Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1547 din 19.12.2013

privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 23 decembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, în temeiul art. 3 alin. (3), al art. 8 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, al art. 4 lit. y) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul 1 (1) Se deleagă şi se desemnează Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, denumită în continuare AACR, ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional.(2) În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, AACR devine autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.
(3) În calitate de autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile, AACR, printr-o structură cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, exercită atribuţiile prevăzute la
art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum şi următoarele atribuţii pentru exercitarea cărora îi sunt delegate competenţe prin prezentul ordin:a)atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă responsabilă de coordonarea şi monitorizarea punerii în aplicare a Programul naţional de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012; b)atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă, prevăzute în Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012; c)atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă, prevăzute în Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d)elaborarea proiectelor de reglementări, proceduri, instrucţiuni specifice domeniului securităţii aviaţiei civile, pentru asigurarea aplicării sau, după caz, implementării în România a standardelor şi practicilor recomandate emise la nivelul organismelor Uniunii Europene şi al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. Articolul 2 (1) AACR prezintă Ministerului Transporturilor, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport privind modul în care a exercitat, în cursul anului anterior, atribuţiile pentru care i-au fost delegate competenţe prin prezentul ordin.(2) AACR pune la dispoziţia Direcţiei aviaţie civilă şi spaţiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din tarifele de securitate aeroportuară aplicate pe aeroporturile din România. Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, AACR transmite Ministerului Transporturilor, spre aprobare, planul anual de efectuare a activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile, precum şi propunerile privind cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012. Articolul 4(1) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, veniturile constituite din alocarea sumei din tariful de securitate aeroportuară perceput pe aeroporturile din România, stabilită conform prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, se virează de către administraţiile aeroportuare în conturile AACR.
(2) Odată cu documentele transmise, conform prevederilor
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările ulterioare, pentru justificarea anuală a tarifului de securitate, administraţiile aeroporturilor civile din România transmit Ministerului Transporturilor şi AACR o estimare a sumelor colectate lunar şi a sumelor totale, colectate anual, în funcţie de numărul estimat de pasageri îmbarcaţi pentru anul în care se va aplica tariful de securitate aeroportuară. Articolul 5(1) Până la data de 10 a fiecărei luni, administraţiile aeroporturilor civile din România calculează şi notifică AACR suma totală din cuantumul tarifului de securitate aeroportuară determinată pentru pasagerii îmbarcaţi în luna anterioară şi care trebuie virată către AACR conform prevederilor art. 4 alin. (1).(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (1), administraţiile aeroporturilor civile din România achită suma corespunzătoare acestei notificări.(3) Pentru depăşirea termenului de plată prevăzut la alin. (2), administraţiile aeroporturilor vor achita penalităţi, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma totală datorată către AACR, în condiţiile legii.(4) Formularul pentru notificarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte de către AACR şi se comunică administraţiilor aeroporturilor civile din România în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 6(1) Până la data de 1 ianuarie 2014, AACR va lua toate măsurile necesare în vederea exercitării atribuţiilor delegate prin prezentul ordin.(2) Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor:a)urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin şi monitorizează modul de exercitare de către AACR a atribuţiilor pentru care i s-au delegat competenţe prin prezentul ordin; b)notifică Comisia Europeană şi organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă cu privire la desemnarea AACR ca autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile. Articolul 7În aplicarea prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, AACR va întreprinde, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate măsurile necesare în vederea încadrării, potrivit legislaţiei muncii, până la 31 decembrie 2013, a auditorilor de securitate a aviaţiei civile evidenţiaţi în Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile, conform art. 5 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012. Articolul 8(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia art. 6 alin. (1) şi art. 7 care intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul transporturilor, Constantin Matei, subsecretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1547/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1547 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1547/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu