aferenta, in vederea garantarii aptitudinii la utilizare in societati a procedeelor care fac obiectul programului.
    (2) Prezentarea acestor mijloace tehnice si logistice trebuie sa cuprinda:
    a) numarul total de personal, din care personal cu studii superioare (din care personal atestat) defalcat pe domeniile de specialitate aferente activitatii de prevenire;
    b) lista dotarilor tehnice (echipamente) si logistice (tehnica de calcul, software) existente, absolut necesare pentru desfasurarea activitatii in domeniile de specialitate respective.
    Art. 99
    Situatia financiara, menita sa asigure stabilitate si suport financiar adecvat pentru desfasurarea activitatilor specifice fara presiuni exterioare de orice natura, se demonstreaza prin indicatorii si mijloacele financiare rezultate din ultimul bilant anual si din bugetul pe anul in curs (sau din alte documente in ceea ce priveste: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finantarea activitatii etc.).
    Art. 100
    Asociatiile profesionale trebuie sa dispuna de un sistem propriu de management al calitatii certificat.

    Criterii deontologice pentru personalul implicat in activitatea asociatiilor profesionale
    Art. 101
    Prin criteriile deontologice pentru personalul asociatiilor profesionale se urmareste indeplinirea urmatoarelor cerinte:
    a) asigurarea obiectivitatii si impartialitatii in executarea activitatii specifice;
    b) pastrarea secretului profesional;
    c) asigurarea independentei personalului in instrumentarea activitatilor si luarea deciziilor aferente.
    Art. 102
    Evaluarea acestor criterii se face pe baza prevederilor din documentele interne ale asociatiilor profesionale.
    Art. 103
    (1) In acelasi timp, prin indeplinirea criteriilor deontologice se are in vedere nivelul de confidentialitate si securitate al activitatii si documentelor specifice.
    (2) Nivelul de confidentialitate si securitate se evalueaza pe baza urmatoarelor subcriterii:
    a) asigurarea confidentialitatii informatiilor vehiculate in cadrul desfasurarii activitatii de prevenire si a celor cuprinse in documentele elaborate si arhivate;
    b) limitarea accesului la documentele din arhiva prin dispozitii scrise ale conducerii furnizorilor de servicii de prevenire;
    c) luarea de masuri pentru ca personalul implicat in activitatea de prevenire sa nu aiba acces la elementele de secret profesional care nu il privesc;
    d) limitarea prin masuri specifice a difuzarii elementelor confidentiale catre intreaga masa a personalului din cadrul furnizorului de servicii de prevenire;
    e) luarea de masuri pentru pastrarea in siguranta a documentelor privind activitatea de prevenire.
    (3) Evaluarea acestor criterii se face in baza prevederilor din documentele interne ale furnizorilor de servicii de prevenire.

    CAP. 7
    Contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

    Art. 104
    In conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, tarifele si clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, elaborate de CNPAS si aprobate prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 105
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica pentru accidentele de munca si bolile profesionale produse si confirmate incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 106
    CNPAS si CNAS pot incheia un protocol de colaborare pentru buna desfasurare a activitatii de reabilitare medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Art. 107
    Pentru anumite servicii medicale CNPAS poate incheia contracte directe cu furnizorii de servicii medicale.

    ANEXA 1 *1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

         _ _ _ _ _ _ _            _ _         _ _         _ _ _ _
    Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

                         DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
       privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

    1. DATE DE IDENTIFICARE:
 ______________________________________________________________________________
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|S.C.:              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Localitatea:                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _ |
|Strada:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|_||
|         _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               _ _ _ _ _ _ |
|Sector: |_|_| Judet: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod Postal: |_|_|_|_|_|_||
|          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      Fax: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|E-mail:            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Numele si prenumele|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|(administratorului/directorului general)                                      |
|                                                                              |
|Nr. inreg.        _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _    Cod      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Reg. Comertului: |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|   fiscal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                                                                              |
|Cont                                                                          |
|bancar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|Banca:             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
|______________________________________________________________________________|

    2. ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL SOCIETATII:
 ______________________________________________________________________________
| _________________________                                                    |
||Se vor nominaliza toate  |       ________   ________________   _____________ |
||activitatile cu personal |      |Cod CAEN| |Nr. persoane (P)| |% din total P||
||angajat in ordinea nr. de|      |________| |________________| |_____________||
||persoane din societate   |                                                   |
||_________________________|                                                   |
|                                  _ _ _ _       _ _ _ _ _ _      _ _   _ _    |
|2.1 ____________________________ |_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|    |_|_|,|_|_|%  |
|                                  _ _ _ _       _ _ _ _ _ _      _ _   _ _    |
|2.2 ____________________________ |_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|    |_|_|,|_|_|%  |
|                                  _ _ _ _       _ _ _ _ _ _      _ _   _ _    |
|2.3 ____________________________ |_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|    |_|_|,|_|_|%  |
|                                  _ _ _ _       _ _ _ _ _ _      _ _   _ _    |
|2.4 ____________________________ |_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|    |_|_|,|_|_|%  |
|                                  _ _ _ _       _ _ _ _ _ _          _ _ _    |
|            TOTAL                |_|_|_|_|     |_|_|_|_|_|_|        |1|0|0|%  |
|                                                                    |_|_|_|   |
|______________________________________________________________________________|

    3. Date statistice privind accidentele de munca si boli profesionale
       (se completeaza pentru fiecare activitate enumerata la pct. 2)
 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||           DATE STATISTICE/ACTIVITATE               |          ANUL*)       ||
||                                                    |_______________________||
||                                                    |200_ |200_ |200_ |medie||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||2.1 _______________________________________________ |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar total accidente de munca, din care:           |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)             | | | | | | | | | | | | ||
||____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
||b) accidente soldate cu invaliditate/deces (fara    |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||   traseu)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||____________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__||
||Numar total cazuri noi de imbolnaviri profesionale  |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii deosebite     |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii speciale      |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||           DATE STATISTICE/ACTIVITATE               |          ANUL*)       ||
||                                                    |_______________________||
||                                                    |200_ |200_ |200_ |medie||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||2.2 _______________________________________________ |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar total accidente de munca, din care:           |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)             | | | | | | | | | | | | ||
||____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
||b) accidente soldate cu invaliditate/deces (fara    |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||   traseu)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||____________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__||
||Numar total cazuri noi de imbolnaviri profesionale  |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii deosebite     |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii speciale      |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||           DATE STATISTICE/ACTIVITATE               |          ANUL*)       ||
||                                                    |_______________________||
||                                                    |200_ |200_ |200_ |medie||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||2.3 _______________________________________________ |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar total accidente de munca, din care:           |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)             | | | | | | | | | | | | ||
||____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
||b) accidente soldate cu invaliditate/deces (fara    |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||   traseu)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||____________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__||
||Numar total cazuri noi de imbolnaviri profesionale  |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii deosebite     |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii speciale      |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||           DATE STATISTICE/ACTIVITATE               |          ANUL*)       ||
||                                                    |_______________________||
||                                                    |200_ |200_ |200_ |medie||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||2.4 _______________________________________________ |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar total accidente de munca, din care:           |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||a) accidente de traseu (ITM/INV/decese)             | | | | | | | | | | | | ||
||____________________________________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||
||b) accidente soldate cu invaliditate/deces (fara    |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||   traseu)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  ||
||____________________________________________________|__|__|__|__|__|__|__|__||
||Numar total cazuri noi de imbolnaviri profesionale  |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii deosebite     |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
||Numar salariati incadrati in conditii speciale      |     |     |     |     ||
||____________________________________________________|_____|_____|_____|_____||
|______________________________________________________________________________|

    Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie si in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

    Numele ____________________   Prenumele _____________________

    Data ______________________   Functia*) ____________________

                                          Semnatura si stampila
                                          _____________________
------------
    *) se vor completa datele aferente ultimilor 3 ani
    *) Director General sau alta persoana autorizata

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    CASA NATIONALA DE PENSII
    SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
    CASA JUDETEANA DE PENSII .................

    NR. INREGISTRARE ....../..................

                           CONTRACT INDIVIDUAL DE ASIGURARE

    1. Partile contractante:
    Contractul se incheie intre:
    Casa de pensii a judetului ........................, denumita in continuare Casa, cu sediul in localitatea ..................., str. ............. nr. ...., in calitate de asigurator, reprezentata de Dna/Dl ............................., in calitate de Director executiv
    si
    ............................., fiul/fiica lui ................... si al lui ..................., nascut in ..................., pe data de ................, posesor al BI/CI seria ..... numarul ............., eliberat de ..............., la data de .................., CNP ......................., cu domiciliul in localitatea ..............., str. ............. nr. ...., bloc. ..., scara ...., apartament ...., judet/sector ...................... in calitate de asigurat.

    2. Obiectul contractului
    2.1 Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale prin acordarea de prestatii pentru reabilitarea victimelor accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si consiliere pentru prevenirea riscurilor profesionale la care sunt expusi asiguratii in timpul exercitarii profesiei lor, reglementate prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2.2 Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii la Casa.

    3. Conditiile de asigurare
    3.1 Cota de contributie este de 1% din venitul asigurat.
    3.2 Venitul asigurat este de: ........................ .
    3.3 Cuantumul contributiei este de: .................. .
    3.4 Contul in care se plateste contributia, deschis la Trezoreria judeteana/sector pe seama Casei este ................ .
    3.5 Plata se poate face si in numerar, la casieria Casei sau prin alte mijloace de plata prevazute de lege.
    3.6 Plata contributiei se efectueaza pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se datoreaza contributia.

    4. Obligatiile asiguratorului:
    4.1 Asiguratorul se obliga la urmatoarele servicii si prestatii, dupa caz:
    4.1.1 Reabilitare medicala:
    a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloace de transport specializate si in unitati spitalicesti;
    b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
    c) servicii medicale, in spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
    d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
    e) servicii de chirurgie reparatorie;
    f) cure balneoclimaterice.
    4.1.2 Recuperarea capacitatii de munca:
    a. In vederea diminuarii sau compensarii deficientelor de sanatate suferite prin accidente de munca si de boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.
    b. Pentru recuperarea capacitatii de munca asiguratii beneficiaza de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului.
    4.1.3 Asistenta tehnica pentru promovarea si stimularea activitatilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in conditiile prevazute de lege.
    4.2 Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestatii si servicii:
    a. plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatiei pentru trecerea temporara in alt loc de munca, indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca si indemnizatiei pentru reconversie profesionala;
    b. contravaloarea serviciilor medicale, mentionate mai sus;
    c. compensatii pentru atingerea integritatii rezultata in urma unui accident de munca sau a bolilor profesionale;
    d. despagubiri in caz de deces.

    5. Obligatiile asiguratului
    5.1 Asiguratul are urmatoarele obligatii:
    5.1.1 Sa prezinte, in termenul prevazut de lege, declaratia de venituri;
    5.1.2 Sa notifice asiguratorului orice modificare privind datele din declaratia de venituri;
    5.1.3 Sa plateasca contributia de asigurare stabilita in termenul prevazut de prezentul contract.
    Neplata contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale la termenul prevazut in contract genereaza dobanzi pentru fiecare zi calendaristica, potrivit legii.
    5.1.4 Sa promoveze prevenirea riscurilor profesionale conform masurilor stabilite cu asiguratorul in baza activitatii de consiliere depuse;
    5.1.5 Sa prezinte in termenele stabilite de lege toate documentele justificative.

    6. Alte clauze
    6.1 Neplata contributiei de catre asigurat atrage dupa sine neacordarea dreptului la prestatii, pana la achitarea contributiei datorate si a majorarilor de intarziere aferente.
    6.2 Pentru modificarile notificate asiguratorului de catre asigurat, se vor incheia acte aditionale la contractul de baza.
    6.3 Neplata contributiei de asigurare pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare.
    6.4 Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract individual de asigurare.
    6.5 Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu este impozabila.
    6.6 Asiguratul are obligatia de a se prezenta la sediul Casei atunci cand este solicitat, respectiv la termenul prevazut in invitatie.
    6.7 In cazul rezilierii contractului, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale achitata nu se restituie.
    6.8 In caz de forta majora, partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
    6.9 Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract nesolutionate intre parti pe cale amiabila, se solutioneaza de instantele competente potrivit legii.

    Asigurator,                                            Asigurat,

    ANEXA 3 *1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Unitatea Sanitara .............................
    Localitatea ...................................
    Judetul/Sectorul ..............................
    Nr. contract cu Casa de Asigurari de Sanatate
    ...............................................

                             REFERAT MEDICAL*)

    Subsemnatul dr. .................. medic primar/specialist cu cod parafa |_|_|_|_|_|_| propun expertiza medicala a capacitatii de munca a d-lui/d-nei ........................... CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul in ...................... str. ........................ nr. ........... judet/sector ......................... de profesie ............................ angajat la .........................
    Este in evidenta de la data de ...................
    Diagnosticul clinic la data luarii in evidenta: ............................
    Diagnosticul clinic actual: ................................................
................................................................................
................................................................................
    Examen obiectiv ............................................................
................................................................................
    A fost internat/a in spital*) .............................................
................................................................................
    Investigatii clinice, paraclinice*) .......................................
................................................................................
    Tratamente urmate: .........................................................
................................................................................
    Plan de recuperare: ........................................................
................................................................................
................................................................................
    Prognostic recuperator: ....................................................
    Se afla in incapacitate temporara de munca de la data de ............... si a totalizat un numar de ....... zile concediu medical la data de ...............
    Propunem:
    a) Prelungirea concediului medical, considerand ca bolnavul este recuperabil, cu ......... zile de la .............. pana la ..............
    b) Bolnavul nu este recuperabil in limitele duratei concediului medical prevazut de lege si propunem pensionarea de invaliditate temporara.

                             MEDIC PRIMAR/SPECIALIST

                      (parafa + stampila unitatii sanitare)

    Nr. ........ Data ...............
------------
    *) Necompletarea tuturor rubricilor determina invalidarea referatului.
    *) Se vor anexa rezultatele, biletele de iesire din spital.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    CERERE PENTRU ACORDAREA
    _______________________
                                                Nr. _____ din ___________

    Catre
                     CASA JUDETEANA DE PENSII _____________________

    Subsemnatul(a) ________________________ cu codul numeric personal ____________________________ domiciliat(a) in localitatea __________________ str. _____________________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. ___ ap. _____ judetul/sect. _______________ posesor act identitate seria ______ nr. _________ eliberat de ______________________ la data de _______ nascut la data de ______________ in ____________________ localitatea/judetul _______________ fiul(fiica) _____________________ lui ____________ si al _____________, angajat/fost angajat _______________, solicit aprobarea achizitionarii unei _________________ in conformitate cu art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - recomandare medicala nr. ______ din data de _________

________________________________________________________________________________
    Declar pe proprie raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)
    - primesc/nu primesc din alta sursa un/o ___________

    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, Casa judeteana de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

              DATA ______________                    SEMNATURA,

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Casa Nationala de Pensii
    si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
    Casa Judeteana de Pensii: .............

                                 INVITATIE

    Va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in ziua de ......... luna ....... anul ........ ora ........ la ....................., ce functioneaza in localitatea ...................... judetul/sectorul ................. Spitalul/Policlinica din str. ..................... nr. ... camera ......... pentru inceperea procedurilor de protezare
    Veti aduce urmatoarele:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................
    In caz de neprezentare programarea isi pierde valabilitatea urmand sa vi se aloce un nou termen in functie de celelalte programari.

         MEDIC EXPERT AL                 RESPONSABIL COMPARTIMENT ACCIDENTE
         ASIGURARILOR SOCIALE,           DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
         ..................                      .................
             (semnatura)                             (SEMNATURA)

    ANEXA 6*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    Cerere de participare la cursuri de recalificare sau reconversie profesionala

                                                Nr. _____ din ___________

    Catre
                     CASA JUDETEANA DE PENSII _____________________

    Subsemnatul(a) _________________________ cu codul numeric personal ___________________ domiciliat(a) in localitatea ________________ str. __________ nr. _____ bl. ____ sc. ___ et. ___ ap. ______ judetul __________________ posesor act identitate seria ______ nr. _________ eliberat de _________________________ la data de __________ nascut la data de _________ in localitatea/judetul _____________________ fiul(fiica) lui ____________ si al _____________, angajat/fost angajat la ______________ solicit aprobarea efectuarii unor cursuri de recalificare sau reconversie profesionala, in conformitate cu art. 29 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.

________________________________________________________________________________
    Declar pe proprie raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a)

    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, Casa judeteana de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele cheltuite nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

                   DATA ______________              SEMNATURA,

    ANEXA 7*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    Casa Nationala de Pensii
    si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
    Casa Judeteana de Pensii: .............

                                  INVITATIE

    Va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in ziua de ......... luna ........ anul ......... ora ......... la .........................., ce functioneaza in localitatea ...................... judetul/sectorul ................. Spitalul/Policlinica din str. ..................... nr. ... camera ......... pentru inceperea efectuarea aprecierii starii fizice, mentale si aptitudinale.
    Veti aduce urmatoarele:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................
    In caz de neprezentare programarea isi pierde valoarea urmand sa vi se aloce un nou termen in functie de celelalte programari.

         MEDIC EXPERT AL                 RESPONSABIL COMPARTIMENT ACCIDENTE
         ASIGURARILOR SOCIALE,           DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
         ..................                      .................
             (semnatura)                             (SEMNATURA)

    ANEXA 8*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 8 este reprodusa in facsimil.

    Casa Nationala de Pensii
    si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
    Casa Judeteana de Pensii: .............

                                    INVITATIE

    Va facem cunoscut ca sunteti invitat sa va prezentati in ziua de ......... luna ........ anul ......... ora ......... la .........................., ce functioneaza in localitatea ...................... judetul/sectorul ................. din str. ..................... nr. ... pentru inceperea cursurilor de recalificare sau reconversie profesionala.
    Veti aduce urmatoarele:
    1. ........................................................................
    2. ........................................................................
    3. ........................................................................
    4. ........................................................................

                                         RESPONSABIL COMPARTIMENT ACCIDENTE
                                         DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
                                                 .................
                                                     (SEMNATURA)

    ANEXA 9*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 9 este reprodusa in facsimil.

    CASA JUDETEANA DE PENSII              Cod judet:
    [][][][][][][][][][][][][][][]        [][]

    Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

    ____________________________________________________________________________
    1. Date privind solicitantul si natura prestatiei solicitate (se completeaza
       de catre solicitant)
    ____________________________________________________________________________
    a. Numele si prenumele:
       [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

       Codul numeric personal:
       [][][][][][][][][][][][][]

       Document de                                 Valabil pana la data de:
       identitate: Seria [][][] Nr. [][][][][][][] zi [][] luna [][] an [][][][]

       Domiciliat in localitatea: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

       Strada: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][]

       Bloc [][] Scara [][] Etaj [][] Apart. [][][][] Sector: [][]
    ____________________________________________________________________________
    b. Calitatea solicitantului:
    [] angajat;                                     [] functionar public;
    [] persoana asigurata cu contract individual    [] ucenic, elev sau student;
       de asigurare;
    [] somer;                                       [] alte persoane.
    [] membru de familie;
    ____________________________________________________________________________
    2. Date privind angajatorul:

    Denumire angajator:
    [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

    Cod fiscal:           Nr. inreg. Reg. Comertului:          CNP angajator:
    [][][][][][][][][][]  [][][]/[][][][][]/[][][][]  [][][][][][][][][][][][][]

    Durata contractului individual de munca: nedeterminata []/determinata []
    ____________________________________________________________________________
    3. Plata solicitata:
    ____________________________________________________________________________
    4. Acte necesare:

    4.1. Certificat medical:
    Concediu medical pentru:          Seria [][] Nr. [][][][][][][]
                                      Data [][]/[][]/[][][][]

    1.a. [] accident de munca;
    1.b. [] boala profesionala;

    4.2. Certificat de deces:
    Ajutorul de deces: Seria [][]  Nr. [][][][][][][]
                                      Data [][]/[][]/[][][][]
                                      (original si copie)

    - acte doveditoare privind efectuarea cheltuielilor ocazionate de deces;
    - acte privind gradul de rudenie sau dupa caz calitatea de mostenitor,
      tutore, curator;
    - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca ajutorul de
      deces nu a fost solicitat pentru asigurat.
    ____________________________________________________________________________
    5. Indemnizatii pentru:
    5.a. [] trecerea temporara in alt loc de munca
    5.b. [] reducerea timpului de munca cu 1/4 din durata normala
    5.c. [] cursuri de calificare si reconversie profesionala
    ____________________________________________________________________________
    6. [] Compensatie pentru atingerea integritatii
    ____________________________________________________________________________

               Data                   Semnatura solicitantului
             .........              ............................

    7. Raspunderea privind corectitudinea datelor referitoare la stagiul de cotizare si venitul asigurat luat in considerare la stabilirea bazei de calcul al dreptului solicitat revine angajatorului sau institutiei care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj. Inscrierea eronata a datelor se sanctioneaza potrivit legii.

               Data                   Semnatura si stampila Angajatorului
            ..........              .......................................

                  Institutia care administreaza bugetul Fondului
                        pentru plata ajutorului de somaj

    ANEXA 10*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

                       CERERE DE RAMBURSARE A CHELTUIELILOR
    Subsemnatul ......................... (nume, prenume) .............., in calitate de reprezentant al ...............................................*1), cu domiciliul/sediul in .............................., str. .................................. nr. ....... bl .......... scara ............ etaj ............ ap. ....... judetul ........................... CNP/CUI ............................. cont bancar ............................. deschis la banca ................................ solicit rambursarea cheltuielilor ocazionate de:
     _
    |_| transportul de urgenta
     _                      _
    |_| confectionarea de: |_| ochelari
                            _
                           |_| aparat acustic
                            _
                           |_| proteza oculara

    pentru:
    1. ................................ (nume, prenumele victimei/victimelor) ......................... cetatenie .......................... varsta .......... CNP ............................... domiciliul in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj .......... ap. ....... judet ................... locul de munca la care este incadrat .................................. sediul/domiciliul angajatorului in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj ............ ap. ....... judet ................

    2. ................................ (nume, prenumele victimei/victimelor) ......................... cetatenie .......................... varsta .......... CNP ............................... domiciliul in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj .......... ap. ....... judet ................... locul de munca la care este incadrat .................................. sediul/domiciliul angajatorului in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj ............ ap. ....... judet ................

    3. ................................ (nume, prenumele victimei/victimelor) ......................... cetatenie .......................... varsta .......... CNP ............................... domiciliul in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj .......... ap. ....... judet ................... locul de munca la care este incadrat .................................. sediul/domiciliul angajatorului in .............................. str. .......................... nr. ....... bl. ......... scara ........... etaj ............ ap. ....... judet ................

    Prezentarea pe scurt a imprejurarilor care au determinat transportul de urgenta*2)
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    Cuantumul cheltuielilor este de ..................................... lei.
    Anexez la prezenta urmatoarele documente*3):

                   Data                            Semnatura

------------
    *1) se completeaza numai in cazul in care solicitantul este persoana juridica.
    *2) se completeaza doar pentru cererile ce se refera la transportul de urgenta.
    *3) se anexeaza, dupa caz, chitante, facturi, declaratia pe propria raspundere in cazul in care solicitantul a fost victima accidentului etc.

    ANEXA 11*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|   FORMULAR PENTRU INREGISTRAREA ACCIDENTULUI DE MUNCA - FIAM Nr. ________    |
|______________________________________________________________________________|

    1. Inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca/Casa Teritoriala de Pensii _____________________ in data de _____________________
    2. Nr. accident la unitate ......../......../.............. inregistrat la unitate in data de _____________________

    DATE DE IDENTIFICARE A UNITATII

    3. Denumirea unitatii: _________________________________ [.|.|.|.|.|.|.|.|.]
    4. Judet:                                                              [.|.]
    5. Localitate:                                                 [.|.|.|.|.|.]
    6. Forma de proprietate:                                                 [.]
    7. Marimea unitatii:                                                     [.]
    8. Activitatea economica:                                          [.|..|..]
       (se refera la activitatea principala a unitatii)

    DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

    9. Numele si prenumele: ____________________________________________________
    10. Activitatea in care s-a accidentat victima:                       [....]
    11. Ocupatie:                                                  [.|.|.|.|.|.]
    12. Statut profesional:                                                  [.]
    13. Sex:                    [.]  14. Varsta:     [.]
    Vechime        15. Munca: [.|.]  16. Ocupatie: [.|.]  17. Loc de munca [.|.]

    DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

    18. Zi:                   [.|.]  19. Luna:     [.|.]  20. An:      [.|.|.|.]
    21. Zi saptamana:           [.]                       22. Ora zi:      [.|.]
    23. Perioada de la inceputul schimbului:                               [.|.]

    DATE DESPRE CONSECINTELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

    24. Tip:                                                                 [.]
    25. Efect: [.|.]  26. Loc. leziunii:                    [.|.]
    27. Reluat activitatea la        Zi: [.]       Luna: [.]       An: [.|.|.|.]

    DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

    28. Felul accidentului:                                                  [.]
    29. Felul activitatii:                                                 [.|.]
    30. Imprejurare:                                                       [.|.]
    31. Mijloc de productie:                              [.|.|.]
    32. Componenta:                                                        [.|.]
        Cauze                       33. executant:                         [.|.]
        dependente                  34. mijloc prod.:                      [.|.]
        de                          35. sarcina:                         [.|.|.]
                                    36. mediu:                           [.|.|.]

    Scurta descriere a modului in care s-a produs accidentul:


    Numele persoanei din unitate care poate da relatii cu privire la completarea formularului: _________________________________, telefon: ___________________

           Semnatura conducatorului unitatii

           Semnatura persoanei competente care verifica formularul

           StampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1687/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1687 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu