Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 165 din 14 februarie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din  1 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere modificarile intervenite in legislatia specifica privind impozitul pe profit,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 4a) si 4b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala a politicilor si resurselor umane, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    [Anexa nr. 4a) la Ordinul nr. 1.313/1999]

    *) Reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|   ______   |            DECLARATIE            | Nr. inreg. _________________ |
| /        \ |    privind impozitul pe profit   |                              |
||    MF    ||         pe anul .........        | Din data de: _______________ |
|| ROMANIA  ||                                  |               Loc rezervat   |
||          ||                                  |              pentru unitatea |
| \ _______/ |                                  |                 fiscala      |
|____________|__________________________________|______________________________|
    DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
    Cod fiscal:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire   |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Judet      |             | Localitate|                                       |
|____________|_____________|___________|_______________________________________|
| Strada     |             | Numar     |   | Bloc |   | Scara |      | Ap. |   |
|____________|_____________|___________|___|______|___|_______|______|_____|___|
| Cod postal |             | Sector    |   | Tel: |           | Fax: |         |
|____________|_____________|___________|___|______|___________|______|_________|

                                                                        - Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                                    |     |             |
|crt. |                 DENUMIRE INDICATORI                |     |    SUME     |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  1. | Venituri din exploatare                            |  1. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  2. | Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare     |  2. |             |
|     | (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)|     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  3. | Profit (pierdere) din exploatare (rd. 1 - rd. 2)   |  3. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  4. | Venituri financiare                                |  4. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  5. | Cheltuieli financiare                              |  5. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  6. | Profit (pierdere) financiar (rd. 4 - rd. 5)        |  6. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  7. | Venituri exceptionale                              |  7. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  8. | Cheltuieli exceptionale                            |  8. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  9. | Profit (pierdere) exceptional (rd. 7 - rd. 8)      |  9. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 10. | Total profit (pierdere) (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)    | 10. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 11. | Dividende primite de la alta persoana juridica,    | 11. |             |
|     | romana sau straina                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 12. | Alte venituri neimpozabile                         | 12. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 13. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 13. |             |
|     | fondului de rezerva in limita a 5% din profitul    |     |             |
|     | contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din    |     |             |
|     | capitalul social                                   |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 14. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 14. |             |
|     | rezervei create de banci in limita a 2% din soldul |     |             |
|     | creditelor acordate si a fondului de rezerva in    |     |             |
|     | limitele prevazute de Legea bancara nr. 58/1998    |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 15. | Alte sume deductibile in limitele prevazute de     | 15. |             |
|     | legislatia in vigoare                              |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 16. | Total deduceri (total rd. 11 pana la rd. 15)       | 16. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 17. | Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 16)                | 17. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18. | Impozitul pe profitul din orice sursa, romana sau  | 18. |             |
|     | straina, din care:                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.1|     - impozitul pe venitul realizat in strainatate | 18.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 19. | Amenzi, majorari de intarziere, majorari si        | 19. |             |
|     | penalitati platite sau datorate autoritatilor      |     |             |
|     | romane sau straine, confiscari de bunuri sau de    |     |             |
|     | valori                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 20. | Cheltuieli de protocol care depasesc limita        | 20. |             |
|     | prevazuta de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 21. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 21. |             |
|     | provizioanelor, a rezervelor, peste limitele       |     |             |
|     | prevazute de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 22. | Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita      | 22. |             |
|     | legala                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 23. | Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare   | 23. |             |
|     | sursa de venit                                     |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 24. | Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere  | 24. |             |
|     | fiscal                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 25. | Total cheltuieli nedeductibile (total rd. 18 pana  | 25. |             |
|     | la rd. 24)                                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 26. | Total profit impozabil (pierdere) inainte de       | 26. |             |
|     | reportarea pierderii (rd. 17 + rd. 25)             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 27. | Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti  | 27. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 28. | Profit impozabil (pierdere) (rd. 26 - rd. 27)      | 28. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29. | Total impozit pe profit,                           | 29. |             |
|     |   din care:                                        |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.1|             |
|     | 25% (rd. 28 x 25%)                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.2| Impozit aferent profitului obtinut in baruri si    | 29.2|             |
|     | cluburi de noapte (rd. 28 x K x 50%)               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.3|             |
|     | 5% (rd. 28 x K x 5%)                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.4| Impozit aferent profitului obtinut printr-un sediu | 29.4|             |
|     | permanent in Romania                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30. | Credit fiscal, din care:                           | 30. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.1|      - credit fiscal extern                        | 30.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.2|      - impozit pe profit scutit                    | 30.2|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 31. | Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit   | 31. |             |
|     | legislatiei in vigoare                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 32. | Total credit fiscal (rd. 30 + rd. 31)              | 32. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 33. | Impozit pe profit datorat (rd. 29 - rd. 32)        | 33. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 34. | Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de | 34. |             |
|     | la inceputul anului fiscal                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 35. | Impozit pe profit de plata (rd. 33 - rd. 34)       | 35. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 36. | Impozit pe profit platit in plus (rd. 34 - rd. 33) | 36. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
                                                     |                       |
    Nume, prenume _____________________________      |                       |
                                                     |                       |
    Functia ___________________________________      | Semnatura si stampila |
                                                     |                       |
    Prezentul titlu de creanta devine titlu          |                       |
    executoriu, in conditiile legii.                 |_______________________|

    ANEXA 2
    [Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.313/1999]

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind impozitul pe profit"

    Se completeaza si se depune anual, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, pana la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.
    La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    - Randurile 1 - 9 - se completeaza cu sumele respective, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 3, 6 si 9.
    - Randul 10 - pierderea se trece in paranteze.
    - Randul 11 - se completeaza cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica, romana sau straina.
    - Randul 12 - se inscriu sumele reprezentand:
    - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;
    - veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;
    - rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.
    - Randul 13 - se inscrie cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
    - Randul 15 - se completeaza de catre contribuabilii care beneficiaza de deduceri la calculul profitului impozabil.
    - Randul 18 - se trece suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 18.1 - se completeaza cu suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 19 - se inscriu amenzile, majorarile de intarziere, majorarile si penalitatile platite sau datorate autoritatilor romane si straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania, precum si confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare si reflectate drept cheltuiala in evidenta contribuabilului.
    - Randul 20 - se completeaza cu suma cheltuielilor care nu se incadreaza in prevederile legale.
    - Randul 21 - se trec toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legala, cu exceptia sumelor inscrise la randul 14 din declaratie si a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 22 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului.
    - Randul 23 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectueaza separat.
    - Randul 24 - se inscriu sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale.
    - Randul 26 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 27 - se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimilor 5 ani, prezentata in randul 28 din declaratia anului precedent. Recuperarea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
    - Randul 28 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 30 - se inscriu sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul scutit la plata intr-un an fiscal, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 30.1. - se completeaza cu cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora;
    2. suma egala cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate in strainatate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    - Randul 30.2. - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.
      Randul 31   se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, inclusiv bonificatia de 5% conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici.
      Randul 34   se inscrie suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 165/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 165 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu