Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.15 din 27.03.2013

privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 29 martie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e) şi l), art. 101 alin. (2) lit. c), art. 122 alin. (1) lit. h), art. 124 alin (1) lit. e) şi art. 181 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale art. 8 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează modalitatea de stabilire/avizare a structurilor de amestec intern/import de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure acoperirea integrală a necesarului de consum la nivel naţional.(2) Până la data de 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie 2015, potrivit Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte lunar, distinct pentru următoarele categorii de clienţi, după cum urmează:a)pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure suportabilitatea costurilor legate de factura energetică, în special a celor legate de încălzirea populaţiei, şi luând în considerare Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali stabilit de către Guvern, în conformitate cu graficul de eşalonare a preţurilor producătorilor; b)pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se determină de Direcţia operator piaţă gaze naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, în condiţiile acoperirii integrale şi echilibrate a cererii pieţei interne, şi se avizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Articolul 2(1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:a)amestec intern/import (amestec) - amestecul de gaze naturale constituit din cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi de gaze naturale achiziţionate din import sau din alte state din spaţiul comunitar curente/înmagazinare; b)gaze naturale din producţia internă - gaze naturale din producţia internă curentă şi gaze naturale din producţia internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană; c)gaze naturale din import - gaze naturale curente achiziţionate din import sau din alte state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din import sau din alte state din spaţiul comunitar, înmagazinate şi extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană din România. (2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş; c)ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; d)CPET - clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; e)NC - clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; f)SNT - Sistemul Naţional de Transport. Articolul 3(1) Pentru determinarea structurilor lunare de amestec, până în data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare, producătorii, furnizorii, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare, operatorul de transport şi de sistem, precum şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale au obligaţia de a transmite DOPGN următoarele categorii de informaţii, după cum urmează: a)în cazul producătorului de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă lunară curentă, cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b)în cazul producătorilor de gaze naturale şi furnizorilor - cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar; c)în cazul furnizorilor şi clienţilor eligibili - cantităţile de gaze naturale din producţia internă/import destinate injecţiei/extracţiei în/din depozitele de înmagazinare subterană şi/sau cantităţile de gaze naturale din producţia internă/import achiziţionate din depozitele de înmagazinare subterană, defalcate pe piaţă reglementată şi piaţă concurenţială şi pe CPET şi NC, după caz; d)în cazul furnizorului de gaze naturale - necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul său, defalcat pentru clienţii din piaţa reglementată şi pentru clienţii eligibili. În cadrul necesarului pentru clienţii din piaţa reglementată se prezintă distinct cererea pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică. În cadrul cererii pentru producătorii de energie termică se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. În cadrul necesarului pentru clienţii eligibili, cererea se prezintă distinct pentru fiecare client, cu excepţia clienţilor casnici, pentru care cererea va fi prezentată cumulat. Se precizează dacă clientul eligibil face parte din categoria producătorilor de energie termică. Pentru producătorii de energie termică, în cadrul cererii se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; e)în cazul clientului eligibil care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori - declaraţie pe propria răspundere prin care se confirmă faptul că necesarul său de consum este acoperit de contractele de achiziţie a gazelor naturale din producţie internă şi din import şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţine în depozitele de înmagazinare subterană; f)în cazul celorlalţi operatori economici din sectorul gazelor naturale, precum şi al clienţilor eligibili care îşi asigură consumul propriu din achiziţii directe din import - necesarul de consum estimat; g)în cazul clienţilor eligibili producători de energie termică ce îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori - totalul necesarului de consum estimat, din care cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei; h)în cazul operatorului de transport şi de sistem - cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor desfăşurate în calitate de titular de acord petrolier şi cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT; i)în cazul operatorilor de înmagazinare - programele de injecţie/extracţie pe beneficiari. (2) DOPGN are obligaţia să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare.(3) DOPGN are obligaţia să solicite reconsiderarea necesarului de consum şi/sau să îl modifice în situaţia în care, din analiza informaţiilor primite, se constată una dintre următoarele situaţii:a)necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor licenţiat, operator de înmagazinare, operatorul de transport şi de sistem sau client eligibil din sectorul gazelor naturale este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice şi/sau contractele de achiziţie şi/sau vânzare-cumpărare; b)există suprapuneri de clienţi în portofoliile furnizorilor; c)apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum. Articolul 4Până la începutul lunii de livrare, furnizorii de gaze naturale şi clienţii eligibili care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori vor transmite DOPGN declaraţii pe propria răspundere prin care confirmă faptul că necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul lor sau necesarul lor de consum, după caz, este acoperit de contractele de achiziţie gaze naturale încheiate şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţine în depozitele de înmagazinare subterană. Articolul 5(1) DOPGN analizează informaţiile primite în condiţiile art. 3 alin. (1) şi întocmeşte un raport de fundamentare care va conţine următoarele:a)cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale; b)producţia internă curentă de gaze naturale, defalcată pe producători; c)cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, defalcate pe producători; d)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători şi operatorul de transport şi de sistem; e)cantităţile de gaze naturale utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, defalcate pe producători; f)cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT; g)cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar; h)programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import şi pe beneficiari; i)cererea totală de gaze naturale, defalcată pe piaţa reglementată şi pe piaţa concurenţială. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi înaintat ANRE până în data de 12 a lunii anterioare lunii de livrare.(3) Datele privind necesarul de consum al producătorilor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, transmise de către DOPGN în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), vor fi validate de către ANRE, conform unei proceduri interne.(4) În situaţia în care ANRE constată că necesarul de consum înaintat de o persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 3 alin. (1) este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, ANRE are dreptul fie să solicite acestora reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice din oficiu.(5) Până în data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, ANRE stabileşte structura amestecului de gaze naturale pentru CPET, necesarul de consum şi sursele pentru acoperirea acestuia.(6) Structura astfel stabilită se comunică DOPGN printr-o adresă semnată de preşedintele ANRE. Articolul 6(1) Pe baza datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi a structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, împreună cu cererea de gaze naturale care a stat la baza stabilirii acesteia, DOPGN întocmeşte un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale pentru NC.(2) După stabilirea structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, ordinea de prioritate pe care DOPGN o va avea în vedere în stabilirea amestecului de gaze naturale pentru NC este următoarea:a)cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă, mai puţin cantităţile din producţie internă necesare acoperirii necesarului de consum al CPET, cantităţile din producţie internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea acoperirii necesarului de consum al clienţilor din piaţa reglementată, cantităţile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar; b)asigurarea programului de injecţie/extracţie din depozitele de înmagazinare subterană; c)cantităţile de gaze naturale din import necesare acoperirii consumului estimat. (3) Raportul prevăzut la alin. (1) va conţine:a)cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale; b)cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru NC, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale; c)producţia internă curentă de gazele naturale, defalcată pe producători; d)cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, defalcate pe producători; e)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători şi operatorul de transport şi de sistem; f)cantităţile de gaze naturale utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, defalcate pe producători; g)cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT; h)cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar; i)necesarul de import curent şi extras din depozitele de înmagazinare; j)programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import, pe piaţă reglementată şi piaţă concurenţială, pe CPET şi NC şi pe fiecare beneficiar. (4) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat ANRE până la data de 17 a lunii anterioare lunii de livrare, în vederea avizării acestuia.(5) ANRE analizează raportul de fundamentare prevăzut la alin. (1), avizează structura amestecului de gaze pentru NC şi o comunică DOPGN printr-o adresă semnată de preşedintele ANRE, până la data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare.(6) În termen de o zi lucrătoare de la avizarea de către ANRE a structurii amestecului de gaze pentru NC, DOPGN va face cunoscut tuturor producătorilor, furnizorilor şi clienţilor eligibili din sectorul gazelor naturale structura de amestec pentru CPET şi structura de amestec pentru NC.(7) Structurile de amestec stabilite/avizate de către ANRE se afişează pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi pe pagina de internet a ANRE. Articolul 7(1) DOPGN va recalcula structura amestecului de gaze naturale pentru NC aferentă întregii luni de livrare în situaţia în care constată, în cursul lunii de livrare, că cel puţin una dintre următoarele circumstanţe determină o variaţie mai mare de ± 5% a consumurilor/surselor lunii curente faţă de consumurile/sursele estimate la începutul lunii de livrare:a)existenţa unui consum efectiv înregistrat diferit de cel estimat pentru luna de livrare; b)modificarea semnificativă a consumului unui client industrial în cursul lunii de livrare; c)modificarea prognozelor de consum în cursul lunii de livrare faţă de prognozele transmise DOPGN de către furnizori şi clienţi eligibili pentru stabilirea/avizarea structurilor de amestec; d)modificarea surselor de gaze naturale din producţie internă disponibile pe piaţă; e)modificarea cantităţilor de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar faţă de estimarea iniţială transmisă DOPGN de către producători şi/sau furnizori. (2) DOPGN va propune spre avizare ANRE structura recalculată a amestecului de gaze naturale pentru NC, prin transmiterea unui raport ce va conţine toate datele prevăzute la art. 6 alin. (3), până la data de 17 a lunii de livrare.(3) Recalcularea structurii de amestec menţionate la alin. (1) şi avizarea acesteia de către ANRE se realizează până cel târziu la data de 20 a lunii de livrare. Structura de amestec recalculată este obligatorie pentru respectiva lună.(4) DOPGN are dreptul de a solicita, în cursul lunii de livrare, producătorilor, furnizorilor şi clienţilor eligibili prognozele surselor de gaze naturale şi prognozele de consum, după caz, pentru perioada rămasă până la sfârşitul lunii de livrare. Articolul 8(1) În situaţia furnizării gazelor naturale către clienţii finali, obligaţia de a respecta structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE revine:a)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate în regim reglementat clientului final; b)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate clientului eligibil, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al clientului, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale furnizate clientului eligibil aflat în situaţia menţionată la alin. (6); c)clientului eligibil, dacă acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori; d)operatorilor de distribuţie, în cadrul contractelor de achiziţie, pentru cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului tehnologic specific sistemelor de distribuţie, în funcţie de ponderea cantităţilor distribuite de respectivul operator pentru CPET şi NC. (2) Obligaţia de a respecta structura amestecului de gaze pentru NC avizată de ANRE revine operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, pentru toate cantităţile de gaze naturale utilizate, la toate locurile proprii de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, agenţiilor, reprezentanţelor, punctelor de lucru şi la celelalte sedii secundare ale acestora, pentru derularea tuturor activităţilor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (3).(3) Sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE:a)cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii; b)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere; c)cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT; d)cantităţile de gaze naturale din producţia internă utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012. (4) Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (3) se certifică de ANRM şi se comunică ANRE şi DOPGN, în termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare.(5) DOPGN are obligaţia de a urmări respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE de către toţi operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale.(6) Prin excepţie de la alin. (1), clientul eligibil poate consuma, la opţiunea sau la solicitarea sa, gaze naturale într-un procent de import mai mare decât procentul de import din structurile de amestec stabilite/avizate de ANRE. În cazul în care clientul eligibil îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori, acesta va comunica opţiunea sa DOPGN, iar în cazul în care clientului eligibil îi este asigurat întregul necesar de consum de către un singur furnizor, acesta va comunica solicitarea sa furnizorului său şi DOPGN. Articolul 9(1) În vederea menţinerii în condiţii de siguranţă a parametrilor funcţionali ai SNT şi a unui echilibru stabil surse-consumuri, precum şi a realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, atât în faza de injecţie, cât şi în faza de extracţie, furnizorii, inclusiv operatorii de distribuţie, şi clienţii eligibili de gaze naturale au obligaţia fermă de a contracta şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE şi comunicate DOPGN, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin (6).(2) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţia pieţei cantităţile de gaze naturale din producţia internă, cel puţin la nivelul datelor şi cantităţilor transmise DOPGN, în condiţiile art. 3 alin. (1), pentru asigurarea surselor de acoperire a cererii de gaze naturale corespunzătoare celor două structuri stabilite/avizate de ANRE; în situaţia în care intervin avarii care îl pun pe producător în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor, acesta va pune la dispoziţia pieţei cantităţile de gaze naturale în limita celor certificate de ANRM.(3) Producătorii de gaze naturale au obligaţia de a disponibiliza producţia de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din producţia internă în structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) şi a celor destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar.(4) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie, necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, furnizorii având obligaţia respectării destinaţiei acestor cantităţi de gaze naturale. Alocarea cantităţilor din producţia internă cu prioritate pentru acoperirea consumului pe piaţa reglementată se va realiza conform legislaţiei în vigoare.(5) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a încheia contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale până la începutul lunii de livrare. Articolul 10(1) În funcţie de soluţia tehnică de alimentare a clienţilor eligibili - racordare directă la conductele de alimentare din amonte, la SNT sau în reţelele de distribuţie, aceştia pot încheia fie contracte cu serviciile incluse, fie contracte distincte pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuţie a gazelor naturale şi înmagazinare.(2) Serviciile de transport şi distribuţie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situaţia şi pentru perioada în care operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi/sau clienţii eligibili fac dovada către DOPGN a nominalizărilor obţinute de la furnizorii de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi din import curent/înmagazinare, după caz, conform structurilor stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin. (6), precum şi a nominalizărilor la ieşirea din SNT, conform portofoliului de clienţi pentru care se efectuează respectivele servicii de sistem, care trebuie să corespundă cu cele declarate conform art. 3 alin. (1).(3) În situaţia nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea DOPGN, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş va limita prestarea serviciului de transport, iar operatorii de distribuţie vor limita prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale. Articolul 11DOPGN va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind modul de respectare a achiziţiilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinate şi din import curent/înmagazinare de către furnizorii şi clienţii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate pentru luna de livrare. Articolul 12(1) În termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) vor înainta DOPGN situaţiile detaliate privind sursele de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinată şi din import curent/înmagazinat - şi cantităţile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora DOPGN va definitiva bilanţul surse-consumuri ale lunii de livrare.(2) Cantităţile efectiv consumate pe parcursul lunii de livrare vor fi defalcate pe piaţa reglementată şi piaţa concurenţială, precum şi pe CPET şi NC.(3) Furnizorii care asigură consumul de gaze naturale pe piaţa reglementată vor transmite DOPGN, în termenul prevăzut la alin. (1), o situaţie detaliată privind cantităţile de gaze naturale din producţia internă achiziţionate în vederea acoperirii consumului de gaze naturale al clienţilor reglementaţi, defalcate pe fiecare producător/furnizor de la care a achiziţionat respectivele cantităţi, precum şi pe CPET şi NC, cu specificarea preţurilor de achiziţie, şi o situaţie detaliată în care să prezinte modul prin care au respectat destinaţia acestor cantităţi, respectiv prin precizarea cantităţilor efectiv consumate de CPET şi NC din piaţa reglementată şi a cantităţilor injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pentru aceste categorii de clienţi.(4) Situaţiile transmise conform alin. (3) vor fi însoţite de declaraţii pe propria răspundere prin care se certifică corectitudinea datelor transmise.(5) În termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare DOPGN va înainta ANRE următoarele rapoarte:a)un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile realizate, defalcate pe piaţa reglementată şi pe piaţa concurenţială, precum şi pe CPET şi NC, cu respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin (6), şi cantităţile injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de către beneficiarii acestora, cu evidenţierea schimburilor de gaze naturale, defalcate pe fiecare producător/furnizor/client eligibil, după caz; b)un raport privind sursele de gaze naturale din producţia internă şi consumurile realizate, defalcate pe CPET şi NC pentru fiecare producător şi furnizor de pe piaţa reglementată, cu specificarea preţurilor de achiziţie raportate de aceştia; c)un raport privind cantităţile de gaze naturale din import şi cantităţile de gaze naturale comercializate în alte state din spaţiul comunitar, defalcate pe furnizori şi pe fiecare punct de interconectare; d)un raport privind operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale care nu au respectat structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, inclusiv în situaţia menţionată la art. 8 alin. (6), cu precizarea procentajului gazelor naturale din import rezultat. Articolul 13În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, DOPGN va transmite persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) formularele şi formatul în care acestea vor furniza datele şi informaţiile transmise în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Articolul 15Producătorii de gaze naturale, operatorii licenţiaţi şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale, ANRE şi DOPGN vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 15/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 15 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 15/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu