Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.168 din 29.04.2020

pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 06 mai 2020SmartCity1

Având în vedere:dispoziţiile art. 342 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;dispoziţiile art. 16 alin. (7) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Avizul favorabil al Ministerului Finanţelor Publice nr. 820.589 din 13.04.2020, înregistrat la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 807.035/I.T./22.04.2020;Referatul Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 804.363/2020,în vederea aplicării unitare a prevederilor art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin. Articolul 1
(1) Se aprobă Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire şi conţinutul următoarelor formulare:a)notificare privind intenţia de mediere, prevăzută în anexa nr. 2; b)înştiinţare privind organizarea medierii, prevăzută în anexa nr. 3; c)proces-verbal privind rezultatul medierii, prevăzut în anexa nr. 4.
Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Direcţia financiar, contabilitate, administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,Ionel Tescaru ANEXA Nr. 1 PROCEDURĂ de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare Articolul 1Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) o notificare privind intenţia de mediere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(2) Fac obiectul procedurii de mediere între A.N.R.S.C. şi debitor creanţele bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.
(3) De la data la care debitorul notifică A.N.R.S.C. intenţia de mediere se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile prevăzute la alin. (2).
(4) Procedura de mediere constă în:a)clarificarea situaţiei obligaţiilor prevăzute la alin. (2), înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea; b)analiza de către A.N.R.S.C. împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesniri la plată prevăzute de lege.
Articolul 2Documente justificative anexate notificării privind intenţia de mediere
(1) În cazul în care debitorii notifică A.N.R.S.C. intenţia de mediere în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), aceştia se pot prezenta la întâlnirea organizată de A.N.R.S.C. cu orice documente şi informaţii relevante pentru clarificarea obligaţiilor bugetare înscrise în somaţie.
(2) În cazul în care debitorii notifică A.N.R.S.C. intenţia de mediere în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesniri la plată prevăzute de lege, în notificare aceştia menţionează orice informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp.
Articolul 3Procedura de mediere derulată la nivelul A.N.R.S.C.
(1) În termen de maximum două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere, A.N.R.S.C. înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
(2) Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite prin înştiinţarea privind organizarea medierii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în vederea desfăşurării procedurii de mediere.
(3) În situaţia în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data şi ora stabilite în înştiinţare, acesta, împreună cu A.N.R.S.C., poate fixa de comun acord o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere, cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
(4) În cazul în care debitorul nu se prezintă la data şi ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, A.N.R.S.C. consemnează acest fapt într-un proces-verbal privind rezultatul medierii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, care se comunică debitorului. În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
(5) Procedura de mediere se organizează de către A.N.R.S.C., prin asigurarea participării a 2 reprezentanţi, respectiv unul din cadrul Serviciului de contabilitate, urmărire şi executare silită a creanţelor (S.C.U.E.S.C.), iar celălalt din cadrul Biroului de executare silită a creanţelor (B.E.S.C.). Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere pot participa şi şefii ierarhic superiori ai celor 2 reprezentanţi.
(6) În cadrul întâlnirii se au în vedere cel puţin următoarele:a)punerea de acord între debitor şi A.N.R.S.C. în legătură cu obligaţiile bugetare înscrise în somaţie; b)analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării puse la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror alte documente sau informaţii existente la nivelul A.N.R.S.C.; c)identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.
(7) Pentru clarificarea situaţiei debitorului, A.N.R.S.C. are în vedere următoarele:a)fişa pe plătitor sau, după caz, situaţia analitică, debite, plăţi, solduri; b)existenţa sumelor de restituit pentru care există cereri în curs de soluţionare, dacă este cazul; c)situaţia depunerii declaraţiilor privind contribuţia de 0,12%; d)situaţia obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii obţinute în instanţă (sentinţe civile definitive) şi transmise spre recuperare B.E.S.C., după caz; e)orice alte documente relevante pentru clarificarea situaţiei debitorului.
(8) În cadrul medierii, A.N.R.S.C. îi prezintă debitorului situaţia acestuia din evidenţa financiar-contabilă a A.N.R.S.C. şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor bugetare.
(9) În situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale.
(10) În situaţia în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea înlesnirilor la plată, acestuia i se aduce la cunoştinţă obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
(11) În situaţia în care se constată că este suspendată executarea silită potrivit prevederilor legale, acest fapt se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii.
(12) Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor se consemnează în procesul-verbal privind rezultatul medierii. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează debitorului, iar un alt exemplar se arhivează la A.N.R.S.C.
(13) În situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
ANEXA Nr. 2În atenţia Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. Subscrisa1, ........ ................ ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........ nr. ......, bl. .............., sc. ..........., et. ..........., ap. .........., judeţul ........ ........ ........., sector ............., CIF2 ........ ................, date de contact: e-mail ........ ........ ........., numărul de telefon/fax ........ .........., prin reprezentantul legal3 ........ ................ ........, formulez prezenta: NOTIFICARE privind intenţia de mediere Având în vedere Somaţia nr. ........ .......... din data de ........ ........, în temeiul art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, prin prezenta vă notific intenţia privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii prevăzute de aceste dispoziţii legale, care are ca obiect4: [ ] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie; [ ] - analiza de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului, în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege. Informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp: ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ .............. Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului, ........ ................ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ......... Data ........ ................ ........ .......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 1 Se va menţiona denumirea debitorului. 2 Cod de identificare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz). 3 Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al debitorului. 4 Se va bifa în mod corespunzător, în funcţie de obiectul solicitării. ANEXA Nr. 3 (antet A.N.R.S.C.) Dosar de executare nr. ........ ................ Nr. ........ ............... din ........ ........ ........ Către1........ ................ ................ ................ .......... Cod de identificare fiscală2 ........ ................ ........ ........ Adresa: str. ........ ................ ............. nr. ....., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, sector ......., localitatea ........ ................, judeţul ........ ........., cod poştal ......... 1 Se va menţiona denumirea debitorului. 2 Numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. ÎNŞTIINŢARE privind organizarea medierii În conformitate cu prevederile art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, vă înştiinţăm că, drept urmare a notificării dumneavoastră privind intenţia de mediere, înregistrată la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţii Publice (A.N.R.S.C.) cu nr. ........ .......... din data de ........ .............., sunteţi invitat în data de ........ ........ .........., la ora ............., la sediul nostru situat în localitatea ........ ................ ........ ........, str. ........ ................ ........ .............. nr. ......, et. ......., camera nr. ............, pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere. În situaţia în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteţi prezenta la data şi ora stabilite prin prezenta înştiinţare, vă rugăm să ne contactaţi, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data ........ .........., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt. Având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie1:1 Se va bifa în mod corespunzător obiectul medierii. [ ] - clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, la întâlnire urmează să vă prezentaţi cu orice documente şi informaţii pe care le consideraţi relevante în acest sens; [ ] - analiza de către A.N.R.S.C. împreună cu dumneavoastră a situaţiei economice şi financiare în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege. Pe lângă informaţiile menţionate în notificare, la întâlnire puteţi prezenta şi alte date şi documente pe care le consideraţi relevante în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare. Preşedinte, L.S. ........ ................ ............. (prenumele, numele şi semnătura) Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE NOTĂ: 1. Denumire: Înştiinţare privind organizarea medierii 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către A.N.R.S.C. 6. Circulă un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul debitorului. ANEXA Nr. 4(antet A.N.R.S.C.) Dosar de executare nr. ........ ........ ........ Nr. ........ ........ din ........ ........ .............. PROCES-VERBAL privind rezultatul medierii Încheiat astăzi, ........, luna ..........., anul ........ ................, ora ........, în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ........ ............... nr. ........ ........... În temeiul prevederilor art. 2301 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Notificarea privind intenţia de mediere nr. ........... din data de ........ ........, transmisă de către debitorul1 ........ ................ ................ ................ ................ din localitatea ........ ................ ........ ........ str. ........ ................ ......... nr. .........., cod de identificare fiscală2 ........ ................, drept urmare a comunicării acestuia a Somaţiei nr. ........ ............ din data de ........ ..........., s-a întocmit prezentul proces-verbal:1 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, DO - dobândă, P - penalitate de întârziere.2 Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum şi actul normativ) în baza căruia este suspendată executarea silită. [ ] - prin care se constată faptul că debitorul, deşi a expirat termenul de 10 zile de la data primirii notificării, nu s-a prezentat la data şi ora stabilite pentru organizarea medierii comunicate prin Înştiinţarea privind organizarea medierii nr. ........ ........ din data de ................, sau stabilită de comun acord a se desfăşura în data de ........., la ora ......... . În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal. [ ] - ca urmare a desfăşurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în Somaţia nr. ............. din data de ........ ........ .............. şi/sau analiza împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege. 1 Se va menţiona denumirea debitorului. 2 Numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. În urma analizei situaţiei debitorului s-a constatat că acesta figurează la data de ................ în evidenţa financiar-contabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) cu următoarele obligaţii bugetare restante:

Denumirea obligaţiei bugetare Categorie sumă de plată1 Suma datorată (lei)
Total, din care: Înscrisă în somaţia care face obiectul medierii
Total general:

Din analiza situaţiei depunerii declaraţiilor privind contribuţia de 0,12% rezultă următoarele: [ ] - debitorul are toate declaraţiile privind contribuţia de 0,12% depuse; [ ] - debitorul nu are declaraţiile privind contribuţia de 0,12% depuse pentru următoarele perioade: ........ ........ ............. . Debitorul înregistrează în evidenţa financiar-contabilă a A.N.R.S.C. sume de restituit pentru care există cereri în curs de soluţionare, în limita sumei de ........... lei (dacă este cazul). Alte menţiuni ale A.N.R.S.C.: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ........ Menţiuni efectuate de debitor în cadrul medierii: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ......... Faţă de cele de mai sus, A.N.R.S.C. împreună cu debitorul au convenit următoarele: [ ] - plata obligaţiilor înscrise în somaţie va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal; [ ] - debitorul solicită A.N.R.S.C. înlesnirile la plată, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal; [ ] - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de ........ ..........2 În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligaţiile bugetare nu sunt stinse ori debitorul nu solicită A.N.R.S.C. înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin comunicarea somaţiei continuă. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează sau se transmite debitorului, după caz. Persoane participante la mediere: Serviciul/Biroul ........ ............... Funcţia ........ ................ ................ ........ ......... Numele ........ ................ ................ ........ ......... Prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ............. Debitor (Reprezentantul legal al acestuia) Numele ........ ................ ................ ........ ......... Prenumele ........ ................ ................ ............. Semnătura ........ ................ ................ ............. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE NOTĂ: 1. Denumire: Proces-verbal privind rezultatul medierii 2. Format: A4/t1 3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza prevederilor art. 2301 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de către A.N.R.S.C. 6. Circulă un exemplar la debitor (sau reprezentantul său legal). 7. Se arhivează un exemplar la dosarul debitorului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 168/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 168 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 168/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu