Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.155 din 23.10.2014

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 773 din 23 octombrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9 (1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi. 2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4-6, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general. 3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. 4. Anexele nr. 1 , 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 , având conţinutul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la regulament) ORDANIGRAMA Direcţiei generale juridice ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 2 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul şi pe cea a Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ drept european/legislaţia muncii; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare. 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate; 9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului; 10. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului; 11. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor; 12. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul; 13. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale; 14. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului; 15. asigură, prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 16. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 17. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 18. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale. E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale; 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretar de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Titularul postului Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ ................ ........... Data ........ ................ ................ ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic) 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3 4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 contencios şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale; 3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 6. coordonează activităţile de soluţionare a petiţiilor adresate direcţiei generale sau repartizate spre soluţionare de către conducerea ministerului; 7. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă la nivelul direcţiei generale şi analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 8. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 9. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 10. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale; 11. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 12. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 13. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 14. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale; 15. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a)elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d)asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f)consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g)informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m)prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n)efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o)este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; p)pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; q)monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate; r)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretarul de stat, ........ ............ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ........ .......... Avizat Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă, ........ ................ ................ ........ ........... Titularul postului Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ................ ........ Data ........ ................ ............ ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la regulament) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Direcţia generală juridică FIŞA POSTULUI directorului general adjunct (locţiitor şef direcţie generală) A. Identificarea postului 1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală 2. Denumirea postului: locţiitor şef direcţie generală 3. Poziţia postului în statul de organizare: 3/a 4. Gradul corespunzător postului: general locotenent 5. Relaţii: a)ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 4 contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului evidenţă şi secretariat; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Compartimentul evidenţă şi secretariat; b)funcţionale: conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare sau, după caz, asigură măsurile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală; conduce activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial; c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d)de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului 1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer/magistrat militar 2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin colonel/magistrat militar 3. Pregătire: 3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă; 3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management; 3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept penal/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii; 3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret; 3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit. 4. Experienţă: 4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani; 4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani; 4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere; 4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni. 5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare 6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare 7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere 8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional C. Condiţii specifice de muncă 1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică 2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului 3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la sediile altor autorităţi, instituţii publice ori organizaţii; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc. 4. Condiţii de muncă:

activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:

afecţiuni ale coloanei vertebrale;

ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

surmenaj, oboseală psihică;

antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului 1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 2. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie; 3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite; 6. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică; 7. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii; 8. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de cercetare administrativă, în comisiile de soluţionare a unor reclamaţii administrative sau în comisiile de soluţionare a unor contestaţii sau alte astfel de comisii, constituite potrivit legii; 9. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial; 10. conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare şi asigură măsurile necesare publicităţii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală, inclusiv, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I; 11. asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile asigurării resurselor umane la nivelul direcţiei generale; 12. coordonează activitatea personalului responsabil pe linie de organizare-mobilizare, de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor la nivelul direcţiei generale; 13. coordonează activităţile de informare şi documentare la nivelul direcţiei generale; 14. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 15. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă; 16. reprezintă direcţia generală ori ministerul, conform împuternicirilor primite; 17. prezintă, periodic, directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii; 18. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri; 19. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate; 20. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii; 21. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale; 22. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale. E. Standarde de performanţă asociate postului 1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă. 2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale. 3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop. 4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează. 5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde. 6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine. Secretar de stat, ........ ................ ........ Directorul general al Direcţiei generale juridice, ........ ................ ........ Titularul postului: Numele şi prenumele ........ ........ ......... Semnătura ........ ................ ........... Data ........ ................ ................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 155/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 155 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu