Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.151 din 23.01.2019

pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 30 ianuarie 2019SmartCity1

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 71 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Dispoziţiile prezentului ordin reglementează etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale. Articolul 2Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind plata sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, se organizează în cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare DGLCPFRNC. Articolul 3
(1) În situaţia în care, ulterior efectuării plăţii premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, este pronunţată o hotărâre a instanţei de judecată rămasă definitivă, prin care se constată că o persoană are calitatea de câştigător la acea extragere, DGLCPFRNC procedează la punerea în aplicare a acesteia, astfel:a)dacă în hotărârea judecătorească definitivă este prevăzută suma de plată, DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei respective, în baza hotărârii judecătoreşti, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul; b)dacă în hotărârea judecătorească definitivă nu este prevăzută suma de plată, aceasta se determină conform dispoziţiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, de către DGLCPFRNC, în baza unei note de calcul, întocmită de persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia. DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plăţii sumei astfel determinate, în baza hotărârii judecătoreşti, a notei de calcul, precum şi a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul.
(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătoreşti definitive, structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, solicită persoanei stabilite drept câştigătoare prin hotărârea judecătorească, denumită în continuare câştigător, transmiterea în format letric cel puţin a următoarelor documente:a)copia documentului de identitate al câştigătorului; b)copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata.
(3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), structura din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, transmite DGLCPFRNC următoarele documente:a)referatul de instrumentare al cauzei care cuprinde referinţe privind modul de derulare a litigiului în toate fazele procesuale şi propunerea de punere în executare a hotărârii judecătoreşti definitive; b)hotărârea judecătorească definitivă certificată pentru conformitate de către consilierul juridic care a instrumentat dosarul; c)copia documentului de identitate al câştigătorului; d)copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata; e)alte documente furnizate de către câştigător, dacă este cazul.
Articolul 4
(1) În vederea deschiderii/repartizării/retragerii de credite bugetare, DGLCPFRNC întocmeşte, în conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările ulterioare, în 2 exemplare, cererea de deschidere de credite bugetare, dispoziţia bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, nota justificativă privind deschiderea de credite bugetare şi nota de fundamentare pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare şi le transmite, după verificare, semnare şi avizare de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice, Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică (DGTCP), în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv Direcţiei generale control financiar preventiv (DGCFP), în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv delegat.
(2) După obţinerea vizelor de control financiar preventiv propriu şi de control financiar preventiv delegat, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.
(3) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea deschiderii de credite bugetare şi înregistrării operaţiunilor în contabilitate.
Articolul 5
(1) Documentele utilizate în cadrul operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor publice, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Norme metodologice, sunt următoarele: a)angajamentul legal este reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, şi se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după caz; b)formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Normele metodologice; c)formularul „Angajament bugetar individual/global", prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice; d)lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza „Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi a sumei datorate, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească definitivă sau din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz; e)formularul „Ordonanţare de plată", prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
(2) Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept.
Articolul 6
(1) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e) se întocmesc distinct pentru suma stabilită de instanţa de judecată, cu titlu de premiu, sau suma rezultată din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz, respectiv pentru suma aferentă impozitului pe venitul din premii şi se transmit la DGTCP, împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 5 alin. (1), în vederea obţinerii avizului în privinţa disponibilului în limita creditelor bugetare, precum şi a vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv la DGCFP, dacă este cazul, în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv delegat.
(2) Rubrica „Suma angajată" din formularul menţionat la art. 5 alin. (1) lit. b), rubrica „suma" din formularul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) şi rubrica „Suma" din formularele „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" şi „Dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor bugetare" se completează cu suma prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau suma din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz.
(3) După obţinerea vizelor de control financiar preventiv propriu şi de control financiar preventiv delegat, după caz, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.
(4) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea efectuării plăţii sumelor prevăzute la art. 1 şi înregistrării acestora în contabilitate.
Articolul 7Operaţiunile prevăzute la art. 4 şi 6 se realizează de către persoanele din cadrul DGLCPFRNC, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru verificarea, semnarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei întocmite în vederea efectuării plăţii premiilor la Loteria bonurilor fiscale, revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare. Articolul 8
(1) Pentru efectuarea plăţii sumelor prevăzute la art. 1 şi a impozitului aferent acestora, Ministerul Finanţelor Publice utilizează formularul „Ordin de plată pentru Trezoreria Statului" prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Impozitul aferent sumelor prevăzute la art. 1 se reţine la sursă, se declară şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de plătitor de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la impozitul aferent veniturilor din premii.
(3) Ordinele de plată prevăzute la alin. (1) se întocmesc în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza ordonanţării de plată şi a documentelor anexate la aceasta.
Articolul 9
(1) În vederea recuperării obligaţiilor fiscale restante ale câştigătorului, DGLCPFRNC transmite, prin intermediul poştei electronice, organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana respectivă, anterior efectuării plăţii, datele de identificare a persoanei, precum şi contul bancar.
(2) Plata sumelor prevăzute la art. 1, respectiv a impozitului aferent acestora, se realizează concomitent.
(3) După efectuarea plăţii sumelor prevăzute la alin. (2), DGTCP transmite copii ale ordinelor de plată către DGLCPFRNC, iar aceasta înaintează documentele către Direcţia generală economică, în vederea declarării impozitului pe venitul din premii.
Articolul 10Pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, altele decât sumele prevăzute la art. 1, precum şi pentru plata sumelor ocazionate de executarea silită, după caz, din contul de despăgubiri, se aplică în mod corespunzător prevederile procedurii privind etapele, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei privind plata obligaţiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Articolul 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 151/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu