Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.155 din 18.05.2017

pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 394 din 25 mai 2017SmartCity1

Având în vedere Referatul comun de aprobare nr. 11.236 din 3.05.2017 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, respectiv nr. 17.830 din 28.04.2017 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi prevederile Notei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 217.541 din 1.02.2017,în baza prevederilor: art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831/16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17.07.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 761/2016 al Comisiei din 13 mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26.05.2015, cu modificările ulterioare;

Acordului de delegare nr. P86(APDRP)/A35(APIA)/26431(ANSVSA)59285(AMPNDR) din 12.07.2012 pentru implementarea măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, prin care s-a stabilit cadrul juridic, administrativ şi operaţional în temeiul căruia APDRP deleagă către APIA implementarea şi atribuţiile specifice funcţiei de autorizare, plată, contabilizare, recuperare datorii, iar către ANSVSA, în calitate de autoritate competentă, realizarea controlului pe teren al cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari pentru măsura 215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor;

art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul ISe aprobă prelungirea perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, după cum urmează: a)până la 31.12.2017 - pentru sesiunea 1, pachet a) porcine şi pachet b) păsări; b)până la 31.12.2019 - pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări. Articolul IIOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, subsecţiunea 3: „Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - a) porcine - cereri sprijin/plată/documente justificative" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 2. La anexa nr. 2, subsecţiunea 3: „Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - b) păsări - cereri sprijin/plată/documente justificative" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. 4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin. Articolul IIIVor depune formularele de rectificare a cererilor de plată, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la prezentul ordin, beneficiarii măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu prevederile: a)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine (sesiunea 1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 iulie 2012; b)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (sesiunea 2), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2013; c)Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor (sesiunea 3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014; d)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 1 iunie 2016. Articolul IVVor depune formulare de rectificare a cererilor de plată conform modelului prevăzut la anexa nr. 4 la prezentul ordin beneficiarii măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu prevederile: a) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014; c)Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie 2016. Articolul VPentru anul 2017, beneficiarii prevăzuţi la art. III şi IV vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată până la data maximă (limită) prevăzută de regulamentele europene în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VICererile de plată rectificate depuse în anul 2017 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017. Articolul VIIBeneficiarii măsurii 215 din sesiunea 3 pachet a) porcine şi din sesiunea 2 pachet b) păsări vor depune cerere de plată pentru ultimul an de angajament pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019, în intervalele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin. Articolul VIIIPentru angajamentele aflate în derulare în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) porcine şi pachet b) păsări şi pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări, perioadele de referinţă privind ultimii ani de angajament, precum şi perioadele de depunere a deconturilor justificative prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 se modifică şi se completează conform prevederilor art. I, respectiv în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin. Articolul IXAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul X Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre Daea ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1, subsecţiunea 3, la Ordinul nr. 826/2016) Subsecţiunea 3: Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată măsura 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor Perioadă de referinţă (inclusiv perioada extinsă) an de angajament M215 - a) porcine - cereri sprijin/plată/documente justificative ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2, subsecţiunea 3, la Ordinul nr. 826/2016) Subsecţiunea 3: Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată măsura 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor Perioada de referinţă (inclusiv perioada extinsă) an de angajament M215 - b) păsări - cereri sprijin/plată/documente justificative ANEXA Nr. 31 ) 1) Secţiunea I este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 bis la Ordinul nr. 826/2016) Modelul formularului de rectificare a cererilor de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor Secţiunea a II-aExploataţii cu cod ANSVSA deţinute (se va completa pentru toate exploataţiile deţinute, indiferent de sesiunea în care au fost încheiate angajamentele) 1.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........ ........ .......... data .......

2.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........ ................ ........ ........ data .......

3.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ........ ................ ........ ........... data .......

Rectific şi solicit plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de porci din categoria/categoriile .......... (pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA se va completa câte o anexă - modelul din anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2). Anexa nr. 1 - Formular de rectificare a cererii de plată nr. ........ Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA ........ ............

Pachetul Specificare Porci graşi Scrofiţe Scroafe Total
Coeficient conversie în UVM 0,3 0,3 0,5 x
Subpachetul 1a) Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Subpachetul 2a) Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Subpachetul 3a) Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament în limita a 2,3 cicluri (nr. de capete)**) x
Efectiv (UVM)
Subpachetul 4a) Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete) X
Efectiv (UVM)
Subpachetul 5a) Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete) X
Efectiv (UVM)
Subpachetul 6a) Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă Efectiv rectificat pe perioada de referinţă a anului de angajament (nr. de capete) X
Efectiv (UVM)

Efectivul rectificat aferent perioadei de referinţă nouă, 01.01.2017-31.12.2017, reprezintă: pentru categoriile porci graşi - efectivul livrat în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate – 31.12.2017 (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări/transfer);

pentru categoriile scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază) în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017;

pentru categoriile scroafe - efectivul mediu estimat a fi realizat aferent anului de angajament ajustat conform perioadei menţionate în anexa nr. 3.Calcul efectiv mediu rectificat: Zaf an de angajament = a + b – c a = efectivul de animale de la începutul anului x nr. zile aferent perioadei de angajament b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament Zaf an de angajament Efectivul mediu an de angajament = nr. zile aferent perioadei de angajament Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului, respectiv de când animalele sunt furajate. În vederea uniformizării metodologiei de calcul al primei compensatorii pentru subpachetul 3a) - Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, toţi beneficiarii care au solicitat acest subpachet vor declara numărul de cicluri realizate în anul de angajament, cu excepţia fermelor cu circuit închis. Pentru acestea, calculul efectivului se va efectua astfel: efectivul transportat total (calculat astfel: efectivul conform avizelor din care se scade efectivul neeligibil transportat reprezentat de efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului, efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport) se raportează la numărul de cicluri realizate. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu 2,3 cicluri/an de angajament. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat prin prezentul formular şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea. Pentru a asigura respectarea condiţiei prevăzute în fişa măsurii se vor efectua verificări la finalul anului de angajament, iar prima compensatorie se va acorda pentru maximum 2,3 cicluri pe an categoria porci graşi şi scrofiţe, iar pentru categoria scroafe numai în limita procentului anual de înlocuire a acestora de maximum 30% din capacitatea maximă a fermei. Efectivele care depăşesc numărul maxim de cicluri de producţie/an de angajament menţionate anterior nu vor fi luate în considerare la calculul procentajului în funcţie de care se stabilesc sancţiunile administrative în ceea ce priveşte numărul de animale declarate. Data ........ ............. Semnătura şi ştampila ........ ........ ........ Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate din toate exploataţiile

Nr. crt. Exploataţia cu cod ANSVSA Efectiv rectificat (UVM)
Porci graşi Scrofiţe Scroafe
1. RO ................
2. RO ................
3. RO ................
4. RO ................
......... RO ................
TOTAL: x x x

Secţiunea a III-aDeclaraţii şi angajamente Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ .............., legitimat cu BI/CI nr. ........ ............/seria ........, eliberat de ........ ............... la data de ........ ................, şi CNP ........ ................ ................ ................ ..........., titular/administrator/reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) având în vedere obligativitatea adaptării sistemului de implementare pentru M 215 la noul cadru legislativ aplicabil măsurilor de dezvoltare rurală, au fost necesare unele ajustări ale angajamentelor în derulare pentru a acoperi în ultimul an de angajament perioada de referinţă 1 ianuarie-31 decembrie cu scopul: • conformării la prevederile introduse prin art. 13 din Regulamentul nr. 809/2014, conform cărora tuturor măsurilor IACS (inclusiv măsurilor tranzitorii) li se aplică regulile referitoare la termenul-limită de depunere a cererilor de plată până la data 15 mai 2017, precum şi • conformării la prevederile art. 40 alin. (3) al Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 privind perioada de referinţă a angajamentelor derulate în cadrul Măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, în baza cărora plăţile sunt anuale, sunt de acord cu: • modificarea perioadei aferente ultimului an de angajament, respectiv mărirea acesteia conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine cu respectarea angajamentului voluntar de minim 5 ani asumat prin cererea de ajutor pe toată perioada ajustată; • perioada de referinţă a anului de angajament aferentă cererii de plată depuse în anul 2017 pentru cererile de plată aferente sesiunilor care se ajustează, conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine, respectiv se va mări până la data de 31.12.2017; • modificarea efectivului prin formularul de rectificare a cererii de plată aferente anului 2017 se va face în sensul indicării unui efectiv care să acopere perioada întreagă conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine (01.01-31.12.2017); • la calculul ZAF se va ţine cont de numărul de zile aferente perioadei anului de angajament ajustat conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) – porcine. Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului, respectiv de când animalele sunt furajate; • extinderea, prin excepţie, a perioadei de referinţă a ultimului an de angajament pentru sesiunea 2 pachet a) stabilită conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 nu se modifică; • obligativitatea desfăşurării activităţii de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras şi scrofiţe) pe perioada de referinţă aferentă anului 2017 ajustată conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine. Perioada de activitate de producţie minimă este definită pentru categoria porc gras ca fiind un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă (ciclu/trimestru) includ obligatoriu şi livrări/mutaţii/transferuri, după caz (pentru porc gras şi scrofiţe). Prin excepţie, pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită de finalizare a angajamentelor prevăzută de regulile aplicabile până la acest moment (respectarea condiţiei de desfăşurare a activităţii minime cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 iul. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.I <1 ian. 2017-15 iulie 2017>): se va lua în considerare activitatea minimă desfăşurată în intervalul aferent anului ajustat 2015 (16 iul. 2015-31 dec. 2015) împreună cu anul final ajustat (1 ian. 2017-31 dec. 2017). În acest caz beneficiarul poate depune formularul de rectificare a cererii de plată şi deconturi justificative pentru perioada ajustată cu efectiv solicitat zero;

în cazul în care condiţia de activitate minimă în anul 2015 ajustat conform clauzei de revizuire iniţiale nu a fost respectată, beneficiarul trebuie să asigure cel puţin o perioadă de activitate de producţie/reproducţie minimă pe durata anului 2017 (01.01-31.12.2017) şi să depună documentele aferente; • prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, iar anumite documente aferente exploataţiei respective sunt valabile până la finalul perioadei iniţiale de angajament, se consideră îndeplinită condiţia de eligibilitate până la finalul perioadei de referinţă a ultimului an de angajament menţionată în anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine; • pentru subpachetul 3a), în cazul porcilor graşi şi scrofiţelor, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 2,3 cicluri pe an de angajament, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente populării sau depopulării pentru fiecare ciclu. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu 2,3 cicluri/an de angajament. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat conform prezentului document şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea; • prima compensatorie la transport pentru categoria scroafe poate fi acordată numai în limita procentului anual de înlocuire a acestora de maximum 30% din capacitatea maximă a fermei; • pentru subpachetul 4a), beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta numărul total de buletine de analiză prevăzute în fişa măsurii; • pentru subpachetul 5a) beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta documentul care atestă determinarea pe an a valorilor noxelor pe fiecare hală pe întreaga perioadă de referinţă menţionată, conform fişei măsurii; • prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, respectarea condiţiilor privind numărul de buletine prevăzut de fişa măsurii pentru pachetul 4a), precum şi buletinul de analiză pentru noxe pentru subpachetul 5a) trebuie îndeplinite cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 iul. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.I <1 ian. 2017-15 iulie 2017>; • pentru cazurile la care s-au prevăzut excepţii (perioadă de activitate redusă), pentru categoria scroafe se va deconta o sumă proporţională cu raportul dintre numărul de zile de activitate şi perioada unui an calendaristic. Pentru situaţiile în care există livrări totale în cursul perioadei de activitate, relevate în documentele depuse la decontul justificativ, şi în urma cărora calculul ZAF şi efectivului mediu este redus la jumătate din această cauză, nu se va aplica calculul proporţional al sumei decontate. Anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet a) - porcine

Sesiune/an angajament Perioadă de referinţă conform OMADR nr. 826/2016 Durată perioadă an de referinţă de angajament conform OMADR nr. 826/2016 Sesiune/an angajament Perioadă de referinţă extinsă pentru ultimul an de angajament Durată perioadă an de referinţă ultimul an de angajament Perioada de depunere formular de rectificare a cererii de plată Observaţii
Sesiunea 1 An V.I 1 ian. 2017-15 iulie 2017 6,5 luni Sesiunea 1 An V.I 1 ian. 2017-31 dec. 2017 12 luni Până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare extindere 5,5 luni

Secţiunea a IV-aInstrucţiuni de completare Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 emis cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcine se depune până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 va fi completat pe format hârtie şi depus la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare/la care a fost depusă cererea de plată. Beneficiarul va completa formularul de rectificare lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea. ATENŢIE! Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat. Câmpurile „[]" se completează prin bifare. Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul de intrări/ieşiri, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul de rectificare, precum şi semnătura funcţionarului care primeşte formularul) sunt completate de către funcţionarul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermă, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT - PERSOANE JURIDICE/PFA (PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE)/ÎI (ÎNTREPRINDERE AUTORIZATĂ)/ÎF (ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ) Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei; 02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Codul de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală; 03, 04, 05, 06 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv codul ţării şi numărul actului identitate pentru altă cetăţenie. SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF: 07 - judeţ/sector; 08 - localitate; 09 - sat/strada; 10 - număr; 11 - cod poştal; 12 - bloc; 13 - scară; 14 - apartament; 15 - numărul de telefon mobil; 16 - numărul de telefon/fax; 17 - e-mail ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 18, 19, 20 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului; 21 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale; 22 - nr. cererii de plată pentru care se modifică în urma accesării clauzei de revizuire, depusă la APIA în perioada 01 ian.-31 ian. 2017. II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA Beneficiarul va completa datele în câmpurile 23-26 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, pentru care s-au solicitat plăţi în favoarea bunăstării animalelor, după cum urmează: 23 - codul ANSVSA; 24 - numărul autorizaţiei sanitar-veterinare; 25 - se va completa cu numărul de cicluri preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat (01.01.2017-31.12.2017) ANEXA Nr. 1 - Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA .......Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită rectificarea cererii de plată. Se va completa cu întreg efectivul preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat, respectiv efectivul care va fi livrat/efectivul mediu pe perioada an de angajament ajustat) - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM. ANEXA Nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate din toate exploataţiileSe completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, efectivul rectificat total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA. ANEXA Nr. 41 )1) Secţiunea I este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 3 bis la Ordinul nr. 826/2016) Modelul formularului de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor Secţiunea a II-aExploataţii cu cod ANSVSA deţinute (se va completa pentru toate exploataţiile deţinute, indiferent de sesiunea în care au fost încheiate angajamentele) 1.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ...... data .......
25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3): - pui de carne: 26. Durata seriei: - pui de carne ...... zile
- pui de curcă: - pui de curcă: ......... zile

2.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ...... data .......
25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3): - pui de carne: 26. Durata seriei: - pui de carne ...... zile
- pui de curcă: - pui de curcă: ......... zile

3.

23. Cod ANSVSA*) R O
24. Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ...... data .......
25. Nr. de serii de producţie rectificat/perioada de referinţă a angajamentului pentru cererea de plată depusă în anul de angajament ajustat (prelungit conform perioadelor din anexa nr. 3): - pui de carne: 26. Durata seriei: - pui de carne...... zile
- pui de curcă: - pui de curcă: ......... zile

Rectific şi solicit plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de păsări din categoria/categoriile .......... (pentru fiecare exploataţie cu nr. autorizaţie sanitar-veterinară se va completa câte o anexă - modelul din anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2). Anexa nr. 1 - Formular de rectificare a cererii de plată nr. ........ Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA ........ ............

Subpachetul Specificare Pui de carne Pui de curcă Găini ouătoare Găini de reproducţie rase grele
Coeficient conversie în UVM 0.003 0.003 0.014 0.014
Subpachet 1b Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi: - timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele - timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare Efectiv rectificat (nr. de capete)
Efectiv (UVM)
Subpachet 2b Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de pasări Efectiv rectificat (nr. de capete)
Efectiv (UVM)
Subpachet 3b Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului Efectiv rectificat (nr. de capete)
Efectiv (UVM)
Subpachet 4b Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată Efectiv rectificat (nr. de capete)
Efectiv (UVM)
Subpachet 5b Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat Efectiv rectificat (nr. de capete)
Efectiv (UVM)

Data ........ ............. Semnătura şi ştampila ........ ........... Efectivul rectificat aferent perioadei de referinţă nouă, 01.01.2017-31.12.2017, reprezintă: pentru categoria pui carne - efectivul livrat în perioada de referinţă a anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi a livrărilor estimate până la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017; pentru categoria pui curcă - efectivul livrat în perioada anului de angajament ajustat, conform deconturilor depuse şi a livrărilor estimate pana la încheierea perioadei ajustate - 31.12.2017; pentru categoriile găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă beneficiarul nu livrează păsări în perioada de referinţă a anului de angajament ajustat, pentru subpachetele 1b), 2b), 4b) şi 5b) se calculează efectivul rectificat după următoarea formulă:Calcul efectiv mediu rectificat:

Efectiv la începutul perioadei (cap.) Total intrări (cap.) Efectiv iniţial plus intrări (cap.) Total ieşiri (cap.) Efectiv la sfârşitul perioadei (cap.) Zile animale furajate (Zaf) Efectivul mediu an de angajament

Zaf an de angajament = a + b – c a = efectivul de animale de la începutul anului x nr. zile aferent perioadei de angajament b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile aferent perioadei de angajament Zaf an de angajament Efectivul mediu an de angajament = nr. zile aferent perioadei de angajament În situaţia populării pentru găinile ouătoare şi găinile de reproducţie din cursul anului, efectivul mediu realizat se calculează având în vedere următoarele: a = efectivul de păsări de la data populării x nr de zile rămase de la populare până la sfârşitul anului de angajament; b = total intrări de la populare până la sfârşitul anului x ½ nr. de zile de la data populării până la sfârşitul anului de angajament; c = total ieşiri din an x ½ din nr. de zile de la începutul populării până la sfârşitul anului de angajament. Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament, efectivul primei populări a lotului de când păsările sunt furajate; În vederea uniformizării metodologiei de calcul a primei compensatorii pentru subpachetul 3b) - Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului, toţi beneficiarii care au solicitat acest subpachet vor declara numărul de cicluri realizate în anul de angajament, cu excepţia fermelor cu circuit închis. Pentru acestea, calculul efectivului se va efectua astfel: efectivul transportat total (calculat astfel: efectivul conform avizelor din care se scade efectivul neeligibil transportat reprezentat de efectivul transportat pe cheltuiala cumpărătorului, efectivul pentru care nu se justifică cheltuielile de transport) se raportează la numărul de cicluri realizate. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu numărul maxim de cicluri prevăzut de fişa măsurii (6,5 cicluri/an de angajament pentru puii de carne, respective 3,7 cicluri/an de angajament pentru puii de curcă). Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat prin prezentul formular şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea. Pentru a asigura respectarea condiţiei prevăzute în fişa măsurii se vor efectua verificări la finalul anului de angajament, iar prima compensatorie se va acorda pentru maximum 6,5 serii pe an categoria pui de carne şi 3,7 serii/ an pentru categoria pui de curcă. Efectivele de pui care nu beneficiază de sprijin conform Sistemului de sancţiuni aprobat fiind sub vârsta seriei (35 de zile pentru pui carne, 71 de zile pentru pui de curcă), nu vor fi luate în considerare la calculul procentajului în funcţie de care se stabilesc sancţiunile administrative în ceea ce priveşte numărul de animale declarate. Data ........ ............. Semnătura şi ştampila ........ ........ ........ Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate

Nr. crt. Exploataţia cu autorizaţie sanitar-veterinară Efectiv rectificat (UVM)
Pui de carne Pui de curcă Găini ouătoare Găini de reproducţie rase grele
1. Nr./data
2. Nr./data
3. Nr. / data
4. Nr./data
......... Nr./data
TOTAL: x x x

Secţiunea a III-aDeclaraţii şi angajamente Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................ ................, legitimat cu BI/CI nr. ......../seria ........ .............., eliberat de ........ ........ ........... la data de ........ ........ .............., şi CNP ........ ................ ................ ................ ........ ............., titular/administrator/reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, (denumirea persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) având în vedere obligativitatea adaptării sistemului de implementare pentru M 215 la noul cadru legislativ aplicabil măsurilor de dezvoltare rurală, au fost necesare unele ajustări ale angajamentelor în derulare pentru a acoperi în ultimul an de angajament perioada de referinţă 1 ianuarie-31 decembrie cu scopul: • conformării la prevederile introduse prin art. 13 din Regulamentul nr. 809/2014, conform cărora tuturor măsurilor IACS (inclusiv măsurilor tranzitorii) li se aplică regulile referitoare la termenul-limită de depunere al cererilor de plată până la data de 15 mai 2017, precum şi • conformării la prevederile art. 40 alin. (3) al Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 privind perioada de referinţă a angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, în baza cărora plăţile sunt anuale, sunt de acord cu: • modificarea perioadei aferente ultimului an de angajament, respectiv mărirea acesteia conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări, cu respectarea angajamentelor voluntare asumate prin cererea de ajutor pe toată perioada ajustată; • perioada de referinţă a anului de angajament aferentă cererii de plată depusă în anul 2017 pentru cererile de plată aferente sesiunilor care se ajustează, se extinde conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări, respectiv se va extinde până la data de 31.12.2017; • modificarea efectivului prin formularul de rectificare a cererii de plată aferentă anului 2017 se va face în sensul indicării unui efectiv care să acopere perioada întreagă conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări (01.01-31.12.2017; • la calculul ZAF se va ţine cont de numărul de zile aferente anului de angajament ajustat; Pentru a calcula ZAF atunci când la începutul anului de angajament nu sunt efective în exploataţie, se ia în considerare ca efectiv de la începutul anului de angajament efectivul primei populări a lotului de când păsările sunt furajate; • obligativitatea desfăşurării activităţii de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament (inclusiv livrări) pe perioada de referinţă aferentă anului 2017 ajustată conform anexei nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă un trimestru. Perioadele de activitate minimă (serie/trimestru) includ obligatoriu şi livrări, după caz. Prin excepţie, pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită de finalizare a angajamentelor prevăzută de regulile aplicabile până la acest moment (respectarea condiţiei de desfăşurare a activităţii minime cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 oct. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.I <1 ian. 2017-15 oct. 2017>); se va lua în considerare activitatea minimă desfăşurată cumulat în intervalul aferent anului ajustat 2015 (16 oct. 2015-31 dec. 2015) împreună cu anul final ajustat (1 ian. 2017- 31 dec. 2017). În acest caz beneficiarul poate depune formularul de rectificare a cererii de plată şi deconturi justificative pentru perioada ajustată cu efectiv solicitat zero;

în cazul în care condiţia de activitate minimă în anul 2015 ajustat conform clauzei de revizuire iniţiale nu a fost respectată, beneficiarul trebuie să asigure cel puţin o perioadă de activitate de producţie/reproducţie minimă pe durata anului 2017 (01.01-31.12.2017) pentru sesiunea 1 şi să depună documentele aferente;• prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, iar anumite documente aferente exploataţiei respective sunt valabile până la finalul perioadei iniţiale de angajament, se consideră îndeplinită condiţia de eligibilitate până la finalul perioadei de referinţă a ultimului an de angajament menţionată în anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări. • pentru subpachetul 3b), în cazul puilor de carne şi puilor de curcă, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 6,5 cicluri pe an de angajament pentru puii de carne, respectiv pentru 3,7 cicluri pe an de angajament pentru puii de curcă, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente populării sau depopulării pentru fiecare ciclu. Efectivul rezultat reprezintă numărul de animale transportat pe un ciclu de producţie care va fi înmulţit cu 6,5 cicluri/an de angajament pentru puii de carne, respectiv 3,7 cicluri/an de angajament pentru puii de curcă. Acest efectiv se compară cu efectivul rectificat în cererea de plată şi cu efectivul solicitat în deconturile justificative, luându-se în considerare cel mai mic dintre acestea; • pentru subpachetul 4b), beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta numărul total de buletinele de analiză prevăzute în fişa măsurii; • pentru subpachetul 5b), beneficiarii al căror an de angajament s-a prelungit vor prezenta documentul care atestă determinarea pe an a valorilor noxelor pe fiecare hală conform fişei măsurii pe întreaga perioadă de referinţă menţionată în anexa nr. 3; • prin excepţie pentru cazuri justificate prin documente, dacă un beneficiar nu mai prestează activitate sau pentru situaţia în care fluxurile tehnologice au fost organizate în aşa fel încât să limiteze activitatea într-o exploataţie până la data-limită iniţială de finalizare a angajamentelor, respectarea condiţiilor privind numărul de buletine prevăzut de fişa măsurii pentru pachetul 4b) precum şi buletinul de analiză pentru noxe pentru subpachetul 5b) trebuie îndeplinite cumulat pentru perioada de referinţă aferentă anului IV <16 oct. 2015-31 dec. 2015> împreună cu perioada de referinţă pentru anul V.I <1 ian. 2017-15 oct. 2017>; • pentru cazurile la care s-au prevăzut excepţii (perioadă de activitate redusă), pentru categoria găini ouătoare şi găini rase grele se va deconta o sumă proporţională cu raportul dintre numărul de zile de activitate şi perioada unui an calendaristic. Pentru situaţiile în care există livrări totale în cursul perioadei de activitate, relevate în documentele depuse la decontul justificativ, şi în urma cărora calculul ZAF şi efectivului mediu este redus la jumătate din această cauză, nu se va aplica calculul proporţional al sumei decontate. Anexa nr. 3 - Perioada de referinţă modificată pentru beneficiarii aflaţi în ultimul an de angajament pachet b) - păsări

Sesiune/an angajament Perioadă de referinţă conform OMADR nr. 826/2016 Durată perioadă an de referinţă de angajament conform OMADR nr. 826/2016 Sesiune/an angajament Perioadă de referinţă extinsă pentru ultimul an de angajament Durată perioadă an de referinţă ultimul an de angajament Perioada de depunere cerere de plată modificată Observaţii
Sesiunea 1 An V.I 1 ian. 2017-15 oct. 2017 9,5 luni Sesiunea 1 An V.I 1 ian. 2017-31 dec. 2017 12 luni Până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare extindere 2,5 luni

Secţiunea a IV-aInstrucţiuni de completare Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 emis cu scopul adaptării acestora la noul cadru juridic aplicabil măsurii 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor se depun până la termenul-limită prevăzut de art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 va fi completat pe format hârtie şi depus la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare/la care a fost depusă cererea de plată. Beneficiarul va completa formularul de rectificare lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. Formularul de rectificare a cererii de plată pentru anul 2017 cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor autorizate sanitar-veterinar, deţinute de beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea. ATENŢIE! Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat. Câmpurile „[]" se completează prin bifare. Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul de intrări/ieşiri, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul de rectificare, precum şi semnătura funcţionarului care primeşte formularul) sunt completate de către funcţionarul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermă, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT - PERSOANE JURIDICE/PFA (PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE)/ÎI (ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ)/ÎF (ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ) Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei; 02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Codul de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală; 03, 04, 05, 06 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv codul ţării şi numărul actului de identitate pentru altă cetăţenie. SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF: 07 - judeţ/sector; 08 - localitate; 09 - sat/strada; 10 - număr; 11 - cod poştal; 12 - bloc; 13 - scară; 14 - apartament; 15 - numărul de telefon mobil; 16 - numărul de telefon/fax; 17 - e-mail ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/ titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/ procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/ titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 18, 19, 20 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului; 21 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale; 22 - nr. cererii de plată pentru care se modifică în urma accesării clauzei de revizuire, depusă la APIA în perioada 01 ian.-31 ian. 2017. II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA Beneficiarul va completa datele în câmpurile 23-26 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, pentru care s-au solicitat plăţi în favoarea bunăstării animalelor, după cum urmează: 23 - codul ANSVSA; 24 - numărul autorizaţiei sanitar-veterinare; 25 - se va completa cu numărul de serii preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat (01.01.2017-31.12.2017). Anexa nr. 1 - Efectivul rectificat pentru exploataţia cu cod ANSVSA ....... Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care se solicită rectificarea cererii de plată. Se va completa cu întreg efectivul preconizat a se realiza în perioada anului de angajament ajustat, respectiv efectivul care va fi livrat/efectivul mediu pe perioada an de angajament ajustat) - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM. Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a efectivelor rectificate Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA, efectivul rectificat total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 155/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 155 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 155/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu