Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 165 din 14 februarie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din  1 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere modificarile intervenite in legislatia specifica privind impozitul pe profit,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 4a) si 4b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala a politicilor si resurselor umane, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    [Anexa nr. 4a) la Ordinul nr. 1.313/1999]

    *) Reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|   ______   |            DECLARATIE            | Nr. inreg. _________________ |
| /        \ |    privind impozitul pe profit   |                              |
||    MF    ||         pe anul .........        | Din data de: _______________ |
|| ROMANIA  ||                                  |               Loc rezervat   |
||          ||                                  |              pentru unitatea |
| \ _______/ |                                  |                 fiscala      |
|____________|__________________________________|______________________________|
    DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
    Cod fiscal:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire   |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Judet      |             | Localitate|                                       |
|____________|_____________|___________|_______________________________________|
| Strada     |             | Numar     |   | Bloc |   | Scara |      | Ap. |   |
|____________|_____________|___________|___|______|___|_______|______|_____|___|
| Cod postal |             | Sector    |   | Tel: |           | Fax: |         |
|____________|_____________|___________|___|______|___________|______|_________|

                                                                        - Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                                    |     |             |
|crt. |                 DENUMIRE INDICATORI                |     |    SUME     |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  1. | Venituri din exploatare                            |  1. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  2. | Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare     |  2. |             |
|     | (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)|     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  3. | Profit (pierdere) din exploatare (rd. 1 - rd. 2)   |  3. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  4. | Venituri financiare                                |  4. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  5. | Cheltuieli financiare                              |  5. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  6. | Profit (pierdere) financiar (rd. 4 - rd. 5)        |  6. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  7. | Venituri exceptionale                              |  7. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  8. | Cheltuieli exceptionale                            |  8. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  9. | Profit (pierdere) exceptional (rd. 7 - rd. 8)      |  9. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 10. | Total profit (pierdere) (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)    | 10. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 11. | Dividende primite de la alta persoana juridica,    | 11. |             |
|     | romana sau straina                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 12. | Alte venituri neimpozabile                         | 12. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 13. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 13. |             |
|     | fondului de rezerva in limita a 5% din profitul    |     |             |
|     | contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din    |     |             |
|     | capitalul social                                   |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 14. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 14. |             |
|     | rezervei create de banci in limita a 2% din soldul |     |             |
|     | creditelor acordate si a fondului de rezerva in    |     |             |
|     | limitele prevazute de Legea bancara nr. 58/1998    |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 15. | Alte sume deductibile in limitele prevazute de     | 15. |             |
|     | legislatia in vigoare                              |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 16. | Total deduceri (total rd. 11 pana la rd. 15)       | 16. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 17. | Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 16)                | 17. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18. | Impozitul pe profitul din orice sursa, romana sau  | 18. |             |
|     | straina, din care:                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.1|     - impozitul pe venitul realizat in strainatate | 18.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 19. | Amenzi, majorari de intarziere, majorari si        | 19. |             |
|     | penalitati platite sau datorate autoritatilor      |     |             |
|     | romane sau straine, confiscari de bunuri sau de    |     |             |
|     | valori                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 20. | Cheltuieli de protocol care depasesc limita        | 20. |             |
|     | prevazuta de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 21. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 21. |             |
|     | provizioanelor, a rezervelor, peste limitele       |     |             |
|     | prevazute de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 22. | Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita      | 22. |             |
|     | legala                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 23. | Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare   | 23. |             |
|     | sursa de venit                                     |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 24. | Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere  | 24. |             |
|     | fiscal                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 25. | Total cheltuieli nedeductibile (total rd. 18 pana  | 25. |             |
|     | la rd. 24)                                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 26. | Total profit impozabil (pierdere) inainte de       | 26. |             |
|     | reportarea pierderii (rd. 17 + rd. 25)             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 27. | Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti  | 27. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 28. | Profit impozabil (pierdere) (rd. 26 - rd. 27)      | 28. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29. | Total impozit pe profit,                           | 29. |             |
|     |   din care:                                        |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.1|             |
|     | 25% (rd. 28 x 25%)                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.2| Impozit aferent profitului obtinut in baruri si    | 29.2|             |
|     | cluburi de noapte (rd. 28 x K x 50%)               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.3|             |
|     | 5% (rd. 28 x K x 5%)                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.4| Impozit aferent profitului obtinut printr-un sediu | 29.4|             |
|     | permanent in Romania                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30. | Credit fiscal, din care:                           | 30. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.1|      - credit fiscal extern                        | 30.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.2|      - impozit pe profit scutit                    | 30.2|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 31. | Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit   | 31. |             |
|     | legislatiei in vigoare                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 32. | Total credit fiscal (rd. 30 + rd. 31)              | 32. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 33. | Impozit pe profit datorat (rd. 29 - rd. 32)        | 33. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 34. | Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de | 34. |             |
|     | la inceputul anului fiscal                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 35. | Impozit pe profit de plata (rd. 33 - rd. 34)       | 35. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 36. | Impozit pe profit platit in plus (rd. 34 - rd. 33) | 36. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
                                                     |                       |
    Nume, prenume _____________________________      |                       |
                                                     |                       |
    Functia ___________________________________      | Semnatura si stampila |
                                                     |                       |
    Prezentul titlu de creanta devine titlu          |                       |
    executoriu, in conditiile legii.                 |_______________________|

    ANEXA 2
    [Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.313/1999]

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind impozitul pe profit"

    Se completeaza si se depune anual, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, pana la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.
    La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    - Randurile 1 - 9 - se completeaza cu sumele respective, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 3, 6 si 9.
    - Randul 10 - pierderea se trece in paranteze.
    - Randul 11 - se completeaza cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica, romana sau straina.
    - Randul 12 - se inscriu sumele reprezentand:
    - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;
    - veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;
    - rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.
    - Randul 13 - se inscrie cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
    - Randul 15 - se completeaza de catre contribuabilii care beneficiaza de deduceri la calculul profitului impozabil.
    - Randul 18 - se trece suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 18.1 - se completeaza cu suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 19 - se inscriu amenzile, majorarile de intarziere, majorarile si penalitatile platite sau datorate autoritatilor romane si straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania, precum si confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare si reflectate drept cheltuiala in evidenta contribuabilului.
    - Randul 20 - se completeaza cu suma cheltuielilor care nu se incadreaza in prevederile legale.
    - Randul 21 - se trec toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legala, cu exceptia sumelor inscrise la randul 14 din declaratie si a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 22 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului.
    - Randul 23 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectueaza separat.
    - Randul 24 - se inscriu sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale.
    - Randul 26 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 27 - se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimilor 5 ani, prezentata in randul 28 din declaratia anului precedent. Recuperarea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
    - Randul 28 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 30 - se inscriu sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul scutit la plata intr-un an fiscal, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 30.1. - se completeaza cu cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora;
    2. suma egala cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate in strainatate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    - Randul 30.2. - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.
      Randul 31   se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, inclusiv bonificatia de 5% conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici.
      Randul 34   se inscrie suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 165/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 165 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu