Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 165 din 14 februarie 2001

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din  1 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata, si al art. 14 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere modificarile intervenite in legislatia specifica privind impozitul pe profit,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 4a) si 4b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala de politica si legislatie fiscala, Directia generala a politicilor si resurselor umane, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    [Anexa nr. 4a) la Ordinul nr. 1.313/1999]

    *) Reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|   ______   |            DECLARATIE            | Nr. inreg. _________________ |
| /        \ |    privind impozitul pe profit   |                              |
||    MF    ||         pe anul .........        | Din data de: _______________ |
|| ROMANIA  ||                                  |               Loc rezervat   |
||          ||                                  |              pentru unitatea |
| \ _______/ |                                  |                 fiscala      |
|____________|__________________________________|______________________________|
    DATE DE IDENTIFICARE ALE PLATITORULUI
    Cod fiscal:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Denumire   |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| Judet      |             | Localitate|                                       |
|____________|_____________|___________|_______________________________________|
| Strada     |             | Numar     |   | Bloc |   | Scara |      | Ap. |   |
|____________|_____________|___________|___|______|___|_______|______|_____|___|
| Cod postal |             | Sector    |   | Tel: |           | Fax: |         |
|____________|_____________|___________|___|______|___________|______|_________|

                                                                        - Lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.  |                                                    |     |             |
|crt. |                 DENUMIRE INDICATORI                |     |    SUME     |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  1. | Venituri din exploatare                            |  1. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  2. | Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare     |  2. |             |
|     | (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit)|     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  3. | Profit (pierdere) din exploatare (rd. 1 - rd. 2)   |  3. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  4. | Venituri financiare                                |  4. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  5. | Cheltuieli financiare                              |  5. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  6. | Profit (pierdere) financiar (rd. 4 - rd. 5)        |  6. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  7. | Venituri exceptionale                              |  7. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  8. | Cheltuieli exceptionale                            |  8. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
|  9. | Profit (pierdere) exceptional (rd. 7 - rd. 8)      |  9. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 10. | Total profit (pierdere) (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)    | 10. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 11. | Dividende primite de la alta persoana juridica,    | 11. |             |
|     | romana sau straina                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 12. | Alte venituri neimpozabile                         | 12. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 13. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 13. |             |
|     | fondului de rezerva in limita a 5% din profitul    |     |             |
|     | contabil anual pana ce acesta va atinge 20% din    |     |             |
|     | capitalul social                                   |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 14. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 14. |             |
|     | rezervei create de banci in limita a 2% din soldul |     |             |
|     | creditelor acordate si a fondului de rezerva in    |     |             |
|     | limitele prevazute de Legea bancara nr. 58/1998    |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 15. | Alte sume deductibile in limitele prevazute de     | 15. |             |
|     | legislatia in vigoare                              |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 16. | Total deduceri (total rd. 11 pana la rd. 15)       | 16. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 17. | Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 16)                | 17. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18. | Impozitul pe profitul din orice sursa, romana sau  | 18. |             |
|     | straina, din care:                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 18.1|     - impozitul pe venitul realizat in strainatate | 18.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 19. | Amenzi, majorari de intarziere, majorari si        | 19. |             |
|     | penalitati platite sau datorate autoritatilor      |     |             |
|     | romane sau straine, confiscari de bunuri sau de    |     |             |
|     | valori                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 20. | Cheltuieli de protocol care depasesc limita        | 20. |             |
|     | prevazuta de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 21. | Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea   | 21. |             |
|     | provizioanelor, a rezervelor, peste limitele       |     |             |
|     | prevazute de lege                                  |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 22. | Cheltuieli de sponsorizare ce depasesc limita      | 22. |             |
|     | legala                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 23. | Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare   | 23. |             |
|     | sursa de venit                                     |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 24. | Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere  | 24. |             |
|     | fiscal                                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 25. | Total cheltuieli nedeductibile (total rd. 18 pana  | 25. |             |
|     | la rd. 24)                                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 26. | Total profit impozabil (pierdere) inainte de       | 26. |             |
|     | reportarea pierderii (rd. 17 + rd. 25)             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 27. | Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti  | 27. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 28. | Profit impozabil (pierdere) (rd. 26 - rd. 27)      | 28. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29. | Total impozit pe profit,                           | 29. |             |
|     |   din care:                                        |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.1|             |
|     | 25% (rd. 28 x 25%)                                 |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.2| Impozit aferent profitului obtinut in baruri si    | 29.2|             |
|     | cluburi de noapte (rd. 28 x K x 50%)               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de | 29.3|             |
|     | 5% (rd. 28 x K x 5%)                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 29.4| Impozit aferent profitului obtinut printr-un sediu | 29.4|             |
|     | permanent in Romania                               |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30. | Credit fiscal, din care:                           | 30. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.1|      - credit fiscal extern                        | 30.1|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 30.2|      - impozit pe profit scutit                    | 30.2|             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 31. | Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit   | 31. |             |
|     | legislatiei in vigoare                             |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 32. | Total credit fiscal (rd. 30 + rd. 31)              | 32. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 33. | Impozit pe profit datorat (rd. 29 - rd. 32)        | 33. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 34. | Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de | 34. |             |
|     | la inceputul anului fiscal                         |     |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 35. | Impozit pe profit de plata (rd. 33 - rd. 34)       | 35. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|
| 36. | Impozit pe profit platit in plus (rd. 34 - rd. 33) | 36. |             |
|_____|____________________________________________________|_____|_____________|

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete.
                                                      _______________________
                                                     |                       |
    Nume, prenume _____________________________      |                       |
                                                     |                       |
    Functia ___________________________________      | Semnatura si stampila |
                                                     |                       |
    Prezentul titlu de creanta devine titlu          |                       |
    executoriu, in conditiile legii.                 |_______________________|

    ANEXA 2
    [Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.313/1999]

                             INSTRUCTIUNI
pentru completarea formularului "Declaratie privind impozitul pe profit"

    Se completeaza si se depune anual, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, pana la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.
    La completarea formularului se va tine seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
    - Randurile 1 - 9 - se completeaza cu sumele respective, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 3, 6 si 9.
    - Randul 10 - pierderea se trece in paranteze.
    - Randul 11 - se completeaza cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica, romana sau straina.
    - Randul 12 - se inscriu sumele reprezentand:
    - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;
    - veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din incasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor;
    - rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.
    - Randul 13 - se inscrie cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
    - Randul 15 - se completeaza de catre contribuabilii care beneficiaza de deduceri la calculul profitului impozabil.
    - Randul 18 - se trece suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 18.1 - se completeaza cu suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    - Randul 19 - se inscriu amenzile, majorarile de intarziere, majorarile si penalitatile platite sau datorate autoritatilor romane si straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente in Romania, precum si confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare si reflectate drept cheltuiala in evidenta contribuabilului.
    - Randul 20 - se completeaza cu suma cheltuielilor care nu se incadreaza in prevederile legale.
    - Randul 21 - se trec toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limita legala, cu exceptia sumelor inscrise la randul 14 din declaratie si a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 22 - se inscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, peste limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor masuri cu caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului.
    - Randul 23 - se completeaza cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectueaza separat.
    - Randul 24 - se inscriu sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale.
    - Randul 26 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 27 - se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimilor 5 ani, prezentata in randul 28 din declaratia anului precedent. Recuperarea se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
    - Randul 28 - pierderea se inscrie in paranteze.
    - Randul 30 - se inscriu sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul scutit la plata intr-un an fiscal, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    - Randul 30.1. - se completeaza cu cea mai mica dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora;
    2. suma egala cu diferenta dintre veniturile impozabile realizate in strainatate si cheltuielile deductibile aferente acestora, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    - Randul 30.2. - se inscrie suma ce reprezinta scutirea de la plata impozitului pe profit realizat din activitatea desfasurata pe durata de existenta a zonei defavorizate sau a zonei libere etc.
      Randul 31   se inscriu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislatiei in vigoare, inclusiv bonificatia de 5% conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici.
      Randul 34   se inscrie suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal de raportare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 165/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 165 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu