Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 165 din 14 februarie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din  1 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere modificarile intervenite in legislatia specifica privind impozitul pe profit,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 4a) si 4b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala a politicilor si resurselor umane, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    [Anexa nr. 4a) la Ordinul nr. 1.313/1999]

    *) Reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|   ______   |            DECLARATIE            | Nr. inreg. _________________ |
| /        \ |    privind impozitul pe profit   |                              |
||    MF    ||         pe anul .........        | Din data de: _______________ |
|| ROMANIA  ||                                  |               Loc rezervat   |
||          ||                                  |              pentru unitatea |
| \ _______/ |                                  |                 fiscala      |
|____________|__________________________________|______________________________|
    DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
    Cod fiscal:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire   |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Judet      |             | Localitate|                                       |
|____________|_____________|___________|_______________________________________|
| Strada     |             | Numar     |   | Bloc |   | Scara |      | Ap. |   |
|____________|_____________|___________|___|______|___|_______|______|_____|___|
| Cod postal |             | Sector    |   | Tel: |           | Fax: |         |
|____________|_____________|___________|___|______|___________|______|_________|

                                                                        - Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                                    |     |             |
|crt. |                 DENUMIRE INDICATORI                |     |    SUME     |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  1. | Venituri din exploatare                            |  1. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  2. | Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare     |  2. |             |
|     | (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)|     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  3. | Profit (pierdere) din exploatare (rd. 1 - rd. 2)   |  3. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  4. | Venituri financiare                                |  4. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  5. | Cheltuieli financiare                              |  5. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  6. | Profit (pierdere) financiar (rd. 4 - rd. 5)        |  6. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  7. | Venituri exceptionale                              |  7. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  8. | Cheltuieli exceptionale                            |  8. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  9. | Profit (pierdere) exceptional (rd. 7 - rd. 8)      |  9. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 10. | Total profit (pierdere) (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)    | 10. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 11. | Dividende primite de la alta persoana juridica,    | 11. |             |
|     | romana sau straina                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 12. | Alte venituri neimpozabile                         | 12. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 13. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 13. |             |
|     | fondului de rezerva in limita a 5% din profitul    |     |             |
|     | contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din    |     |             |
|     | capitalul social                                   |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 14. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 14. |             |
|     | rezervei create de banci in limita a 2% din soldul |     |             |
|     | creditelor acordate si a fondului de rezerva in    |     |             |
|     | limitele prevazute de Legea bancara nr. 58/1998    |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 15. | Alte sume deductibile in limitele prevazute de     | 15. |             |
|     | legislatia in vigoare                              |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 16. | Total deduceri (total rd. 11 pana la rd. 15)       | 16. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 17. | Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 16)                | 17. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18. | Impozitul pe profitul din orice sursa, romana sau  | 18. |             |
|     | straina, din care:                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.1|     - impozitul pe venitul realizat in strainatate | 18.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 19. | Amenzi, majorari de intarziere, majorari si        | 19. |             |
|     | penalitati platite sau datorate autoritatilor      |     |             |
|     | romane sau straine, confiscari de bunuri sau de    |     |             |
|     | valori                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 20. | Cheltuieli de protocol care depasesc limita        | 20. |             |
|     | prevazuta de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 21. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 21. |             |
|     | provizioanelor, a rezervelor, peste limitele       |     |             |
|     | prevazute de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 22. | Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita      | 22. |             |
|     | legala                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 23. | Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare   | 23. |             |
|     | sursa de venit                                     |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 24. | Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere  | 24. |             |
|     | fiscal                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 25. | Total cheltuieli nedeductibile (total rd. 18 pana  | 25. |             |
|     | la rd. 24)                                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 26. | Total profit impozabil (pierdere) inainte de       | 26. |             |
|     | reportarea pierderii (rd. 17 + rd. 25)             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 27. | Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti  | 27. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 28. | Profit impozabil (pierdere) (rd. 26 - rd. 27)      | 28. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29. | Total impozit pe profit,                           | 29. |             |
|     |   din care:                                        |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.1|             |
|     | 25% (rd. 28 x 25%)                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.2| Impozit aferent profitului obtinut in baruri si    | 29.2|             |
|     | cluburi de noapte (rd. 28 x K x 50%)               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.3|             |
|     | 5% (rd. 28 x K x 5%)                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.4| Impozit aferent profitului obtinut printr-un sediu | 29.4|             |
|     | permanent in Romania                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30. | Credit fiscal, din care:                           | 30. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.1|      - credit fiscal extern                        | 30.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.2|      - impozit pe profit scutit                    | 30.2|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 31. | Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit   | 31. |             |
|     | legislatiei in vigoare                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 32. | Total credit fiscal (rd. 30 + rd. 31)              | 32. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 33. | Impozit pe profit datorat (rd. 29 - rd. 32)        | 33. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 34. | Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de | 34. |             |
|     | la inceputul anului fiscal                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 35. | Impozit pe profit de plata (rd. 33 - rd. 34)       | 35. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 36. | Impozit pe profit platit in plus (rd. 34 - rd. 33) | 36. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
                                                     |                       |
    Nume, prenume _____________________________      |                       |
                                                     |                       |
    Functia ___________________________________      | Semnatura si stampila |
                                                     |                       |
    Prezentul titlu de creanta devine titlu          |                       |
    executoriu, in conditiile legii.                 |_______________________|

    ANEXA 2
    [Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.313/1999]

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind impozitul pe profit"

    Se completeaza si se depune anual, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, pana la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.
    La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    - Randurile 1 - 9 - se completeaza cu sumele respective, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 3, 6 si 9.
    - Randul 10 - pierderea se trece in paranteze.
    - Randul 11 - se completeaza cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica, romana sau straina.
    - Randul 12 - se inscriu sumele reprezentand:
    - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;
    - veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;
    - rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.
    - Randul 13 - se inscrie cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
    - Randul 15 - se completeaza de catre contribuabilii care beneficiaza de deduceri la calculul profitului impozabil.
    - Randul 18 - se trece suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 18.1 - se completeaza cu suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 19 - se inscriu amenzile, majorarile de intarziere, majorarile si penalitatile platite sau datorate autoritatilor romane si straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania, precum si confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare si reflectate drept cheltuiala in evidenta contribuabilului.
    - Randul 20 - se completeaza cu suma cheltuielilor care nu se incadreaza in prevederile legale.
    - Randul 21 - se trec toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legala, cu exceptia sumelor inscrise la randul 14 din declaratie si a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 22 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului.
    - Randul 23 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectueaza separat.
    - Randul 24 - se inscriu sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale.
    - Randul 26 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 27 - se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimilor 5 ani, prezentata in randul 28 din declaratia anului precedent. Recuperarea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
    - Randul 28 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 30 - se inscriu sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul scutit la plata intr-un an fiscal, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 30.1. - se completeaza cu cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora;
    2. suma egala cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate in strainatate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    - Randul 30.2. - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.
      Randul 31   se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, inclusiv bonificatia de 5% conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici.
      Randul 34   se inscrie suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 165/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 165 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu